List izlazi svakom subotom, a cijena mu je unaprijed za Dubrovnik: na cijelu I

U DUBROVNIKU 15. Septembra 1894.

godinu fior. 4, na po godine fior. 2; Za Austro-Ugarsku, Bosnu i Hercegovinu: na cije- \| šalju se Uredništvu.

lu godinu fior. 4: 50, na po godine dor, 2: 25; za inozemstvo fior. 4 i poštarski troškovi.
Pojedini broj stoji 10 novč. Ko ne vrati list kad mu pretplata mine, smatra se da

je predbrojen i za došasto polugodište.

...

Stranka. prava u Dalmaciji.

Naš novi narodni pokret, izazvao je veliko
ogorčenje kod pristaša starog nar. pokreta. Ako
to ogorčenje i ne izlazi na javu po našim novina-
"ma, ipak kuha, a u zadnje doba, iza poznate za-
darske konferencije pravaša, nalazi oduška u jed-
nom zagrebačkom listu, kojem je regbi poricanje
"samoga sebe postalo glavnim programom.

Stare, a po svoj priliči i mlagje nadobudne
"sile oportunizma srednje Dalmacije vježbaju svoja
duhovita pera dopisima o dalmatinskim pravašima.
I, valja priznati, oni vode s njima ozbiljnu, baš o-
bjektivnu polemiku. Dalmatinski su pravaši ,t. zv.
stranka prava“; ,političke vrijednosti, koji su svo-
je prsi barem iz vana okitili zanimljivim znakom
čistog načela“; ,ljudi različite ćudi koji se sad po
modi krste pravašima“; ,naduti demagozi“ ; ,naši
buffoni“ ; ,monopolizatori patrijotizma i zdravoga
razuma“; ,sretnici besmrtnici“; ,don Quixote na
koncu devetnaestog vijeka“ i t. d. A pravaški sa-
stanak u Zadru bila je ,parada* ili bolje ,prvi
kongres humorističnog ljudskog proizvoda naše po-
krajine.“ Na tom sastanku gonili su se popovi i
fratri sa liberalima“; psovali su se i ružili čla-
novi jedan s drugijem ; dr. Mihaljević, kažu, bio je
navalio na dn. Iva Prodana, dapače jedni su dru-
ge eskomunicirali i t. d. i t. d.

Što se prvog. dijela ove pisanije tiče. to orio
prestavlja iskreno mnijenje dalmatinskih dopisuika
zagrebačkoga lista, koje oni imaju o pravašima, u
čemu su potpuno slobodni; dočim drugi dio
sve je gola izmišljotina, ali to ništa ne smeta. Mi
naprosto bilježimo ovaj.umjereniji ton (koji nas
jedini po šhvatanju ,Jedinstva“ dijeli, jer su pra-
vaši ljudi. oštrijeg tona) dotičnih marodnih ljudi,
ali ma nj odgovarati nećemo, jer bi postali sukrivci
mjihova zločina. Puštajmo ragje našoj oprezno šte-
gjenoj srpskoj braći, neka ona svoje novine preki-
ti ovim cvijećem — koje bi moglo naći mjesta, kao
i sve one navale na popa Biankini, u ludijem ,Pa-
bircima“ ,Srpskoga: Glasa“/:— a mi se porazgo-
vorimo . malo ozbiljnije.

Pravaši dalmatinski nijesu od juče, ali su i-
pak razmjerno dosta mlada stranka, koja svoj za-
četak nalazi preko. Velebita. Prve junačke borbe
stranke prava u Banovini sa banom Khuenom, na-
šle su velika odziva u mladim srcima dalmatinske
omladine. Ova mladež, osvojena veličanstvenom i-
dejom slobodne i ujedinjene Hrvatske, oduševljeno
prigrli pravaška načela i, s malom iznimkom, osta-
ne im sve do danas vijerna. S njome je jednako mi-
slilo :i nekoliko starijih ljudi, izmed kojih i urednik
»Kat. Dalmacije“, nego te bi mogao izbrojiti na pr-
ste jedne ruke. Veći dio od ove. omladine danas
su učinjeni: ljudi, ali se za njom poveo sav mlagji

naraštaj, :takosda. možemo 'slobodno kazati, da od |

izabraženijih + Hrvata u : Dalmaciji : izmed 20 i 80
godina 'bareni: četiri petine pripadaju stranci prava.
- Ovaj: elemienat odišvoga djetinjstva do danas
uvijek. se: priznavao ! starčevićanskimi i dosljedno
tomu bio je već odmalr na čistu sa plemenskim
pitanjem; a u politici, sasvim da nije mogao javno
utjecati; bio-.je veliki protivnik: onoj pogubnoj po-
litici iaroilne stranke prošlog decenija. Izmed ovih
mladića bilo: ih: je koji su: 'već nazad 10 godina
zadili perom. Inače med njima, osvem zajedničkog
osvjedočenja, nije bilo. nikakve sveze, prvo jer ra-

\ tiskaju po pogodbi.

Pretplata i oglasi plaćaju se upravi ,Crvene Hrvatske“ u Dubrovniku a dopisi

Za oglase, zahvale i ost. plaća se 10 novč. po retku, a oglasi koji se više puta

| Rukopisi se ne vraćaju. Listove nefrankirane ne prima ni uredništvo ni uprava.

strkani po svoj Dalmaciji, a drugo jer nijesu ima-
li nikakve organizacije. Mi smo, da pravo kažemo.
više nego med sobom u pokrajini, bili moralno sve-
zani sa istomišljenicima u Zagrebu, koji su na nas
djelovali svojim pisanjem, govorima, pjesmama, svo-
jim čistim hrvatstvom (onda je amo bila velika ple-
menska konfuzija), svojom zdravom idejom slobode,
a takogjer i svojim teškim patnjama. Ovo kako re-
kosmo, nijesu nikakvi disidenti narodme stranke,
nego ljudi koji otkad su počeli misljeti, kažu se
pravašima.

U zadnje doba počeo je stupati u pravašku
stranku nov elemenat, koji je bio prije u taboru
narodnjaka. To su dakako disidenti, no oni nije-
su došli nenadno niti en masse. Već od prije, od
nazad 7-8 godina, u samoj narodnoj stranci tinja-
lo je veliko nezadovoljstvo radi one čuvene  poli-
tike, koja nam je dosta štete donijela, ali još ni-
je bilo uskoka. Protimba Bulićevu predlogu  sje-
dinjenja i akcije, ako i nije stranku  rascijepila,
učinila je da su se došastih izbora mnoge dobre
sile povukle, te makar se nijesu pridružili prava-
šima, od kojih su njeki zazirali kao od ,dječeti-
ne“, ipak ne odobravahu politiku narodnjaka. Oni
su rasli što je nar. stranka više ,drijemala“, ipak
ne sačinjavahu nikakve nove stranke, dapače u
odlučnim momentima i oni kao i pravaši radili su
za nar. stranku, da ne pobijedi narodni dušmanin.

Na Makarskoj slavi prvi su put onako jasno
i svečano istaknuta načela stranke prava. Onda
su nekako ova načela zašla širom Dalmacije i ste-
kla, kao sve ono što narodu iskreno iz srca  go-
vori, mnogo novih pristaša. Pravaški izletnici iz
Zagreba na svom putu kroz Dalmaciju samom svo
jom prisutnošću osnažiše novi pokret, koji se tad
počeo zametati kao stranka, a njeki listovi, bez i-
kakovih obveza, stadoše zagovarati ga. Ali sa svim
tim o kakvoj organizaciji nije bilo ni govora. Sta-
ra narodna stranka ostala je i nadalje jedinom hr-
vatskom parlamentarnom strankom u pokrajini.

U Beču bio je onda jedan jedini zastupnik
pravaški i to Istranin Spinčić, koji je osamljen o-
tišao sa dalmatinskim zastupnicima u Hohenwar-
tov klub. Ali kad je Istra poslala i drugog  pra-
vaša Laginju, izagje i Spinčić. Tuda negdje u na-
knadnom izboru bude izabran Biankini, koji od-
mah počne sa hrvatskim pravom i oštrim kritikam
na vladu.

Kad su malo za tim, radi srpstva i hrvat-
stva i čitanaka, istupila ona šesterica iz nar. klu-
ba, nijesu prešli odmah u pravaše nego, sa svim
da s istarskim u Beču radiše zajedno, gledahu da
amo stoje nekako po sredini. S njima skupa o0-
dijelio se od nar. str. dobar broj rodoljuba, koji
odavno ne bijahu zadovoljni s njezinom politikom
i tako su se redovi Hrvata, nazovimo ih  anti-
narodnjaka, povećali, no tu nije bilo nikakve ho-
mogenosti. Više su se mogli smatrati nezadovolj-
nicima nego uregjenom pol. strankom.

: Ovi disidenti narodne stranke išli su s dalm.
pravašima nekako usporedo ali drugim putem. Da
je to potrajalo, u prvom kreševu bila bi nastala
velika konfuzija, iz koje ni mi sami nie znamo ka-
ko bi seizišlo, ama zanago ne dobro. To su uvi-
djeli rodoljubi, koji se odijeliše od narodnjaka i
oni su onda prvi pružili ruku te prešli u tabor

stranke prava, koja ih je pod svoj barjak primila
najvećim oduševljenjem, Oni su se tako izmješali

 

sa starim pravašima dalmatinskim, a zadarska
konferencija učinila je da su se svi kristalizovali
kao jedna cjelina. Danas tu nema nikakve razlike,
kako će to najbolje dokazati oni te sudjelovahu
zadarskom sastanku. I zaista bilo je skrajnje vri-
jeme, da se to učini.

Suvišno je ovdje govoriti što hoće ti dalma-
tinski pravaši. Oni imaju opći i svim poznati pra-
vaški program. Oni će u Dalmaciji tjerati otvore-
nu i čistu hrvatsku politiku, a svoja načela zago-
varaće svegi i svukud bez ikakvih obzira, jer su
protivni diplomatizovanju i igranju na miša slije-
poga, bilo s vladom bilo g inoplemenim protivni-
cima. Ako se ovom politikom odmah i ne posti-
gue vidljivih stečevina, ona će maš narod osvije-
stiti, ona će ga politički izobraziti i naučiti da
znade što je i što hoće, da bude uvijek budan,
uvijek spravan na borbu za svoja prava. Ako u-
strajemo, mi se nadamo da ćemo nešto postići,
jer svi drugi narodi ako su što dobili, to moraju
zahvaliti jedino svojoj odlučnosti i ustrajnosti. Eto
nam Talijana, Bugara, Rumunja, a najbolji pri-
mjer imamo u Magjarima i do brzo možda u
Česima.

Da bismo drugčije postupali, da bismo htje-
li konservirati nješto što još nijesmo ni postigli,
mi bi se opet našli u drijemežu i mrtvilu, koje
nam je donijelo toliko poraza. Konservirati može
samo onaj koji nešto ima, a što mi imamo u Dal-
maciji? Narod koji je stekao svoje pravice neka
postupa oprezno i umjereno, neka ne izazivlje, ne-
ka dobro pazi da ih ne izgubi, ali onaj narod koji
ide da ih tek steče, on valja da se bori. Kad se
ostvari naša ideja, onda ćemo i mi postati i uz
mjereni i konservativni.

Ima u nas rodoljuba koji misle, da Hrvati
dalmatinski, dok bijahu u manjini, mogli su imati
radikalniju politiku, ali da se kao većina imaju
drugčije vladati, jer su tobože na upravi zemlje,
To je, istina, jedna potilička teorija, ali ona vri-
jedi u državnoj upravi, gdje većine postaju vlada-
ma. Manjina kad postane većinom, onda ona, kao
vlada, izvagja svoj program, U nas u Dalmaciji
većina nije vlada, jer Dalmacija nije državom. Za-
to nemaju pravo oni koji opravdavaju nar. str,,
da je kao većina morala promjenuti svoju politi-
ku, makar da se njezina načela nijesu ni najma-
nje ostvarila.

Još se kaže narodu, da je on preslab za bor-
bu prama gore, dapače njeki se zgražaju na pra-
vaše, koji se usudiše, kako piše ,Jedinstvo,“ bezob-
zivno navaljivati. ,i na same vladine osobe,“ Mi

se naprotiv nadamo, da bi naš narod mogao izdr-

žati svaku borbu, kao što je izdržao do g. 1879,

kad je protiv sebe imao vladu, talijanaše, koji su

onda bili nešto drugo nego danas, zemljaštvo i
napokon srpstvo.

Prigovara se nadalje  pravaškoj stranci, da
će ona rascijepati hrvatstvo i tim ojačati hrvat-
ske protivnike, U ovu. obmanu mnogi tvrdo vje-
ruju, Prvo ona neće rascijepati hrvatstvo, nego ga
tim više okuplja, u koliko se ovo u njoj sabire
oko jedne opće hrvatske stranke, koja ima jedan
cilj, eden program uitisdinom goa Mi