Br. 59.

 

CRVENA HRVATSK

List izlazi svakom subotom, a cijena mu je unaprijed za Dubrovnik: na cijelu Pretplata i oglasi plaćaju se upravi ,Crvene Hrvatske“ u Dubrovniku a dopisi

godinu fior. 4, na po godine fior. 2; Za Austro-Ugarsku, Bosnu i Hercegovinu: na cije- |
lu godinu fior. 4: 50, na po godine fior. 2: 25; za inozemstvo fior. 4 i poštarski troškovi,
Pojedini broj stoji 10 novč. Ko ne vrati list kad mu pretplata mine, smatra se da

je predbrojen i za došasto polugodište.

 

U DUBROVNIKU 29. Septembra 1894.

šalju se Uredništvu.

tiskaju po pogodbi.

 

| + Rukopisi se ne vraćaju. Listove nefrankirane ne prima ni uredništvo ni uprava.

 

e w e
Birači!

Do koji dan, na 1 oktobra, treba nam
po drugi put krenuti na biralište, da iznova
biramo prestaVnike trećeg tijela gradskog za-
stupstva.

Birači! Kako Vam je dobro poznato,
nasilje i nepravda bješe izurila svoju; ali do-
gje čas da otsiječe svoju takogjer
da, koje, kako vidimo, nije,
na svijetu nestalo!

Minuli nakazni izbori trećeg tijela, uni-
šteni su. Uslijed presude Visoke Vlađe po-
četnici i krivci poznatih izbornih nepravda
odstranjeni su sasvim od izbornog čina. Vod-
stvo izbora oduzeto je načelniku, a povjere-
no je vladinu Povjereniku. Općinska dvorana,
što no bješe postala pozorištem tolikih beza-
konja, zamijenjena je zgradom Kotarskog Po-
glavarstva.

Došlo je dakle vrijeme da potpunim pra-
vom i zadovoljstvom možemo kazati: Svaka

*

ona prav-

jogu hvala, još

sila za vremena!

Birači! I ako sami čin uništenja izbora
hrvatskoj stranci dosugjuje vijenac pobjede
u trećem tijelu, gdje narod glasuje; to ipak
rodoljubna dužnost svijeh nas zove, a potla-
čene predaje našega grada i uvrijegjeni naro-
dni ponos i hrvatsko naše čustvo svijem nam
nalažu, da djelom zasvjedočimo skupu ljudi
najoprečnijih smjerova, da je njihova sila u
hašemu Dubrovniku zbilja za vremena!

To ćete pak pokazat, o junački i već u
izbornom kreševu prokušani naši birači, ako
svi ko jedan čovjek iznova stupite na birali-
šte, da glasujete za ljude, čija i prošlost i
sadašnjost dovoljno Vam jamči, da će se bri-
nut, što uzmogu veće, za moralni i materi-
jalni napredak ovoga vašega grada.

Dubrovački birači! U ovaj čas oči svijeh
te uprav dobro misle za Dubrovnik i za i-
nokupni narod naš, u Vas su uprte. _ Činite
da se naš grad otrese ljage, što njegovo sla-
vno ime pred svijetom mrči; pokažite da Vas
nije ostavilo one srce i ona uvigjavnost, ko-
jom su stari Vaši toliko slovili; zasvjedočite
svijetu da 'u Vama još živi prava ljubav i
iskreno štovanje prama rogjenome gradu i
_miloj domovini! biti

Birači! Veliko je kolo zaigrano ; ; čas je
odlučan! Na biralište svi na dan prvi Okto-
bra, da glasujete za lirvatske predloženike !
Tamo Vas zove uspomena Otaca, tamo budu
ćnost ovoga grada; tamo. svi uz poklik;

Živio hrvatski Dubrovnik!

Predloženici hrvatske stranke za treće
o tijelo:

1. Čingrija Dr. Pero — 2, DeGiulli Vlaho
— 8. Kikilj-Goga Ivo pok. llije — 4. Grbić
Vido Iyov — 5. Katičić kap. a
jak Pero pok. Miha — 7. Mandolfo Dr. Sa-
lamun — 8. Mičić Božo — 9. Račić Ivo pok.
Miha — 10. Regjo Gjuro Kristov — 11. Su-
tić Antun — 12. Ucović Antun pok. Nika.

Hrvatski Izborni Odbor.

     

U oči novih dabrovačkih izbora.

Kako smo već javili, a i Proglas, koji gore
donosimo, to nam kaže, uništeni su izbori III tije-
la za općinu Dubrovačku, te novi izbori započet
će prekosutra u dvorani Kotarskog Poglavarstva.

Kako i zašto su uništeni izbori ovog tijela,
gdje glasuje narod, to. nam isti proglas tumači
veoma jasno, bolje nego bi mi to učinili, zato se
o tomu nećemo sad baviti, već jedino prepuštamo
javnomu mnijenju, da.dobro prouči pojedine tačke
istog, jer su ono žive istine, i čovjek se čudom
pita; da li se & pitomom Dubrovniku moglo zga-

gjati ovakih barbarstva.

_Osvrnimo se na nešto drugo.

( Srpska stranka u : Dubrovniku, koja se na-
zad četiri godine otcijepila od narodne dubrovačke
stranke i združila sa autonomašima putem glaso-
vitih kompromisa, tumačeć ove krivo, misljela je
da su kompromisi obvezatni samo za autonomaše,
a da oni mogu i nadalje tjerati onaj srpski eks-
kluzivizam, koji je bio uzrokom, da su se s njima
razvrgli njeki narodni ljudi.

Autonomaši nijesu htjeli dopustiti da zajed-
ničke stvari, stvorene ponajviše pomoću njihovom,
nose isključivo srpsku firmu, a srbi su se opet
sramili, da. ono što oni držahu svojinom Srbino-
vom ističe talijanstvo i tako desauvira njihove
izjave o dubrovačkom srpstvu. 'Tako je nastalo
trvenje izmed jedne i druge strane, koje je traja-
lo više vremena, dok nije došlo do samog nespo-
razumka. Uslijed toga Srbi i Autonomaši htjedoše
da razvrgnu svoj potpisani kompromis, koji su
načinili prošlih izbora ovoga proljeća za tri godi-
ne dana. Je li do toga došlo mi ne znamo, ali sva-
kako fakt je, da se za ponovnih izbora trećega
tijela oni nijesu mogli složiti i da su na to Srbi
izjavili u svome organu, da se povlače s izbor-
nog poprišta

Zanimiva je ta izjava. ,Usljed nesporazum-
ljenja — piše organ ovamošnjih Srba — koje je
nastalo izmegju srpske i autonomne stranke, naša
stranka odlučila je da ne sudjeluje općinskijem iz-
borima III tijela, koji će se obaviti dne 1 Okto-
bra i slijedećijeh, te pozivlje sve svoje pristaše da
ne glasuju.“ 'To za onoga koji znade čitati znači: po-
što autonomaši neće da budu s nama, mi sami
nijesmo toliko jaki, da se ogledamo : nevina,
to se ustežemo.

Kad se djede Nemanjića blago? Gdje je ono

 

gordo srpstvo dubrovačko, koje: nam je. godinama |:

poručivalo, da je gospodarom Dubrovnika, da je

ono dubrovačko narodno srpstvo, a da smo mi

šaka došljaka, koji su se prekrili dubrovačkim i-
menom, te hoće da ometaju slavni rad nadobudne
srpske omladine? Gdje je ona ponosna omladina,
koja je u južnom slavenskom svijetu toliko halabu-

I čila, da je: napokon. bila: zavarala i samo naše | ka korov u

  
 

prijatelje u Zigrebu ? Eno je! Ona je sama ispo
vidjela, da su autonomaši oni kojim ima zahvaliti
što je još živa, te kad su je ostavili, da ona _po-
laže oružje pred Hrvatima, pred onom ,šakom do-
šljaka“, koja u istinu sačinjava dubrovački puk!

Sjećamo se da smo lani više od dvadeset
puta pozvali tu svemožnu srpsku stranku, neka
nam za općinskih izbora izagje na megdan sama
pod imenom srpskim a ne dubrovačkim i ko od
nas dobije dvostruko glasova pravijeh Dubrovča-
na, onaj neka slobodno kaže da mu Dubrovnik i
pripada! Mi smo, vidimo, pisali i onda potpunu
istinu, jer mi obično ne idemo po zraku tražiti
dim i prazne riječi, već gledamo da se naše tvr-
dnje temelje na realftosti. I Srbi su ispred našeg
poziva uzmakli, najprvo indirektno sklapajuć sa-
vez sa autonomašima, a sada javno priznaše da
bi oni megdan izgubili, jer da oni, sami, nijesu u
Dubrovniku ništa. š

Čemu se onda naduva taka stranka po Du-
brovniku? Kojim pravom mogu oni da Dubrovnik
i Dubrovčane. ometaju u njihovijem narodnim a-
spiracijama? Stvoreni od čovjeka, koji nije onda

znao što je činio, a sada jede hrvatski kruh i
vrijeđja piivatno hrvatski nirou. kaagou uu, se

pruži prigoda, Srbi su išli za tim da našoj narod-
noj ideji, koja nas vodi za sjedinjenjem hrvatsko-
ga naroda, suprostave piiku negaciju. To je bilo
sve! Oni su se zaustavili na nijekanju hrvatskog
naroda, hrvatskog je::ka, hrvatskog imena i hr-
vatske politike, a tomu ne znadoše suprostaviti
nikakve ideje, nikakve politike, nikakva programa,
već samo nekakvo ,banalno svesiono srpstvo, čije
su se granice, stezale i raztezale prama stadiju bo-
lesti, u kom se nalazila njiltova ugrijana fantazija.

Danas, kad :su sve karte proigrali, hoće da
nam se prikažu kao nekakve žrtve 'za slavenstvo,

 
 
 
 
  
 

jer ne p na talijanaštvo našijeh autono-
maša, razbiti pregovore. Ali to neka
dadu razum ima a ne nama. Naši stariji

Niwolii pokreta misljeli su, da su
Srbi zbilja plemenitihiiskrenih načela i gledali su,
da s njima budu u dobrijem odnošajima, A što
su oni na to učinili? Oni su ih, čim su misljeli
da su dovoljno jaki, odbacili, a združili se sa ta-
lijanašima. Oni su odbjegli nikad dosta oplaka-
nog pok. Rafa kneza Pučića, i njegove prijatelje
i sumišljenjake, koji su prama njima bili“i previ-
še popustljivi, a uhvatili su se jednoga lakardija:
ša i političkog kamaleonta, čije je samo ime zna-
čajne Dubrovčane na smijeh nagoitilo.

Ne, oni koji su još poslali u Beč kao svoga
zastupnika jednoga Bondu, koji su u tom. izboru
odlučili, nemadu pravo, da se tuže na talijanske
maršse, koje uz srpske svira njihova zajednička
muzika, što navagjaju kao jedan od glavnih uzro-

narodni ljudi iz

ka nesporazumljenja, jer ako je slavenstvu štetno

Si,“ sto put mu je više pogibeljan Marinica Bon-
da, dični prestavnik srpskijeh rajon pa

- earevinskom vijeću.

Na sve ovo i na još mnogo koješta. treba
da odgovore ovi izbori, koji se prekosutra imaju
obaviti za tijelo najvažnije, koje broji tri puta :vi-

-še glasova nego oba druga skupa. Oni će uhvamo

se dati odgovor, s kojim ćemo se mi pred hrvat-
stvom ponositi, jer će dokazati da je naše četr-
- godišnje SRJ okono peti da je srpska bilj-

vodi dubrovačkoj, da. je

s

 

Za oglase, zahvale i ost. plaća se 10 novč. po retku, a oglasi koji se više puta

.