negdašnjeg velikog prijatelja, onda , Dubrovniku“
postaju dubrovačka inteligencija“ i ;evijet dubro-
vačkoga gragjanstva.“

Nije napokon istina da je. DeGiulli i drugi
po i ći 1 jea, era jesmo jedan zat bio
na om. "e: RECE HM

= Ovako stvar stoji. Ako i jest g. DeGiulli bio
iz jela učinjen načelnikom, on ne bijaše no-
šen kao načelnik, dočim Gondola, koji je sada bio
u III tijelu krupnijem slovima nošen kao načel-
nički kandidat, u zadnjem času sramotno je pobje-
gao iz III. tijela, gdje narod glasuje, te se sakrio
u II. tijelo &đje lirišćan Ničuju; Za nječa pu
izabranici nijesu glasovali nego kako rekosmo naj-
više 90 izbornika Dubrovčana. On : dakle ne pre-
stavlja Dubrovnik već hercegovačke hrišćane i dal-
matinsku burokraciju, a to je ono što mi htjedo-
smo i evo uspjesmo dokazati.

Ako ovo _,Dubrovniku“ nije dosta, onda ćemo
mu u brk kazati, da ne prestavlja ni njih. On vi-
še i nije načelnik. Gondola može imponirat samo
kakvijem svijesnijem glavama iz srpsko-pravoslavne
štamparije, ali svak drugi zna, da u općini, gdje je
prvim prisjednikom jedan Ivo Avoscani, . tu. Gon-
dola ne može da bude načelnikom nego samo po
imenu. .Neka se zato veliko srpstvo tješi, jer je
svoj udes u Dubrovniku povjerilo talijanašima i
njihovome vogji, koga je moralo postaviti na kor-
milo Dubrovnika !

===

Patnje. naših u lstri.

Istra je danas burnim prizorom razdraženih
narodnih strasti, koje su polučile najveću mjeru.
Kad je nazad malo dana prizivno sudište naredilo
dvojezične table, niko nije niti pomislio, da će ra-
di te pravedne naredbe doći do onakih demonstra-
cija, kakve se zbiše u Piranu, Kastvu, Rovinju i
i drugim istarskim talijanaškim gradićima. Razdra-
žena svjetina bila je tako pobjesnila, da je rušila
sve što joj je na put stalo. Vojska, žandari, ba-
junete ne mogahu da odole sili. U Piranu je ra-
zvalila dućan jednome Hrvatu i uništila sve što je
u njemu našla. U drugoga je provalila u stan, te
je on morao bježati, da se spasi na krov, a preko
svoga krova na krov susjednih kuća. Sve pokućstvo
bijaše uništeno, pivnica razorena, bačve polupane
i vino razliveno, i to samo zato što se on ne slaže
sa fanatizovanom istarskom talijanaškom strankom.

Tolika je mržnja talijanaša na naš mili na-
rodni jezik, da u Rovinju nikakav poslužnik ne
htjede i ne smjede skinuti tablice koje dosad bi-
jahu. samo talijanske i zamijenuti ih sa talijanskim
i hrvatskim, nego su morali zato uzeti nekoliko
tamničara. Po svim talijanaškim mjestima Istre
bilo je velikih izgreda. Imetak i osobna sjegurnost
Hrvata i Slovenaca bijaše za više dana izložena
pogibelji, te je još i danas sasvijem da .je tamo
poslana vojska.

To se sve učinilo, jer je vlada ukinula ne-

pravdu što je opstojala, te namjesto samog. tali-
janskoga natpisa naredila da natpisi okružnih su-
dova budu dvojezični !

I nije ništa učinila odviše. U Istriji po služ-
benim popisima imade 170.000 Hrvata i Slo-
venaca a samo 118.000 talijanaša. Hrvata i Slove-
naca imade dakle tri petine naprama dvije petine.
Je li dakle bilo pravo da bude svud samo i isklju&
čivo jezik talijanski? Dapače sad kad se to neka-
ko poboljšalo, talijanski jezik ostao još uvjek pr-
vi, a tek za njim dolazi hrvatski. Ni to nije pra-
vo, jer je većina starija od manjine, ali eto tali-
janaši Istrije ne bi htjeli dati našemu narodu ni
onoliko, koliko je dosta da se zna da ga ima i da
je on njima podregjen, nego bi ga htjeli posve iz-
brisati.

'Tako je u Istri, a u Dalmaciji gdje talijana-
ša nema nego 20.000, dakle, jedva 4 9/9 ondje oni
traže u svemu ne samo ravnopravnost s nama, ne-
go prvenstvo. Službeni jezik po svim uredima is-
ključivo je talijanski; od šest srednjih škola dvi-
je su, dakle 33 9/9,na talijanskom jeziku, a svi u-
redi, u koliko ne nose natpis talijanski, nose ga
u oba dva jezika.

“U Istri naprotiv talijanaši gaze - najsvetija

čuvstva hrv: i to ne iz političke nego uprav
iz narodne mržnje, iz mržnje naprama našemu i-
menu i , U lstriji nema nikakve hrvatske.

 

ma -<aamammm——m——

srednje škole. U, Trstu gdje' žive 40.000“ Slovdna-
-ea-ne mogu ovi dobiti niti jedne pućke škole. Po

svoj Istri tolike su poteškoće, da se dobije jedna
pučka škola, da su_to_ stvari nevjerojatne. U, Istri-

ji ima Talijana ali to-su izolirane naseobine. Gra-

dovi i predgragje većinom su talijanski i t0 samo
na zapadnoj obali, ali sela ona su hrvatska. U Po-
li na pr., talijanaškom gradu, predgragja su čisto
hrvatska sa talijanskim pučkim školama, u kojim
malena djeca uče kako se zaboravlja materinski

jezik. Zemaljski sabor, zemaljski odbor ne bi za
ustroj jedne slavenske škole dali ni novčića, nego

poslje velikih molba i utoka, ako se vlada odluči,

tako da su Istrani bili prisiljeni da podižu ško-
le 6 narodnom trošku, da ustroje društvo ,Sv. Ci-
rila i Metoda,“ koje sabire dobrovoljne milodare
po svim hrvatskim i slovenskim zemljama za ne-

_voljnu hrvatsku i slovensku dječicu. Kad se dakle

čulo, da se vlada odlučila, da nešto učini i ovim,
talijani koji ih smatrahu nižijem od sebe onda su

se faktično pomanili.
Toliko oni mrze nas i naš narodni jezik!
Kako će se. svršiti ova borba. to mi ne zna-

mo. Hrvatska i talijanska misao uhvatile su se u

Dubrovnik, 1 Novetibra.:i|
* Na 25 pr. mj. bila je davno već oglašena skup-
ština t. zv. neodvisne stranke. Po izvještajima no-
vina. na. njoj je bilo prisutuo oko.300-400 ,;+soba
iz Zagreba, Hrvatske i Slavonije. Na tom s?stan-
ku gosp. dr. Šime Mazzura razlagao je zašto nije
moglo doći do sporazumka sa strankom prava.
Iz njegova govora izvadisino ovo:
Da obzoraši nijesu bili iskreni, kad.su skla-
pali koaliciju, koja, kaže dr. Mazzura, ,nije našla
odaziva ni kod svih članova našega (obzoraškoga)
kluba.“ ja U
Da su oni mrzjeli i nadalje stranku i vogju
stranke s kojom su paktirali, da su mrzjeli i su-
mnjali o najvigjenijim članovima njezinim. U opće
oni nijesu umjeli ni mogli da zaborave. i)
Ali to su sve poznate stvari. Dr. Mazzura
tuži nadalje stranku prava, da ona ,perhorescira
ideju ilirstva, perhorescira ideju. jugoslavenstva.u-
pravo onako kao i magjaronska.“
Žalosno je da se još našlo 400 Hrvata, koji
su ove Mazzurine riječi popratili dugotrajnim o-
dobravanjem ! i
Da, stranka prava perhorescira i perhore-

koštac. Presjednik zemaljskog odbora bio je odmah | scirati će svaku ideju, koja nije ideja hrvatska!

brzojavio, da dignu natpise, jer da će biti nereda.
Natpisi nijesu uklonjeni i nereda je bilo. Vlada je
izjavila da ona ostaje pri svojim naredbama i da
će ih provesti. Ali vlada sastavljena je iz koalici-
je,. u kojoj njemačka ljevica i Coroninijev klub sa-
činjaju glavnu polugu. Njemačka ljevica je u ovom
pitanju svim srcem na strani talijanskoj, a Coronini-
jev klub kažu da je već istupio iz koalicije. Uz to
nije sama Istra na koju se ljevičari ljute, što joj je
dobačena jedna mrvica od onih narodnih prava: ima
i pitanje celjske gimnazije. Sve to uzeto skupa pro-
uzročilo je kod ljevičara tako ogorčenje, da mno-
gi i to od najuglednijih već viču, da će u opozi-
ciju. Zato bi mogla vrlo lako nastati kriza i ko-
načno raspad koalicije, koja je tako nenaravno
zgragjena, da je dosta tegnuti u jedan kamenčić
i sve se valja.

Naša braća u Istri neće megjutim popustiti.
Oni su u carevinskom vijeću zametli boj. proti
nasiljima gospodujuće talijanštine, koji boj neće
ostati bez uspjeha.

Ali mi imamo da opazimo nešto drugo. Ovi
talijanaši istarski braća su naših talijanaša. Nji-
hovi političari rade dogovorno, njihova glasila po-
držaju taj savez. Naš. talijanaški list najvećom
simpatijom pozdravlja ove zločine proti pravicama
narodne većine u Istri, a jedini talijanaški zastup-
nik Dalmacije nalazi se u istom klubu sa talija-
našima iz Istre. ,Lega Nazionale“ pak spaja ih

'svijeh zajedno u jednu, tobož kulturnu, zajednicu.

Ta se kulturna akcija svagja, kako je malo prije
dokazano, na uništenje naše narodnosti, u prvom re-
du na. uništenje našega narodnoga jezika, kome
nedaju niti podregjeno mjesto ondje gdje bi po
zakomu imao da bude prvi.

Naši Srbi njihovi su najvjerniji sa-

veznici !!
Sam taj fakat dostatan je da osudi i u bla-

to baci svukoliku današnju politiku srpsku kao
neslavensku, nenarodnu i nepatrijotićnu. Zar onaj
jezik, koji nam talijanaši iz zemlje, iz naše zemlje
hoće da proskribiraju nije i njihov jezik ? Ne. Mr-
žnja na Hrvate toliko ih je zaslijepila, da su se
sami ponudili na službu svojih najljućih dušuana.
U Istri nema nego jedno, samo jedno selo hrišća-
na (Peroj), što ih je mletačka republika radi ne-
djela u Boki davninom tamo prognala. Ovi hrišća-
ni i zato Srbi, najveći su neprijatelji Hrvata i
hrvatstva, najoduševljeniji saveznici Talijana. Za-
što ? Iz strasti i mržnje.

Ako smo danas u plemenskoj borbi, al opet
smo braća. Borimo se, kad već tako mora biti,
riješimo našu raspru na narodnom megdanu, al
izdajica i kukavica onaj, koji u toj raspri ua vla-
stitu štetu zove u pomoć zajedničkog neprijatelja
svoga naroda i svoga jezika!

Dogagjaji u Istri, ako su po nas teški, jer
nam srce paraju gledajući kako se naša mila bra-
ća i naši prijatelji zlostavljaju i progone, za ne-
koga drugoga mogu biti korisnom lekcijom, ako

nije već sasvim izgubio narodni moral i poli-
čko poštenje.

sm pr prim

| Što hoćete od nas, o gospodo, koja ste tomu va-
| šim odobravanjem .na 25 ov, mj. svečano pro-
' svjedovali ?
Da konfuzija postigne svoj vrhunac, skupšti-
na neodvišnjaka izjavila se suglasnom .sa načeli-
ma izraženim u Vojnovićevoj adresi i u programu
| stilizovanom zajedno sa pristašama stranke prava.
Sada prvi program znači Trojednicu i vršenje na-
godbe, dok. drugi program preštavlja program
stranke prava, neodvisnost i cjelokupnost Hrvat-
ske na temelju narodnog i državnog prava. Tako
obzoraška strauka ima dva programa, od kojih je
jedan istovjetan sa onim što ga ima stran-
ka prava.

Mi nemamo toliko erudikcije, da bismo mo-
gli shvatiti, kako se može isti čas stajati na na-
godbenomi na državopravnom stanovištu, i kako mo-
gu dvije stranke imati doslovce isti program.

Ovo potonje moglo bi biti jedino onda, ka-
da ne bi odlučivalo načelo nego osobnost i kad
bi se stranke dijelile po jakosti osobne mržnje iz
med svojih prvih spobornika. ;

Što će sada raditi stranka koja se kani još i
organizirati po gore navedenim kriterijama? Evo što:
ona će samo biti od omete, koli - nosiocima / toli
protivnicima današnjeg sustava. Biće kao neki zli
usud, koji neće dozvoliti da se vas naš narod kri-
stalizuje u jednu jedinstvenu opozicijonalnu stran-
ku, da se podijelimo -u dvije naravne čete: u one
koji su za današnji sustav sa svim njegovim 'po-
sljedicama i one koji su proti njemu. Izmed ove
dvojice nova stranka sa dva programa biće sredi-
na, ali ne zlatna sredina, već sredina smetnje.

Čast ljudima! Ali naše je čvrsto uvjerenje,
da u Hrvatskoj ne mogu danas bitisati nego dvi-
je stranke : magjaronska iliti nagodbena i stranku
prava. Ko hoće da popravlja mane  Magja-
rona, neka ide k njima i neka to pokuša; ko ho-
će, da kao pravaš popravlja pogreške“ stranke
prava neka . dogje k nama. Ali ovaki ne mo-
gu sačinjavati posebnu strauku nekakvih  kontro-
lora bez označenog stanovišta, jer trećoj stranci
u Banovini mjesta nema. — 8.

 

Pogled po svijetu.

4+ Aleksandar III. — Brzojav nam je ju-
če dojavio žalosnu vijest, .koju sva Europa od ne-
koliko sedmica očekuje: : umro je Aleksander III.
ruski car u 49 godini svoga života. >

Još mlad čovjek, trpio je od neizlječive bo-
lesti, koju prvi svjetski kapaciteti ne mogoše sa-
vladati. I umrije u najljepšim godinama svoga
života. 3

Aleksandar HI nije bio od onih vladara, koji
su svoje ime ostavili povijesti ratova. On je bio
miran knez, te je.bez dvojbe najzaslužniji
za uzdržanje evropskog mira, U tomu su svi