da je predbrojea i sa došasto polagodište.

Poziv na pretplatu.

, Otvoramo pretplatu na treću godinu naše-
lista :

ga :

3 Cijena je Crvenoj Hrvotskoj“ za Austro-U-
garsku i Bosnu - Hercegovinu : na god. 4| fior. (9
kruna); a na po god. 2 fior. 25 novč (44 krune).

List islazi svakom subotom, a cijena ma je unaprijed sa Dubrovnik: na cijela g0+ |

dinu Bor. 4, na pod godine for, 2; Za Austro-Ugarsku, Bosnu i Hercegovinu :

godinu for. 4: 80, na pd godine for. 2; 26; sa snosemstvo flor. 4 i postarski troškovi, |
"Pojedini broj stoji 10 novč. Ko ne vrati list kad mu

"Za ostale zemlje: 4 fior. ($ kruna) i pošt. troškovi.

(Za Aimeriku itd. 11 franaka).

:_ Ovom prilikom preporučamo rodoljubima, te
nijesu predbrojeni nek. nas .potpomognu tačnom
pretplatom. Cijena listu, razmjerno naprama troš-
kovima, vrlo je umjerena.

| Uprava zOrvene Hrvatske.“

 

Dvije riječi našijem prijateljima.
Običaj je da se listovi, kad nastupe novu
godinu preštave općinstvu, te ma tom zgodom po-
move svoj program, Zato evo i nas, to toliko da
'se ne izaevjerimo adetu, da novom godinom pot-

"dravimo naše čitatelje.
Dvije su godine što izlazi ovaj list. Istina,

to je kratko doba __ u živofu čovječanstva, sli je,

dovoljno da 'se upozna jedan javni politički organ,
koji svake nedjelje jednom — pedest i dva puta
na godinu — razlaže svoje mnijenje pred brojnom
i raznovrsnom čitalačkom publikom. Kroz ovo
vrijeme dosta se pitanja pretrese, te smo uvjereni
da nema naleg čitaoca, koji ne zna kako mi
mislimo.

Naše domaće novinarstvo razlikuje se od
'toviaarstva dragih velikih taroda. Kod ovih, no-
Vina dosta pute bije drugo nego obično trgovačko
poduseće, koje nosi toliko i toliko 0/9. Novinari
divih listova nijese nego činovnici, koji su dobro
plaćeni za svoje umne produkte, ili su* prosti re-
'porteri — počanši od velike : politike, do lokalnih
sitnarija, koji samo bilježe tugje utiske. A kaku
je kod. one vrsti štanipe najvažniji program ko-
+ist, zapovijedaju joj pojedini bogataši ili javno
unljenje; Osobito se prilagogjuje posljednjemu i
piše onako kako 'ono hoće, is straba da ju ue 6-
stavi. Dogodi te dapače da ove »Svjetske* novine
promjenjuju svoje programe stavljajuć se na ras-
položenje ovoj ili osej stranci, a uzdrže švoje pri-
jašnje radne sile.

Kod nas pak stanoviti list prestavlja ideju,
načelo, a njegovo uredništvo sačinjava već sa-
mo po sebi skapa jednu moralnu političku. ličnost,
koja stupa naprijed pod svojim barjakom, ne gle-
dajuć va materijalnu štetu ili korist, te će radije
pasti nogo skrenuti ili uzmaći. Na ove novinare
malo djeluje javno mnijenje, jet baš oni hoće du

na nj uplivita | da ga za se predobiju. U kratko :

i RS ee Ja novinarski

, koji“ pišu članke urokracija svoje
'uredovije akte. : det
. 8 ovijehi tekli amo svekoliko. Kroz ove dvi:
1% godine radili smo samo po švome osvjedočenju
—'račlili sino Wvljek obško, kako smo mislili da
koristi hrvatskome narođu, Njškly nadi rodoljubi
niješu se o nama slugali, te nam gatvoriše svoju
koću. Mi im to nijesmo nigda, a6 ita, javno spo-
menali, al, prissajemo, boljelo nas je ovo pona-

uRieu

031 pAUČNA BIBLIOTEKA, DGGROVNIK

_U DUBROVNIKU 7. Jannara 1899.

  

pretplata mine, smatra se
2 Ajzadijatacv Ti f

varali. Ali eto, prosto im bilo, jer rado ističemo
takogjer, da je njihov broj bio veoma malen, a
da je mnogo, mnogo veći broji onijeh, te se s na-
ma slažu i sokole nas, za što im ovdje javno za-
hvaljujemo,

Pa kako smo do sad, tako ćemo i od sad.
Mi smo naime čvrsto uvjereni, da smo mi Hrvati naj-
prvi kovači svoje sreće. Zaludu nam se uzdati u
ikoga, ako smo smi ništa. A bićemo uvijek ništa,
ako budemo svakome metanisati i puštati se da
nas gazi, ako se budemo psovati i klati megju
"sobom, a osobnosti i vlastiti interesi prednjačiti na-
rodnijem, — u jednu riječ ako ne umijemo, nije-
smo sami sposobni da stečemo sloboda i samou-
pravu. U ovom smislu, ćini nam se, da smo i mi
štogod radili, a nadasve zagovarasmo slogu izine-
gju čestitih i rodoljubnih Hrvata, iznašajuć uvijek
način, kako bi se ta sloga izvelo.

Više nemamo što da rečemo. Nijesmo boga-
ti, da možemo obećivati našijem prijateljima  ka-
kvijeh posebnijeh darova. Jedino ćemo, ako nas
budu redovno potpomagali, da izdamo u češće
po koji prilog i da tako povećamo list. No zna-
-mo da naši čitatelji ne ištu od nas drugo do
li ustrajnosti a to imtobečivadio. OTA

Hoćemo li mi koristiti našemu narodu? Mi
se nadamo da hoćemo. A jesmo li do sad to je
tesko reći. Svakako kroz ove dvije godine mi smo
vidjeli štogod uspjeha, a navlastito minuli decem-
bar donio nam je njekoliko ne malih zadovoljšti-
na za naš rad.

Evo nas-dakle u treću godinu. Što smo re-
kli nije reklama ili nametanje, BHtjedosmo samo
da se jednom povjerljivo razgovorimo sa svijem
osijem, koji čitaju ovaj komadić papira. On je iz-
megju nas i njih jaka moralna sveza, krz koju mi
zajedao mislimo, općimo i raspravljamo vrhu na-
rodnih pitanja, tako da smo seveć upoznali i spri-
jateljili; ma da se većim dijelom nigda ni vidjeli
t ijesmo.

! A sada svak na posao: pred nama je puna
godina i dobar komad narodue ledine, a obojica
traže rada.

Kakva je bila4....

Bilo je sla, a bilo je i dobra. Uprav ne zna-
mo koje od ovih dvajuh priteže, no rekli bismo
evo zadnje. Istina, velikih uspijeha nijesmo posti-
gli, oli 8mo se za njih i ove godine dobrsbuo pri-
pravili, te daj danas, daj sutra, eda jednom i mi

sa Sundećićevom pjesmom, koja je po našim pol.
krugovima uzvitlala dosta prašine i to samo radi
mjesta odakle je došla. Ali brže sa njom eto nam
i jedne slatke, eto nam naknadnog izbora ga ca-
revinako vijeće i novoga zastupnika Bisnkina, ko-
ji je odmah u Beču zagudio čistu: hrvatsku pje-

U proljetnom zasijedanja .dalmatinskoga sabora
nastavi se započeta musika, koja dovede do ra-
cijepa oportunističke narodne stranke, Povijest i

vrijeme suditi će ob ovome važnome dogagja

 

NARODNA RE PUBLIKA HRVATSKA

  

mii:

dozrijemo za velike i slobodne narodne pothvate.
Počeli smo sa grkom jabukom iz Crne Gore,

smo. Bijaše to samo preludij novoga napjeva, koji |
narod još nije bio onamo čuo, pak se razigrao.

kao | šum rea

sli mi se usugjujemo da već sada izja
gt sadiso deagičaa jelom, ka eden
N- 2 1/89 3

 

Pretplata i oglasi psaćaju se apravi Crvene Hrvatsko“ u DĐubruraika s
rm

Za oglase, sahvale i ost, plaća se 40 nove. po retku, a oglasi koji se više puta
| X ioni se ze sesije. Liston nalrskicano sa seima sl aredakevo ni hzriva

dobro, a djelovat će unaprijed i još bolje. Svaka-
ko ustrojenjem novoga hrvatskoga kluba dobila je
mnogo pravedna hrvatska stvar i nared se skočio
iz polusna u kome ga držaše oportunizam.

I kotorske izbore ne možemo nego
žit u knjigu veselih dogagjaja. Bokeški Hrvati bi-
jahu od svoje braće pravoslavnih nemilo pritisnu-
ti. Oni su trpjeli, ali kad im dogorje ustadoše na
obranu. Posljedak te obrane bila je pobjeda hrvat.
ske stvari unakrst cijele Boke, a hrvatske nepri-
'jutelje ostavljshu na cjedilu sami njihovi negda-
soji prijatelji. Danas mi imamo većinu bokeških
općina u našijem rukama, danas se pod  Lovće-
nom na gradskom domu staroga Kotora ponosno
vije hrvatska trobojnica !

Ali evo i jedne crne. To je ona žestoka,
nečuvena borba izmegju hrvatskih opozicija u Ba-
novini, koja je parala svako rodoljubno srce i ko-
ja je postigla vrhunac za naknadnih izbora zagre-
bačkog gradskog zastupstva. Ovoj teškoj natoj
nevolji uije se onda našlo lijeka, već novi jedan
dogagjaj činio je da je narod svrgne s pameti. To
su bili budući izbori. Dva su čina koje imamo o-
vom prilikom da zabilježimo:i to abstinenciju ne-
odvisne narodne stranke i tlječki sastanak. Ovo
dvoje bijaše sjeme iz kojega se naravnim proce-
som razvila mlada klica sloge, koja je ovih dana
probila zemaljsku koru. Riječki sastanak pravaša
bio je od velike važnosti, jer se je na njemu pr-
vi put poslije toliko godina našlo Hrvata ga svih
strana domovine, da zajedno raspravljaju o gotu-
ćim pitanjima, koja zasijecaju u interese naroda
a zaključci primljeni na tome sastanku služili
su — kako glasovi javljaju — podlogom za fu-
ziju dvijuh opozicijonalnih stranaka, Istina je da
kod izbora koji su zatim slijedili, opozicija izišla
je brojem slaba u hrvatski sabor, ali to su poja-
vo posve razumljive za onoga koji pozoa banovi-
nu i ehvaća njezinu veliku  važeost;i njezin
položaj naprama dualizmu, =. >

Lani smo izgubili Zagreb, koji je upao u
ruke narodne stranke, Ali taj gubitak bio je do-
nekle nadoknagjem tim što su se tamo bile opet
našle zajedno hrvatske opozicije, i samo postu-
paoje u ovom poslu ne služi zaista narodnoj
stranci na čast i diku, jer je potrdilo sve drugo
nego da ona radi za dobrobit i prava hrvatskoga
naroda, što smo mi odavna zoali, ali njezino sa-
mosilje uvjerilo je narod još bolje,

Da zabilježio još jedan sastansk — spljet-
ski, držan po narodno-hrvatskoj strauci kome pri-
sustvovahu sami zastupnici, Iza njega još se gore
odijeliše hrvatske stranke u Dalmaciji, te izmegju
oportunista i radikalaca započne žestoko puška-
ranje, koje je imalv dva_ kreševa, a to Spljet i
Starigrad ; oba puta sa pobjedom oportunista, jer
su se drugi počeli tek gabirati,

no, jer je lirvat nspokon našao
bujao maoše i šire po ne.

boje, di poako Dom 06, da dh ROME

mom e + a

 

ama