Br. 3.

nm—————

 

'U DUBROVNIKU 21. Januara 1898.

RVENA HRVA

lat islazi svakom subotom, a cijena mu je unaprijed sa Dubrovnik: na cijela go- |

dinu (dr. 4, na pd godine flor. 2; Za Austro-Ugarsku, Bosnu i Horcegovwnw: na čijelu | šalju se Uredništva.

godina flor. 4: 50, na p0 godine flor. 2: 25; sa inosematvo flor. 4 i poštarski troškovi. ||
: Pojedini broj stoji 10 novč, Ko ne vrati list kad mu pretplata mine, smatra se

da je predbrojea i s došasto polugodište.

| tiskaju po pogodbi.

Za oglase, zahvale i ost, plaća

 

Pretplata i oglasi piaćaju se upravi uOrvene Hrvatske“ u Dubrovniku a dopisi

se 10 novč, po retku, a oglasi koji se više puts

 

Normalni odnošaji ? . . .

Ko pročita jedan od zadnjih stenografskih
izvještaja sabora kraljevina Hrvatske, Slavonije i
Dalmacije, opazit će njeka promjenu u govorima
gospodima bana. Ova se najbolje istakla, kad je
za rasprave o proračuna ustao da odgovara novo-
me zastupuiku križevačkome gosp. Grdeniću. Go-
vornička elestičnost Njegove Preuzvišenosti bijaše
ge zalećela na daleko, pak je pukla i on je upo-
trijebio: — kako je zgodno primjetio naš stari Bar-
tić — nekoliko kropnih ne parlamentarnih izraza,
a sve radi toga što je Grdenić nuveo kako je
njeki činovnik. rekao za izbora: vladin kandidat
mora prodrijeti, ma i krv potekla.

Nijesmo sada s perom da žigošemo, nego da
se čudimo kako je  govornička: vještina grofa
Khuena spala na izraze kao ,lažac“ i ,magarac.“
Jedino velika vzrujanost može da učini, da se ćo-
vjeku omaknu preko usta ovake uvredljive rijeći.
Ali Njeg. Preuzvišenost nema rašta da bude uzru-
jana. Ne treba da #se plaši one osmorice zastup-
nika, kao što. nije bila potreba da ih omomadne,
neustavnim mješanjem u rasprave budgetnog od-
bora; prisili da: deinostrativno ostave vijećanje.

Ili zar Hrvatska nije više ona Hrvatska ?
Ti sa strano vlade i njezine stranke uvijek se i<:
stiče normalno stanje u zemlji, javlja se svemu
svijetu, kako je Hrvatska zadovoljna sa mjestom
što joj ga je dualizam dosudio; kako ona nema
preče želje, nego da uzdrži svoju nagodbu s M+-
gjmima, te da je napokon vanjska politika mo-
narkije: za nju vrhunac sreće: Ovako govori na-
rodna stranka koja je na vladi, a ona prestavlja:
zemlju, kako se najbolje vidi po: lanjskim izbori-
ma, u kojim je ona dobila 90 oo zastupnika. Ni-.
jedna država u Europi — izuzamći Bugarsku sa
svojim Stambulovom — ne ponosi se takom ve-
ćinom | Ve 1030. 6

Ima istina njekoliko nezadovoljnika u zemlji,
ali s tim poglavica narodne stranke u brzo je go-
tov. Jednu stranku lani prisilio da otstopi sa iz-

PODLISTAK

Ljubav ju spasila.
Istočna narodna priča, zabilježio O. Nuri.

U Bagdadu, drevnoj prestolnici istočuih vla-
dara, živio je nekakav softa 1), Bio siromah, te po-
red nauke, morao se briuuti i xa hranu. Kad je
jednog dana 1šac, da što pribavi za večeru, naljeg-
ie ispod saruja velikog vezira i opazi na prozoru
vezirevu kćer. Dražesni posinjeh sa romecih usa-
na lijepe djevojke, crne, velike vatrene oči, sača-
raše našega softu. Stade iz, daljega i promatraše
lijepu djevojka, Djevojka opazi, da ju softa pro.
mlitra, pa se sklonu za zastor. Softa još malo po-
postoji i ode dalje, Od sad softa nije imao mira;
ljubav ga morila za vetirovom kćeri. —

* Svaki je dun po više pota prolazio ispod ve-
zirevih saraja, ali
ko 8 S na a
nog dana pošao da je vidi, ima pod koji način.
Došao do pad saraj, vidi silesiju avijeta okuplje-
no oko vrata i naokolo vesireva saraja, — Pitao
je Mta ge dogodilo i sežna, da je utnrla vesirova

kćer, jedinica. — To ga raštuži i udari u plać; | kočicu

1) Udenjak, teolog.

U

ava: od _ted nikud je pije.
dan postajao ljubomorniji, te je

 

Rukopisi se ne vraćaju. Listove nefrankirane ne prima ni uredništvo ni uprava.

bornog poprišta, a drugu satjerao na ciglijeh 8
zastupuika, neka ih je to toliko da se ne reće
nema opozicije. Ali što može ovaj mali broj, a
po gotovo kad nijedan ne može u Peštu niti u
delegacije ? S banom su dakle sistem i zastupni-
ci, a preko njih i narod.

Pa ipak je Njegova Preuzvišenost uzrujana !

Boji li se valjda sjedinjenih opozicija ? Ne
usugjujemo se ni da postavimo ovaj opit, da nam
se njegovi vijerni ne nasmiju. Što mu mogu pra-
vaši, i neodvišnjaci, dok on ima ga se državni si-
stem monarkije i poslušni administrativni organi-
zam zemlje, s kojim će on po oporbi ko kosom
po travi! Sjedinjenje opozicija! Ali to su pred
ženijalnim prvakom narodne strunke tek zdvojni
zadnji pokušaji svojih satrvenih neprijatelja, ko-
jim se on od srča smije.

Ali sasvim tim mi vogja ni vojnici ne izgle-
daju nam nekako veseli !

Imadu i pravo. Hrvatska miruje, Hrvat-
ska je zadovoljna, ali to je samo prividno. Ko u-
mije da motri ispod ove tanke korice, uvjeriće se
o protivnom. Tamo vri, a teška i troma politička

atmosfera mavješta oluju. N
je opošiciju. all je a teči prva e Tave

je sa narodnom strankom ! ali dajte mu slobodnu
volju, puštajte nek ga uvjerenje vodi a ne potre-
ba za komađom hljeba, pak da vidimo. Neka sa
Markova Trga dovikuu svim ovim: sloboda |! i
vidjećemo da je bilo dogorjelo svakome ; da se
prepotencija patuljaka, koje je sreća ili njihov ge-
neral posadio na visoka mjesta neda više snošiti ;
da hrvatski narod mwrsi budimpeštanske diktatore.
A da je ovsko jamac nam druga Preuzvišenost,
grof Pejačević, negdašuji ban i žestoki pristuša
današnje ere. Njegova oštra izjava protiv iste po-
zuata je, od koje se dobro ni razabrali nijesmo,
kad stiže glas, da je bivši hrtatski ban pozvan u
Beč na osobitu audijenciju. Što je tamo bilo ne
zna se, ali se nagagja. Pejačević je zatim umuk-
nuog ali se lani dao birati zastupnikom makar
da je virihista! A kuo zastupnik jučerašnji vogja

 

plakao je krijući: suze u rubac. — Megjutim po-
nesu gjenezu 1), a on za njima pobita plačući. —
Na grobu je iz daljega tajinstveno i sažalno pro-
matrao svjetinu, koja še motala po grobu, poka-
zujući prividnu žalost, a njega je u istinu bolilo.
Kad se svijet razigje, 'softa se sklonu u groblje:
O ponoći digne se softa i ruskopav grob izvad
mrtvo tijelo te odnese u medresa.

Mrtvo tijelo posadi u ugao, te ga je sad mir-
no i pobožno promatrao. Stajao pre mrtvim tije-
low i molio Bogu, da mu Oživi mitvo tijelo. To-
ga dana nije bio ni na predavanje. Hodža svršiv
pradavanju, pogje softi nx. vrata, Kucao i kucao,
a softa ni da progovori. Nu na posljetku bude pri-
siljen i otvort vrata. Hodža se iznebuši ugledav

mrtvo tijelo.

, _ je to, zlo te smelo?

= Softa problijedi, te o pritiskom hodžine
prijetnje ispripovjedi sve. Hodža promatrajući mr.

tvo tijelo, kao da je nešto primjetio. Pogje .k“njoj
i ubode je sa šaku kalemtre#om 2). Krv poteče, a
djevojka se složi ua zemlju,

— Živa je!... usklikau softa radosno,
— Jest, živa je! doda bodža polako.

Djevojka se osvijesti, i oni joj sve protumače.
Zatim ju hodža vjenča softi, a softa našav
pod njam,

, U sprovod, — 2) porišom.

smjesti se sa svojom suprugom.

SE iii === ==

uarodne stranke nije danas u nju ni stupio! Nije
on ni danas protiv nagodbe, Ali hoće da se ova
štuje i vrši, te po tom izmegju njega i grofa Khue-
na velika je razlika, i hrvatska aristokracija ma
koliko bila apatična prije bi prvome nego li obre-
tnika uovoga naroda ,Slavonacu,* za koga se
mnogo ne zanosi. «

+ Koha u satnoj narodnoj stranci. Spomenimo
se samo zadnje magjarske krize i potajne borbe
izmegju hrvatskog minjstra i hrvatskog baca, u
kojoj su njekim vrhunaravnim čudom oba pobije-
dila. Gdje je pak popunjenje zagrebačke stolice i
veliki pridušeni rat sa Rimom i Djakovom kojem
je posljedica unutrnja klubska borba ; gdje je ne-
zadovoljstvo osvjedočenih unionista, radi pretpo-
stavljanja pribjega i beznačajnih renegata _ opor-
benih stranaka a navlastito radi prevlasti Srba,
tih vijernih sluga bana Hedervara?....

A gdje nam je napokon sporazum dvajuh
stranaka, koje su do sad bile najveći neprijatelji
i koje se danas grle i za ruku hvataju !

Nijesu ovo činjenice bez ikakve važnosti: Na-
rod se budi. Njega se ne čuje jer ne može da go-
vori. Ali njegov muk kaže viće nego sve služhe+_
samstvgodišnji saveznik nije mogao da osvoji nje-
govo srce. Hrvatski narod ne trpi magjarskih ua-
seobina, magjarskog jezika ni magjarskih škola |

Još nijesmo ni desetu izbrojili, & najglavni-.
je ispustili. Financije? .. Potreda autonomije ?....
Zato se ne čudimo što su vladajući krugovi u. Ba-
novini malo uzrujani. Stanje u Hrvatskoj nije: baš
onako normalno kako se Europi javlja, :te što
se više naglasuje, mi u nj sve manje - vjerujemo: :

Sila, velika sila može da ga uzdrži i uadr-
žala bi ga za dugo, da smo mi sami: koji se tu-
žimo, da nas samijeb pritiskaju. No ima-i drugih,
pa ko će svakomu odoljeti ?

3% *
4 |

Tri su puta kojim bi se-ovaj nesnosni  po-
loža u našoj posestrimi mogao da promijeni : ili
će u samoj Hrvatskoj kakav  nutroji preokret u-

 

Živjeli su na siromašku. Softa se već okanio
učenja, jer je kuća pala na glavu, pa se valja bri-
noti. S toga naumi poći, što se veli glavom po
svijetu, ne bi li 6to stekao za kuću, jer se već i
zima primicala. — Pogje dakle na put, Došav u
neku varoš, ode u džamiju da se pomoli Bogu.
Hodža je u toj džamiji kazivao zaz 1), i on sjede,
da sluša. Hodža svijetu kazivao, da je dužnost
svakog čovjeka zanimati se onim, čim se, sanimao
i njegov otac...“

Našem softi izgledalo to čudnovato, tijem vi-
še što se on toga mije mogao držat, jer njegov 0-
tac bijade hrsuz, nu ipak je hotio-hodžu pitati sa
savjet. Kad bodža izigje, on ga upita : kako ono
ti velis, da se ovak drži onog, što mu je otač
radio ?

. — Da moj sinko, tako treba! odgovori hodža,

— E, ali je moj otac bio hrsuz...:

— Nek je, bodi i ti, samo moraš poslušat
ove tri savjeta, ako ćeš biti što ti i otac,

i , da čujem te savjete!