mt.

“List izlazi svakom subotom, a cijena ma je anaprijed za Dubrovnik: na cijela go- Pretplata
dinu for. 4, na pb godine fot. 2; Za Austro-Ugarsku, Bosnu i Hercegovinu : na cijela 'j dalju se Uredništvu.
godinu flor. 4: 50, na pć godine for. 2: 25; sa inosemstvo for, 4 i postarski troškovi,

Pojedini broj. stoji 10 novč. Ko ne vrati list kad mu pretplata mine, smatra se

da je predbrojea i za došasto polugodište,

Tužili su ministre |

Dok se Crnogorci muče da osvjetlaju obraz |

kulturnim svetkovinama a knjaz razbija glavu ka-
ko bi narod ekonomski podigav — u Srbiji izgu-
biće pamet, pak rade što ni vragu ne bi palo na
“ pamet.

Tamo prevlagjuju' dvije strašti: šovinizam i
strančarstvo.: Šotinizam je: tiapram susjednim pa-
rodima dospio do još ne vidjene visine, a isto ta-
ko strančarstvo u nutarujosti  zaslijepio je i one
ljudi, od kojih bi se pravom moglo očekivati tri-
jezuosti i tazboritosti.

Optužba bivšeg liberalnog ministarstva nije
nego plod najernje stranačke mržnje.

Poslije glasovite - noći 13 aprila, kad su re-
genti zbačeni 1 liberalni ministri otpušteni, radi-
kalno-naprednjački kabinet obavio je nove izbore.
Liberalci se mjesu prikazali.  Osvem desetak na-
prednjaka sve bijaltu izabrani ,radikali“,

Kad se sabrala nova skupština, nije imala
prećega posla nego da optuži A vakumovićev  ka-

" binet — radi povrijede ustava 1

Ovih dana odigrao se taj žalosni prizor u
Beogradu. Optuženi ex-ministri došli su u skup-
štinu i tu su se ozbiljao branili od svojih tužite-
lja. Većina pismeno, a Ribarac i Avakumović u-
smeno, pobijali su temeljnim razlozima radikalnu
optožnicu. Osobito se istaknuo Ribarac, koji je u
sjajnome govoru satarisao sve osvade protivnika i
njih prikažao u potpunom svjetlu. Ali zaludu. Srp-
ska skupština prihvatila je tužbu i izabrala je po-
sebni odbor koji će voditi parmcu. 'Tom odboru
postavila je na ćelo Ranka  Tajsića arciradikala i
Nogju nsjskrajmjih elemenata stranke.

Ovo dovle ne bi bilo ništa izvanredna.

Vanredno je to, da su sami oni koji su po-
duprli i sastavili tužbu, kao vlada, toliko puta pre-
krsili i gazili ustav, da su bili zgadili cijeli izo-
braženi svijet. Presija u izborim«, drbitrarno pro-

* gipanje novca u agitacije, imenovanje neukih ljudi
dudčima i prefektima, pristranost u upravi, izgon
/ Natalije to sa sve djela koja bi zasluživala kaznu.
Donapokon vogja radikala, Pačić, htio je za srp-
sko-bogarskog rata izdati Srbiju i dinastiju, a i:
setu čin od 18 aprila, po kome su radikali na vla-
di nije drugo nego teška povrjeda ustava. No to
vjima ne daje glavobolje, Ovi huće da se osvete
liberalcima pod kojom god izlikom. Narod je š vjima.

Jest, ua žalost narod je s ovom mabnitom
strankom. Mi smo jeduom prigodom rekli da su
liberali najbolja srpska stranka preko Drive. Tu
i sad opetujemo, te regbi da zao udes ovog vašeg

* brata-nebrsta nemilice goni, kad mu šapće da ui-
“dti sve ouo što ima vrijednijega.

< <Zaberali su prekriti ustav. 'Ool' ga svakako

< hiješt prekršili tohko koliko: radikali, oni vadalje

pijesu činili zakone koji su" se poslije nalazili u

* protilovja sa ustavom. Liberalr su jednostavno
oštrim 'srestvina htjeli daspaso: Srbiju iz kona.
due propasti, u' koju“ du je sagnali radikalci. Sve
ono sto se njima o .grijeh piše, može im složiti ga
ponos. Oni imaju “ ulio "jedan grijeh, a taj je da
oni svoj narod 'nijesu posnali, da do ga precjenji-
veli.“Zatoim se Srbi danas ljuto “osvećuju.

+1 O biti "od" semljom“ i kome! de Vrline i

pomi ovako malo čijend, -i su oni koji mo.
Gu najvida da ruše... Odgovocića vudutuort,

“U. DUBROVNIKU 5. Avgusta_ 1698.ih

tiskaju po pogodbi.

A

1 oglasi puaćaju se opansi. »Pavnag Hrani? 9: Dobeogaika a Gepidiume.Za oglase, zahvale i ost. plaća se 10 novč. po retku, a oglasi koji se više puta

Rakopisi se ne vraćaju. Ilatono odiinkivaolist_gojpn uš-osodalšava sibgrara

Na izjavu g. Jovana Živkovića u 5%
br. , Dubrovnika.“

(Gospodine barane ! Pročitao sam Vašu isja-
vu i ja, komu je Vaš prevrtljivi politički harakter
*rlo dobro poznat i opet sam se uvjerio, da ste
Vi uvijek onaj stari Živković. Nego snate, što je
glavni, najglavniji uzrok da ste štampali onu iz-
javu ? Vaša ličva slava! Do jučer ostavljeni i od
Srba i Hrvata, hoćete da se malo ,rehabilitirate,“
pa ste izjavom na to išli, da uhvatite priliku i da
objelodanite svakome, kako ste Vi bili vogja, ka-
ko ste Vi, g. barune, predvodili ,Srbe iz Austro-
Ugarske“ pred Guadulićev spomenik.

Mi smo Vam zato vrlo blagodarni. A znate i
zasto ? Jer ste time Vi najbolje dali nama pravo
da se mi ne smijemo abratski“ dogovarati sa Sr-
bima, kada nas ovi nebratski za srce ujedaju. Ili
nije tako? Dok se na pr. znade da ste Vi redo-
vao iz opozicije uskočili u vladinu stranku i po-
stali stup vlade bava Hederavija, Srbi Vas biraju
da ih predvodite pred spomenik neumriog Guudu-
lića, a srbi Dubrovački dočekuju Vas sa gŽiviol“

Pa mi da 8 takim ljudima prdgbtittaić ? Mi
da se upustimo u ,bratstvo“ s onijem koji se u-
bizuju oko. ....?

Oprostite, ali.«nam to ne dopušta čast, po-
nos, poštenje, harakter i savjest slavenska |

Sto će uslijed Vaše izjave svi Srbi doznati,
da ste ih Vi predvodili pred spomenik, mi ga pro-
ti tome nemamo ništa, dapaće nama je u ovoj bor-
bi, veoma milo što su Vas uprav vogjom izabrali.
To su pjihovi posli.

Jeste li ili nijeste Vi, hekada srijemski pod-
župan, najoduševljenije bravili u ,dijetama“* Ma-
gjare ? Poslije kada je na bansku stolicu Zusio sla-
voi pjesnik ,Small-ago“, urogjenom Vam hitrivom
postali ste podban ; srce i duša Mažuranićeve vla-
de. Kako ste onda misljeli o Srbima i s njima po»
stupali, Bogu hvala svakome je poznato. Mužuranić
kao borac svoje političke ideje poslije je pao, i
naravno za vjim ste se i Vi skotrljali. Ali Vi ste
bili — pametni ! Šve ono što ste na svoju ruku
radili pravošlavoijem, bacili ste na legja Mažura-
nićeva iudarih umjetni klio izmegju Srba i Hr-
vata, pak se opet uzdigli — s Pejaćevićem. A kad
je i ovaj pao, onda ste se previjali i prenemsgali
oko obzoraške stranke i bili ste njezinim Diado-
lus rotae, dok Vam jednog ljepog dana ne okre-
nuše legja. Onda ste prešli u magjaronski tabor.

Nekadašnji Mažuranićevac, sad ste Hederva-
rjevaci

Ako to smatrate političkom došljednošću, ja

čestitam Vawa, pa čestitam Srbima, koje ste Vi u"

Dubrovnik doveli, a čestitam i ovijem Srbima u
Dubrovniku koji su, klicajuć takomu vogji, igrali
ulogu — ćombd!

“A sad kad sam na čisto s kijem imam po-
sla, preći ću na Vašu izjavu.

Vi kažete: ,Jest, mi svi Srbi dobro znamo
ko je bio Medo i kakav je bio njegov javan po-
litički rad | život, i ne dotaknusmo se mi našijem
pohodom toga njegova uzor političkoga rada,
da ga učinjenom počašću potamnimo.* |

Malo dalje velite : ,Ali nam je dobro posna-
to da je dičai pokojnik u cijelom životu i radu
dvoe “dijeli “ kto oduševljeni Srdia | orpaki“
mlalio.*A sad ? Sad čujte i mene. Dopustića Vam,
za čas, da je Medo ,srpski mislio,“ ali će te mi
on6a prizaati da je Medo i kao ,oduševljeni Sr-
bin“ pošteno mislio da se Daloacija ujedivi sa Hr-
vatskom, a pošto se današoji Srbi bore proti sje-
dinjenju, onda oni nijesu dostojni da idu ma Me-
dov grob i tamo čine ujeke arlekinade, pa je i-
mala razloga Medova svojta, da prosvjeduje. Za-
ludu se pravdate, da sa onda, kad je Medo tra-
žio sjedinjenje bile. arnuge okolnosti, To su lakar-
dije! Meda je vodila ideja, a ideja se ne potčinja
na prilikama ni okolnostima, pa ako Vi imate dru-
gu ideju da oborite Medovu iznesite je, a inače ili da-
leko od njegova groba, ili ga slijedite, t. j. i kao
Srbi (kad već hoćete da je on bio Srbin) borite
se za ujedinjenje. Nije Medo umro 80 godine
nego 1883, a tada je već izlazio Srpski Glas* i
u svom programu stavio tačku: da će se boriti
proti sjedinjenju. Molim: Vas, g. barune, je li se
Medo s time slagao? Jeli do svoje smrti opozvao
svoje mnijenje o sjedinjenju. Nije !

A i ako davas u Basovini nijesu dobre pri-
like, za to valja da zahvalimo u prvom redu Srbi-
ma na gbratskom“ im... radu, jer osu oni
kao Hedervarijeva djeca, a Vi gosp. barave, prvi
u prvijem glavni stubovi njegove pol:ttike! Ra-
zumijete li me dobro ?

Ono što Vi velite da nijeste ni tražili.da
Vam u ime njeke Medove svojte (čitaj: četvrtog
roxjaka g. M. Pozze) zahvali g. Gjuro Vojnović
uz.mamo na Zoanje. I doduše ta je formalna pa-
rada od strane g. Vojnovića mogla izostati — ali
znate li Vi, g. barune, zašto je ono učinio knez
Vojnović ? Za ništa drugo nego da ga vide Boke-
lji da se i on pred njima ,rehabilitira,“ kako
Vi pred Srbima iz Banovine. -

Zastupnički mandati vraške su udice!

Ali za te udice nije spomevik Gundulića,
nije Medov grob! Kada ste & vašom nebratskom
politikom sve okužili, da već u slavenskom svije-
tu predstavljate — bruku / ostavite se spomenika
hrvatskih velikana i grobova pjesnika koji sa o
Hrvatima bolje mishli i koji su se za jedinstvo
Dalmacije sa Ilrvatskom borili, a ne Šarlatanajte
uvijek, jer ste nam radi političke bezočnosti po-
stali i odurni i dosudni.

A vjerujte nam, ipak vas žalimo: braća ste
nam — na žalost |

Dubrovčanin staroga kova.

i odluke;

Ova je okružnica razaslana vašim općinama
u Boki:
Br. 11869. dii
: Dopis! da
Od njekoliko vremena uzela ou mah rieka
pjevanja po javnim mjestima i dotle eu doćerala
da su već poremetila javni red # mir. m
Za stati na put sličnim daljaim neredima is
koji bi se mogla poroditi grdne poslijedice, čast
mi je posvati to Ugledno Opraviteljstvo da izvoli
netom primi ovaj dopis proglasiti objavama, |
takova pjevanja sabranjena po javnim
nvisuzamši i u ru motu, i da i
pd a ni Crika
da ja ocuđalitvu vod sarogjono:

Dopisi