List izlazi svakom, subotom, a cijena ma je unaprijed za Dubrovnik : na cijelu go-

"DU DUBROVNIKU 2. Aprila 1892.

HRVATSKE

Pretplata i oglasi plaćaja se upravi ,Crrene Heratske“ u Dabrovniku a dopisi ša-

dinu for. 4, na po godine for. 3; Za Austro-Ugarsku, Bosnu i Hercegovinu: na cijela | lju se Uredništvu.

goditu for. 4: 50, ua p6 godine for. Ž: 25; sa inozemstvo for, 4 i poštarski troškovi.

Pojedini broj stoji 10 aorš.

Ko ne vrati list kad ma pretplata mino, smatra se da je predbrojen i sa doša-

sto polugodište.

Je li pravo?

.. Danas govorićemo o važnom pitanju, koje
sada veoma zanima cijelu Dalmaciju. Već ta đi-
njenica nalaže nam, da budemo što moguće više
blagi, pravedoi i umjereni, pa da se ne izustimo
Daprasno j onako u vjetar. —

Ponajprije hajde da _malo pogledamo na brat-
sku nam kraljevinu Češku, u koje ćemo naći do-
sta pouke. Ta zemlja broji oko 5g mil. stanovni-
ka, od kojih Ž su Česi, a k Nijemci. Nijemaca da-
kle ima preko 13 mil. Oba naroda doprla su do
visokog stepena kulture i vapretka; ne zna se
dali su u tomu Česi pretekli Nijemce, ili Nijemci
Čehe. Oba naroda osjećali su tu veliku jakost, a
osobito Česi kao starosjedioci zemlje, koji su se
prama germanizatornim susjedima neprestano bo-
rili, a za potpunu emancipaciju i slobodu svoga
jezika i svoje narodnosti. Česi su htjeli, da u dr-
žavnoj i svakoj službi njihov češki jezik ue bude
zapostavljen, nego da bude u kraljevini Češkoj
držan na prvomu mjestu, te u svemu i po svemu
ravan ojemačkom jeziku. Još za toliko drugih nar,
prava Česi zahtijevahu, a budu njemačkim u Češ-
koj u svemu ravna i karakter zemlje neka je češ-

ki. To je bilo praveduo i pošteno, ali Nijemci ni-
jesu od svoje prevlasti ni za dlaku popuštali, Bor-)

ba išsmegju ćeških Nijemaca potpomaganih izvan
kraljevine i izmegju Čeha bila je užasna i trajala
je mnogo i muogo godiuh.

Napokon nakon tolike muke i borbe, preko-
lani došlo je izmegju prestavnika češkogs naroda
i prestavnika nijemštine do ugovor4, kojima je
kumovao grof Taaffe. Gonili su se i preganjali na
dugo te najpotlje — nećemo sad ispitivati kako —
uglavih su poznatu češko-njemaćku nagodbu.

Svi Česi napetošću čekali su rezultat tih
dogovora. Ali čim su sazuali za sadržaj te nagod-
be, ustali odlučno na svoje vogje. Češka uskipila,
Neva mlada stranka, Miadođesi, čiju riječ do on-
da u Češkoj nija bila jaka, stavila se na ćelo no-
vom domaćem ratu. Stari narodni vogje, Štaroće-
Bi; branili su se Što su mogli i vomogli. Dokazi-
Vali su varodu da su Miadočesi prećerani, du je
to strauka koja teži za nemogućim koju leti po
zraku; da su to samo vikači koji njemu (narodu)
nijesu ništa dobra učimli viti će mu ga učinit.
Posivali su se oa svoje zasluge, pokuzivali naro-
du koliko su oni za nj učinili i da sve sto ima,
mora njima da zahvali. Oni da su narod probudi-
li i za marodua se prava toliko i toliko godina
borili. Bpominjali su narodu njihovu mučeniku bor-
bu do 1879, Palaekoga i druge velike muževe
nvoje stranke, te napokon zaključivali kako je tre-
balo, da ovaj rat sa Nijemstvom prestane, jer da
je ou (naro) više izmoren. Zato da sa i učinili
nagodbu, koja da je sasvim dobra i koja Česima
obesbjegjuje njihova prava. | Hou sm

Staročesi su so: varali. Nije se bio umorio
naroJ češki nego ovi sami. Natod češki osudio je
bjibova sagodbu, koja mu je samo krnjila 'uaro-
dna prava. Nova strdnka, čila # krepka stapila je
pred aarod. Bijahe to ljudi“ koji još uijesu imali
tolike zgode, da so okruđaja : au mogdanu, 'ali na

prvi pogled vidio si da će ga Vit dostojni. To tu

biH Miedečesi prodvogjoni "Qrogarom, Heroldom,
Tišlorom i drugim. Loinka im bijede: nećemo nać
po pogodbi .

izbori +i dogodilo se što se još

godbe! Došli
nije dogodilo otkad je ustavnosti i ustavnih bor-
ba, Staročehe, stranku Koja je do jučer vodila vas

sti dd

češki barod, Riegera koga gu zvali svojim ocem,
Zeitlammera, Matuša, $ologši ostale Česi odbaci-
li/ Staročeške stranke, kojasje dan “prije u Beču
predvodila većinu za ćas nestalo. Narod vas prio-
nuo uz mladočehe i poslao ih neka mu oni upra-
vljaju udesom! Tomu svemu bila je uzrok češko-
njemačka nagodba.

Pa šta je bilo zla u toj nagodbi? Na prvi
pogled ništa. Bilo je u njoj i na pretek ljubavi,
bratstva, slobode, ravnopravnosti i svega, ali to
je “bila samo koprena, U Šuštini stvar je pak sta.
la ovako: kraljevina Češka, Što se tiče svega ali
najviše što se tiće jezika, “za koga su se Česi naj-
više i borili, bila bi podijeljena u njemačko i nje-
mačko-ćeški dio. Njemački dio zahvaćao bi one
predjele gdje su Nijemci u većini ; tu bi morao biti
uredovni jezik samo ujeinački, a take isto i Škole —
u jednu riječ sve njemačko. Dakle kako i prije, Tek
na one predjele, gdje su stanovali Česi protezala se
je ta ravnopravnost, Tu je u 1ue sloge i ljubavi

imao vladati kao uredovni jezik njemački i češki,

>. >.

a u njekim slučajevima ovaj zadnji bio je samo
preporučen nu ne obvezan. Slićuo je bilo i sa
školama. O toj“nagodbi i sada se u Pragu raspra-
vlja, te nema nego desetak dana, što je jedan
miadoćeški zastupnik zahtijevao, neka se škole u-
rede tako da se u njemačke šalju samo njemačka,
a u češke češka djeca. Ima li sto pravednijega
od ovoga? Ali da! Nijemci su se tomu protivili
iz petvih žila.

Staroćesi su na svrhu uvigjeli što su učinili
i stali se kajati. Nijesu odmah avome djelu uda-
rili žig osude i progonstva na čelo, što bi u osta-
lom najpametnije bilo, ali sad zahtjevaju da se
raspravljanje i primanje nagodbe odgodi za dru-
go doba. Bilo je izmegju njih i takih rodoljuba
(kao zaslužni starac dr. Trojan i još ujek1), koji
gu odmah ustali na nagodbu, izjavili da su se pre-
varili, te prešli k mladoćesima. Na nepreštaua pak
predbacivanja Staročeha, da  Mladočeši nijesu za
narod ništa učinili osvrnuo se je bio prošle jese-
ni Gregr u jednom govoru na svoje birače. ,Pred-
baciva nam se, doviknuo je on hiljadama koje su
ga slušale, predbaciva s6 našoj stranci, da za če-
ški narod još nije uradila nista. Istina je: mi ni-
jesmo ništa učinili. Mi amo samo zakopali nagod-
ba a to nam je dosta!“

I oni su zaista mnogo uradili, a sve je bilo
pravedno i pošteno.Mi već vidimo naše čitatelje kako posinije«
hom pogagjaju na što ćemo sad doći. Neka sude
po duši nije li i u nas ista nevolja. Dalmacija bro-
ji 520.000 stanovnika. Od tih možemo računati
na talijanaše najviše 20.000, Ni statistika ne da-
va im više. A koliko ima šrba? To je teško ka.
sati. Valja najprije znati, da a čitavoj Dalmaciji
od Raba do  Spića (velimot od Raba do Špiča)
nedete naći niti jedao mjesto, niti jedno selo, u
kome bi prosti narod  kagao, da je Srbin i da
arpaki govori. Naprotiv u ogromnoj većini Dalma.
cije narod obje vjere čisto kaše da govori hrvat-
oki i tim se imenom posivlje, dok u jednom veo-
me delom đijela Dalmacije kaše da govori naški,
Za oglase, zahvale iost, plaća se 10 novč. po retku, a oglasikoji se više pata tiskaje |

Rukopisi se ne vraćaju. Listove nefrankirane ne prima ni uredništvo ni uprava.Owo valja da se dobro upamti. Ima istina u Dal-
aaciji ljudi koji govore: ja sam .Šrbin i govorim
srpski; ali to nijesu od naroda samoga naučili,
već u školi, u poliučkom životu, ili vjerom, ili na
koji drugi,naćin. Ali zato oni neće niti mogu da-
vatr karakter«i ine zemlji, jer u ovom slučaju
kempeteutniji je odaj razdrti opančar, onaj bosi

čobanin i ribar nego svi učenjaci i filolozi ovo-
ga svijeta. *“ “7

Ipak vjerom i inačije raširilo se; srpstvo, te
danas više opstoji kao «raprezentant jednog dijela
našega naroda u Dalmaciji nego kao narod sam.
Po ovome mi ćemo sad označiti broj dalmatinskih
Srba. U Bukovici na pr. hrišćani seljaci kažu da
su Hrvati i da _ govore hrvatski, ali vjere da su
srpske, dok ne možete naći i malo izobraženijega
hrišćanina, koji neće reći da je Srbin i da srpski
govori. Kako je do toga došlo i kako se on mo-
gao odijeliti od svoga naroda, to mi nećemo
ovdje raspravljati. Ovo što kažemo gola je isti-
na, koju ua neće niko  zanijekati, ko je samo
prošao kroz sela hrišćanska oko Benkovca, ()brov-
ba, Kistanja, Knina, Vrlike, Drniša itd. Nu kako
kazasmo sve ove hrišćane uzećemo kao srbe prem-

“da takovi "niješu, a isto tako i hrišćane južne

Dalwacije. Svih skupa iwa oko 75-78.000, Ima i
Srba katolika, ali sasvim malo i to samo u Du-
brovniku: Drugdje su 6 muhe bijele. Računajuć
po snazi kojom raspolažu i poznajući ih u prste,
ue možemo im dati više od 1000-2000 duša, što
je i preveć. Tako vjerskih i ostalih Srba skupa
ima u Dalmaciji oko 80.000. ''“

Dakle ukupno talijanaša, ima 20.000, a Srba
80.000. Ostalo 420.000 stanovnika to su Hrvati.
Pretežnost Hrvata nad  Nehrvatima u Dalmaciji
kud i kamo u većem je razmjeru nego prevežnost
Čeha nad Nijemcima u Češkoj.

Pak ? U nas se izvagja sve jedno $to su Ni«
jemci radili u Češkoj po onoj lijepoj teoriji: što
je moje to je uoje, a što je tvoje, to je 1 moje i
tvoje. 1 to sve ide u ime sloge!

Ova se teorija boće sad aplicirati i na škol.
ske knjige, o kojim se u Zadru ovih dana toliko
raspravljalo. Ako se kaže neka u njima ne bude
pritajivano ime hrvatsko kao &to ni ime srpsko,
mi mislimo da to nije ravnopravnost. Srbi u svo-
jim školama upotrebljuju jedino srpske bukvare. i
čitanke, u kojim ime srpsko nije ni malo zataji-
vano, dapače 1 odviše istakuuto. Mi pak ne mo-
žemo slobodno istaknuti šamo naše ime, nego ga
valja razvodaiti sa srpskim u ime sloge.

Nu nije to samo u knjigama nogo svukud,
Ona ogromoa manjina naroda u Dalqačiji ne mo-
že podati obilježje i značaja cijeloj semlji. Kad
Česi traže da kraljevina Češka u kojoj ima dita-
va jedna trećina Nijemaca, usdrži češki uaačaj,
možemo bogme i mi u Dalmaciji, gdje ima kako
dokazasmo četiri petive Hrvata, još vitim pravom
tražiti da zemlji bude udareno hrvatsko obilježje.
Neka Srbi imadu, ko što imaju, sve moguće po-'
vlastice u školi, u crkvi i u javaom šivotu. Mi im
toga ne kratimo. Ali ne imožemo nikako na to
pristati, da njihova manjina bude se nametati či-
tavoj zemlji. Ako u vas ima manje nego petina
naroda za koga ujeki hoće, da ue zove srpskim, i-
ma bogme i u Pranceskoj nefranceza, pa ipak ti

ne davaju imena ni zemlji ni narodu,