V

»taspravlja o prijepotnim: pitanjima političke, et“ |
»nografske, hi-torijske i filologijske naravi po svoj
»Prilici zato da bi imao povoda nješto reći o nje-
»Zinoj sadržini. No pa dobro, što da rečem ? Da
sme je anonimni pisac uvjerio ? Rekao bih neisti-
stu kad bi to htio ustvrditi. Dakle imaju pravo
soni, s kojima pisac tu polemizuje? Niti iz dale-
ska. Ja sam mišljenja, da su sva ta pitanja krivo
' postavljena. Ona se uopće ne bi bila ni postavi-
“pla, da vladaju u kući mir i sloga, da zavagjena
pruća hoće poravnati svoje domaće posle sa vi-
»še razbora i wapnje strastvenosti.“ Zatim pri svr-
»U istinu ja sam i u ovoj kuji-
 »žici zaludu tražio novo koje zrnce, novo koje gledi-
ašte. Sve ono što se ondje govori o jezičnim razli-
skama, koje bi imale dijeliti Hrvate od Srba, mi

8i dodaje još ovo:

»šmo već davno znali i barem dijelom  zabacili
»Kao netemeljito. A mi ni ne žudimo novih argu-
»imepata, po kojima treba jedno ili drugo ime u-
adariti progonstvom.“ že 1

Ako se ne varamo ovo znači da g. Jagić ne-
će da znade Za kakova druga razlikovanja  izme-
gju Hrvat& i Srba, nego ona što bi se mogla naći
u jeziku što ga oni govore, ili sau ga govorili. A
što se tiče razlika u jeziku, te su poznate filolo-
zima već davno, te su u našoj kojižici samo po-
novljene bile, zato knjižica u tom pogledu ne do-
noši ništa novo. I to mi znamo, niti je naša na:
mjera bila sastavljajući onu brošuru, kovati njeke
nove teorije; dapače nama je milo što nam gosp.
Jagić priznaje, da smo mi u pogledu jezika povo-
vili samo stare stvari, jer nam naši protivnici
predbacuju, da mi učimo ono što nikome sije po-
znalo.

Istina g. Jagić veli još, da su njeke jezične
razlike, o kojima mi govorimo, već zabačene bi-
le; ali to cilja jamaćno samo na razlike što se
nalaze izmegju čakavskog i štokavskog dijalekta.
Za te razlike, mi znademo, prof. Jagić, kako i go-
tovo svi ostali naši filolozi danas više ne misle,
da su odavna u jeziku, i on po njima s toga vi-
še ni ne dijeli naš narod u Hrvate i Srbe ; ali što
se tiče onih razlika, koje iskaču iz različitog za-
mjeojivanja starinskog glasu jat i po kojima se
cijepa danas naš jezik u tri govora — ikavski, e-
kavski i ijekavski — za te, koliko je nama po-
znato, nijesu još filolozi dokazali, da su se razvi-
le tek u historijsko doba našega jezika, već oni
drže nasuprot — a megju ove pripada i Jagić —
daasu izvorno postajale. Prof, Miklošić cijeni, da su
sva tri narjećja bila izvorno u jeziku, te misli da
su ekavski i ijekavski govorili Srbi a ikavski Hr-
vati ; prof, Jagić nasuprot ističe mnijenje (u Ar:
kivu VI, 1), da je ijekavski  dijaletak postao ia
jkavaišža u historijsko doba, po tom da su izvor:
na bila samo dva dijalekta : ikavski i ekavski, od
kojih mu je prvi, kako se jasiio vidi, i ako on i-
zrijekom ne veli, jezik starih Hrvata a drugi je-
zik starih Srba.

A koje nazore što se tiče jezika branimo mi
u uvojoj knjišici? Zabacili smo teoriju' Miklošiće-
vo, da su čakavci Hrvati a štokavci Srbi kao ne-
temeljitu, a'usvojili emo onu, po kojoj ue je naš
narod u najstarije doba dijelio u Hrvate i Srbe
na temelju razlika, što su postale u njihovom je-
ziku po različitom -zamjenjivanju glasa jat, i to,
uzeli smo i mi s Jagićem, da su samo ikavski i
ekavski: dijaletak izvorni, dok se je ijekavski raz-
vio iz ikavskoga, i da su ikavski govorili Hrvati
a ekavski Srbi A pošto su Dubrovčani bili po
dokazivanju samoga Jagića njekada ikavci, te po-
što i danas, i ako nijesu ikavci, govore ipak jedno
narječje, koje je opet po nrijenju Jagića postalo
iz ikavštine, po tom je narječje hrvatsko; to smo
mi zaključili, da su Dubrovčani Hrvati. Mi misli-
mo po svemu ovom, da g. Jagić nema tom našem
zaključku što prigovoriti,

Nego naravski da, i ako je po svoj prilici
istinita naša. nauka po kojoj su ikavci bili Hrvati
a ekavci Srbi, pošto se danas više ne osjeća da bi
jezik bio onaj koji dijeli Hrvata“ vd: Srba, onaj
koji neće da znade ga droga razlikovanja, ako ga
upitaš, da ti reče jesu li * Dubravčani Hrvati ili
Sebi, odgovoriće da nijesu ni jedno ni drugo tim
više, što. govore jezikom (ijekavštinom) koji nije
izvorno ni jesik hrvatski ni jesik srpski. Zato i

pret. Jagit; koji a0 Wodi drtgih 'trgumonata, ko-jim se ima udariti progonstvom jedno ili drugo
ime“ (u našem slučaju ime srpsko), t. j. koji ne-
će da se osvrne_na to da imade danas mimo je-
zik i koješta drugo, što nas dijeli u dva tabora,
ne priznaje da imamo pravo ni mi, koji tvrdimo
da su Dubrovčani Hrvati ni naši protivnici, koji
bi ih htjeli posrbiti, te misli da je po tom i sa-
mo pitanje: Jesu li Dubrovčani Hrvati? kako bi
bilo i ono: Jesu li Dubrovčani Srbi? krivo po-
stavljeno.

Ali i ako gosp. Jagić ne želi da bude mimo
jenik drugih znakova razlikovanja izmegju Hrvata
i Srba, na žalost ti znakovi danas postoje te su
Hrvati i Srbi pocijepani u dva neprijateljska ta-
bora: politikom, jer je jedna politika hrvatska a
druga srpska ; vjerom jer se je srpstvo identiko-
valo sa pravoslavjem ; napokon kulturnim i knji-
ževnim prilikama, jer se Hrvati drže zapada a
Srbi istoka. Zato i jesmo mi u onoj knjižici osim
jezika uzeli u obzir i one druge momente, i po
svemu izašlo je bez prigovora, da su Dubrovčani
Hrvati a ne Srbi. |

Srpska samosilja u Boci.

Prekojučer primili smo iz Kotora ovu brzo-
javku :

»Kotor, 27 Oktobra. Danas slijedio naknad-
ni izbor u drugome tijelu. Naši prikazali 14 gla-
sova zakonitijeh, protivnici 12 zakonitijeh i 2 ne-
zakonita. Izborna komisija od njih sastavljena od-
bije naša 4 glasa, od kojih tri su bila od
Namjesništva pripoznata kao valjana. Pol.
povjerenik svaki put prosvjedovao. Pono-

više samosilje.“
Ovako brzojav. Poznato je našijem Čitatelji-

ma koja su nasilja počinili Srbi sa svojim pre-
sjednikom Jovovićem u izboru za drugo tijelo, kad
bijahu općinski izbori i kako i onda, uz prosvjede
oblasti, glasove naših privrženika odbijahu uz lu-
de izgovore.

Tome nasilju imadu zahvalit, ako su bili a
li. tijelu izašli dobitnici. Ali utok bio je učinjen
i Namjesništvo dalo im je krivo, te naredilo po-
novne izbore u drugom tijelu.

Ovi izbori obavili su se prekojučer. Ni ovo-
ga puta vijesu se ovi liberalni ljudi zastidili, nego
su opet nečuvenom smionušću i drzovitošću odbi-
li naše zakonite glasove.

Mi znamo što će sada biti i što u ustavni-
jem državama, gdje se zakon vrši, mora da bude.
Mi se dakle ne bojimo za drugo tijelo općine ko-
torske. Ono je po Bogu i pravici naše i ostaće
naše. Istićemo samo fakat i izoosimo ga pred jav-
no mnijenje, neka žigoše one, koji se po drugi
put usudiše, da se igraju izbornom slobodom i
izbornim pravom svojijeh sugragjana,

Nepravde što našijem bokeškijem  prijatelji-
ma nanašaju liberalna srpska im  ,braća“ nijesu
nego nastavak onih starih junaštva koje mi izno-
simo u našem listu. To je za prošlost. Što se
sadašnjosti tiče, mi znamo kako im je, a ko bolje
nego mi Hrvati u dubrovačkoj općini. No svaka
sila za vremena. Doći će dan kad će narod naš
otvorit oči i odbaciti one koji mu se silom na-
metnuše.

I još ovi ljudi imadu obraza da se hvale nji-
hovim liberalizmom | Pi!Naši Dopisi.

Vitaljina u Konavlima, polovinom Oktobra.

1 u nas ima ,vlaška“ stranka zvana: gkako
ti ? kako i broj tri.“ Ova stranka svo ima kao i
srbi samo im još fali pop Špiro, ali će im brzo i
on prispjeti, bili su već kod vladike, i bankijer je
poslao Duperovu kobilu po nj u Crnugoru. Ova
stranka tako je divno uregjena i osnovana, da do
malo vremena misli učiniti rat svakomu na avije-
tu, a kamo li neće našoj općini i svoj brvatskoj
stranci u Dalmaciji. Nije šala kad se uzdaju u
Dušanovo carstvo i u vjernost Vuka Brankovića.
Kapurijani su ljudi prokušanja značaja, poštenja
1 snanja. Njihova briga va to teži da naše mjesto
procvate i napreduje u svakom pogledu, tako da

je jedino ojibova sasluga ako vigjamo one gpojate

upaljene, voćke posječene, kokoši pokradena, bee
stidnost i lupeštinu na najvišem stepenu. Ovi lju-
di upotrebiše sve sile da uzmu u svoje šake vlast
seosku, ali ve jer rade po svomu osvjedočenju
nego jer su potkupljeni i opiveni od neke visoke
gospode u Dubrovniku i od kalugjera na Savini.
Najtvrgja im je kost naš općeljubljeni sadašnji
glavar Mato Spremić, jer njegova pravednost i
požrtvovanje smeta njihovim  nečistim svrhama.
Kad ne mogu drugčije postignuti ono što žele,
ajde onda da se piše svakih laži i izmišljotina
proti njemu, tobože da je ou kriv ;neredima što
se kod nas zgagjaju (ali,se hrgja zlata ne hvata)
a ovamo njihov prst glavnu ulogu igra. Nagovara-

jem i mitom zavedoše neke neiskusne u svoje

kolo i tako na 8 fek. izvojštiše grduu pobjedu u

biranju seoskog glavara koji još čeka potvrdu od

Bela Čeprnića, jer tako ,broj tri“ zapovijeda. ,

A mi jadni sa strane u velikom strahu gle-
damo ove pobjede ,vlaških“ junaka, zabrinuti što
će biti od nas, sjećajuć se , vlaškog“ llijiua dne što
smo uživali na Grabu nazad dvije godine. Mante
ge ljudi hvata nas stid? Uz to vam porućujemo
na ono kako ti? dobro mi ali nigda biti “kako i
broj tri.

Hrovat Vitaljanin.

Iz Bosne, 18 Oktobra.

Sjedim na svom divanu, a za svojim hasta-
lom. Na bojali sam čibuk zapalio, u svemu raha-
tan, kao i ćaća ,Bošnjaka“ kada se igra Šaha u
kavani na Beobaši. Moj rahatluk i ćaće ,Bošnuja-
ka“ pripisujem caru čestitomu. — Hvala Bogu!
imam šta jesti i piti, nijesam gO vi bos. Svega u
izobilju, ali ipak mi se smrkne pred očima, kada
vidim : Ibra, Iva i Jova, da bosonogi se čeputaju
za kose! Da su jabandžije, ne bi mi ni pd muke
bilo, nego su to rogjena braća, jedne nane. Ja
gledam i plačem, a pitaju me ljudi: za što pla-
češ? Nemoj plakati! Jovo će ti svakako dušu“ da-
ti za lijepo ime srpsko! -- A Ibru Bošnjak“ sa
korita viče : Ibro brate šta ne puštaš da te zauz-
daju, ja li da ti oglav metnu, pa biće ti svako do-
bro. — Ele ti Ivo kuda ćeš ? Ivo odgovara : Babo

i se je borio za ovu grudu zemlje, gdje sam
prvi put avijetlo božje ugledao, i ja ću se boriti, pak
neka me pokopaju, pokraj mezara babe moga!

Nazad pjekoliko godina po Bosni i' Heree-
govini, podiže se rulja otmičara, koji uzaastojaše,
sve posrbiti što god je hrvatskoga: ime, starine,
istoriju itd. Ali hrvatski sinovi ovijeh zemalja di-
goše se na obranu proti dopuzim. Slavodobitno im
vratom zakrenuše, i oni moradoše istini podleći ;
jer njihova težoja nije osnovana na temelju istine
i povijesti, jer njima je stalo bilo samo do Bio-
gradskih dinara, Zato (danas, potučeni ua kojižev-
now polju, otkrivena im je tajna, zašto su voje-
Vali — Zato ih je danas sram. 1 ja velim: sram
ih budi!

Ali u našoj svetoj borbi, koju smo sjajno
Vojevali prot izdajnicima pokaza se na ovaj bijeli
svijet »Bošnjak,“ list, koji koristi njekom trećem.
» Bošnjak,“ poduckan, našao se je, da se tim o-
ružjem posluži, i da nas raztroji, i njekukvu nam
novu naroduost narine. Bosnjak“ da se je bavio
učevnim knjigama, worao bi priznati, da je ono
gola neistina, o čemu on vrijeme trati. Njemu se
neće istine, pametuih ljudi, nego mu se hoće dje-
čivje igre : klisa i piriza!

Moj dragi ,Bošujače“ brkati se ljudi ne
igraju aklisa vi piriza !“

» Bošnjak“ ako želi # tom igrom ugoditi nje-
kom trećem, kašnje će se pokajati i zasramiti, i
svi oni, koji su oko ,Bošnjaka* i koji se igraju
daha u kavani na Benbaši. Ali muhamedanci, svi.
jesni i učevni, zonju i rade, za vjeru i svoj mili
dom, kako to i sam ,Bošujak“ dobro zna. ,

Neka se dobro sjete Muhamedanci, one gosp,
Kapetanovića pjesme, u kojoj pjeva braći Muha-
medsacim:......,.. sBolje ućit gimnaziju, nego
bježat ti Azijul“...., DA; tako je gosp. Kapeta-
nović pjevao, ali onda. A danas? Gosp. Kapeta-
nović, imao bi se sVojski traiti, da sjedini braću
svoju, pa da se slošno radi, za milu domovinu, a
pe.razdor sijati, i tfeću nam njekakova narodnost
parinjivati, o kojoj Wjekovi ništa na znaju. Pa re-

sita, da 10 sije amjednijo od. kli 1 Piaf" “
jeka novine dala, da gBolajsk““ bude pa
4