U DUBROVNIKU 29. Oktobra 1892.List izlazi svakom subotom, a cijena ma je unaprijed za Dubrovnik: na cijelu go- '
dinu for. 4, na po godine fior. 2; Za Austro-Ugarsku, Bosnu i Hercegovinu: na cijelu
godinu for. 4: 50, na po godine flor. 2: 26; sa inozemstvo fior. 4 i poštarski troškovi.

šalju se Uredništvu.

Pojedini broj stoji 10 novč. Ko ne vrati list kad mu pretplata mine, smatra se | tiskaju po pogodbi.

da je predbrojea i za došasto polugodište.

oromo anom ora o VO A S om

Naše stanovište naprama našim
opozicijama.

Jeste li kada čuli koga, gdje se bani: ja
sam pravaš, ali nijesam starćevićanac?“ — Čudna
pitanja! Ta ova izreka danas je u modi kao lo-
zinka moogih naših rodoljuba, i koji prate razvoj
naših stravačkih borba ili u njima sudjeluju.

No mi im se mnogo ine čudimo ; čudimo se
tek onda kad slušamo vogje narodne, da su i oni
uzeli ovaj motto za svoju političku pjesmu : pravaš,
ali ne starčevićanac. A ovo je po našem skromnom
moijenju, jedan od tolikih absurda i ludosti, ko-
jim obiluje sadašujost našega političkoga života.

A ipak je tu! Pita li, recimo, danas osvje-
dočen pravaš koga od ovih rodoljuba u Dalmaci-
ji, koji zagovaraju odlučniji rad, odriješilije za-
stupanje hrvatskih prava, pita li ga zašto nije
Š vjime, ovaj mu odmah zatvori usta; da je on
pravaš vazda bio i biće, ali neće da bude starče-
vićanac. Ovako odgovara njih 950]0 — kao da au
se dogovorili.
> Starčevićanac! Mi ne bi znali tačvo da ka-

-Žemo, što-kod ovib ljudi znači zstačevićanac,“ -ali
pogagjamo, da oni koji ovu riječ rado naopako
aplicirhju pod njome misle njekakvu socijalnu kla-
gu u hrvatskom narodu, koja je po njihovu moi-
jenju spala veoma nisko. Ali o tom ne zaslužuje
ni da raspravljamo. Starčevićanstvo kao naziv koje
stranke nema smisla; on može biti uporabljen od
pojedivaca, ali nijedna brvatska stranka ne zove
ge ovako. Sam Autun Starčević ustao bi protiv
toga kao i svak ko ima zdrava razuma, jer, da
se ovdje poslužio njegovijem riječima, , Stari će
sutra u ledinu," a kako bi se onda zvali ti star-
čevićanci?

Nego nije ga sve ni u tome. Oni koji razlu-
čuju njeko starčevićanstvo od pravaštva rijet će
psi, da oni s nama pravašima ne mogu zato biti
što se ne slažu sa mnogim nazorima staroga Star-
čevića i do potrebe nabrojiće vam ih. Zato zaziru
i od stranke prava. Spomenite im tad Folnegovi-
ća, Barčića, Frauka, Laginju, Spinčića, Borošu,
Žerjavića itd. skinuće im kapu — ali Stari,to je
pjeki zalogaj koga oni ne mogu da progutaju i to
zato, što se $ njime u čemugod ni najmanje ne sla-
žu. Da toga nije.... €, e, ne bi vam sami umje-
li kazati kako bi bilo, pošto oni rodoljublja, zna-
čaja i požrtvovnosti za, narod Starome ni iz dale-
ka ne poriću.

Da ih izoenadimo, rijet ćemo im kako se u
čemu ni mi š njime ne slažemo, a evo im dokaza : Dr.
Starčević vjeruje da nema Srba, nego da oni koji
se Srbima zovu ili su hrvatski izrodi, ili su posta-
njem tugja njeka pasmina, koja je primila naš je-
sik; mi držimo doduše da ima hrvatskih izroda
koji se danas zovu Brbima, ali da ima i pravih
Srba, srpskoga plemena B kojim mi sačinjamo je-
dan narod; Starćević psuje fonetiku i jezik kojim
so ova većinom služi, piše ne bak čistim jezikom,
starom et ologijom i hevatskom e ekuvitinom čverst,
obći, tvoi, lepo: mi pišemo čerst, opći, tvoji i li.
jepo, a onj, za koje naši moderni ,pravaši“ kažu,
da ma se klanjaju kao kumiru, pišu. takogjer tvoji
i liepo; Starčević kod naa vidi dvije socijalne kas-

to 'od kojih jedna savršeno je dobro, druga pak |

savršeno slo: mi ih ne vidimo, mi vidimo samo rasnih

skrije <.pol. stranaka sa svojim pogreškama i svojim zasluga-
ima; stari Ante zazire od akademije: mi želimo
da ista što prije postane hrvatskom; Stari ne pod-
nosi vladiku djakovačkoga : mi ga poštujemo —
ali za Boga dragoga, zar se hrvatski narod ima
po tome da cijepa? Zar su to kakva uačelna pi-
tanja ? Hoćemo li se mi, koji kažemo da stojimo
isključivo ua narodno-pravnom i državno pravnom
temelju, dijeliti po tome? Starčević hoće da Ci-
ceron nje zaslužio da ga slave velikim čovjekom.
Pa što nam je za to stalo? Stari po čitave dane
sjedi u sobi, čita i puši cigare po 2 novč.: ili
misle njeki ljudi da je i to u programu pravaš-
kom ? Ne, jer mi šetamo i pušimo miomirisna tre-
binjca pa ipak pravaši smo, pa ipak smo s dr.om
Antunom Starčevićem.

Zašto? Zato što nam je ou uzor-značaj, što
se bori za hrvatstvo onako hrvatstvo kakva ga je pri-
roda dala, što radi za sjedinjenje i slobodu otadžbine
i traži Hrvatsku za Hrvate, kako radi stranka
prava, kako i mi radimo, Ostalo bilo bi samo opona-
šanje ovoga velikoga čovjeka u njegovim vrlinama
(što je dobro) ili manama (a ovo je zlo), kako se
oponašaju moogi veliki ljudi na svijetu.

* *
*

Ovoje prvi prigovor s našijem odgovorom. Dru-
gi je prigovor mnogo važniji, a konkretizovali bismo
ga ovako : da mi pravaši priječimo u radu njeke ro-
doljube hrvatske, u koliko ih ne podupiremo ili
bolje rekuć u koliko nijesmo š njima, jer mi ho-
ćemo da oni zajedno s nama zaigraju pravaško
kolo, a da oni ne mogu nikako — ne mogu zato
što držo da naši odnošaji u Dalmaciji to niti ne
zahtijevaju i što u nas nije moguće da se stranke
dijele po kalupima stranaka u Banovini.

Ovako misli polovina rodoljuba koji pristaju
uz šestericu, ovako misle šesterica i uz njih veli-
ki dio stare narodne stranke. A ovo je krivi nazor.

Mi smo od kada smo list pokrenuli do da-
nas uvijek zagovarali slogu tako da pod tim ime-
nom i prolazi Crvena _ Hrvatska,“ no mi smo za-
govarali hrvatsku slogu bez koje ve možemo ništa
postići. Vazda .smo imali pred očima jedinstvo i
fuziju a ne kompromise stranaka. Današnji sustav
ne traži megju nama trgovačkih kompromisa, već
da se podijelimo na dvoje: na one koji mu se
prilagogjuju i na ove koji mu se protive. Iz ovih
zadnjih ne smije biti nego jedna stranka, jer će ina-
čije Stetit rabotu kao što to svaki dan vidimo. Sre-
dine ne smije da bude: ili tamo ili amo ; ili alu-
šnjmo ili se ne dajmo! Zato je dovoljna s naše
strane samo jedna stranka i n Banovini i u [Istri
i u Dalmaciji, uopće, — jedna stranka, koja jed-
nako misli, jedno hoće i u kojoj se sluša. Bamo
ovako možemo slaviti kakvijeh uspjeha, možemo
isvagjati ona načelu i dužnosti, na koje se sviko-

lici zaklinjemo.

Nije dakle nesmisao tražiti podjelu naših
stranaka kako je mi tražimo, nesmisao bilu bi ne
tražiti je. Istina je prilike dalmatinske ni a istar.
wkim nijesu istovjetne, a Kamo li s hrvatskim, ali
jesu li nam zato potrebite tri različite stranke?
Ne nipodto. Rasne prilike trađe samo drogčija dje-
lovanje. U Dalmaciji tadićemsonsko kako to zab.
tijeraju od dalmatinski, g fotri drogačije, a u
Banovini a vačije-Oyo nedačinjava absolatno
novi prosi vu; tamo rasličita vrst
datu cijeki| s se ne trsdnja. Listove nefrankirane ne s. ni E odio ni aprava

Pretplata i oglasi puaćaju se upravi gOrvene Hrvatske“ u Dabrovniku a dopisi
Za oglase, zahvale i ost. plaća se 10 norč. po retku, a oglasi koji se više putaNeizmjerne su koristi koje bi erpali iz ova-
koga rada: bili bi složni, bili bi organizovani i
dišiplinirani, a ne bi radio svak po svoju bez do-
govora i sporazuma kako je to danas. Dosta pu-
ta uplivi i savjeti kojim bismo se tad mogli pra-
vom služiti, učinili bi da se ne dogagja mnogo to-
ga što nas danas zacijelo ne goni naprijeda.

Za tu svrhu mi mislimo da bi najbolje od-
govarala stranka prava. Ova još se nije niti izlo-
žila niti kompromitovala, zdravijeh je načela i
čisto-hrvatskoga stanovišta. Zašto se ne bi mogli
mi svi naći u njezinu kolu? Zašto ne bismo mo-
gli prihvatiti kao naše vjerovanje najnoviji njezin
akt — adresu?

Mi o ojojzi još nijesmo progovorili; čekali
smo druge glasove. Ovi bijahu veoma povoljni :
šesterica primiše je pohvalno, ,Obzor* takogjer u
više ozbiljnih članaka priznao joj u bitnosti veli-
ku vrijednost, a mi se usugjujemo nadodati, da je
ona, što se jezgre i izradbe tiče, nadmašila i sa-
mu ovogodišnju češku adresu. Ne bi li ona mno-
go bolje služila kao barjak, oko koga da se oku-
pljamo, nego li na pr. adresa neodvisne narodne
stranke od osamdeset i četvrte ?

U ovoj stranci može da bude i da dogje elemena-
ta različita mišljenja, može da bude onih koji se
uzdaju više u Petra nego u Pavla, koji se više nasla-
njaju na realnu narodnu snagu, nego li na pisana
prava, ali to sve nijesu dobri razlozi da se dijelimo.
Jeste li vas čuli, gospodo kolovogje opozicija u Zadru
i Zagrebu ? Poznate li vi Mladočehe ? Poznate li po-
ljački klub?... Znate li za razliku izmegju Gregra,
Vašatija, Herolda i Masaryka ? Znate li da poljački
klub sastoji iz klerikala-konservativaca i iz izra-
žitih liberala ; iz slavepofila_ i iz onih koji više
vole Nijemcima, nego Rusima te napokon iz soci-
jalista ? Ako to znate, dosta je ; ne treba da da-
lje govorimo. To su malo korenitije razlike nego
prepirka ko je prvi sin domovine,

*_.
»

Istrani ukazaše nam put, Nijesu li jedan La-
giuja, Spiućić, Dukić, Stanger i ostali sinovi naše
male Istre vrijedni našega pousdanja? Zar nije
moguće da drugovi Spinčića i Lagiuje u car. vije-
ću ne uvide korist njihove politike vaprama Za-
grebu, na koju ih je svjetovala sama politička
zrelost ?

Nemojmo da se prama Zagrebu tamo dijelimo,
da na Zagreb gledamo sa dva vidika. Stvorimo nješto
dobra i pametna, kasmo se stavili da radimo od-
lučnije, a nemojmo izbrkati, izmiješati- i raskoma-
dati onaj kristal našeg politikog života koji se
iu nas i svukud počeo lijepo lediti, one pado-
miještaju ga s nićim boljim,

Prizoasjemo biće ko, te će malo sazirat od
čega, što nema snage da javno osudi ali u se-
bi tako misli; neće mu se svigjati njeke pojave,
vjeka forma a osobito društvo s njekiwm, pustopad-
nim mlagjim elementima. Ali zašto da se
jedinjem ,vezdravijem elementima,“ sudi Ta
stranka, i da radi malenkogij Mata rd

Ovoliko njima, Našijem , kk
ma pak stavili "bismo na srce da rasa
ovom: Mi emo mali narod e m
velikoj potrebi. Smijemo li sato Plani
vošću odbijati od P tolike a Slo hut
ne da rade dobro, koje lutaju tamo i amo ne sma-

jod pravoga pola, —— damna bod 1 anoda tilo. |

ase. an