GRVENA RVATS

Pretplata i oglasi puaćaju se uprari ,Orvene Hrtstske* u Dubrovniku a dopisi

Br. 44.List izlazi svakom subotom, a cijena ma je unaprijed za Dubrovnik: na cijela go- |
disa for. 4, na po godine fior. 2; Za Austro-Ugarsku, Bosnu i Hercegovnu: na cijelu
godinu fior. 4: 50, na pd godine for, 2: 25; sa inozemstvo flor. 4 i postarski troškovi.

Pojedini broj stoji 10 novč. Ko ne vrati list kad mu pretplata mine, smatra se

da je predbrejea i za došasto polugodište.

Iza delegacija.

Svaki put kad se ove sastaju, pane u njima i
koja o Bosni i Hercegovini, ako ništa barem pri-
godom rasprave o proračunu. Ovoga puta s uje+
kom napetošću čekalo se što će Mladi Česi reći o
Bosni, koji su već unaprijed bili javili da će u
tom poslu povesti riječ. Uz češku čula se pak i
hrvatska.

Mi se potpuno ne možemo slagati sa nazo-
rima Mladočeha, s kojima smo u glavnom istog
mišljenja. Ne možemo da usvojimo njihovo stano-
vište naprama muhamedaucima, kao takogjer ni
ono vrhu budućnosti ove zemlje. Zato smo se veo-
ma obradovali izjavi zaslužaoga našega Spinčića,
koju smo mogli čuti, da je sreća, i prije od koga
drugoga. Oo je jasno razložio hrvatsko stanovište,
te pokazao s kijem je usko spojena budućnost
Bosne i Hercegovine. A on, više no iko drugi, mo-
gaše da govori o zemlji u kojoj istina nije ro-
gjen ali je član njezina naroda.

Qve rasprave, izvan nas, zanimale su tako-
gjer i našu braću Srbe. Mi smo jednom istaknuli,
koju ulegu igra Bosva i Hercegovina u razmirici
izmegju Srba i Hrvata, te ne treba da ponavlja -
mo poznatu stvar. Niješmo se dakle začudili što
su Srbi graknuli na Spiučića. Sam organ ernogor-
skog dvora, koji običaje da se drži opreznije, jav-
ljejući govor Spiučićev učinio je to na način ni
malo nama prijazni, te je uz to obećao, da će se
ua Dj vavratiti,

Srbi u Srbiji iz bosanskoga posla napraviše
pravu šviodel-reklamu, služeći se imenom uvaže-
nog slavenofila i presjednika Slavenskoga Društva,
Igojatijeva. Donesoše naime jedno pismo koje bi,
po njima, on bio upravio na njihovo propalo druš-

U DUBROVNIKU 5. Novembra 1899.

tvo »Veliku Srbiju,“ u kome on najodriješitije za+ ;

govara: pripojenje Bosne Srbijil Mi smo čitajuć
ovu. vijest veoma sumojali, da li se je oprezni i
mudri lgujatijev u ovoj stvari podnio tako nesmo-
treno kao što bi Srbi. htjeli,  Nijesino se prevari-
liz. sve. ovo što. su. oni; o njemu i vjegovoj
igjavi rekli, nije vego izmišljotina, : kojoj para ne-
ma, spletena da se spase propalo društvo, koje je
tako šovinistički radilo, da ga i, malo, pametniji i
umjereniji Srbi oapustiše.

No tome se od ujih ne čudimo; drugo je
što nam sad misao u pero meće: mi ue znamo
kojim pravvim ove dvije državice, Srbija i Crnago-
ra, kad govore o Bosni, uzimaju taki tou, kao da
je vajnaravnija stvar na svijetu da će Bosna i
Hercegovina njima pripasti. Kojoj od obojice? ra-
da bismo da znamo radi svoga ravnanja. Oni ni-
ti da dopuste da ko posumnja, jer ovaj učinio bi
se odmah njihovim  nepokarljivim  neprijuteljem.
Ali pitamo ih malo ; zar se ojekim višim pravom
ve bi moglo zahtijevati da ove zemlje pripadnu
Hrvatskoj? | o
| oIstina tamo danas dogagja se muogo toga

ito imi ne odobravamo. Dapače take su prilike

u Bosni, da mi prepiruć se o njoj izgledamo kao
ono ciganin, otac i sin, kad je otac šakom
prišamario cigu sina, jer je kasivao kako bi slat-
ko jeo pite — kad bu je imali  ousko, kako. Mo
nijesu oo brašna oi masla, te mo mi
»stan', bolan, sar hoćeš da ti sve sam pojedeb i“
Prdaajaka ino mi

we propiremo o nebemo, čega vema ni jedda ul

moglo bi se i o vaga reći, jeršalju se Uredništvu.

tiskaju po pogodbi.

drugi. Baš zato mi smo se držali malo  čednije,
dok oni bjesomučno svakim danom sve više i-
stiću nekakva prava, koja bi jedino vjih dopanula,
kad bi se odnošaji promijevili, što im mnogi mo-
gu i vjerovati, navlastito kad ne čuju druge glasove.

Red je dakle bilo da sei naši ljudi oglase,
te da kažu Europi kako mi više no iko imamo
pravo na spomenute zemlje. Mi smo se njihovoj
izjavi nadali i hvala iw. Braći Srbima mogli bi
pak doviknuti : recite nam malo u ime čega 0-
tvara vam se toliki apetit na zemlju koja vam ne
pripada, na zemlju čija sudbina s našom ovako
usko je vezana? u ime čega je vi za sebe vindi-
cirate ?

Mi ne znamo kako može slijepilo ljudsko
dovle doći a strast razum potawniti. Sva Europa
gleda kako ova naša braća ne mogu, ne umija da
vladaju ni sa onim što imaju, da slobodni, vijesu
slobodni, nego prepušteni birima susjeda kojijem
ne mogu da se opru ; sva Europa gleda kako vas
njihov dosadašnji rad nije drugo nego herostratsko
djelo protiv one slobode koju su im drugi daro-
vali, kako oni nemadu ni sposobnih državnika da
vladaju ni sposobna naroda da sebe vlada, sluša i
da napreduje 1 Oni sami teme vide oni ne samo
da su s tim svojim nesretnim stanjem zadovoljni,
nego bi još htjeli da u nj povuku Bosnu, Herce-
govinu, Dalmaciju, Hrvatsku, Slavoniju, Istru, pa
sve do Triglava !!

Ako jedan narod, poslije sto godina slobode,
ima doći na ono na što su oni došli, mi mislimo
da se taj narod ima stiditi da pogleda svijetu u
oči, a kamo li da. s onakom +bezočnom smijelosti
od njega još traži poslije. nego se za nj toliko u-
činilo. Rusija je Srbiju digla.na noge, ona je do-
vela kao i Bugarsku na a stepen neodvisnosti,
koji joj je neophodno bio potgebit da postane sre-
ćna i čestita. Kako su Srbi sahvalili Rusiji, po-
zvato je više i Hotentotima u Africi. Ali ništa za-
to; moglo bi im ve i oprostiti da su barem u-
mjeli da opravdaju pouzdanje koje je u njih sta-
vila Europa, da su ae trnili da postanu narod,
marljiv, radia, napredan koji može da sebi privla-
či ostale Slavene va jugu. It» bi bila jedna vrst
zahvalnosti i odvrate naprama svome dobročinite-
lju, jee ko bližnjega pomaga najbolja mu je nagra-
da, kad vidi da se je dotičnik okoristio pomoći, da
ju je zbilja zaslužio.

Ali ništa od svega toga ni zahvale ni oprav-
danja pouzdanja, nego se opšt obrču Rusiji te joj
za danas pitaju samo Bosnu i Hercegovinu a za
gutra ostale hrvatske zemlje da im ih donese na
gahanu ko pećeno pile neka ibni, velike glave, od
njih učine ono što su učinili od sebe !

Što je ovo? šovinizam $-'mahnitost ? ladilo ?
mi ne znamo da rastumačimo.

Ne da se banimo, ali posivljemo Tedbraženi
gvijet za svjedoka da nam kaže, jesmo li mi
sposobniji od njih da učinimo nješt& dobra i pa-
metna na Balkanu? Mi, k oi is daleka nema.
mo onaj položaj koga ovi ušivaju, učinili smo sa-
mi, beg ičije pomoći a usprkos mnogijem nalijem
trudom toliko koliko bi bilo. dosta i ostođu tri
puta višemu, kad, bi se na u našim politički
| ekonomskim, prilikama. A je naš opstanak
usko skopćan sa sudbinom.

kupiranih zem
prim nom sogov

(a ta sj bi
negreću irođa da drukliZa oglase, zahvale i ost. plaća se 10 novč. po retku, a oglasi koji se više puta

Rukopisi se ne vraćaju. Listove nefraakirane ne prima ni uredništvo ni apravaje bude bolje. Istina nijesmo slobodnih ruka, ali
ipak što možemo radimo za dobro a ne rušimo ;
nijesmo se Bogu hvala još nigdje tako podnijeli,
da bi satra mogli zacrveniti pred slavenskim svi-
jetom. Mi se nijesmo sdružili s njegovim dušma-
nima.

U neku hvata nag i smijeh kad gledamo po-
nosite Srbe kako bez ikakvih zasluga oholo pra-
Žaju ruku Europi, da im dade nješto što sene
stiče Šarlatanarijom nego ustrajnim radom za 0-
plemenjivanje prosvjetu i napredak naroda.

Čudnijeh li ljudi! Siloviti, oholi, napuhani a
prazni. Sve velike glave ; svak hoće da zapovije -
da, da bude ministar. Pučki učitelji neće da vrše
dužnosti pučkoga učitelja, nego da ne vrše one
presjednikA sudišta i prefekati za koje nijesu spo-
sobni ; pismeni krčmari hoće da budu guverneri i
tako naprijed : svak zapovijeda, niko neće da slu-
ša. Ovako se tumači sloboda u Srbiji, U svakom
Srbinu vi vidite budućega ministra ili barem po-
klisara uopće čovjeka stvorena da se barabari sa
Gladstonom i Bizmarkom. Ovaki su vam pojedin-
ci, ovaki narod srpski; ovaki vam je svaki narod
koji se valazi u semi-kulturnom stanju. Teška je

jedino hladan tuš  diziluzija i nevolje, te uporan '

rad pojedinaca da ga na novo podignu. Prvoga -
srestva imadu i odviše, ali 'koja' korist kad “nema *

drugoga. —

I Crnoj Gori uiogli: bisina" niješto drilapnuti!

f

ako bude potreba za drugi put. Dausa“

što joj zanago ne bi bilo dzago. No t& i ol
bije samo

uvjetovali dA ne pušta neke raskalađede “ dipuže,“
da je truju otrovom koji su “soboni''a nja vnijeli.

Za uju bi mnogo bolje bilo dase bpet uzdigne rtu *
onu visinu, na kojoj je do jučer biistala, * s! dol

'

iR 4 I

Dubrovnik, 4 Noveinbra. |

Veleučeni gosp. Kosto Vojnović u “,Naroda« |

odgovara jednomu dopisniku ,N.Lista* is Dubrov-
nika, koji se je zadio bio o njegove: riječi“ ',sjedi-
nimo se kao slobodan natod."' U 'ovome'dr'Voj-'
nović iznaša podulje i opširnijesvoj gowor 'izrečen
prigodom one Klaićeve večere. Za: vas Dubrovčane
zanimivo je što on kaše o/Nika  Velikomu (Puči-

ću), žaleći što uru u omij čas nije palo na pamet, da“
ga istakoo kao onoga Koji je “glavom pred: svijetla“
krunu bio otišao da zagovaru sjetinjenje,: koji: je “

kao križevački zastupnik ujedio a: hrvatskom sabo-
ro, te koji jema

dnjijem  veliko-srpskijem
nika i Boke.

* Nadalje dr. Vojnović israzuje potiniko: svoje
wnijenje kako bi se imalo izvesti '# :
se nada da ćemo so mi sjediniti kao" :

rod postavljajući uvjete sjedinjenja su
misija Moja ima biti satludana.“ Zatim gd
očomu dtu'bi o o pitanju ajedfajenji

Pam ma dipokoti v'Djakovu za stolom 'Stros- |
mnjerovim s čašom u ruei rekao da je sretan, što '
je doživio, da Zagreb naatavlja“ Knjiševne slava '
svoga miloga Dubrovnika. — Ovo na sree duba-'
»potitičarima“  Dubrov-

On"

.
m.
.