jim hrvatskim drugovima; uvaženi član njihova

kluba u jednom svom pismu na pokojnoga patri-

jarha Angjelića hvali se kako mu je pošlo za ru-
kom ukinuti hrv. operu i tako Hrvatima ,okresati
nokte.“ U istom pismu nazivlje bana pravim ,0-

bješenjakom“! Pisma su po smrti patrijarhe na-
gjeaa i objelodanjena u novinama, a bilo bi zani-
mivo znat kako ih pak od tada gleda leader ve-
ćine kome tegnut u bana i u zenicu oka sveje-
dno je. — A stide li se Srbi takog ponašanja ?

Nijesu ludi. Kad ban putuje svuda se nagju na

prvom mjestu sa svojim kalugjerima, protosingje-
lima i kako se već svi zovu i izkazuju mu naj-
iskreniju dužnu ,počtu“. Licumjerstva i bizantin-
stva još ne vigjena ! Kogod bi htio da hrvatskih
Srba ima i boljih, ali mi ih na žalost ue pozna-
mo. Baš oni i Magjari nepogriješivi su nam ba-
rometar, kojim mjerimo valjanost nar. stranke u
banovini. Da radi kao što treba nebi bili uz nju.

Van domovine pristaše nar. stranke ili ih
oportunizam kaže odveć slabim, ili ih je strah
otvorit usta, jer u peštanskom zajedničkom sabo-
ru nema ih čut. Koliko puta čitamo, da je koji
pretjerani magjarski zastupnik navalio na Hrvate,
a nigda nijesmo čitali kako im je član nar. stran-
ke odgovorio. Primjera ne treba, ima ih dana-
šnjih. A kod kuće? Glavna djelatoost sastoji u
pravljenju zakona i zakonskih osnova, što nas sje-
ća na sredovječne ,gride“ o kojim govori Man-
zoni. La mania di far leggi kao da ih je obuzela,

jer rijetko ih koji sabor stvara više. —

Mi držimo, da su ovaki uzroci radi koji
stranka megju Hrvatima nema pristaša nego don-
le dokle joj siže administrativna oblast. Ovo ne
govorimo iz mržnje; naše stanje i naš položaj na-
lagao bi nam dapače više obzira. Ali nas boli i
jako boli, da baš onaj koji je najviše u stanju
pomagati nas i hrabiti u narodnoj borbi, svojim
radom bije kako mrazom naše narodne aspiracije.
Patriotizam se ne može nikomu zanijekati, ali
gvak će nam priznati, :da izmegju patriotizma i
patriotizma ima razlike. A naše je čvrsto uvjere-
nje, potrikrijepljeno dokazima iz povjesti svih vje-
kova, da se narod ne smije za sve blago i boga-
stvo ovoga svijeta odricati onoga, što mu mora
bit. milije od vlastite krvi, te konfrontirajuć rad i
načela nar. strauke sa ovim glavnim uvjetima na-
rodnoga napretka, ne možemo kazati da im od-
govaraju |

Nu gdje smo zašli! Šta bi se nar. stranka
obazirala na nazore jednoga maloga hrvatskoga li-
sta? T& njega ne čitaju budimpeštanski patriote,
a da ga i čitaju, ne bi dijelili njegovo mnijenje.

 

Dubrovčani, jesu li Hrvati ?

(Nastavak, v. br. 34, 37-43, 45-47).

Ogledali smo prošlost dubrovačku u svim
njezinim pogiavitim manifestacijama — narodnost,
povijest, književnost — i dokazali smo jasno i te-
meljito, da ona nosi na sebi neixbrisivi pečat hr-
vatski. Srbe to boli, mi znamo, i u nestašici va-
ljanih razloga muče se, da pobiju naše argumen-
te doskočicama i psovkama, ali uvigjajući po svoj
prilici sami da takove stvari ne dokazuju ništa
(van nezoanstvo onoga koji ih piše) dopuštaju na-
pokon, da je moglo i biti kako mi tvrdimo, ali
uda za ono što je bilo neda čifutio ni pare“ i red
je pogledati što je sada. Sada, tako vele oni, vla-
da u Dubrovniku srpska ideja i Dubrovnik diše
srpskim duhom. Ovo vele oni, a mi tvrdimo da
tako nije i spravni smo protivno dokazati. Zato
smo odlačili osvrnuti se na današnji Dubrovnik i
na njegov puk, koji ćemo do potrebe razdijeliti u
tri klase. Prvoj klasi pripadaju oni dubrovčani,
koji su se knjigom i znanjem od ostalih odvojili,
te se proslavili bud na književnom bud na politi-
čkom polju. Ovi zastupaju dakako u prvom redu
Dubrovnik. Drugu klasu sastavlja ostali puk du-
brovački i okolice dubrovačke osim ,Srba“, a u
treću kategoriju smjestili smo take zvane Srbe,
kojima kanimo takogjer u dušu zaviriti, da vidimo
uprav : ,Što je i što nijesu.“ Danas dolaze na red
znameniti ljudi današnjeg Dubrovnika.

Omladina dubrovačka* (str. 86.) veli za o-
Jdične dubrovčane ,koji su osvjetlali lice Dubro-

 
 
 

vniku, da su svi Srbi i nabraja pjesnike Međa Pu-

cića i Bana, filologe Bućmani i Zoru, juristu Bo-
gišića, zatim ,od učenog starine vlastelina N. Gra-
di i kanonika Stojanovića, L. Vulićevića i ost (2?)
sve do vrijednog pok. Stj. Castrapelli.“

Ovdje mi pitamo najprije ,omladinu“, zašto
u svoj popis ,odličnih Dubrovčana“ nije uvrstila
i književnike + oba Kaznačića, Kazalija, Polića i
Vodopića, koji su bez sumnje daleko slavniji i
znamenitiji nego li veći dio onih, što je ona na-
brojila ? Ali da se ne trudi odgovorićemo mi sa-
mi : samo zato, što oni nijesu bili nikada Srbi,

već su radili za jednu ideju, za ideju hrvatsku.

S istoga razloga nije ,omladina“ spomenula ni na-
še knezove Puciće. (osobito Nika Velikoga i pok.
Rafa), Klaiće i Čingrije, i t. d. kojima će$ danas
u Dubrovniku uzalud tražiti premca po zvanju i ka-
rakteru. Po ovome dakle vidimo; : da je ,omladi-
na“ slagala kad je rekla, da su svi današnji Du-
tirovčani Srbi; dok smo mi naprotiv nabrojili ne
jednoga ni dva, već devet za nas, dakle još više
nego oni i to ljudi koji vrijede i više nego nji-
hovi Srbi,

Nego nama nije ni to dosta. Mi hoćemo da
vidimo jesu li ono zbilja svi Srbi, koje su oni ta-
kovim označili, a koji jesu, kakvi su Srbi. Poče-
ćemo s Vuličevićem, o kojem znademo doduše, da
se danas krsti srpskim imenom, ali poznato je za
nj da je vjerom prevrnuo i s vjerom da je pro-
mjenio i svoje narodne osjećaje. Pitamo : Može li
takav čovjek služiti uzorom, u koga se je ostalim
Dubrovčanima ugledati ? A s druge strane Voliće-
vić se je odavna otugjio Dubrovniku, živući dale-

ko od njega i ne može se po tom, da se poregja
megju prave Dubrovčane.

Megju takove mi ne možemo nadalje uvrsti-

svoj vijek proživjeli u tugjini, te na njihove poli-
tične osjećaje nije djelovao Dubrovnik. Oni se ne
mogu iznositi kao primjer patriotičkog dubrova-
čkog mišljenja kako se ne može na pr. iznositi
Tommaseo kao primjer patriotičnog mišljenja Si-
benčana. Ban, kako je poznato živi u Srbiji već
od god. 1844, pa je tamo obnašao i raznih drža-
vnih časti i za njeko je vrijeme bio ćak uzgajatelj
Aleksandra Karagjorgjevića. Nije li naravno, da
njegovi politički odnošaji budu srpski, i da on Sr-
bima posveti svoje sile kao književnik? Nu Ban
nije ipak isključivo pjesnik srpski. Prije nego se
preseli u Srbiju mi ga nahodimo u redovima na-
ših lliraca, i kao dokaz da on makar i živio me-
gju Srbima, nije ipak ni danas kako drugi Srbi,
jest i njegovo najnovije djelo uZrinjski“ u kojemu
pjeva poznatog hrvatskog junaka i koje je on po-
klonio ,Hrvatskoj Matici.“ Takova što ne radi. ni
jedan pravi Srbin. Iz te potonje činjenice, da je
Ban u jednom od svojih jamačno najboljih djela

samo nuzgredno, mogli bi smo mi da sudimo kri-
terijama ,om'adine* srpske (koja Gundulića ozna-
čuje Srbinom samo što ima jednu epizodu iz srp-
ske povijesti), dokazati ćak, da je on pravi Hrvat.

I Bogošić preveo je svoj vijek kako je po-
zuato u inozemstvu. Od: god. 1870, on je profe-
gur na ruskom sveučilišta u Odesi, a njemu je
povjereno bilo i sastavljenje: crnogorskog zakoni-
ka. Ovo će biti i razlog zašto on simpatizuje za
Srbe. Ali on se ipak ne može brojiti megju čiato
srpske naučenjake. T& njegova su djela sva pisa-
na kojiževnim jezikom hrvatskim biva ijekavšti-
nom, i pooajviše latinicom. Njeka su dapače iza-
šla o trošku zagrebačke akademije (kako. Pisani
zakoni na slavenskom jugu. Zagreb 1872 i Zbor-
nik sadašnjih pravnih običaja u južnih Slavena,
Zagreb 1874). 1 u djelima, što je on štampao u
Srbiji i ćirilskim alfabetom, na pr. u svojoj  sbir-
ci «Narodne pjesme iz starijih najviše primorskih
zapisa“ (štampano troškom vSrpskog učenog dru-
štva“ u Biogradu 1878), narod naš on ue krsti

kako drugi Srbi eskluzivističcim imenom srpski,

već srpsko-hrvatski (Vidi: op. cit. pag. 20). U
tom djelu on izrazuje i jedno svoje mnijenje, koje
neće ugagjati gomladini srpskoj" u Dubrovniku,
biva da je čakavština ,negda u Dubrovniku go-
spodovala* (pag. 38).

' Dva od najznamenitijih muževa novoga Du-
brovnika, to niko ne može oporeći jesu Medo Pu-
cić i Pero Budmani: onaj najbolji dubrovački pje-

ti ni Bana ni Bogišića, jer su obojica gotovo vas

opjevao sa zanosom hrvatskog junaka, spominjemo

li današnji dubrovački književnici.

 

 

 

snik, a ovaj jedan od najvećih naučenjaka ;dubro«

vačkih. Ali koli Pucić- toli Budmani bavili su 8e-i

politikom; onaj pišući politične članke i rasprave

i prateći s interesom političke pokrete. toli_Hrva-

ta koli Srba svojega vremena, a ovaj“. |

zastupničku čast. Na ovaj: njihov“: tad mi

strike ds se osvrnemo. ti me
se Budmana - tiče, to svakomu - poznate;

da je on kao zastupnik pripadao pritiodi

što danas znaći ,hrvatsko-narodnom" kleba, kako

je pripedne | prof, Zore, koji nije uskočio: egja. i

Srbe ni danas, gdje su Srbi od. Hrvata odvojen

A. Pucić, jeli prištajao on uz po iti m

hrvatski, kojega je glavna tačka još i danas: sje-

dinjenje a Hrvatskom ? Da se tomu: odgovori, 28-

to je. potrebito nadasve zaviriti u članke,,. što. je

on pisao u ,Pozoru* god. 1860. i,1861. Tu se tek

shvaća koki vatreni zagovatatelj tog 'sjedinjenja on

bijaše. Od tih njegovih članaka mi nećemo:odjć

iznijeti nego komad“ jednoga članka, Sto Sadržava

mo
ži

  
 

razloge ,zašto treba da Dubrovnik, pristane ux

družbu“ s Hrvatskom 2“. ,A što ma predstavlja

družba s Hrvatskom ?* pita on.i odgovara? i,Po-
pniratak_pod onu krunu, pod čijom, je sjenom sva-.

ku slobodu toliko vjekova uživao. Slavne pactio,

nes megju Dubrovnikom i krunom od 1387, po-
novljene zakletvom od 1684, nisu nikad bile niti

,su_ mogle biti pravedno od kraljeva 'opozvatie:
,Historičko pravo: kad ' nije : skopčano, “narodnim, \
pistina je malo. vrijedi; ; ali, kad je kako ovdje,
»Skopčano , s njim,  neproejemiivo.: je blago, koga
gsvak mora da saljubi i pri srcu drži. S toga
svaki Dubrovčanin mora da saljibi š pri srcu
održi društvu s Hrvati." — Ove riječi Meda Pu-
cića dovoljne su da :se svak“ uvjeri, kako je on
branio historijsko i prirodno pravo hrvatskoga na-
roda, i u koliko se tiče Dubrovnika, i u: koliko
je on nastojao da se to pravo izvede. Ove riječi
trebalo bi da drže na umu današnji. srpski ,poli-
tičari* dubrovački, kad se i u ime Pucićevo pro-
tive političkoj hrvatskoj misli u Dubrovniku. Toj
misli, neka. znadu, nijesu Dubrovčani ni u koje
vrijeme bili protivol, jer su sz Meda u ono doba
pristajali svi najpoglavitiji ljudi u Dubrovniku i u
Boci Kotorskoj. U Kotoru skupština svih općina
jednoglasno zaključi moliti u Cara: združenje s
Hrvatskom bez odluke dalm. sabora (koji je tada
bio autonomaški) te odašalje poslanstvo u Dubrov+;
nik, da bi se i on pridružio toj molbi. Dubrovča-
ni otpremiše kneza Nika Pucića (Nika Velikoga):
s onim bokeljskim odabranicima : u :Beč, gdje u
cara zamoliše. obećano združenje s. Hrvatskom,

 

Knez Niko rasloži iz Beče svoj program otvore»

nim pismom ga svoje sugragjane, sasvim suglasan.

s Medom i rodoljubima u Htvatskoj; & knezovi
Medo,.Rafo i Matko Pucić bili su sugjeni na glo-
bu zato, što su dijelili pačanstva;. ono pismo.:::/'' |

Po ovome lako je zaključiti, da je Medo
Pucić jednako kao svi ostali dubtovčanio u politici
bio Hrvat, Vidjećemo drugi puk, što je bio kao
književnik: što on, a što i Budmani i Zote i osta»

 

Naši Dopisi. +6 :/5 davo

i u mrgso1

Korčula 10. Janoara.,.,

Ta sigurno u našijem ovdje. mikroskopičnim ;
autonomašima zbila se je meteempsihoza od, nji-,
hovih žigantnih djedova, čije duše, zapustivši.tije-
lesnu prašinu, uvukoše. se, u ova ezotična tjelesa,,
pa kad ćeli da naprave njekakav mare magnum, .
glede gragjanske gluzbe, tamo , sebi samima, ne.
gradite ogromau bruku. iz ijo (1O-— Iositit
Kako se primiče novo glasovanje ze, naček.,

nika oni ti već napraviše ogromne. barikade, ac,
krcaše svoje lumbarde koje bi i na okolne. sela,
znale svoju vatru sipati, rasdijelivši svoje , konsu;
late bes lisnice, sametnuše. busije ne hrvatskim ,
ljudima već hrvatskoj svijesti, koja, čeka čas da,
obnovi svoja junaštvo i svoj patriotizam. io:
Doduše njekima koja je poljičea zmlišnka den:

jilo, a hrišćanska koljevka odnjihala, niti se sere,
ne čudim, ako megy četiri svoja sida hrane svoje:
obilježje i & njime se pelivane ; ali netom pristu-,
pe granice pristojnosti i pravednosti, ne samo što

s neuspjeha ostaju hidrofobi, ma što. vile, izlažu

se smijehu. E dialutiM .

KA 81