Br. 21.

U DUBROVNIKU,

23. MAJA

1903.

 

 

  

VEM

Cijena je listu unaprijeda; za Dubrovnik sa donašanjem w kuću, za Austro-Ugarsku, Bosnu š \

 

AVA

 

 

Godina XIII.

 

[Bercegovinu 8 pošto!

Mugodište,

 

g m; na godinu 10 kruni, pa .po godine 6 kruna. Za inozemstvo; 10 kruv& i po-
urski troškovi. Ku ne vrati list, kad mu pretplata mine, smatra se da je predbrojen i za Ale.

Izlazi syako sabo. |

| Pojedini broj 90 jes

|
ve, priopćera, zahva
skaju po pogodbi i uz raz
i lraokirana pisma ne primaju

Sa S ===

I

 

Pretplata i oglasi plaća
Je plaća se 40 para po retku, a za

a

lju se upravi Crvene Hrvatske*

se.

u Dubrovniku gdje s utujivi za izja.

mjerau popust. Dopisi šalju EA 20 para. Oglaši koji: se: tišt-puta ti-

 

ET pal mt

SLAVA RODOLJUBIMA!“

ITI m
:

U Hrvatskoj. danas je groblje. U njemu gnjiju kosti stradalnika, koje je zanos i ljubav otsbine privukla grlima soldačkih pušaka i oni su — popadali; već se raspadaju, & nad gro-

bovima čuje se cvilenje matera, suprugs, roditelja i bijedne djece i ma grobovima već raste cvijeće, ni kojim slavuj poje pjesmu...

je i dočekala. Dubrovčani Hrvati, ivi Bokelji, i svi Hrvati kolo na okolo, skidajte kape i kleknite pd uspomenom mrtvih i molite se za njih!
Podigao se narod proti bezakonju. Khuen Hedervary je priznao, da ga je bezakonje vom Tomašić je to naglasio u sred crne Pešte

jek se množilo i jačalo. Proti njemu nije smio pisnuti narod na biralištu, nije u javnoj štampi, ni
je i planao je... a odgovor je dočekao : companie feuer! sad u ovom, sad u onom mjestu.
nulim, ali je već spravila i svečano ruvo, jer će je pokojnici osvetiti. G. 1848. Hrvati su svojom

jer se hoće, da bude pod magjarskim kopitom. To je ta zahvala, koja vapi pred pravicom.

oled p AM redril: o 2 oi e sa. e će proći kroz more krvi, ali neće biti \qušena Kad bi posumnjali u pobjedu ideje, razbucali bi istoriju čovječanstva, kad bi po- /
ula ći či Di Vera ea ala ira ršćanska. Ne sumnjamo ! Ono groblje, što ja sagradiše Magjari, pod upravom Khuen od Hedervara, ono je sabor naroda hrvatskoga, rje
da pei zova p . esni iglasovi iz. anovine ražalostiše našu pitomu dabrovačku diša, jer nije trebalo da dolazi do ovoga. Tu je danas u groblju toliko poštenih srdaca, koja
xa išli oi I i . ii : crno zavijenih. Svi oni, koji su popadali, ljabili su svoga Kalja, i bijaše bolje puštiti ih, da živu, pa u zgodnom času, da za svog Kralja proliju kov
SEPT a : " sa ob vladara čeznuli za ustavom, ubili su ih, jer ne htjedoše da Hrvatska robuje Pešti, gdje se Košutovci razmeću, a ubili su ih . 2... oni! Duša
SOA EO NOSI pi s po već da se ne gali Hrvatska i da Hrvate ne izazivlj magjarski bezobrazluk, to je tako pravedno i plemenito, i moglo se urediti sa malo rije? *'*
Di a a Ber q icu, nspanili sa tamnice, jurišali su na nj okovima i kad ge to nije pomoglo, tamo i amo čujavao se glas: Feuer'! PE A
ud 7 AR g rati. 3 O čari je li duša naroda hrvatskoga utučena, je li svijet mlaćena, je li Hrvatska pod magjarskim kopitom ? Italija je, koja se borila 1848. i
ejič ia poslije » Poslije je očekala sloboda. Ugarska je bila uništena 1848 , a dvideset godina poslije ona se je gizdala plodom. Ako je dakle i u Hrvatskoj danas skačili*
gruba sila, to ne znači, da neće proći ovo vrijeme kušnja i stradanja, ali je sigurno, da se bez njega, bez kušnja i stradanja nebi mogli nadati boljemu. M U

risk

|

Oni koji su popadali i posijali su sjeme za one, koji će uskrsnuti, Oni njihovi dusi lebde: pad nama, pa je sada dužnost, da ih. naše molitve pomogou, jer će i njihove pomoći.

, od slobode, Hrvatska je dugo čekala svoju apoteozu, pa
20

— a bezakonje trajalo je 20 godina, i uvi“ 3

aboru. Sve je bilo ugušeno, jer se sve uradilo, da se narodu začepe usta. Dodijalo.mu.,
re Iz krvi mučenika niknuće sloboda. Domovina je danas u crnini, jer tuži se pogi-::+
kolju spasili prijestolje protiv Magjara, poslije 55 godina krvlju je poprškana Hrvatska, ++;

Ua.

ROG GO

Dubrovnik, ognjište od slobođe, ozivlje se odmah za borce slobode, te pozivlje sve, koji hrvatski osjećaju i koji se diče imenom hrvatskim, i koji razumiju, da se mogu ponositi +44;

i Aa DIA a stope u POR i da se pomole. Bogu za pokoj poginulih. Za mrtve da se pomole, a živim i ojagjenim porodicam, koje ostadoše nezastarane, da pomognu. Oni gw+* +
j ć ovali su živote svoje za Hrvatsku, jer su bili u prigodi, na biljegu. Mi ćemo žrtvovati sve što možemo, da ni jedno dijete i ni jedna mati poginulih ne požali, e joj mi-

li i dragi legoše u grob za narod neharni.

“ Ne ćemo dalje, jer i ne treba tražiti mn iječi i ii ; šnavi;
i ogo riječi. Mladi Hrvati i mlade Hrvatice, sinovi i kćeri domovine, u svakum mjestu zagjite.na okolo i svakoga tsjetite, da u Hrvatskoj
danas ima mnoštvo djece i matera, i žena, čiji su mili i dragi u grobu, jer su ljubili domovinu, a oni su ih hranili.... : E JE M : : mos

Hrvati, pomolimo se i dajmo, a u

Slava poginulim ! Zivjela

Dubrovnik za Hrvatsku.

Na prve glasove o prolijevanju nedužne krvi u
Hrvatskoj zakrvarilo je srce svakomu Dubrovčaninu
Kako je poznato, o Duhovima se je. imala obaviti po
sveta barjaka hrvatskog pjevačkog draštva Gundulić“.
Sve je bilo pripravljeno. Iz svih hrvatskih krajeva na-
javiše se mnogobrojni učesnici slave, koja je imala ostati
epohalna u našem kulturnom životu. Ali kako da se
veselimo, kad u Hrvatskoj sila gazi pravo, nasilje sla-
vi pobjedu, prolijeva se ne *užna krv? S toga odbor za
proslavu jednodušno odluči, da se slava odgodi za bo-
lje dane, a da se za poginule žrtve 'držu zadušnice,
Odbor je svoj zaključak javio širom domovine ovim
proglasom :

Hrvatski narode !

Hrvatsko pjevačko društvo ,Gundulić“ u Dubrov-
niku, odlučilo je bilo da o Duhovima ove godine po-
sveti svoj barjak i proslavi desetgodišnjicu svog opstan-
ka, te je na tu slava pozvalo ostala hrvatska i slaven-
ska društva u želji daih bratski na svom pragu doče-
ka i da njegovo slavlje bude hrvatsko slavlje:

Njegovom se pozivu odmab s početka odazvaše
mnogobrojna društva, pa bila čvrsta nada da će dan
posvete našeg barjaka, biti dan hrvatske pjesme, dan |
hrvatskog veselja u Dubrovniku.

I Dubrovnik već se veselio braći, a društvo ru
dovalo da će mu trobojni barjak zalepršati uz veselu
pojku braće iz svih krajeva rastrgane nam otadžbine.

Nu svanuše udesni dani.

Hrvatskom proteče krv, uze se prepuniše, a ko-
pito i puška duše narodni vapaj da se sakon vrši.

U ovom času kad se cijela. Banovina u crno za-
vija i borbu o zakon i pravo vodi ni drevni Dubrov-
nik no može da se veseli i braću s poprišta ma slavlje
poziva, pa za to potpisani Odbor tumačeć opći osjećaj
i poštujuć svetost časa odlučio je da se odgodi sveča-
nost posvete barjaka ga bolje dane. ,

dira Odbor za proslavu posvete barjaka
Hrvatskog pjevačkog drustva ,Gundulić*.

Nestrpljivo su se i velikom napetosti očekivale
daljnje vijesti tx Hrvatske. Crni kabinet policajne vla-
de brižno nastoji, da u širu javnost ne prodre nikakva
vijest, koja glasi kao grozna ironija tobožnjoj pacifi-;
kaciji Hrvatske, ali ipak uza šve to, nešto +e je i ako
ne svo dotnalo, U srijedu 20 o m. po noći primi
gosp, načelnik Dir Čingria ovaj brzojav:

Općina, Dubrovnik, U više kotara Hrvatske lijeva
se krv, u Križevcima prijeki sud vješa, & toga odmah
večeras brzojavite Njegovom Veiičanstvu u Budimpeštu
vapeći milost križevačkim osugjenicima na smrt i obu

ei tuli*)* iz Dubrovnika i Boke Kotorske pošaljimo ji k
ira Mrtvih nji“ arč vih un avikada. < um SE Soke slim _pggdeov slavnoj i krvavoi Jrvatskoj, ma
rvatska !

wr — hr

 

stavu krvoprolića u Hrvatskoj. Istim smislom neka br-
zojave odmah društva, posebnici, osobito žena, Molite
naše zastupnike Beču da posreduju. O pćina Spljeta.

Načelnik odmah sazove općinsko upraviteljstvo i
pošalje ovo brzojave:

Nj. Velič. Caru i Kralju Franu Josipu 1, Buda-
post: Grad Dubrovnik i saborski klub Hrvatske na-
rodne stranke po meni zastupani pred prijestolje Vašeg

srca Vašeg Veličanstva, vape milost za život križevač-
kih osugjenika i ponizno mole da moć Krune dogje
kraju krvoproliću u bijednoj Hrvatskoj.
Dr Pero Čingria
načelnik Dubrovnika i presjednik saborskeg kluba narodne
rvatske stranke.

Dr Ivčević, Beč. Ovaj čas brzojavih kao presjed-
nik našeg kluba i Načelnik dubrovački Njegovu Veli-
čanstvu vapeć milost za život križevačkih osugjenika
i obustavu krvoprolića u bijednoj Hrvatskoj. Molimo
Vas i naše drugove da odmah svom snagom poduprete
na nadležnom mjestu moju molbu i drugih Općina.

Dr Čingria.

Čitaonica i Hrv. Radnička Zadruga istu večer otpre-
miše ovaj brzojav:
Nj. Velić, Franju Josipu I., Budimposta. Poruše-
ni vijestima iz Banovine, vapimo milost za život hrvat:
skim osugjenicima.

Općina istodobno obavijeste o tomu sve ostale op-
ćine u kotaru, koje, kako doznajemo, odmah se obra-
tiše Nj. Vel. kralju. Sutradan, u četvrtak, glas o  krvo
proliću munjevitom se brzinom raširi po gradu. Ogor-
čenje i bol bila je neopisiva i opća. Biskup presv. g.
Dr Marcelić sa svećenstvom, gospogje na čelu im  da-
ma odlikovana ordenom zvijezde grofica Jele Caboga,
gospogjice, akademska omladina, radnici, vrli Župljani
i drugi brzojaviše kralju. Donosimo za danas ove br-
zojave :

Nj. Velič. Franju Josipu I, Budimpešta, Smjerno
kapituo grazskog svećenstva molbu ove Općine prepo-
ruča očinskoj dobroti Vašeg Veličanstva radi stradaju
ćih u Banovini. Marčelić, Biskup.
Nj. Velič, Franju Josipu I. Budimposta. Preponi-
sne potpisane u ime svoje i svojih drugarica poznajuć
plemenitost i viteštvo srca Vašeg Veličanstva usugjuju
se suzam na očima zaprositi milost za život osugjenika

u Križevcima
strahopočitanjem preodane
Oaboga grofica Jele
i td (slijede potpisi) za se ostale dubrovačke  go-
spogje.

\

Veličanstva smjerno stupaju i uzdajuć se u plemenitost |

Ni. Velič. Franja Josipu I, Beč. Suznim očima mo-
limo Vaše Veličanstvo ljubljenog našeg kralja: Smiluj
se, svijetla kruno, bijednoj našoj braći u Hrvatskoj“.

Gospogjice.

Njegovom Veličanstvu Caru Franji Josipu I.
Budimpešta. Dubok. ražalošćeni nad nesrećom koja
nam zateče braću u Banovini, ponizno molimo Vaše
Veličanstvo, da se pomiluju nevino osugjeni na smrt u
Križevcima, i da se popravi nevoljno stanje majke nam
Hrvatske, i Vašeg vjernog brvatskog naroda.

Narod Župe Dubrovačke,

U Dubrovačkoj se je Rijeci taj dan po običaju sla-
vilo Spasovo. Na glas o užasnim dogogjajima u Hrvat-
skoj obustavi narod svako veselje. U gradu su se po-
žudno iščekivali brzojavi o položaju u Hrvatskoj. Netom
bi kakva vijest došla, prepisala bi se u više komada i
izvjesila za stakla na dućanima, gdje se je puk gurao
da dozna što prije. U to se prosu glas, da Dr. Pero
Čingria ide u Budimpeštu da zatraži audijencu u kra-
lja i da je pozvao sve zastupnike, da ga slijede. Sva
komu odlane, svak se je divio star u, svak ga je bla-
gosivljao.

Polazak zastupnika. U četvrtak poslije podne kre-
nuli su ,Petkom“ narodni zastupnici Dr. P, Čingrija i
grof B. Caboga put Budimpešte, da se pridruže ostalim
poslanici . a, koji su već krenuli da se k Caru na saslu
šaj prikažu i pravo wu stanje u Banovini prikažu.

Pri odlasku parobroda sakupilo se je bilo mn štvo
svijeta, koje je pozdravljalo svoje zastupnike sa bur-
nim živjeli, otpjevalo Lijepa naša, uz povike slava mu-
čenicima, pereat krvnik.

Jučer poslije podne bjehu na prolasku zastupnici
Dr. Verona prof, Carić i Radimiri. Na obali u Gružu
\ozdravi ih narod. I tom prilikom čulo se oštrih po-
vika protiv bana i Madžara.

Zadušnice sa poginule žrtve. Jučer se u jutro ra-
no grad poče zavijati u crninu. Električne su svjetiljke
gorjele obavite crnim koprenama, a niz prozore su vi
sjeli crni sagovi. Malo prije nego započeše zadušnice,
zatvoriše se svi dućani, kafane i radionice, U 8 sati
poče služba božja u crkvi Sv. Vlaha. Samo oni, koji su
prije došli, nagjoše mjesta u crkvi, a cijelo mnoštvo
ostade na dvoru. Osobito je u oči upadao velik broj
krasnog spola. [x okolice je došlo mnogo naroda. & na+
dasve vrlih župčica, okićenih hrvatskim vrpcama. Zasta-
pani su bili svi slojevi i društva. Općinu je zastupalo
upraviteljstvo, a njezina zgrada bila. je sva u ernini.
Računa se, da je zadušnicam prisustvovalo 2000 duša.
Po sred crkve bio je uzdignut katafalak sa natpisom :
,Plemenitim mučenicima vječni pokoj dubrovački Hr-

I dum Marin Gavranić, komu je pred 40 godina biro:

 

 

 

vati prose,“ Zadušnice su se čitale na avim otarima. ( vijestima

isi, stradalnika i mučenika, majci živih, koji za nju; i

o ogiđnse a

kracija dalmatinska bila već podigla vješala, da ga obje:
si za to, što je radio za Hrvatsku i radi čega je pro-
boravio u zatvoru 14 mjeseca, i on je čitao zadušnice
za žrtve, koje su pale u Hrvatskoj za sloboda. Preko
zadušnica pjevalo je hrvatsko pjevačko društvo ,Gun-
dulić“, a kad dovrši crkveni obred, najprije gospogjice
pa za njima svi ostali klečeći pomoliše se Bogu za ge-
vine žrtve i kliknuše im vječna slava Na dvoru je vj
lo mnoštvo, ženske i muški, staro i mlado klicalo: sla-
va pokojnicima i nevinim žrtvama za slobodu Hrv e
živjela Hrvatska i pereat Hedervary. Policajni ofici
g. Hermann htio je zapriječiti da se ne kliče pereat
Hedervary, na što cijeli puk_ odgovori. još. gromovnijiu
poklicima.

Sinoć velika masa naroda prolazila gradom pjeva-
jući patrijotične pjesme, kličuć slava mučenicima, a
protestujuć oštrim povicima protiv nesretnog stanja u
Banovini. Osobito oštro narod se o banu izrazivao.

. |

Javna Skupština. - <. « i
Dubrovčani: Dvadeset godina vladavine bana He-
dervarya, dovelo je braću preko Velebita do očajanja
koje je urodilo poznatim užasnim dogagjajima. U tako
odlučnom času dužan je i Dubrovnik da“ svoju +:t68&
Pozivljemo Vas s toga ma javnu skupštinu, koju segziv,
ljemo za Nedjelju 24. 0. m. u 10 ura pr. p.iu Bosdi+
nom Teatru sa ovim dnevnim redom :: 1. Stanje u Hr-
vatskoj; M. Iskas saučešća za pale šrtve. i i
Dubrovnik, 21. Maja 1908; BJ

Danas će bit izvaredna sjednica općinskog vijeće.
Na dnevnom je redu Jedan jedini predmet: “Glasovanje
potpore postradalim u Hrvatskoj. Po gradu se 'većitu+
pe prinosi izmegju gragjana. Ufurka di "o

Vijesti iz pokrajine. + si

Ston za šttvo u Primili stno od g Ante
Mlinarića pok. Iva iz Stona kr. 100. sakupljeno o Sto:
nu od rodoljuba u pomoć obiteljima poginule braća
Hrvatskoj pri obrani prava švoje mile domotine. Sghty-
gvave se nastavlja. Darovatelji
| živjela Hwatska i njezina prava. A mi s strano
svim našin. rodoljubima velimo neka se ugledaju

Od Korčulanske Općine: Za:
[Banovine, gragjani korčulanski na današnjem
ru sakupiše kruna 800, prihvativši resaluciju : gragjan«
stvo grada Korčule duboko u duti pot Wu.
o krvoproliću i zvjerskom a

u kraljevini Hrvatskoj prama geustrašivito'

 

redništvu. Rukopisi se no: vradsju, a ne-

Čiigrija Dr. Melko — Katić Dr. Milo — Dediolii Ot.:
Ivo — Matndolfo Dr. Salamun. (8+ 5)

g 01 ish .

Općinsko vijeće. hy