Br. 30.

U DUBROVNIKU,

25. JULA 1903.

Godina XIII.

 

GRVEM

A HRVATSKA

 

Cijena je listu

polugodište.

unaprijeda: za Dubrovnik sa donašanjem u kuću, za Austro- Ugarsku, Bosnu
inu s poštom: na godinu 10 kruna, na po godine 5 kruna. Za inozemstvo: 10 krun& i po-
štarski troškovi. Ko ne vrati list, kad mu pretplata mine, smatra se da je predbrojen i za došasto

 

Izlazi svake subote.

Pojedini broj 20 para.

 

frankirana pisma ne primaju se.

Pretplata i oglasi plaćaju se upravi Crvene lirvatske“ u Dubrovniku gdje su utužljivi, Za isja
ve, priopćena, zahvale plaća se 40 para po retku, a za oglase 20 para. Oglasi koji se više puta i-
skaju po pogodbi i uz razmjerau popust. Dopisi salju se Uredništvu. Rukopisi se ne vraćaju, & ne-

 

Lav XIII: -

Dva tjedna pratio je čitavi svijet napeto raz-
voj bolesti pape Lava XIII. Svaki čas izlazili su
buletini o stanju velikoga starca, a novine su do-
nosile sve mogućei nemoguće potaokosti o bolesti,
o bolesnikovim izjavama, o njegovoj okolini i o —
njegovom nasljedniku.

Svakim časom se je očekivala kroz cijelo o-
vo vrijeme njegova smrt — ali uvijek je starac
iznova iznenadio svijet svojom otpornom životnom
snagom. I prije dvadesetipet godina se je mislilo,
da novoizabrani onda papa neće dugo živjeti. Ali
Leon XIII. sve je iznenadio — a i sada, u teškoj
bolesti, iznenagjivao je od dana u dan.

U ponedjeljak, 20 o. mj. je napokon podle-
gao — ne toliko bolesti, koliko starosti. Umro
j:u devedesetičetvrtoj godini života. Umro je u
4 sata i 4 minute poslije podne.

Već u nedjelju je pao u agoniju, a d.r Lap-
voni je u ponedjeljak u 3 sata i 40 minuta naja-
vio, da će naskoro nastupiti smrt. Na tu vijest do-
šli su u papinu sobu kardinal Vanutelli i ostali
dostojanstvenici (60 njih) te klečeći i moleći do-
čekali smrt. Kardinal Vanutelli je na to izmolio
propisanu molitvu, a komornik crkve kardinal Ore-
glia je na to pozvao sve prisutne da se odaleče.
Ostali su samo rogjak grof Pecci, d.r Lapponi i
dva gardista. Istodobno je izdan nalog, da se i-
madu odmah iseliti i udaljiti iz Vatikana svi sta-
nari i tugjinci,,a na vrata Vatikana su postavljene
straže. Rampolla je takogjer odmah položio čast
“ržavnoga tajnika, a njegove je funkcije preuzeo
+ onsignor Chisa.

Trg sv. Petra zaposjela je vojska.

Tijelo pape ostalo je ležati na krevetu do
drugoga dana, dok nije obavljena ceremonija služ-
benoga ustanovljenja smrti. Ovo ustanovljenje obav-
ljeno je ovako: komornik je pred zatvoreuim vra-
time papine odaje tri puta prozvao njegovo ime.
Na to su vrata otvorena i prisutni su ušli u sobu.
Komornik se je na to približio krevetu i čekićem
po proprisu dva puta udario lako mrtvaca po če-
lu, te ga opet zvao. Na to je službeno javio pri-
sutnima, da je papa Lav XIII, mrtav.

Tijelo mrtvaca je na to preodjeveno i izlo-
ženo u jednoj dvorani izvan papinskih odaja. Pri-
stup neće imati niko do visokih crkvenih dostojan-
stvenika, članova diplomatskoga zbora i onih, ko-
jim to kardinal Oreglia naročito dozvoli. Do izbo-
ra novoga pape upravlja cijelom crkvom kardinal
Oregiia.

POBLIŠSTAK. — *

Hrvatski pokret.

Teške dilome.

Prije desetak godina izdao je talijanski senator
'Tkalac, — rodom iz Karlovca, ali već od g. 1848. iz-
van domovine — na ajemačkom jeziku svoje uspomene
iz djetinstva, uspomene iz Hrvatske. Opisuje tamo i
dva svoja posjeta u Bosanskoj krajini. Kao dijete po-
šao je prvi put preko megje — i upoznao se sa životom
raje. Patnje i nevolje raje duboko se kosuuše dje-
teta i on je c jele dane i noći iza toga sanjao kako će
postati vojnikom (dakako austrijsk m) i goniti Turke,
osloboditi Bosnu i raju! — Ali dijete je odraslo i po-
stulo mladićem. Mladić je i opet došao u Bosnu — ali
taj put u begovske krugove. I sprijateljio se sa begov-
skim sinovima i učio ih čitanju i pisanju. Ovoga puta
mu se stvar prikazala u drugome svjetlu: vidio je naj-
prije, da to nisu Turci, nego krv naše krvi, ni bolji ni
gori 01 ostale naše feudalne gospode.

Jednoga dana mu pod veliku tajnu povjeriše mla-
di begovi ovo: ,Mi mrzimo Turčina t. j. Osmanlije, jer
oni — po intencijama Carigrada — idu za tim da, Bo-
snu, koja uživa posebni položaj i posebna privilegija,
gotovo autonomiju, izjednače sa ostalim pokrajinama
Turske. Bosna ima svoje feudalno plemstvo i ovo bu-
dn> čuva svoja prava. Dapače ono bi bilo voljno i ot-
cijepiti se od Turske i učiniti Bosnu slobodnom. Ogro-
mna većina bosanske gospode — osobito zapadne —
ne pušta nikada s vida ove misli, — A ta misao bi bila
već i ostvarena — da nema raje !“ — Tkalac se u ču-
du pitao kako se to ima shvatiti? A begovi mu odgo-
voriše ovako: ,Raja — to su naši kmetovi — i obi
mrze nas, ne za to jer smo mi muslimani, nego jer smo
njihovi gospodari. Raja znade za naše težnje i boji se
da Bosna postane slobodna, jer onda se ne bi imala
kome više da tužaka proti nama. Ona nas sada tužaka
Osmanlijama, a onda bi bili mi jedini gospodari. Za to
raja nas u Stambu u crni, da smo buntovnici — i je-
dino to, što se bojimo njene izdaje priječi nas, da još
nismo prešli na ostvarenje naših osnova, priječi da nije

Konklave se sastaje osam dana iza papine smr-
ti, te će biti izabran onaj, koji dobije dvije trećine
glasova prisutnih kardinala.

+
Muji

Kardinal Joakim Pecci nije imao prije izbora
za papu osobitih prijatelja megju kardinalima. Ne-
kojima se činilo, da nije dovoljno zagrijan za onaj
smjer što ga je udario Pijo II., da mije osobito
zauzet za obnovu papinske države, da je i odviše
blag prama talijanskoj vladi, da simpatizuje sa o-
nima koji su kušali reformirati crkvu u liberalnom
smislu, da je jednom riječi odviše svjetski i moderan.

Ovo mnijenje dobili su ti krugovi na osnovu
dotadanjega njegovog rada i ponašanja.

Rogjen 2 ožujka 1810. u mjestancu Carpi-
netto, udaljenom dan hoda od Rima, od oca grofa
Lodovica Pecci, uglednoga plemića u tome mjestu
i rado vigjenoga u krugovima papinskih državnika
— posvetio se je Joakim po tadanjem običaju sve-
ćeničkom staležu, u kojem je imao najviše izgleda
za uspjeh. Godine 1818. došao je Joakim u odgo-
jilište jezuita u Viterbo, a g. 1824. došao je u
Rim, da nastavi svoje nauke. Naskoro je položio
i doktorat bogoslovije i dobio miže redove. U to
mu umriješe i otac i majka i on je bio prepušten
sam sebi.

Već tada je mladi Pecci pokazao nekoja svoj-
stva, kojima se je kasnije odlikovao, već tada se
je počela ustaljivati njegova izrazita individualnost.
Bio je šutljiv, skroman, štedljiv, hladan, ali ener-
gičan. Već tada je imao zgode da se počima spre-
mati na više pozvanje. Nije od male važnosti, što
je prvu mladost sproveo u jezuitskom kolegiju i
tu se bez sumoja naučio onom promišljenom, tihom,
ali uspješnom načinu djelovanja koji obilježije rad
isusovaca. Isto tako je već. tada mogao da prati
polagano klimanje papinske države, koju su mo-
rali doći stititi austrijski vojnici. Ali već tada do-
priješe do njega liberalne struje onoga vremena i
on im je znao ocijeniti domašaj. I nema sumnje
da je mladi Pecci već onda počeo da sve što se
oko njega dogagja promatra, da šuti i mne izla-
žući se odviše napreduje.

Od mladosti imao je osobito nagnuće k diplo-
maciji i u istinu, kad je g. 1837. posvećen za
misnika imenovan je bio papinskim protonotarom.
Za godinu dana postao je papinskim legatom u
Beneventu, pokrajini sa 23.000 duša, kojom je
vladao vrlo strogo. Za tri godine dobio je upravu
provincije Perugijanske, a odavle ga Grgur XVI.
pozove u diplomatsku službu i imenuje nuncijem u
Bruselju. Bile su mu tada tek 32 godine. Mladi
je Pecci dakle očito svojim svijesnim ponašanjem,
a diplomatskim držanjem sticao sve veće i veće
polje svome djelovauju. 19. veljače 1843. bio je
Bosna slobodna. Ali raja ne vjeruje ni Stambulu — pa
za to očijuka sa Švabama preko granice i vapije pro'i
našem zulumu. Ali što da mi činimo? Ovakovu raju
mi moramo pritiskati — jer će imas i Bosnu napokon
izjesti i pokopati njenu slobodu.“

Ovako su u suštini razlagali mladi Begovi. Što se
je kasnije dogodilo poznato je. U Bosni planu ustanak
gospode proti Osmanlijama (misao Huseina Gradačevića
bila je živa!) i ta buna bude silom i u krvi ugušena.
Raja je u svome (socijalnom, a ne narodnom) inte-
resu rovarila i misao slobodne feudalne Bosne konačno
bje pokopana. Sjetimo li se pako, da je begove skršio
Osman-paša i da je to bio onaj znameniti Latas, rogjen
u Hrvatskoj, najprije austrijski vojnik, & onda poturica
— onda nam se i tu javlja neka čudna igra sudbine,
kao što i kod poraza na krbavskom polju. Onda je kriv-
njom ,ugrina“ bana Derenčina pala naša otporna sna-
ga prama Ugarskoj, a sada je naš čovjek, bivši aus-
trijski vojnik, slomio otpornu snagu Bosne prama Tur-
skoj i — Austriji!

Ali u ovom slučaju je važnije to, što tu izbija na
javu jedan drugi tipičan momenat: socijalni momenat i
što se javlja u svoj zaoštrenosti ova dilema, u kojoj se
naš narod gotovo neprestano nalazio i još danas nala-
zi: kad god smo htjeli da obranimo granice ili slobo-
du, kadgod smo htjeli da proti trećem, vanjskom  ne-
prijatelju dignemo šančeve za zaštitu slobodnoga unu-
tarnjeg razvoja — nismo to pravo mogli učiniti radi u-
nutarnjih sporova, nejedinstvenosti, neizgradjenosti. In-
teres misli slobode, dolazio je u sukob sa interesima
pojedinih staleža ili skupina unutar naroda.

Neću se sada doticati kako je to bilo u doba feu-
dalno, nego je za danas daleko važnije, da je tako i u
doba naše, samo što se forma promijenila, Stara gospo-
da ili su prodavala državnu slobodu — da očuvaju svo-
ja privilegija, ili su branila tu slobodu — i opet da
sačuvaju sebi ta privilegija. Ali njihov interes bio je
negacija interesa njihovih podložnika i ovi su suprotstavili
svoj interes interesu vlastele a time i nekom  historij-
skom nuždom suprotstavljali ga i interesu države, cje
line, narodne slobode, Ili obratno: u novije doba, kad

 

je narod postavljen na demokratski osnov, vlastela su

 

već posvećen za biskupa. Godine 1846. imenovan
je bio nadbiskupom u Perugiji i iste godine zau-
zeo svoje mjesto. Potvrgjen je bio po Piju IX.
istom godine 1853. Iste godine postao je i kardi-
nalom, a g. 1877. komornikom rimske crkve.

U Belgiji i u Perugiji pokazao je Pecci sve
prednosti svojega diplomatskoga takta. U Belgiji je
tada bila rastavljena crkva od države, a u Peragiji
se je stanovništvo bilo diglo proti papinskoj drža
vi, a malo kasnije pade i ta papinska provincija
zajedno s Rimom pod talijansku vladu. Težak je
bio položaj u oba kraja. Ali Pecci je šutio, radio,
postupao vanredno taktično -- i smiješkao se o-
nim smiješkom, koji je jedno od najizrazitijih crta
njegove fiziognomije. Zaao je što hoće i nije ni-
kada išao za vanjskim efektom. U Belgiji nije išao
da se bezuspješno bori proti rastavi crkve od dr-
žave, nije išao da izaziva protivnike i da ih upo-
zoruje i odviše na sebe — živio je lijepo sa svi-
a — ali je za to upotrijebio zgodu, te novu si-
tuaciju izrabio u svrhu da bolje unutarnje orga-
nizuje crkvu, da ju iz nutra utvrdi. I to je bila
njegova glavna težnja: rad tihi, rad unutarnji, a
izbjegavanje vanjskih sukoba. Da je imao pravo —
pokazali su veliki uspjesi, koje je postignuo. Dva
njegova svojstva izbila su već tada izrazito na javu:
organizatorski talenat i diplomatska spretnost. Pre-
ma vani diplomata, prema unutri organizator, [on
je tako uspio da u Belgiji ugroženu crkvu ojača
i udario temelje svoj njenoj moći što ju i dahas
u toj zemlji ima. Umio je dakle uvjek iz nesreće
učiniti sreću !

IX. bio je borac neumoljiv, plamen, temperamen-
tan, koji je sipao strijele na talijanski

brim odnošajima sa pučanstvom i sa talijanskim

nije pravo razumio ni Pijo IX. ni mnogi kardinali.

kad je napokon izabran za vrhovnoga glavara ka-
ne krugove i — svjetovne liberalne
su se morali uvjeriti, da je koristio svojim posttipkom
crkvi kao rijetko koji od papa, a drugi su . napo-
kon morali takogjer uvidjeti, da nije bio u sušti-
ni voljan popustiti od starih tradicija i ciljeva cr-
kve i papinstva, a ujedno je ovim  poslijednjima
svojim postupkom otupio oružje, jer se nije uopće
borio ognjem i mačem, nego tihim i ustrajnim ra-

dernim strujama i pokretima, nego je nastojao da

svoj interes suprotstavljala interesu — naroda i slobode,

narodom.
Ali i unutar samoga novoga naroda javlja se' slič

go nego prolaženje kroz tjesnac Scille i Carybde.
Hoćeš li se ukloniti jednoj, upadaš u drugu. Svi naši
pokreti i sve stranke nisu drugo nego lagje koje su ku-

I oduprli smo se — ali pali u druge ruke —

je opet proglašen ustav htjeli su naši najbolji ljudi (u

nje odnošaje posve iznova. Ali od tada

sa gotovima i jakima (jer 1 Nijemci i Magjari bili su
već posvema izgragjeni na novom osnovu). Prama vani
se naši muževi prvaci morali ponašati kao svijesni
zastupnici svijesnoga naroda, a prama nutri bi bili mo-
rali mase naroda istom ponarogjivati i osviješćivati.
Dva pako posla u isto doba činiti, znači — ni jednoga
pravo ne učiniti, Baci li se sva pomnja na obranu atri-
buta državne i narodne slobode - zanemari se odgoj
naroda i dizanje njegove unutarnje snage i svijesti. To
pako znači da taj narod neće moći stečeno očuvati niti
znati se slobodom okoristiti. Baci li se jedino na or-
ganizovanje naroda — oteti će nam neprijatelji pozici-
je i porušiti ograde i porušiti početke našega unutar-
njega rada.

 

shvatimo, neće nam biti onda čudne ni dvije druge skupine

Još je teži bio njegov položaj u Perugiji. Pijo

adu. Peć-4
ci je ostao uvjek miran, nastojao je, di živi u do- običaj je, da skine svoj kardinalski šešir i metne

oblastima. I tako je stekag:vremena i mira — dal|pogtane kardinalom. Kad su pr
i opet iz tiha i iz unutra jača crkvu i njeuim.aspi- — on je ski roji
racijama krči put. Možda je ovo i uzrok, da ga

toličke crkve — iznenadio jei intransigentne crkve-
traže ; Prvi

dom, jer nije se stavio na očitu oprijeku sa' mo-

Nisu to činila aktivno a to samo za to, jer su već bila
slaba i malobrojna — ali su činila pasivno. Tako si eto
možemo tumačiti pojav, što naša aristokracija nije s

na usudna dilema i čitava naša novija prošlost nije dru-

šale proći kroz tjesnac — i redovito  nastradale. Jer
eto kako je bilo: Kad je raprezentacija našega naroda
postavljena na moderni demokratski osnov (1848) — u-
činjeno je to za to — da se odupremo vanjskom jen-
nom neprijatelju — Magjarima, koji su bili počeli a-
gitirati za sebe — sa svojim demokratskim idejama.
u ru-
ke Beča! Apsolutizam je malko otrijeznio duhove i kad

saboru od 1861 je u istinu bilo sakupljeno najbolje što
je Hrvatska onda imala) da urede i vanjske i unutar-
već počima i
naša kriza. Moralo se je izgragjivati, odgajati ili bolje
reći stvarati moderni hrvatski narod -— a ujedno pre-
ma vani se braniti, ugovarati, uregjivati —- kao da smo
gotov narod. Mi unutarnje negotovi moradosmo se takmiti

Ako to uvažimo, ako svu težinu ove usudne dileme

iz njih izvuče koristi za crkvu. Lav XIUI. ostao je
onaj isti, koji je bio kao Joahim Pecci. Glavom
kroz zid niti je kušao niti je htio — on je radje,
da se tako izrazimo, kopao kanale, da u nje i u
svoje poljane navrati nabujale struje modernoga
života, a dizao polako nasipe, da razornu snagu
tih struja odvrne i ukroti. Bio je racijonalni vrtlar
crkve, a ne bojovnik njezin, bio je jednom riječi
moderni papa — ali u prvom redu i jedino - pape.
* *

*

Kad je umro Pijo IX. nije se mislilo, da će
njegovim nasljednikom postati Joahim Pecci. Ki
klave se sastao 18 veljače 1878 u 5 sati poslije
podne. Prisutan je bio 61 kardinal. Kod prvoga
izbora dobio je Pecci 19 glasova. Kod drugoga 34
glasa, a napokon je bio kod trećega glasovanja
izabran sa potrebne dvije trećine glasova. Bilo je
to 20 veljače. Dne 3 ozujka iste godine bio je sve-
čano okrunjen. Bio je slabašan i držalo se, da ne-
će dugo živjeti. Ali on je i u tome iznenadio cio
svijet. Mogli bi ga nazvati papom iznenadjenja!

Uzeo si je ime Leona, i toga imena je bio tri-
naesti. I na to bi se mogle nadovezati značajne re-
fleksije: nije izgledao lavom ni po ćudi ni po ti-
jelu. Ali on si je ipak uzeo to ime svijestan  po-
bjede i uspjeha. Nije se bojao predsude, da će bi-
ti trinaesti — smješkao se je i htio je da obori
predsudu, da je broj 13 nesretan broj. | oborio ju.

Živio je dugo, uspio vanredno i u ove zadnje
dane se borio sa starošća i bolešću upravo čude-
snom snagom. I u tome si je ostao vijeran: izgledao
slab i krhak — ali imao je vanrednu unutarnju
snagu. Takav je bio u fizičkom, takav je bio i u
duhovnom životu.

Kad bude koji od kardinala izabran papom,

glio i tu je iznenadio. ši
XIII. nastavio kako

Ali Pecci nije bio čovjek, koji bi mnogo tumačio, Pecci je kao papa Lav
koji bi se mnogo ispričavao: šutio je i o. Alje i prije bio počeo. Načelno je odmah g. 1878.

lenciklikom zahtjevao obnovu crkvene države. Ali
on nije ostao pri samom zahtjevu. Nego nije niti
zapodjeo otvorene borbe. Pošao je drugim putem.
Najprije je trebalo crkvi pribaviti mir i prijatelja,
a ujedno ju unutarnje ojačati. Najprije je ublažio
napetost odnošaja sa Njemačkom i A I
to mu je uspjelo do te mjere, da je u obje te dr-
žave vanredno ojačao crkveni upliv. Bismark je

ru sa Španjolskom, a u novije doba vodi u prote-
stantskoj Njemačkoj katolički centrum jednu 0
glavnih riječi, dočim se Vilim II. natječe upravo )

izbor. I tako je znatan dio naših i poznatijih i nepo-
znatijih javnih radnika bio asimiliran tugjinac, Ovim je
pako u znatnoj mjeri izbljedjela narodna fiziognomija
našega javnoga života (sjetimo se prije rečenoga o mi-
sli i njenim nosiocima!). Isto tako se je moralo neod-
gojene u hrvatstvu osvješćivati široke mase — a to je
dovelo do toga, da su te mase bile više manje samo na
oko svijesne, uistinu ostale politički neodgojene, podvrže-
ne uplivu fraze. I tako se lako razvio dogmatizam i stran-
čarstvo, te intolerancija umjesto političke uvigjavaosti,
zdravoga stranačkoga života i suradnje sviju sila na
narodnoj njivi. Na socijalnom polju htjelo se je što
brže provesti principe liberalizma i tako su ukinuti ce-
hovi, dozvoljena dioba zadruga i proglašena sloboda
obrtovanja — sve u nadi, da će se time omogućiti ra-
zvoj individua  — a kad tamo ovaj nagli prelas po-
kopao je i skupnost i pojedinca — atomizovao cijelo
društvo i sproletarizovao ga! Na kulturnom polju tre-
balo je u prvom redu predobiti za knjigu gragjanstvo,
okupiti radnike i ujedno stvoriti institucije. Ali i
smo zastali izmegju Scille i Carybde, jer je trebalo
kultura služi narodnom odgoju i ujedno da bude
dalo narodne sposobnosti. Megjutim i tu je
datak drugome smetao.

Gospodarstveno se pako slabo razvismo
je se naprosto shvatilo važnosti ekonomske
niti se je imalo ono malo boraca vremena i

U vanjskom pako radu, t. j. u obran
eto ovih pojava: ne imajući još gotovoga i
nutarnjega oslona — trebalo je naći drugo
rište. I tako je osnovom naše politike postalo
narodnoga demokratskoga načela — historijsko
pravo. Umjesto faktične snage — teoretsko pra
me smo skrenuli od smjera udarenoga godinom
Priznat je pravni kontimnitet izmegju fudalnoga
vodobnoga naroda. To je opet rodilo velikom
jom. Ovo dobro mišljeno, te iz nužle zauzeto
šte narodnih ljudi — opet je ojačalo unijonisam,
je htio da uzdrži kontimnitet saveza sa Ugarskom.

His

s
Kk

ti
MH

id
s$3

 

> a

 

dapače primio napokou njegovo posredovanje u spo-'

“zm—————m——m —m—m—m—m=——m—msam<mmmm—=m=m=mammmazmmappnpesgSRM
pojava, koji su bili takovim položajem uvjetovani. U
unutarnjem radu opažamo ove pojave: trebalo je po što
po to imati ,naroda“ — pa zato nije bilo vremena za

i

u

RIA

Bk ei