X

 

|
|

— mmm i 3 => e

formu, pa često oduševljena njihova riječ, krepko do-
kazivanje ostaje bezuspješno. Istina i pravica se razbi-
jaju o samoživlju tvrdokornih klika, koje se nalaze na
kormilu, U narodnosnim pitanjima osobito, za učinjeni
korak naprijed bace te dva nazad.

Živim svjedokom toga su nam naša istarska bra-
ća, koja već od preko četvrt stoljeća slijede glas svo-
jih velikih i značajnih prvaka u borbi za izvojštenje
najelementarnijih ljudskih prava. Ustrajna njihova bor-
ba, puna epičnih dogogjaja, nije im donijela do sada
velike koristi. Dobili su po koju školicu, osvojili su po
koju općinicu, ali koliko je to muke stojalo ! Pa dok
su negdje napredovali, na drugim poljima javnog rada
su bili od svemoguće gospodujuće klike, koja se ne
žaca nijednog sredstva, nesmiljeno potisnuti.

Tako se dogodilo, da hrvatski živalj u Istri, koji
broji 70 postotaka cijeloga pučanstva zemlje, nije uz
najveći trud i napor mogao da protura do sada u istar-
ski sabor više od 9 svojih zastupnika, t. j. 30 postota-
ka cijelokupnog zastupstva.

Ko pozna istarski sabor, taj će bez dvojbe pro-
suditi, da hrvatski članovi istoga svojim sposobnostima
daleko nadmašuju svoje talijanske kolege. Megju njima
je ljudi velikih vrlina uma i srca, koji bi bili na diku
svakoga parlamenta. Pa ti ljudi nijesu nikada mogli
prodrijeti nijednim svojim predlogom. Sve što je od
njih poteklo, bilo je redovito zabačeno. Taki je nesno-
sljivi, tjesnogrudni talijanski fanatizam.

Koliko nijesu naši zastupnici na istarskom sa-
boru pretrpjeli! I pristranosti presjednikove, brutalnih
napadaja većina i neprestanih poruga i prijetnja općin-
stva na galeriji i na ulici. Dok se je saborisalo u Be-
ču njihov je život bio u neprestanoj pogibelji. Po uli-
cama su ih pratili oružnici, da ih zaštite od bjesnila
fukare, a često puta ni oružnička sila nije bila dostatna,
nego su morali put pod noge, pa bjež iz Poreča.

Od ka'a se istarski sabor sastaje u Kopru i Puli,
odnošaji nisu na bolje krenuli. Glas naših zastupnika
nije ni u čemu uvažen, niti ih u odbore biraju, niti ih
govoriti puste. Galerija divljačkom vikom i pravim na-
siljem ne dado riječi našim zastupnicima, a sve to mir-
no gleda i favorizira saborski presjednik komendatur
Campitelli.

Taj prevejani rovinjski ribar, garibaldinac staroga
kova, znao je postat benjaminom viših krugova, te je
već dugi niz godina zemaljskim kapetanom Istre. Sa
svojim ortacima pripravlja on postepeno teren za bu-
duće pripojenje Istre k Italiji, ako ih sreća posluži, a
sustrijski krugovi imaju u njega najviše povjerenje.
On to povjerenje naravuo zlorabi na štetu saborske
manjine i naše narodne stvari. Star i gluh kako je,
drži se tvrdo presjedničke stolice, jer zna, da bi u nje-
govoj otsutnosti  presjedao saborski potpresjednik
Dr. Stanger i dopustio slobodno hrvatski govoriti.

Pod ministarstvom Badenija bilo je nade, da će
vlada odstraniti tu nakazu od presjedništva i zemaljsko
kapetanstvo u Istru povjeriti pristojnijoj i dostojnijoj
osobi. Nego je ta Badenijeva odluka šnjim i izčezla,
te kasnije, kao ni prije, nije bilo moguće srušiti Cam-
pitella mirnim radom.

Nego što se nije moglo postići na mirne, regbi
da se je postiglo o pstr ukcijom. Od početka ovoga
saborskoga zasjedanja naša manjina u istarskom saboru
junački opstruira, nemareći ni za srdžbu većine, ni za
protuzakonito uplićanje presjednikovo, ni za nasilje ga-
lerija. I opstrukcija će trajati, dok se ne zadobije čvrsto
jamstvo, da će sd kompetentni faktori brinati, da se u is-
tarskom saboru bude obzira imalo na zakonitost i mo-
ralnost. U zakonitim i moralnim odnošajima ne može
naravno Campitelli ostat presjednikom, te novine već
najavljaju njegov ostup.

Nije ga odnio tihi potok mirnog djelovanja, već P

nagla bujica bezobzirne opstrukcije. Sa ostupom Cam-
pitella ne će se odmah povratiti zakonitost u sabor is-
tarski, jednakopravnost narodna ne će bit još provedena,
ali će naši zastupnici ipak moć s nasladom doviknuti ;
stari nasilniće, ipak smo te srušili! A da sruše malo po
malo i drugo sve što jim zagragjuje stazu, eto, sad
znadu kakvim se srestvom imaju da služe.

— nn ELLA

Iz krugova naše omladine.

u Hrvatskoj. Iza mutnu i crna obzorja na
političkom polju hrvatskoga naroda svak govoraše, sva
nuti će vedro nebo. Naivni su u svome optimizmu če-
kali 11 Rujna 0. g., kad je imalo u Hrvatskoj da sva-
ne vedro nebo bolje i sretnije budućnosti pod jednim
stijegom, jednim programom. 11 Rujna bio i prošao.
Velika je bila slava, veliko oduševljenje, a 30,000 duša
zaklinjalo se je pred spomenikom čelik-Hrvata D.ra
Aatuna Starčevića, da će u slozi i ljubavi a na korist
i spas domovine živjeti, raditi i potomstvu ostaviti zdra-
vu nauku a lijepi primjer domovinske ljubavi.

,... Nije ni osam dana prošlo, a . . . vedro ne-
bo postajaše tamno. Optimizam naivnih oćutio je st"-
den adarac, kad je samo opazio, da je nezadovoljstvo
i nepovjerenje obahvatilo duhove oko ,Obzora“, ,Na-
rodne Obrane“ i drugih listova. Predvigjali su, da se
nešto spravlja, što bi moglo uslijediti zlim posljedicama.
Nijesu se ni dobro razbistrili od studenog, kad ih stiže
smrtni udarac odlukom središnjeg odbora hrv. stranke
prava, gdje se izrično kaže, da se čistu strauku prava
ne može primiti u hrvatsku straaku prava.

Ova odluka porazila je mnoge i mnoge. Dapače
su neki u svojoj ogorčenosti i rekli: PSramota i sra-
mota! Hrvatima nije sugjeno, da se ljube kao rogjena
braća, već su dobri sluge svoga gospodara.“ Ovaj pri-
govor, ovo zlo shvaćanje nekih naših političara, odjek-
nulo je u mojim mladim grudima i promišljao sam do-
bro, da li je ispravno njihovo mišljenje, da li treba čo-
vjeku zdvajati i u ovim časovima, gdje se iz nesloge
sloga ragja, a iz sloge nesloga stvara. Mnogi osugjuju
ovaj novi razdor, % razloga, što će opet biti dvije
stranke.

Držim, da zlo shvaćaju politički život jednog na-
roda oni, koji osugjuju njegove stranke radi njihova
U prosugjivanju ne smije se nigda obazirati na
broj. već na vrijednost i unutrašnju organizaciju stra-
Po rezultatima političkog djelovanja treba suditi
rad, ako se hoće trijesno i pošteno suditi. Eto

nam očitih primjera, da broj stranaka ne škodi, već
koristi, jer su dobro organizirane i dišiplovane, u Češ-
koj, Francuskoj it.d.

S ovog gledišta polazim i s toga sam potpuno u-
vjeren, da bi najbolje i najkorisnije bilo za narod, da
se čista stranka prava u Banovini po sebi dobro orga-
nizira proti sustavu, a radi rame o rame s hrv, stran-
kom prava te da naravno pri saborskim izborima ma-
njina pomogne svojim glasovima većini proti vladinom
kandidatu, koji je prestavnik nemoralnog jednom Khue-
novog a sad Pejačevićevog sistema.

Glavna tačka rada obiju stranaka mora da bude
nastojanje srušiti sistem i doći do vlade.

Dvije stranke nijesu zlo, a obe mogu opstojati
na veliku korist naroda, ali jedino na temelju trijezne,
poštene i ozbiljne organizacije. Nije sramota, kako ne-
ki kažu, što je središnji odbor hrv. stranke prava odlu-
čio ne primiti u svoju stranku ,čiste“. To je dapače,
mislim, dobro, jer, kad bi čisti ostali u stranci, po o-
vome, što vidimo i čujemo, bio bi razdor u samoj stran-
ci radi megjusobnog nepovjerenja i prisilne iskrenosti,
koja ne bi mogla dugo trajati, jer prisilnost ima svo-
jih granica. A u toliko bi rad zapinjao, a narod uvijek,
kao do sada čekao plodonosna djela, a primio pogubne
prepirke, nesmislene fraze i suhe riječi. Eto pak, da
se tome izbjegne, a da se narodu koristi, dobre priii-
ke u odluci središnjeg odbora.

Čista stranka prava morala bi odmah to uč niti i
samo najaviti svoj istup, proglasivši se solidarnom u
radu proti sistemu i njegovim ljudima s hrv. stran-
kom prava, Narod će i tako slijediti onu stranku, u
kojoj bude vidio da su bolje zastupani njegovi interesi,

Svojim bi istupom čista stranka prava pokazala
svoju trijeznost i volju, da narodu koristi, ne htijući
da ona bude kamenom smutnje u hrv. stranci prava.

Nek obe stranke promisle i dobro promozgaju,
da one opstoje za narod, a ne narod za njih. Nije na-
rod pozvan, da vodi stranku, već je stranka pozvana,
da vodi narod. budeći ga i dižući njegovu svijest na
kulturnom, ekonomsko - gospodarstvenom i političkom
polju.

Banovci! lišite se beskorisne polemike, a shva
tite svoje domovinske dužnosti kao vogja, rodoljuba i
poštenih Hrvata! S. Alfirević.

Iz Bosne.

(Šta je ranoj smrti šeristskih vježbenika u B. i
H.)% Više puta je stavljeno pitanje i od mjerodavne
strane: za što šer, vježbenici po Bosni i Hercegovini
mriju u mladim godinama. Ovo pitanje često puta ob-
novi se i kod naroda, — ali čisti uzrok do sad nije bio
objelodanjen, te baš radi toga, i ja se odlućih, da svo-
je mnijenje rečem.

Mlade šeriatlije dok su u školi sasma su lijepo
skrbljeni kao hranom i drugim, tako i odijelom, a bo-
me i privilegije su sasma drugčije, nego što su to po
drugim zavodima, jer tu dolaze mladići izmegju 20-30
godina, a osim toga. to je jedini zavod u Herceg Bosni
iz kojeg gjaci prelaze odmah u činovničku struku, te
radi toga, gdje su odrasli ljudi i gdje odmah primaju
činovnička zvanja, i imadu više privilegija, nego drugi
zavodi i gjaci, (pa makar da su te privilegije na papi-
ru, obzirom što ih profesorski zbor ne izvršava pridr-
žavajući svu vlast sebi, ipak gjak ima slobodu barem
toliko. da reče: A što će taj statut i paragrafi, kad se
ne vrše? Te makar u toliko — odlahne mu), —

Nu na žalost kad istupi iz zavoda, promijene se
prilike, — mjesto da stupi u slobodni život, to sirota
ada u ropstvo. — -—

Rekosmo, kako su šeriatlije dok su u školi sasma
lijepo opskrbljeni, nu kad istupi iz zavoda, bude ime-
novan i dodiljen kao šer. vježbenik kod kojeg šeriat-
skog suda uz sasma neznatnu plaću od 400 fior, ili
800 K. Ova vježba kod šer. sudova prvih godina po
okupaciji obično bi trajala do jedne godine, a više pu-
ta ne bi ni tri mjeseca; nu danas kad bi sirota prak-
tikant i kroz osam ili deset godina postao šer. sudcem,
to bi bilo kao do sad nakon godine; ali danas ne će ni
,vježbe“ a kamo li da postane sudcem, jer ih već ima
koji su svršili prije dvije godine, pa kod kuće budale
misleći, kuda je protratio 20 god. učeći, — a danas
nikud nije prispio, nije naučio raditi kakva teška pos-
la kao kopat, orat i t d, a kad bi i znao, — ne do-
zvoljava mu to tjelesna snaga, — jer su šer. gjaci ve-
činom došli u šer. školu iz medresa, a buduć su me-
drese još ne uregjene. te ne odgovaraju zdravstvenim
propisima, to svaki gjak, koji dogje iz medrese u šer.
sud. školu, dogje blijed, slab, nervozan i t. d., pa kad
svrši, nema sposobnosti za tako naporan rad. E šta
onda sirota ima činiti, nego budaliti misleći kuda je
svoju mladost protratio.

Prvih godina nije visoka vlada ovako činila i še-
riatlije graničila samo na šer. struku, nego ispane li
mjesto suplenta za arapski jezik na kojoj gimnaziji, ili
za učitelja na kojoj ruždiji, kao i tabor imamo k
vojništva i t. d., to bi odma podijelila kojem šeriatliji
(koji. kad svrši šer. sud. školu, dobije svjedodžbu, na
temelju koje mu se može podijeliti svako islamsko
zvanje u Herceg-Bosni) ; nu na žalost ni tog danas ne-
ma, nego ako ispane, to dobije kakav carigradlija, pa
makar ga bio i slabiji od šeriatskih gjaka.

Oni. koji su postali šer. praktikanti, dobivaju mje-
sečnu platu od 33 fior., kojom treba da zaklapa sve
svoje i kućne potrebe, jer se već treba i kućiti, tride-
set godina prošlo, a 33 fior. tako neznatna svota, ne
može sirotu ni bljebiti, & kamo li, da ima odijelo kao
činovnik, da prisustvuje zabavama sa svojim kole-
gama i t. d.

Misli na one sjajne dane kad je bio u šer. školi,
dobivao kao gjak svake godine samo za odijelo po
168 K, — a danas? Danas mjesto one sjajne late, koju
je kao gjak nosio, — mosi latu umazane jake, & mjesto

 

ćifta, — nešto prla, koje mu u vrijeme kiše ofarba matinski poštarski

latu bolje nego kakav
Pa kad pomisli preko toga svega, & smisli u ka-

 

kvom je stanju sad, rutav, jadan, b0s, stegunt samo na
rad, koji mu šef tovari, da radi, & on pobirući lijepu

platu, da se klatari, navali se na njeg briga i verem,
te danas sjutra i sušica, a u tom i smrt.

Ovo je, mislim, glavni uzrok, da šer, praktikanti
tako u mladim godinama mriju i skoro sve od sušice,
a ovaki život, ako nije moderno ropstvo, ja šta mora
biti?! — Staro isčezlo, novim zamijenjeno.

Radi ovoga trebalo bi da se šeriat, ne zaposta-
vljaju, nego da im vlada gleda izravnati, te im dati
berivo kao i auskultantim, a to ih i ide, jer šta su oni
nego auskultanti, pa nek im i platu auskultansku podi-
jeli i tim im bijedu ublaži, a za ove druge nužno je
da se djelokrug mladih šer. proširi, kako bi mogli doći
i vršiti druga zvanja osim šeriatskih, — Sadik.

— zaspi QJ

—

Postalia.

XXXI.

Dok ove škandalozne nerednosti u štedioničkoj
službi u Dalmaciji, ovo očito kršenje zakona na štetu
države i stranaka traje, dotle italo-germanska gospoda
na Ravnateljstvu u Zadru traže i prebiru paragrafe o
štedioničkoj službi: ne kako bi pomoću ovih stali na
kraj ovom škandalu, već da im služe kao izlika, da pro-
gone, da kazne one čestite činovnike, koji iza ukinuća
jezičnih fermana samo hrvatski ureduju.

Tako su, eto, dosad zaprijetili njekim nedržavnim
činovnicima, da će ih strogo kazniti (promislite se i
čudom se čudite!), ako u buduće budu vršili propis
(koji je još uvijek u kreposti) sadržan u $. 3. Pouke
o poštarskoj štedioničkoj službi, koji doslovce glasi :
,Poštarski su činovnici dužni ne samo vršiti službu,
po kojoj se samo oprema posao poštarske štedionice,
već sa najvećom marljivošću raditi sa svoje stra-
ne i usvome djelokrugu o proširenju posa+
la poštarske štedionice, ne odbijati nikakovih
uložaka.. . .. . Zadaćaje poštarskih činovni-
ka pribaviti, što je moguće više ulagatelja
i starati se, da svaki ulagatelj štedi, što je više mo-
guće.“

Pošto se izvršivanjem ovog propisa povećava broj
jedinica ragje, *) a uslijed toga i pristojbine nedržavnih
činovnika, Ravnateljstvo Pošta i Brzojava u Zadru da
kazni one čestite naslovnike nedržavnih Ureda zato,
što iza ukinuća jezičnih fermana hrvatski uređuju i
dopisuju sa istim Bavnateljstvom, zabranjuje im da
vrše taj propis, eda im na taj način snizi broj jedinica
ragje a po tom i njihove pristojbine (plaća). A da tom
svome nimalo časnom djelu dade njeku zakonitost i da
sakrije pravu svoju namjeru, Ravnateljstvo Pošta veli
dotičnim naslovnicima, da se vršenjem propisa sadrža-
nog u spomenutom $. 3. povećava artificijalno broj je-
dinica ragje, što je po opstojećim propisima zabranje-
no!!! Kad bi to i istina bila, kao što nije, zašto se taj
$. 3. ne promjeni i činovnike u miru pusti?! One, koji
bi možda mogli primjetiti, da bi se činovnici imali po-
tužiti, potsjećamo na narodnu ,Ko te bije, kadija; ko te
sudi, kadija“, te na okolnost, da je Ravnateljstvo Po-
šta vlastno baciti na sred puta sve svoje nedržavne či-
novnike IJI. razreda (poštarske poslovače) bez ikakova
uzroka a da i ne navede bud kakov uzrok kraj samih
šest mjeseca.

XXXII.

Proti propisu, eto, nalaže se činovnicima, dane
vrše propise, koje oni moraju vršit, a to samo da
ih se kazni, jer hrvatski ureduju ; trpi se, da se zakon
krši, trpe se spomenute škandalozne nerednosti na šte-
tu poštarske štedionice, stranaka i činovnika samo i
jedino za to, jer italo germanska gospoda na Ravnatelj-
stvu Pošta u Zadru mrze i preziru hrvatski narod, ko-
ji te gospodske zlotvore svoje pošteno plaća! I to se
dogagia u punom XX. vijeku u ustavnoj Austriji, koja
tobože hoće, da se provedu reforme u Macedoniji!!!
Koliko bi bolje bilo, da se okani Macedonije, & da pro-
vagja reforme u nevoljnoj našoj Dalmaciji !

XXXIII.

Kad sam na pošta:skoj štedionici, red je da spo-
menem još jednu nezakonitost, koja odavna traje, biva
odnosno knjižica  uložnica i otkaznica, koje svaka
stranka primi od dotičnog Sabirališta (pošt.-brzojavnog
Ureda), kad uloži kojugod svotu u poštarsku štedionicu.

$. 5. i $. 6. zakona 28. Svibnja 1882. odnosno za-
kona 19/11. 1887., koji govore o knjižicama uložnica-
ma i otkaznicama, ne ustanovljuja, u kom jeziku te
knjižice moraju biti sastavljene. One su knjižice odre-
gjene samo za stranke,

Po $. 19. temeljnog državnog zakona u Dalmaciji
su zakonom priznata samo dva jezika: biva hrvatski i
(na žalost) talijanski; & u Dalmaciji opet Nijemaca ne-
ma, nitili njemačkom jeziku može da bude mjesta, a
osobito ne u službenom poslu sa hrvatskim strankama.

Isti paragraf nije još promijenjen, & zakona ni
naredbe nema, po kojoj je njemački jezik zemaljski,
državni, uredovni, prometni ili posredujući u Dalmaciji.

Ipak, čovjek ne bi vjerovao, knjižice uložnice i
otkaznice štedioničkog Ureda izdate su za Dalmaciju
(mješte samo na hrvatskom ili samo na talijanskom ili

od|gamo na hrvatskom i talijanskom zajedno) na njemač-

kom i hrvatskom pak opet na njemačkom i tali-
janskom jeziku, a i to sa njemačkim djelom na prvom
mjestu !

njemački tekst na knjižicam uložnicam i otkaznicam
stavljen iz puke nevolje, biva iz službene potrebe, Nu
kad se kaže, da su te knjižice samo za stranke,
službena ga potreba ni malo ne ulazi.

Moglo bi se primjetiti, da je njemački tekst po-
trebit poštarskim činovnicima za ispunjanje odnosnih
rubrika u knjižici uložnici pri primanju uložaka ili pri
isplaćivanju, ali i ta primjetba sama po sebi pada kad
se znade da dalmatinski poštarski činovnici ispunjaju
(pri ulaganju ili isplaćivanju novaca) rubrike knjižica
uložnica njemačkih stranaka, koje su  kajižice (bej!
kaonoti za privilegovanu gospodu germane) tiskane
isključivo na njemačkom jeziku, premda dal-
činovnici ne znadu njemački (do

 

kupat serisni Polak čezne a pr. ii e
i jedinice ; & što vite , to više

SEEN S

 

 
 
  
 

ono 1/5 samih državnih činovnika, o kojima je bilo go-
vora u prvašnjim člancima).
XXXIV

Tu mogućnost ispunjiva rubrika knjižie& uložni-
ca pri isplaćivanju i ulaganju sa strane poštarskih či-
novnika, odnosno tu mogućnost uredovanja, pa knjižica
bila na kojemgod jeziku, lasno je sh kad se zna-
de, da su knjižice uložnice pa | one otkaznice jednake
u svim jezicima od početka do svrhe i kad se znade,
da te knjižice uložnice nemadu već 7 prostih rubrika,
koje činovnik ima da ispuni, a koje svaki i na pamet
znade, dok otkaznice ispunjuje sama stranka. (Rubrika
2 knjižice uložnice može se ispuniti a i ispunja se po
dotičnom iskazu brojeva na 9 zemaljskih jezika Mo-
narhije).

 

 

Čovjek neupućen mogao bi pomisliti, da je taj darsk

M s . ,
Sedmični pregled.

Kriza u Ugarskoj. Poslije mučnih i dugih prego-
vora megju krunom i madžarskim političarima, izgleda,
da se je došlo do nekakvog riješenja — samo je li to
riješenje uoštrenje krize ili njezin svršetak? Kruna je
povjerila sastav ministarstva grofu Stjepanu Tiszi, sinu
onoga Tisze, koji je Hrvatskoj nametnuo Khuena. Mlad
je to čovjek, koji se dosad nije istakao mi pokazao
bog zna kakve sposobnosti. Jedno financijalno poduzeće,
kojemu je on bio na čelu, svečano je propalo zbog prem
smjele spekulacije. To mu oporbene novine još nijesu
zaboravile, a ko zna je li ovaj njegov sadašnji čin ka-
kva vratolomna spekulacija iste vrsti. Oo će temeljiti
svoj rad — kako kaže — na malo preinačenom  pro-
gramu devetorice ; s prva će raditi milom, a ne uspije
li, tad će se poslužiti u pobijanju opozicije sredstvima,
koja mu ,ustav“ dava. —- Po najnovijim vijestima Ap-
pony ne misli više ostati u liberalnoj stranei,a istupit
će iz nje i pristaše Banffy-eve.

Italija. Posljedica je toga, što ruski car nije do-
šao u Rim, odstup ministarstva Zanardellijeva. Novine
hvale Zanardelli, da se je pod njegovim upravljanjem
financijalno stanje Italije popravilo, a da je i u ostalim
granama javne uprave bilo znatnih i osjetljivih popra-
vaka. Naslijedit će ga Giolitti, koji je već bio jednom
na stolici ministra predsje'nika, a morao je tada od-
stupiti zbog poznatih nereda u društvu ,Banca: roma-
na“, Od toga je prošlo 10 godina, pa se i zaboravilo.

Vatikan, Kad je ono Austrija potaknuta iz Berli-
na uložila svoj ,veto“ proti izboru Rampolle, nagovi-
ještali su ljudi, da će to samo škoditi njezinu uplivu u
Rimu. Kako da se je to zbilja i dogodilo, jer, kako smo
već javili, bio je imenovan državnim tajnikom Španjo-
lac Mery del Valle, kojega Austrija nije htjela &a nun-
tius-a u Beču, odlučan pristaša Rampolle. Sada se ja-
vlja, da će tom prigodom papa imenovaii još 7 kardi-
nala — sve 7 Talijanaca. I u tomu vide pozaavaoci
prilika odgovor Vatikana neumjesnim upletajima stra-
nih država — a napose Austrije — u unutrašnje po-
sle rimske stolice.

Macedonija. Ovih su dana predali austrijski i ru-
ski poslanik u Carigradu sultanu notu, kojim se odlu-
čno traže nove reforme za Macedoniju. Glavno je to,
što će uz glavnog guvernera Hilmi-pašu, Muhamedanca ,
biti sada i dva doglavnika kršćanina zastupnika Austri-
je i Rusije, koji će biti u neprestanom općenju sa za-
stupstvima Austrije i Rusije, tako da će ove vlasti mo-
ći nadgledati upravu Mačedonije u sve tančine. Hoće
li se ovako doći do reda u Macedoniji. to će budućnost
pokazati. Sultan hoće da se otme ovim reformama do-
govarajuć se upravno s Bugarskom, misleči time poka-
zati, da su zahtjevi vlasti suvišni. da bi on bio sam
to učinio. Stara igra!

Ruski car u Wisebadenu. Poslije posjeta u Beću
iznenagjuje sada javno mišljenje nenadni posjet rusko -
ga cara njemačkom catu u Wissbadenu. Dovagjajuć ga
u svezu sa zapletajima u Istoku, gdje kao da se kani
Japan uhvatiti u koštac sa Rusijom o Koreji.

   
   

Domaće vijesti.

Naš sabor. Sjednica dne 22, o. mj.: Poslije čita-
nja nadošlih spisa i odobrenja zapisnika, sabor veći-
nom glasova dao je dopust zastupniku
za ovo zasjedanje. Poslije upita zast. Biankini-ja, da
se poprave poštarsko-brzojavne sveze u
i. Dalmaciji te zast. Vukotića o pomoći
i Kotorskoj zbog suše, prelazi se na dnev;
Predlog zemaljskog odbora, da se u izbornom redu riječ
politički kotar zamijeni riječi sudbeni kotar, upu-
ćen je upravno om odboru od sedam lica. —
Bez rasprave je primljena u sva tri čitanja vladina _os-
nova, da se uvede četvrti reparandije. a
odbora, da

razred u p
tako zakonske osnove o uregjenju Du!
ga“ općine Mućke, — predio
se pitak 110. 006. poe tako, u steže i
mita

njom pom dana — do sad 6
sporazuman zemaljski odbor, upućen je upru'
o

f

ž

F

u .
je u sva

ojom se uoblašćuju
no u