POSTARINA PLAĆENA,

Broj 30.a

Pojedini broj Din 1:50

DUBROVAČKI LIST

SEDMIČNI INFORMATIVNI I PRIVREDNI GLASNIK

God. 4.Vlasnik = izdavač - urednik: za edbor nDubrovačkog Lista“
Stijepo M. Bjelovučić, Dubrovnik.13. Septembra 1927.Godišnja pretplata 60 Dinara. — Za inozemstvo 120 Dinara,
— Plativo i utuživo u Dubrovniku. — Oglasi po tarili.Izbori za Narodnu Skunštinu 11. sentembra 1921.

Rezultati n Splitsko - Dubrovačko - Kotorskom izbornom okrugu.

ee zaOpaska. Donosimo uporednu statistiku rezultata skupštinskih izbora 1925., oblasnih 23, februara 1927.
isadanjih skupštinskih izbora 11. 9. 1927. Zbog tačnosti moramo da ovo istaknemo. 1925. bile su uz kandi-
datske liste sadanjih grupa prikazane još i lista Zemljoradnička i (ljevičari), — koja je dobila 2247, a frankovačka
sa 120 glasova, Radikali i samostalni demokrate istupili su 1995. sa zajedničkom listom, pa smo skupne
glasove uvrstili u stupce Nar, Radikalne Siranke 1925. Ove dvije grupe istupile su i na oblasnim izborima
skupa u srezu dubrovačkom, metkovskom, splitskom i hvarskom, pa smo ih i ovaj put naveli u stupcu
radikalne stranke. Na oblasnim izborima nastupile su ove dvije grupe zasebno u sinjskom, imotskom i bračkom
srezu. U makarskom srezu bila je zajednička lista samostalaca, radikala i davidovićevaca, njihov skupni broj
iznesen je u stupcu samostalne demokratske stranke, U srezu korčulanskom išli su skupa samostalci i radikali,
pa smo glasove Blata uvrstili u radikalski stupac, a glasove ostalog sreza u samostalno demokratski stupac,
— Jedan dio zemljoradnika (desničari) glasovao je kod. svih ovih izbora skupa sa Davidovićevcima, pa se
zato njihovi glasovi ne mogu odijeliti, — U stupcu Hrv. Bloka navedeni su kod oblasnih izbora samo federa-
listički glasova, a suviše u korčulanskom srezu i glasovi g. Dr. N. Z. Bjelovučića.

Na sadašnjim izborima glasalo je ukupno 67.048 birača, pa je količnik bio 6095 glasova,
| Ukupni rezultat je slijedeći :

1.) Hrvatska Seljačka Stranka : glasova : 25166 mandata : ,
2) Samostalna Demokratska Stranka : Bi: 7075 a

3.) Hrvatska Pučka Stranka : 3 6441. da ;
4.) Demokratska Stranka : > >. 8208 a 2
5.) Narodna Radikalna Stranka : ž 10242 . j 1
6.) Hrvatski Seljački Radničkt Saveg, so. 4149 >» #
7.) Hrvatski Blok: : ae » 4717 g eu

(Glasalo je 59%o upisanih birača u cijelom okrugu.)

I. IL. lI. IV. V. VI. VII.
BIRALIŠTE Hrvat. Seljač. Stranka | Samost. Demokt. Str. | Hrvat. Pučka Str. | Demokratska stranka | "Nar. Radikal. Str. | Hrv. Selj. Radn. Savez Hrvatski Blok
Stjepan Radić Dr. P. Grisogono Stj. Barić Dr. G.B. Anđelinović Lj. Jovanović P. Gjirlić Dr. Gj. Mimica
1925 | 1997 | Sađa [1925|1927] Sada [1925]197 | Sada [195/197] Sada | 1925 [1927 | Sada [192511927 | Sada [1925] 1927] Sada
Dubrovnik I. 219 | 287 196 50 20 29 80 | 29 T4 188 | 215 105 14 ll 21 28
» II. 2131272, 183 43 12 31 105| 42 76 137 | 168 78 17 18 22 25
i IL. 25413021 191 | "tupa 65 | 19 84 [115] 451 87 [1641193] 108 | 23 16 24, 38
Gruž I. 2918001 mo | % 14 [15] 21 13 [ 751 811 85 [1491170] 60 | 2! 80 imićta
> II. 145 | aošalima | g6 12 34 58 3 11
Župa 434 | 263 | 299 3 14| 16 17 98 | 80 B7 45| 16 22 19| 41 16 16 21
Općina Dubrovačka | 1411|1424| 1184 194 80 136 | 4281177, 363 | 6831 762| 431 75 | 71 69 95 122
Cavtat 304 | 206 | 255 13 81:7 7 P87)| 2 9 112511211 113 1 = 4 3

Čilipi 523 | 266 | 395 10[ 821 25 | 41/ 81| 58 | 6511065| 62 14: 2 1 22
Gtida 502 | 255 | 384 6 2 431 go [ol dal 60 9| 40| a1 1| 18 3 6 9
Pločice 334 | 128 | 212 19| 68 40 81| 14 53 43| — 17 —1, 25 D 19 43
Rijeka 386 | 118( 191 | skupa iGk Hi 18h ak Bele 58 deda | ad de | 8 BI E 83, 26
Orašac 273[ 137, 181 S 27 6 9 9 181 2 14 57| 64 2 6 — 17 28
Trsteno 2860 | 136 | 211 i 18 21124 30 12 19 56; 46 7 4 1 1 4 5

radikalima

Lopud 38| 15 29 8 2 6 8 12 5 8 4 7 — ] 3 — 5 5

Šipan 108] 48 98 i 27 4 dni 21 25 33| 16 18 1 1 — 1
Slano 189| 49 114 -- 211 10 SD 12 40 12:1::19 14 bi 2 — 76 28
Ston 524 | 18| 44 BE 2 51 m8 PB FB | 8811] ga | 41 TLA 376 | 378
Smokovljani 422| 45| 106 8 7 51 081 881 :94. 5.48. 511 :96 ši 4 299 | 245
Babinopolje 210 | 156.| 150 32 2 3 5 47| 36 49 1103 70 89 1 8 — 5 33
Cijeli srez dubrov. 1541912996| 3554 3881 [192/295 338 [821 416, 866 [1372 892 98 | 154 84 931
Kona 248811591! 1755 797 | 468 87 164 | 6151219, 675 [2133 | 891 | 1930 93 269 511 75
Metković 2625 |2150| 1821 | sa rađik, | 121 | 70 380 [176] 95, 276 [426 390] 243 | 551148, 188 29
Makarska 3315117981 1612 |saR.iD. | 658 [2701693] 6382 [432 | 485 [689 y.spsl 191 [172[710(| o51 305
Hvar 2892(11181| 806 | sa radik, | 726 |2071260| 404 [1015 | 452, 838 [987 1191| 658 [6821525, 692 47
Split 18906 64741 7riz |, 2611. 1584 111441 1888 [1346 1430 | 2110. [4119 (8097| 933 [1939 4811, 2901 915 | 3130
Sinj Bola nog 1244 1167 | 685 119021 1730 | 175 [saR.! 222 [2625 12887 | 1504 | 1071 344| 150 ll? | 68
Imotski 6681 | 4783 | 3627 Mj s | ar g 12 RJ M ra on ii i a:
Brač 754 11003| 568 1183| 5638 [221 207| 471 [221 992 [927 705| 525 | 56 38 map
Kotor snlasl so I= =1| 85 | 35 42 [1034 | 899 1871 [5922 13661| 26038 | 81 23 DON AS
ZIMA 13103.20948, 25166 1315. (25901 9919. GMT (6090 Oba 119020 10242 (0249 66921 4109 LIIIzabrani kandidati :
Stjepan Radić, Zagreb
5. Matijević, seljak - Split
.N. Preka, trgovac - Nevesinje
Dr. Mile Vuković, liječnik.
Mato Klarić, trg. Makarska
Dr. P. Grisogono, min. 1. r.
Stjepan Barić, novinar.
Dr. G. B. Angjelinović, ministar
“ Lj. Jovanović, min. n. r.
Joakim Kunjašić, posj. Blato“