karta fina, treći:

- REGAL.

Pađina 2

ako je za poć u bužu, da će on poć, ali ako
se trata o multi neka platu svi. Prima se.
' Diže se Jako Ivulić i govori, da ima če-
tiri. konja u njegovoj štali, što potežu kare,
ali, da su jako dobri i za trke, te da bi bilo
dobro, da se ovo godište intonaju na Kande-
leru trke s regalima. |

Prima se, a za dokeje javljaju se Krespi,
gospar: Marin Kulez, Jako i jedna sinjorina
mora iz Grada što je per kombinacijone | bila
na pasađu.

Prvi regal biće kartulina tabaka, drugi:
sumporini, a četvrti: servi-
cijo za čišćenje kominate.

Trke počimlju na Kandeloru u 2 ure iza
podne na placi đe je prije bila Baldova fabri-
ka metala i bruškina.

Oskar Zglav moli, da večera i festa fine
na 814 jerbo ne može dulje ostat. Festanjuli
preuzimaju dover, da mu otenjaju biljet za
svu noć.

Tako je seduta finula, a Knego intanto za-
spo na protokolu.

Kad su se digli za poć doma, dolazi xzos--

pođa Nike s kontom svakomu po 50 Dinara ua

glavu.

Svi protestavaju, jerbo, da jim je rečeno,
da ovo neko tratava i infotani zbursavaju
solde.

Pri odlisku se konstatalo, da je jedini fa.
lio na seduti Božo Raše, jer je sikuro dubito,
đa je večera mukte. |

Festanjuli.

KOJA“ JE URA?

Sjedi meštar Vlaho u ferati i od neka-
kvo libro, a kala njega jedan furest.

Furest bi hotio znat koja je ura, a “vidi,
da meštar Vlaho ima na điletu kadanelu.

Štampalo se furestu,
ima bit sikuro žudio, pa mu reče:

»Vi dragi Mošo, molim Vas, koja je ura?«

Meštar Vlaho infontan izvali mu:

»Kad Vi dragi vidite kroz gače, da sam
Mošo, onda možete viđet i kroz đilet koja le
ura i kontinua dalje legat«. a
ši a a Ki i te —
RITARAD.

U Gradu se imala sastat ia klapa u
Martina .za zagangat, a imo je na večeru doć j
Ronto.

Ma kako je ono iza podne imo bit ukopan
neki stari pećar s Pila, koji se zvao Kurz, iHon-
to je ritardo.

Pitaju ga svi: de si Ronto do sad bio?

»Bio sam na  funeralu staromu K....e.

odgovori Ronto.

OFERTA.

Došo špacakomin u kuću i pita gospođu:

»Je li potreba gospođo da Vam je očistim
(kominatu) ?«

>Fala Vam lijepa, ne! Nema malo dana,
da ste mi je očistili; kad bude potreba zvaču
Vas.«

POLOVICA.

Došo Ludvik u gospara Đura očistit ko-
minatu. Đuro mu do žmuo vina. Ludvik po-
pije i očisti kominatu. Đuro poviri i vidi, đa
je samo polovicu očišćena.

»Kako to samo polovicu ?« upita Đuro.

>Onu drugu polovicu nije dala ona po-
lovica vode u tvome vinu« — reče Ludvik.

ORLOĐIJO.

Pavo s Trgovišta imo orlođio, koje mu je
kurilo 25 godišta.

Kad se nalazio u Beču,
malo.

Pođe u orlođiste, a ovaj ga zapita, kako
se ištetilo.

Pavo mu spijega ovako:

»Ih bin ajte naht ervaht und ih šau ani
Hur und er stet mir«.

orlođijo se ie1-

Pero s Grude bio u soldačiji pa služio

dugo u nekoga mladora tudeška.

---- -—

———

b .
x/|
i Fr 1
P

PESTELI

| _Lumer isti

m “Seo mimi
“ = =

Dužd Ordinat |omnes ex Urbe qui hic per qua-
lunquem' Qfarem Veniunt Consula-
tui apud nobilem I pam Nico-
letam Kovačev ić ne

oriundam Callar

Marijin Dvor go am

facere debe-
em  Secretarium
Consulatus militem sumpremum-
quae Judicem Antonium Knego
»Bulletinum  Cartae“ otenebunt,
quo documento unico vigorem, ut
illis ad incontrum per qualunquem

da meštar Viaho |rigvardum veniretur, habebunt.

Haec omnia Urbi et Contornibus Civitatis, nostrae Rei

 Publicae, prosaigenja sint!

"m X

&

Dužd
BOŽO ČULIĆ m. p.

Sarajevo eks Canceleria Secretariati Consularis die Tertiis Kalendis Fe-

bruari Ano 1927.

(Op: Kako nas je Medeni učio latino, onako i pišemo)

. » >
- . , Pi F +

“Bilo Peru dobra, pa do na regal ženi ma-
dora kapuna, a za spijegat joj što joj je donio,
reče:

>Das is kokot one kokot«.

MANCA. z

Došo jedan kanisšjer u Dr. Martekinm,
da ga liječi od neke Tanice i reče mu:

»Učinite mi u redu, gosparu doture, pa

y
A Baldo će njemu: ;
>Moj sinko, Over su. di manće i dale«.

ZAŠTO JE RIBA KUPA?

Bila seduta na komuni, da se odr edi pree
ribi. Došli ribari i špijegavali muku i spenze.
Komesar hotio ćut još jednoga inteliđeniog
perita i Niko Đordi proponjo Vlaha Zglava.

Došo Vlaho i počo branit ribare, da on
najbolje zna što će Fijet uhiti kvarat ribe, ki-
šajući na mulu od 5 u jutru do ponoća.

Komesar: »Pa g govoru, da _ Vi uhitite u
jedno večer po 20 kila, a za malo spenze, a.
što onda mogu pravi ribari ?«

»Što?« reče Vla:o, >ko Vam je to reko,
biće oni ludi moj Lujo. Prije svega svaki ri-
bar ezađerava, a ja jesam uhitio 20 kila, ma
ne ribe nego romatika«

Ribi osto prec isti. |

Kad je Vlaho došo u večer u Martina,
reče mu Baldo:

»Bravo gosparu Vlaho, eto na što smo do-
šli, da nemožemo izjesti ni malo ribe.«

A Vlaho će njemu: »Nebojte se, kapita-'
vaju nove imposte, da će Vam dignut i apetit.

S KOMESA.

Jedan stari kolonelo dolazio svaku večer
u birariju novu.na biru.'

Žena mu bila in altro stato, pa ga kumpa-
nija sekavala, da će mu rodit kćer.

Kolenelo se okladi da će bit sin.

Jedne večeri kako solito sjedi Kolenelo

u birariji, a njegov ordinane Ćetko kapitava

i nosi nešto na rukama pokriveno.

»Pokorno javljam, da je gospođa rodila
i evo Vam nosim«.

Kolonelo: »No šta je?«<

Ćetko: »Sin«.

Vas arajdan Kolonelo reče:

»No jesam li ja rekol« i počme otkrivai.

Iznenađen reče: »Pa to nije sin, ta nema
ono!«

»Imaće ga do 18 godišta« reče Ćetko.

NA ŠETNJI.

Kazivo gospar Toni s tribunala Ivu Sar-
ki kuću gospara Antuna, pa mu reče :

»Vidiš li Ivo ova je kuća zgrađena na
osijenču«.

Ivo: »Moj Toni, to je ništa, kad dođemo
u Sv. Jakob, ukazaću ti kuću zgrađenu na
đelatu.« sf

GOMNAR S PORPORELE. |
Za brijeme gvere šetali dva popa mili-

noga od njih:
»Da sam ja ukro pršut u Šunje i odre.

 mučo ga gladnoj kumpaniji na tri čavla, bi Ji

bio veliki grijeh ?«

»Ne bi bio baš veliki« reče pop.

>A da ja u tmici ovdje na klupi poljubim
jednu žensku?« upita gomnar.

>»Di questo non partano i nostri libri« —
reče jedan od njih.

>A molim Vas, da sam se ja liječio u Dr.
Balda, pa zajmo solde u Ile, da pr Balda,
a imbrojo obadva ?«

»Nije lijepo to, ali Dr. Baldo, ne bi radi
toga propo« reče jedan od njih.

>A molim Vas, recite mi, da ja s peste-
ljom < prdeknem jednoga popa, kad šeta na
Porporeli ?«

>Mrš figura porka, prdekni ti iratra a ne
popa« — rekoše obojica.

PP?

Ko pogleda na ovom mjestu kroz kartu,
naći će me u vodenom otisku, a ako ne_ tu
onda me neko sikuro sakrio u gače.

Pesteli.

AVIZI.

Ko hoće, da se salva od španjole neka
kargava perke garantiškavamo, da će svi ba-
cili krepat. Vinari.

Javljamo, da smo otvorili butigu i da pro-
davamo letušća kao vrabaca, grmuša, golubo-
va i vlastitih kućaka sve ireško ubijeno.

Lovei. |

Ko kupi foj ima pravo na spenze redaci-
joni 14 dana u Sanatoriju Tiha, da fraja i da
na spijađi hita mukte Pestelje.

KANARINI. Jiu
Meštar Lujo digo se rano pa sio na tov-.

jelicu pred. butigu i gleda kako meštar Jozo:

i Domeniko stavljaju na dvor kanarine. -:
Lujo: >Boga mi Jozov bolje kanta«.

tara na Porporeli, a neki gomnar zapita jade

preve
jake

*..
i“
o_ža* - — »h dao ..

apneje ka,