FAO DR OTS OJ
a. VE . )
: R Me

ŠEY sa

PY, 7 g e a:

MR“.
! nikon
"ti

i Sv. Vlasima

lo za stavit ključ u bravu,Posta Perova| Sarajevo

| 1928.7 1590, pe . e -_ “. per e EI ao" Frida a

sou ITE #
i era ho id m. *
km š nm P

Prec 3 dinaraPogledaj |
kroz bužu
i viđećeš

Jadna ja zašto sve ne služim.
Bilo za bacit smetlište, bilo za dat
lemozinu, bilo za napunit bačvicu,
bilo za zamoćit penu u kalamar, bi-
bilo za
uvalit tunju -— sve vam to vaja, da
ide kroza me, pa sam Vam prava
pravcata martira, perke mi ne dadu

. mira ni po danu, a specialo po noći.

Nema kanjula ni puške bez
mcn>, & hoćeš li se ispovigjet ne

možeš, ako nema na KOME. bu-

ža i bužica.
Vidite da sam Vam svuda i na

sve bande od potrebe.

Hoće li muž ili vjerenik, da vidi

ženu ili vjerenicu. da zna šta im činu

u kamari, vaja da oni poviru kroz
bužicu, pa sam zato baš i postala ri-

< nomarta po onoj .što je svi Kanitaju : s

«

»Virim te kroz bužu....“.

Hoćeš li opalit minu, vaja ti kroz
bužu, hoćeš li poć u Šunje vaja ti pa-
sat kroz bužu, hoćeš li da prije ka-
pitaš na apuntamenat iza grada i spa-
renjaš šole vaja ti pasat kroz bužu,

hoćeš li danas poć učinit vizitu Vla-

hu Zglavu doma, vaja itu pasat kroz
bužu, a hoćeš li učinit vizitu na pes-
kariji Luiđu Pujizu, vaja ti onđa sje-
sti na bužu. Hoćeš li poć po fortunalu
uhitit kojega sarka ili cipola, vaja se

okalat kroz. bužu od Jezuita, a anke

ako hoćeš doć na svijet vaja ti uzet
pasaporatjkroz bužu, a i kad fineš
zakopajute u bužu.

Artikuo od fonda+
.

Ako ćeš izjesti koju kdinenicu

na peskariji, valja ti poć u bužu, a
ako te zaboli stomak, spićar te ćera
kroz bužu -— a recitemi je li ko od
Vas zaboravio one maše stare ,tri
buže na peskariji,“ gje se Skarikavalo
iz buže u bužu.

Ako što ofrakaš opet s. tobom
u bužu, a da ne nominavamo one,
koji su i bez paragrafa otišli u bužu.

Jadni oni naši konsiljeri od tri-

bunala, sve fatigaju i razbijaju glavu |

hoće li te kalumat u bužu.

In ultima su radi mene stvorili
paragrafe, a i Dante me  glorifiko s
onom ,per me si va?

Ali nemojte mislit. da su Vam
sve buže jednake. Ima jih: skladnijeh
i poštenijeh, jerbo seu zadnje vrije-'
me događalo, da' su i veliki ljudi
finivali u buži.

Moji dragi leturi i redaturi vigje-
la sam Vam finut Skarmie i Pestelje
u buži, samo vam rakomandovam,
da se ipak čuvate buže, perke može
kogoć od Vas lako zavirit u nju po
zakonu o štampi.

Ma kako bi Vam sei ovo dogo-
dilo, znajte, da idete u skladnu bužu
i to onu što ne smrdi.

Dunkve koragjo i
foj!! >kontinuajte

Toni,rs TrICICCI CI CI ITI CI EI TI EE TE FE

Seduta i program ieste

Ovo godište se držala seduta u novo na-
pituranoj sali gospođe Nike, koju je apozito
dekoro gospar Vlaho Šutilo. |

Svi su bili na brijeme avizani i svi su
došli, samo je falio Knez. Nije niko imo ka-
rađa otvorit sedutu bez Kneza.

Pepo se najviše infotavo, što ne ipočimje
seduta i bez Kneza perke, da ima poć na
ponoća na apuntamenat.

Gospođa Nike je molila, da se pričeka
još amlo Kneza, perke se nije još kupus
za menestru zelenu dobro skuho.

Čekalo se i čekalo, pa ni Kneza ni me-
nestre zelene. S

Kad od jednom kapitava Knezova djevoj-
ka, Kate iz Šumeta i nosi jedno pismo indi-
ricano, na maloga Luka.

Luko otvara, lega i problijedi više ne:

kad se prvi put ukrco u vapor za kapetana

od Gruža do Kotora i počme se krivit:

ŽIV,>Ajme
meni, otrovo sam Kneza.

Plače Gospar Luko, čupa kose, svi se
skonfuzijonali, dižu Luku pismo i legaju:

»Luko! Oni jastog što si mi ga jučer po-
slo, učinio mi je tremendu koliku. Pošto si
mi reko, da si jih dobio dva i đa jejedan bio
a drugi manje živ, sve me je strah da
mi nijesi kalumo onega manje živoga. Reci
im, da ne mogu doć na sedutu i da uredu
kako najbolje znadu«.

Gospođa Nike, kad je to čula konsola-
vala je svijeh, a spećalo Luka i djevojku
Katu, da jeto sve ništa i da se ne strašu,
perke ona ima neke  skure ćrakije, s ko-
jof je izliječila tolike  stonke pa i, gospara
Mila bolje nego svi mondijali spećalisti i da-
la je Kati jednu botijicu, da Knez pije svaku

| Lumer: profumani | Redacijon i administracijon u oficiju | Godište: bez Kneza |

uru po tri bićerina, le, da će mu subito pasat

iudigjestijon.
Luka su mazali i refavali, a on je svaki
ćas pito gospođu Niku, je li sikur ti lijek.
Kate je odlećela s botiljicom doma, a Kre-
spi je momenat fermo i prišapnuo ijoj, | da
ako gospar ima doma crnoga mačka, da ga

svakako stavi na stomak, perke, da je on lego

u serijim i pametnim .knjigama, da je to naj-
bolja stvar proti imdiđestijoni od jastoga.

Kad je Kate čula tu ričetu reče Krespi-
iu: >Pođite se Vi s kijem drugijem rugai,
a ne s mojim Gosparom«.

fađana viIza kako su se Gospari malo snašli, kon-

uinuala se je seduta, ali se oservalo, da neki,
koji su bili, da falu i to: Jako Ivulić, Osk2r
Fepo, Arnautić i Pero Pilić,

Jedva jih se našlo i to u kominu, đe s pr-
stima jedu menestru zelenu, perke su apro-
fitali od konfuzijoni.

Dogodilo se, da se je. seduta sva preni-

jela i otenjala u kominu.
Gospar Vlaho Šutilo, intotan, da komin
nije za dika uzme tabar, klobuk | i spariška

govoreći : Zak
Bogu fala, da jim raro dolazim, perke. u
“ovakoj koloniji i ja bi počo jesti s ipastima Zo

divento- bi gomnar, a ne gospar. Sreće, da
to nije niko čuo osim gospođe Nike, altrimenti
bi se dogodio veliki bulikan.

Vodilo se pitanje, ko će provizorio  za-
mijeniti Kneza. Svi su bili dečidali, da bu-
de gospar Lujo Gromović. Lujo se zahvalji-
va, perke, da on ide svako godište na Sv.
Vlaha festižat u Milovčića na Kobašu olignje
i barbune, onda se proponjalo da Kneza za-
mijeni Jeko Ivulić, ali je većina rifijutala tu
propostu, jer Jako odkad je 30 godišta u Sa-
rajevu nikad nije hotio primit kojega dubrov-
čanina doma i da je puno komodan.

Onda se u librima našlo, da je Gospar
Milo đa 20 godišta u Sarajevu i da mora uzet
tu. partu Milo govori, da je
ovo godište pustu posve u miru, perke, da je
pasanijeh godišta dosta fatigo.

Pepo se ruga Milu, da se prim, a da ve
mu on sastavi'i jednu imensu parlatu.

Tad Gospar Milo govori, da ima jedan

dariji između nas, koji i ako nije puno u
Sarajevu, ali, da ima 56 godišta i proponjava
Gospara Pera Pilića, da bude za:njenik Kne-
za na seduti i na festi, jer, da zna, da će ovo
godište Knez Božo poći za Sv Vlaha na ariju
i na festu u Grad,

Tu su propostu svi primili i nazdravili
provizorijomu Knezu Gosparu Peru, ali se
Pero jedi da on nema 56 godišta i da će na
festu donijet krštenicću.

Reklo se je Gosparu Peru, da kad bude
večera, na Sv. Vlaha, da je užanca Knezova
doć u bijeloj košulji inkašanoj, pa da pođe
svakako u Boža doma, da vidi kakvu mu je
lani gospođa kupila imensu košulju za festu,

.da se ne bi dogodilo kako Pepu, kad je lani

došo u mekoj košulji s mekijem koletom, ko
da je na viledaturi na Mljetu.

Onda“se prešlo na  elecijon  iestanjula.
Tu su svi pošli dakordo, da budu festanjuli
ovo godište gospo Ivo  Krasovac i Vlaho

rđav i da ga.