naredjuje nasljednicima: ,,Da bimoja
djeca i njihovi nasljednici u svemu
slijedili moje stope, hoću i naređu-
jem, da kao što sam uvijek bio po-
slušan svojoj dubrovačkoj gospodi
radi općega dobra, da tako isto i
oni slušaju svaku zapovijed Njihova
gospodstva. i neka se u tome po-
kažu pravim mojim nasljednicima“,
Nije ove riječi izrekao Skočibuha iz
nekog straha ili obzira, već iz du-
bokog uvjerenja da dubrovačka
država postoji radi općeg dobra
i koristi svojih podanika, pa za-
to zaslužuje poslušnost i poštova=
nje. Ovakovo su shvaćanje imale
čitave generacije naših predaka, Ro-
je su mirno ostavljale svoje imetke
općini, svrhama, bez ikakove bo-
jazni da se neće ostvariti njiho-
ve želje i namjere. Uz svijetla i-
mena spomenutog Skočibuhe, pa
Jera Primoevića, Gjura Sorga, Stije-
pa Sinčećevića-Aligretti, Nika Gra-
di, Miha Bucinjolo, Grgura Bolića,
Gjiva Gozze i slavnog Miha Pracata
nalazi se i ime kap. Iva Račića i
njegove žene Marije ud. Račić.

Brodovlasnik kap. Ivo Račić na-
mjenio je veliku imovinu svoju, usta-
novljenju visoke pomorsko-trgovač-
ke akademije u Dubrovniku. U pro-
ljeću 1919 g. u Zagrebu naglo pre-
minu kap. Ivo Račić, a njegova
oporuka isčezne na upravo mi-
sterijozan način. Kako su malo iza
njega u Rimu, od španjolske groz-
nice preminuli kćer mu Marija i sin
mu Edy, baštinicom cijele velike i-
movine postane supruga poR. ka-
petana Marija ud. Račić. Ni ona nije
još dugo živjela, te je u svojoj opo-
ruci, datiranoj u Trstu 27 kolovoza
1919, prema rodoljubivoj namjeri

svog muža cijelo svoje imanje o-.

stavila za osnutak i uzdržavanje Po-
morske Trgovačke Akademije u Du-
brovniku, koja će nositi ime njezina
supruga, kap. Iva Račića. Ovim ple=

menitim gestom omogućeno je Du=

brovniku, da opet postane jedno
veliko prosvjetno središte za obno-
vu njegove stare trgovačke ipomor-
ske slave i za više obrazovanje na-
sega irgovačkoga i pomorskog pod-

g. Miše Kolin može da raspolaže
po svojoj uvidjavnosti sa tom ostav-
vi= te .

štinom''. Ona glasi doslovno:

»Pri zdravoj pameti određujem
o mojoj imovini ovako: Riješavam
svake kmetske veze kmetove i po-
lovnike moga očinstva Plat-Zupa i
neka budu njihove zemlje proste i
slobodne.

Svakome od neputova i nepuća,
t.j. svakome sinu i kćeri od braće
i sestara moga muža ostavljam po
2.000 (dvijehiljade) franaka.

Vicu Miljanu ostavljam sve što
se srebra, pokućstva i domaće
spreme nađe po mojoj smrti u ku-
či, gdje stanujem. Zlato, biser i
drago kamenje ostavljam Ani Ti-
roni. Neka Vice Miljan dade službi
pokućstvo njihovijeh soba.

Sobarica, koja bude u mojoj ku-
ći pri mojoj smrti. ostavljam 3.000
(tritisuće), a kuharici 1.500 (tisuću
pesto) franaka.

Mome zetu Božu Bancu ostavljam

kuću u Cavtatu, u kojoj se naša
Marija rodila i sve što se u njoj
.pokućstva nađe, i vrt oko kuće,
kako je zidom omeđen, i onoliko
zemljišta zvatog Ivusino, koliko se
nalazi u pravcu zida s gornje stra-
ne. Na ovom zemljištu će se sa-
graditi hram. I moju trgovačku fir-
mu ostavljam mome zetu, a Vice
Miljan će ostati kako je i danas u
istoj službi, kako je moj muž već
odredio“.

(Sada u oporuci slijedi 8 redaka
o obiteljskoj grobnici, što je ostva-
rena u Meštrovičevom Mauzeleju.
Op. Ur.)

»Općim baštinikom cijele
moje imovine imenujem DPo-
morsku Trgovačku ARademiju,
koja će se ustanoviti u Dubrovni-
ku i nositi ime moga muža Iva Ra-
čić na njegovu uspomenu. Akade-
miju će smjeti pohađati i ženske.
U pogledu akademije njene usta-
nove, njenog statuta, početka dje-
lovanja, finansiranja, programa i
mjesta, na kome će biti smještena,
čuti će se mijenje strukovnjaka, a

. kuće prodati ili uopće moje

stratora, komu su najbolje poznate
moje misli i želje i svrha, za koje
sve činim. Akademija će imati svo-
ga kuratora, a njegova će zadaća
biti određena po statutu škole.

Prvim kuratorom imenujem mo-
ga oporučnog izvršitelja. a on će
imenovati svoga nasljednika i tako
naprijed svaki svoga. Kurator će
imati na srcu interes i napredak
moje ustanove za dobro našeg na-
roda, pa zato neka bude imeuiovan
čovjek, koji će imati dobru volju,
da koristi narodu putem moje usta-
nove. Nagrada će mu biti 10000
deset tisuća franaka na godinu i
platit će mu se efektivni troškovi.
Akademija bi se uglavnom uzdrža-
vala o dobiti uloženog kapitala u
more. Kad bi bilo korisno po moju
ustanovu, prodati će se karati i isto
tako i kuće i zemljišta u Trstu i
drugovodje. Imadu li se karati ili
biće
realizovati i drukčije uložiti, o to-
me će odlučiti moj oporučni izvr-
šitelj i administrator. Oporučni izvr-
šitelj će stupiti u posjed cijele imovi-
ne i vladati sa njome kako opo-
ručni izvršitelj, dok zakon to pred-
viđa, a iza toga će vladati kao ad-
ministrator.

Oporučni izvršitelj i _administra-
tor će isključivo po svome sudu i
uviđavnosti vladati imovinom, rea-
lizovati je i na novo je ulagati, a
u to se neće upličati nikakva vlast.

Imenujem oporučnim izvršiteljem
i administratorom moje imovine Dr.
Mišu Kolina, koji će ujedno biti
prvi kurator moje ustanove. Plaća
administratora biti će 10.000 - fra-

naka na godinu. Administrator mo-

je imovine i kurator može, ali ne-
mora da bude jedna te ista osoba.

Ako dohodci budu dotjecali, od-
ređujem da se ustanove 4-12 sti-
pendija. Ustanovit će kurator a-
kademije i on će ih razdavati me-
đu natjecatelje, dvije trećine među
muške, a jednu trećinu ženske.

Moja je želja, da pomorsko dru-
štvo prozvano po mom mužu nosi i
u buduće njegovo ime i množi broj

Cijcna 2 Dinara
God. iL Dubrovnik, 9 ožujka 19354 godine Br. 5
Ostavština Dubrovački pejsaži
i u" e <“
+* kap. Eva Pačića
Jao gg JJI

Vjekovi dubrovačke slobode, dr- mlatka. O ovom se već mnogo pi-
žavnog života i kulture udarili su salo i govorilo u našoj javnosti, pa
snažan pečat stanovnicima dubro- ne moramo sve to ovom zgodom
vačke zemlje. Pučani i gospari ljubili ponavljati, već ćemo donijeti u cje-
su istim žarom svoju zemlju, svoj lini oporuku Marije ud. Račić. Ona
grad i svoju državu. Ona značajna će nam najbolje sve kazati i na te-
rečenica: ,Obliti privatorum publica melju njenih odredaba iodluka moći
curate“ nije samo prazna fraza i ćemo najsigurnije zaključiti, zašto se
krilatica, već živa realnost i misao. ni do danas, nakon 14 godina,
vodilja naših predaka, koji su, kako __ nije ostvarila želja i zamisao Iva
je ono rekao _ pok. Conte Ivo ,iz kap. Račića i Marije ud. Račić.
ovog gnijezda učinili otar'. Karita- 14 listopada 19292 g. svečano suu
livne ustanove u našem gradu, Ro- Meštrovićev mauzolej u Cavtatu pre-
jima postanak imamo tražili u dale- neseni smrtni ostatci tragično po-
Roj prošlosti Dubrovnika iveliki mrle obitelji Račić, a mi ni do
broj Dubrovčana-dobrotvora, bili €. danas ožujka 1954 god. nemamo
vlastela ili pučani, pokazuju namje- ostvarenu njihovu oporuku, niti Ragrijena naša obala sa svojim rtovima i uvalama
dnu od svijetlih strana dubrovačkog se išta u tom pogledu poduzimlje. Zaoboćui A : pe
karaktera i svakako najveću pozi- Oporuka Marije ud. Račić je ,,maj= na i EI M
tivnost ,dubrovačke duše . Jedan od storsko djelo fiškalske umjetnosti“, pruža romantične prizore
najvećih dubrovačkih dobrotvora, kako je već 1922 g. pisao jedan :
kapetan pučanin Tomo SRkočibu= stručni pomorski časopis Rod nas, odlučan će biti o svemu izrijek parobroda. (Jugoslavenski Lloyd,
ha, u svojoj oporuci iz 1559 ovako. ,po kojoj testamentarni ekzekutor moga oporučnog izvršitelja i admi- op. ur.). Neka su zato momu

zetu uvijek na pameti trud i mi-
sli njegova tasta, moga miloga
muža, neka budu sveti, i njego-
ya uspomena. s
Ako bude želja Dr.
stanuje na Pločama, neka. uživa
dok je živ kuću i zemljište kuplje-
no od Pugliesti.
Molim ga, da po duši izvrši o-
naRc, kako je moj san, i zato
neka mu je blagoslov i mojih mr-
tvih i mene. Ovo je moj testa-
menat.

Trst, 27 augusta 1919
Marija ud. Račić m. Pp.

Tko je inteligentno pročitao i shva-
tio oporuku, sada mu je sve jasno i
razumljivo, pa zato i mi, iz sasma
razumljivjh razlcga,
ovom mjestu tačku.

Još par riječi o samom karakteru
»pPomorske Trgovačke — Akademije
kap. lva Račića u Dubrovniku“.
Znatno se ima razlikovati od obične
nautičke škole. To je zavod za više
nautičko i trgovačko obrazovanje,
koje će u nju primati apsolvente
nautike i odredjenih drugih srednjih
škola. Naročito bi se imali učiti oni
irgovački predmeti, koji su u vezi
sa. pomorstvom, te će po tom ova
škola davati najvišu stručnu spremu
ne samo pomorcima, već stručnjaci
ma za sve vrste pomorsRko-trgovač«
kih poduzeća, ustanova i zavoda.
Tu sun. pr. i metereološke stanice,
oceanograiski zavodi itd. Prema za-
dacima ove ustanove trebalo bi uz
ovu školu podići i sve potrebite po»

moćne ustanove i zavode, kao što |

stavljamo na

su metereološka stanica, oceanograf- |

ski institut, radiotelegrafska stanica,
pomorski opservatorium itd.

Videant Rkonsules!

Pod naslovom ,,Dubrovački
portreti'“donijet ćemo u Uskrsnom
broju našeg lista desetak lično-

sti našega grada iz pera jednog.

odličnog poznavaoca dubrovačke.
psihe.E prav M ROBIN EPA VJ E

RR eona Re -

e.

Kolina, da

»iđ