Dubrovnik, na Uskrsenje 1935Urednik: IVO ŠIŠEVIĆ
Izlazi dva puta mjesečno
Cijena dinara 3.—
Uprava i adm. Dubrovnik

Br. 27

U slavu

USKRS

Riječ nade i spasenja
čovjeka, «Nacije i Covje-
čansiva.

Riječ, koja se u ne-
artikuliranim zvukovima
javlja na usnama samr-
nika.

Riječ, koja odzvanja u-
tješno u najtežim danima

obolii stradanja, u vremenu

moralne pustoši čovječan-
stva. | Za

 KRiječ, koja draži instinkt
pojedinca i zajednice u
borbi sa nevoljama života.

. Wema Uskrsa bez Kal-

varije, ni Pobjede bez
stradanja.

Pobožni dubrovački puk
vrvio je svake nedjelje u
Njegov hram ':da Ga na
Križnom putu prati od

 getsemanskog vrta do Kal.

varije. Svakog puta došao
je do izražaja osjećaj puka

opojenog osjećajem  veli- |

čanstvenosti žrtve nagra-
đene Uskrsnućem.

Uskrs znači pobjedu
života nad smrti, to jest
Dobra nad lim, pobjedu
Istine nad Laži.

Ulstani, Čovječe! Pri-

ključi se redovima  ne-

ustrašivih boraca, prože-
tih čvrstom vjerom Uskrs-
nuća.

Kad čuješ uskrsna zvo-
na sjeti se da čovječanstvo
već devetnaest vijekova
slavi Onog koji je uskr-

osnuo iz mrtvih. Pridruži
se  nepreglednim  povor-.

kama koje Mu svake go-
dine na ulasku u Jeru-
salem kliču:

Hosana Sine Davidov!

Našim pomorcima

Današnji broj našeg lista po-
svetismo pomorskoj snazi Du-
brovnika. U čednim granicama i
prama  financijalnim  mogućno-
stima nastojali smo da prikažemo
ulogu današnjeg Dubrovnika u
našoj trgovačkoj mornarici.

Shvatljivo je i opravdano da
nekadašnja pomorska  velevlast
ima i danas, u novom pomorskom
životu, prvu riječ. Nadovezujući
sadašnjost na prošlost, Dubrovnik
u svom daljnjem razvoju ima od-
ređen pravac. Privlačna snaga
mora djelovala je u tolikoj mjeri
na stari Dubrovnik, da je u moru

našao vrelo života i napretka,
sve uslove slobodnom razvijanju
malenog primorskog grada.
Kontinuirani nastavak pemor-
skih tradicija čini da Dubrovnik
i danas ide ovim određenim prav-
cem. | zato smo prikazujući s anje
naše trgovačke mornarice, nakon
teških brodoloma opće privrednog
karaktera, morali svrnuti malo
u prošlost. Bar letimičan pogled
na izumrli život naših jedara i
škvera neka vam osvježi uspo-
menu na faze pomorskog života,
na nekadašnji pomorski Dubrov-
nik, koji se tigao i borio, ali
koji od prvih početaka do danas
nije nikad postavio tačke. Nionda kad su se spustila jedra
pred parnom pogonskom snagom,
jer jeitada Dubrovnik, preživlju-
jući zajedno sa ostalim našim Pri-
morjem jednu od najtežih kriza,
bio prvi koji se je utekao revolucio-
narnom izumu da novim energija-
ma održi vezu sa cijelim svijetom.

Znamo i svijesni smo toga da
našu trgovačku mornaricu ne čine
samo brodovi i brodovlasnici. Bez
onih koji se od svoga djetinskog
doba ljuljaju na valovima dubo-
kog i proždrljivog mora nema cje-
line. Tako je bilo u prošlosti, tako
mora da bude i u sadašnjosti.

Dubrovačka
Galija
iz XVI v.

Model

lva Zacagne

Odlična garda naših pomoraca,
plejade onih koji su godinama
neustrašivo gledali u plavu grob-
nicu i bili spremni da u borbi
sa nevjernim elementom izdrže
do kroja, do posljednjeg daha,
stvorila je nekadašnjem Dubrov-
niku snagu i blagostanje, slo-
bodu i kulturu.
Poklonimo se stoga kostima
mrivih naših sinova rasutim po
svim. morima svijeta, gdje su ne-
utješeni od svojih najmilijih našli

smrt u valovima mora, njihove

hude sreće i varljive nade. Po-
klonimo se i odajmo dužno po-
štovanje onima, koji su kroz
vijekove na brodovima svojih

dubrovačkog pomorstva

Uloga dubrovačke luke
u pomorskoj trgovini

Da se dovoljno ocijeni uloga naše
luke, koja joj je u sadašnjosti i bu-
dućnosti namijenjena u pogledu na-
še pomorske trgovine, treba prven-
stveno spomenuti u kratkom uvodu
neke historijske činjenice. Historia
magistra vitae!

Nekada nije bilo Dubrovnika, a
niti ikakvog naselja, gdje se sada
nalazi Dubrovnik. Teren, na kojem
se sada nalazi Dubrovnik, izgledao |
je sasma drugačije. Kuda uđemo
s Pila u Grad dolazimo na Placu,
gdje je prije izgradnje Grada bilo
močvarno tlo. S desne strane su se
pomalo podizale gole hridine, koje
su stršile nad morem, a s lijeve stra-
ne na podnožju Srđa rasla je šumi-
ca — Dubrava,

Bjegunci iz postradalog Epidaura

skloniše se na ove gole hridine i tu
sagradiše svoje prve kućice. Bje- |
gunci kao bjegunci ne imađahu  ni-
šta, a one gole _hridine_ bez polja,
oranica, pašnjaka i šuma ne davahu
im nikakovih uslova za život. Iza
Srđa nalazio se — za njih tada —
neprijatelj, a pred sobom su imali
široko more, Ovo je more_ za njih
pretstavljalo i oranice, i polje, i pa-
šnjake i šume. Ovo more je trebalo :
obrađivati, da se dobije nasušni
kruh za prehranu i održanje.

I more učini svoje. Iza kako su se
prvobitni romanski naseljenici preli-
li u bujicu iza Srđa, nadolazećeg
mladog i zdravog jugoslovenskog
plemena, koje Gradu dade hrvatski
biljeg razvi se na tim golim hridina-
ma i na tom močvarnom terenu po-
morsko trgovački grad velikog zna-
čenja, a ime i karakter dadoše mu
prvi naseljenici Dubrave. 3:

Zastava sv, Vlaha prokrči puteve
po svim morima, da iz svih strana
svijeta donese zaradu svojih sinova
u njihovu Dubravu. Ova zarada iz
pomorske trgovine stvori blasosta-
KA S PULENNENASTOKEREC NTI MEIN ZOO AL PA

nada daleko pronijeli ime Dubro-
vnika i barjak su. Vlaha.

Našoj dubrovačkoj mornarici
uspjelo je da se održi u teškoj
svjetskoj krizi  parobredarstva,
zahvaljujući spretnosti brodovlas-
nika i ličnim žrtvama pomoraca.

More je naša nada i naša
sretnija budućnost, do koje nas
sa uspjehom mogu voditi samo
zajednički napori bredovlasnika
i pomoraca !