aš

 

RE
A

 

 

 

 

Godina: Širokih grlića
Štamparija : Pritiskć

 

 

 

 

 

Lumer : kako komu služi.

Motto:,,U svaku bužu... čep“

 

FOLJ ZA SKLADNOST I KULTURNU NJEGU

(COPYRICHT BY JEŽ)

 

Pljesnavac

u karnevalu 1937

MOONA KN AOAKOAAONAEO KOR ATAVAKAENOAAAOREOKOKEOKORAOTOKEA LIAO OAAKNLLR OKNA KOROV RTOKTOALORAAKANOKAIAIK ALTO ATIANTTIIAR NAN ATA AENKAKAN OMMA

MOJ

Prolegali smo u svijem domaćjem i
forestijem foljima da je cijeli dećem-
bar u Dubrovniku bilo lljepo vrije-
me i sunce ko usred ljeta. Na sun-
cu 44C, a u hladu 38C. More je
mirno ko ulje. Staro i mlado navrvi-
lo na kupanje, a zmije u klupku va-
ljaju se aiz međe. Naši altruiste na
polju ,unapređenja industrije prome-
ta stranaca“ spediškavaju telegrafe i
reklame na sve strane. Nema stacio-
ni od ferate ili vapora u Europi, đe
nema barem jedan lijepi plakat Va-
gule, Kokotovića i dr. Sve radio—
stanice na svijetu avizavaju turiste
neka brzo uhitu -okazion koju im
pruža ovo čudo na našoj rivjeri.

Nijesmo puno čekali! i sa svijeh
strana počela je kiša upita, pa jeza
Božića bilo sve okupano ili tezervi-
rano. ,Fox Movieton Novosti“ u ne-
koliko hiljada metara filma prikazi-
vaju po svijetu Božićnu navalu na
dubrovačku rivjeru. Smatrali smo za
svoj dover da ovo konstatamo radi
nezahvalnosti mnogih koji kritikaju
naše ,,tirističke faktore“ radi velikih
plata i velikih svencioni...

Naš gospar Milo u Sarajevu bio je
arajdan ovim uspjesima rodnog gra-
da, ali za bit sikur pozvo je na te-
lefon svoga staroga prijatelja Kika
Reljića, da ga informa, je li sve o-
nako kako pišu folji. A kad mu je
Kiko konfermo da ništa nije ezađe-
rano, gospar Milo je na prešu inpa-
ko nešto bjankarije i partio za Dub-
rovnik sa jedinom željom da se u

# 00 W

 

O SG

Župi okupa i koji put baci mrežice.
Arivo je baš na Badvji dan. Učinilo
mu se je da je najglavnije prvo pri-
gledat novu kafetariju za koju je čuo
da nema para u Europi, Možete se
imađinat kako mu je bilo žo kad je
na vratimo vidio tabelu na kojoj je
pisalo sa velikim slovima : ,,Radi
Badnje večari naših namještenika,
kafetarija se večeras zatvora na 9
ura“. — Gospara Mila jako je po-
gustala ova humatria gesta inprenditu-
ra. S:mo što nije zaplako i od ga-
nuća sio na skaline od kafetarije.

 

 

"]

 

Falilo je još uru i nekoliko minu-
ta do 9. Naš gospar Milo uletio je
na prešu da mu ne izmakne ova
rara okazion. Prvo što mu je zapelo
za oko bio je veliki krisbaum ili po
našu božićni dub, lijepo i bogato is-
kićen. Ispod duba na stotine regala.
Na svakomu piše po jedno ime:
Vlatko, Hamzi, Pišta, Šandor,  Joži,
Marženka, Micika, Mišula i sve tako
naprijed, naša stara dubrovačka i-
mena. Bilo je i nekoliko zatvorenijeh
soprakoperata sa indiricima : Gundu-
lić, Napredak, Hrvatski Zmaj ect. ect.,
ali se sve nije moglo viđet u onemu
brdu blaga Božijega.

*

Jedino što gosparu Milu nije nika-
ko hodilo u glavu, bila je po svoj
prilici ćakula, da je kafetarija pasi-
va. Kako može bit pasiva kad je
svaki drugi tavolin ima tabelu ,Re-
zerve“ ili naslonjen stočić, što hoće

— NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA

 

 

rijet da se radi navale valja unapri-
jed osigurat. Provo sam se intormat :
— govori gospar Milo — pa su mi
rekli da su to đentileze inpreditura
koji hoće da svakoga kontentaju,
Došo ili ne došo, to je njegovo mje-
sto. To je sistem Pariđa i Navijorke
pa se na nj valja naučit.

 

#

Koatenat sa svijem što je vidio
naš se je gospar Milo uputio u Žu-
pu i tamo se okupo ko nikad od
kada je posto konsuo Republike u
Sarajevu. A i kako će kad Miljacka
nije more. Najposlije bacio je mre-
žice i tako malo rinfreško memoriju
na lijepa prošla vremena.

*

Treći dan vratio se je gospar Mi-
lo iz Župe i pošo u  kafetariju na
konćerat. Pogustala ga je ,,lijeva lo-
ža“ odkle se može lijepo uživat mo-
vimenat u kafetariji, ali na tavolinu
je bila tabela ,,Rezerve“ sa naslonje-
nim stoćićom.

— Žao mi je, ali to je mjesto re-
zervirano za g. Sefa, reko je diretur
Viatko i učinio gosparu Milu. veliki
komplimenat.

— A ona onamo ? +

— | ona je rezervirana za g. Šefa.

— Pa koliko to vi imate šefova ?
pita začuđen gospar; Milo. Mjesto
odgovora Vlatko je oferiško neke dru
ge tavoline, a naš gospar | Milo iza-
bro je onega sa kojega. će najbolje
moć viđet gospare šefove kad dođu
sjesti. Čeko je, ali nije dočeko. - Ta-

AUČNA BIBLIOTEKA, DUBROVNIK 6-2