Lumer:

č

iza gvere.

 

 

e ie: za Dubrov-
ie primaju festanjuli, a
za estero Jovica. koji pri-

ma sve posibile munite.

 

Svaki lumer kosta samo
30 solada u tvrdo, ili 1
, 888 franak u meko. g88

OSINJAK |

 

Dragi moji leturi!

Sikur sam, apena me ugledate više
nego jedan će zaškripat zubima, i
proklet čas i uru, kad sam izišo. Ma
fala Bogu ne obadam ja za to, perke
biću sinćer i rijet Vam, da nebi bio
još izišo, da nije bila dopo tanto ova
naša stara festa. Izlazim iz kurijozi-
tati nešto radi feste a nešto jopet za
da vidim moje stare prijatelje, poslje
četiri godišta gvere, Da vam se ne
počne zijehat, rijeću Vam in poke pa-
role moju storiju: Del 1914 primio
sam invit (a mislio sam da je za bal),
da se ponesen u ,Bijeli Dvorac“ u
Lapad. *) / ponio sam se — naturalo
po nogama, gje sam -našo manjifiku
kumpaniju.

Imagiinajte se, Konte Iva, Dotura
Stijepa, Gospara Luka, Dotura Jova,
redatura Krista, prota Gjilda, konsi-
ljere Mišu i Iva a ko bi Vam ih sve

Bi da se ne izgubi i ovi famozi dokumenat
(jerbo se sad lako gubu) publikavamo ga na
vječnu uspomenu :

Gospodin ,Osinjak“ Dubrovnik.

Pozivlje se V. G. da se Bezodvlačno po-
nesete u Hotel Lercha ,Bijeli Dvorac“ i da

.se tamo predstavlte odaslaniku C. K. Kotar-

skog Poglavarstva, a to pod prijetnjom zakon-
skih posljedica. C. K. Namjestni savjetnik:
RENKIN.,

izlazi za festu sv. Vlaha.

nabrojio ..... pa i današnjega moga
redafira:... :

Iza tega učinio sam lijepu gjitu do
Spljeta, Šibenika, Zadra — pa put
Viene. Bio sam superab perke sam
imo samnom ,gvardie d'onore“ i aju-

tanta. St6 sam u najprvim otelima,

insoma — živio sar kako bubreg u

loju. Sikome sam malo risolut, moj.

ajutanat nije me ćio puštavat nadvor,
da nebi insolento kakvoga u galuni-
ma, pa onda eto diplomatskog kon-
flikta. Ala fine, počeli. su mi nekakvi
imponjavat da im zaimjen solada za
gveru, budući sam im rifjuto, poslali
su oni mene u gveru. Imagjinajte se
karikaturu ->soldata — kad su me
obukli. Upala mi je bareta do uši,
tabar mogo sam se u njemu 5 puta
zamotat, a u crevlje mogo sam uzet
jednoga afituala, a gaće bile bi veli-
ke i popu Danku (u ono doba kad je
bilo bire.) Dali su mi nekakve tudeš-
ke karte, koje nijesam razumio un
fiko seko, samo što sam vidio na nji-
ma dva velika crljena slova P. WY.
Ima bit, da, će to rijet uno Waljan,
perke su me subito spediškali u gve-
ru. Kalumali su mi sve što je posi-
bilo bagalja, dali su mi dobru pre-

'tuć. I eto ti

 

   

 
   

 

   

nRJljll
Manoskriti se ne vraćaju,
perke nema bula u abun-
darici. Denuncije bacamo

u koš, perke više ne kuru.

Avize štampavamo, ako
se pogodimo i to u večer

(i iza 10 ura. nI

      
 
  
 
   
 

  

 

 

 

1

 

 

diku kako se imam tamo komportat.
Život bio je vražiji, apena sam ari-
vo, prezento sam se s facom od kom-
pasjuna liječniku od išpecijoni kad
mi je prolego dokumente, iskrivio se
na mene, da sam zdrav kć zec, samo
da sam uno Wruć pa da će mi se
sami nervi kalmat, kad se počmem
me u gveri. Možete se
imagjinat, kako sam se dobro podnio,
bio bi i avanco i dobio koju dekora-
cijon, perke mi je svak govorio da
sam Pun Wrlin4, ma je prije finula
gvera. Finalmente vratio sam se do-

ma, ma ne kako što je Pavo: kašun:

pošo kašun se vratio, perke sam se
naučio tuć se, i nekoliko riječi tude-
ški. Kad sam arivo u grad, mislio sam
da neću susresti one simpatike face...
a kad tamo apena sam monto u tran-
vaj, našo sam one ,stare prijatelje“
i to su peču kokarde — koji su mi
se još smijali u facu. Bio bih ih zakinuo
kako toka ali sam se pripo, da mi
ne imponjaju da se jopet ponesem —
u ,Bijeli Dvorac“. I tako jezik za zube
i bjež doma.... i evo me apena da-
nas i to per poki gjiri. Poću se grli-
čat i molit Sv. Vlaha da prosvjetli
pamet našijem gosparima, da čim pri-

 

 

 

FELJETON.

Dubrovački folji od pazarđ.
(Jedna memorija na njih i današnje čirkostance.)

Dubrovnik — grad pazar4, nije ču-
da, da slijedeći stope svojijeh stari-
jeh — od okazijoni do okazijoni imo
je koragja, da štampava i folje od
pazara. Intencijon mi je, da ih ovdi
u kratko prikažem, i to baš ovega
puta, kad prvi put u libertati slavimo:
Sv. Vlaha.

Dunkue prvi folj, koji je izišo, bio je:

»Pradelj“ (g. 1901.)
vražija živinica, svi je poznamo. U-
vuče ti se zimi u robu i svu ti je
rovina i napuni mašine. Učinila nam
je puno štete, perke ti je učinila ko-
nošencu s grizlicama i rovinala nam
kašune i kašune dokumenat4, koji bi
nam sad valjali što hoćeš. Bilo bi ih
puno kojijem bi. valjalo skakat iz
Grad 222

,Brenculja“ (istoga godišta)

izišla je iz uske ulice, sva sreća, da
su je subito smečili, a da ne, bila bi
koga infetala, osvem onijeh debelije,
koji su je puštili da izagje.

sko 4

< Mbo iilino

,Labara“ (g. 1904)
urtala je kontra muškijem. Mnogijem
prisio je objed i večera, ma sasvijem
tijem nijesu se svadili — ženska je
vrag.
»Zuvrćoka“ (g. 1906)

malo nas je uznervala — ali jopet

pofalila je koga je tokalo, pa su ne-
kako obedvije bande bile kontente,
osvem onijeh koji su u difetu.
»Klempesalo“ (istoga godišta)
ćio je odviše zaklempesat, pa su mu
gospari subito zavrnuli vratom. Jopet
je izišo — ma malašan i šugav. Ima-
gjinajte se — u njihovu štampariju
ardiškat štampat: da su sve žene iste,
kad se ugasi svijeća“.
slambirin“ (g. 1908.)
od njega su se najviše pripale ženske.
Čuli smo :
,»Ne jedi se, pušti jadna
Kundurarija to je gadna!
Samo umjet fino sakrit
I iz grada brzo partit !“

.Bumba“ (g. 1909.)

ćela nam je prišit, da je Adam, na-
kon samijeh 6 dana bio magjoren i

NARODNA #iEPL i

počeo vagigjat Evu. Kad mu je jedan

put x igri ispo lis od smokve, tokalo

ga je iščerat iz raja. Svak je reko :
10 je bumba !“

Kate luda“ (g. 1910)

ona je upravo izlazila svake subote
(ne u prošnju!) 910 izišla je in una
okazjone i zakantala nam:

Kunduricu isovat
_ To-bravura nije,

_S niome kundurovat
To bravura nije.
Surgat koga u tamnicu

To je bravura
Skuhat mu ,poparicu“
To je bravura.

(N.B, Ovega puta u Novembru u-
mrla je jadna ,Kate“ d'una morte
tragica, užegla se. Bog jom se duše
poplašio !)

»Preulin“ (g. 1910.)

bio je pun putina i rutina. Sforco se
je. da nam spjega: Kad se živinice
miču. Rebuškalo mu je sentencijat:
da se djevojčice malo udavaju, perke
dok su mlade puno pribiru, a poslje
pribiru muški.

še

  

VJ

x