oat ta M VKRna REM OK ge ET eo, E 1 S STRNEDVTJRINA VERO MATER RRPNEt PSVRRMNA ol;
Ara i A x: , > S

sina

God. 1.

Župa Dubrovačka, 14 januara 1923.

Br. 14.

Jugoslavija i Jugoslaveni,

Naši najbolji učenjaci i mislioci
Strossmajer, Skerlić, Rački, Krek i to-
liki drugi nepobitno su dokazali, da su
Jugoslaveni jedan narod i samo umjet-
nim načinom tuđinci su ga izdijelili,
da ga mogu pljačkati, u Hrvate, Slo-
vence, Srbe, Bugare, Makedonce itd.
Jugoslavenska je misao prodrla u naj-
šire slojeve naroda i omogućila stvo-
riti dosta veliku jugoslavensku. državu.
Međutim tuđince su zamjenili domaći
pljačkaši, pa preuzeli i njihovu taktiku,
naime, dijeliti narod po plemenima i

vjerama tako, da se težaci međusobno |

bore i da ne vide što gospoda rade.

Nekoliko beogradskih kapitalista htjeli
bi da isključivo pod njinovu ,upravu“
dodu Bosna, Hercegovina, Dalmacija
i Vojvodina, ali taj apetit imaju i nji-
hovi kolege iz Zagreba, pa im prave

konkurencu. Prvima bi dobro došla

Velika Srbija, te zato za nju svim sred-
stvima agitiraju; drugima bi dobro do-
šao plebiscit za Zagreb, i zato finan-
siraju agitaciju za plebiscit. “

Ali Bosanci, Hercegovci, Dalmatinci |
1 Vojvođani izjavili su se za Jugosla-

viju. U ovim središnjim oblastima ve-
Ćina težaka je organizirana u Savezu
Zemljoradnika, koji“ nije srpska stranka
— kako bi to htio g. Radić, — nego

jugoslavenska. Težaci, koji nijesu či-

tali program, statut i novine Saveza

Zemljoradnika, neka čitaju, pak će

znati, tko iskreno i pošteno misli i
bori se za jedinstvo i iednakost.
Uostalom, kod nas na Primorju,

malo ih se usuđuje govoriti proti ju-.

goslavenskoj ideji. Nađe se po koji
Irankovac, ali ni taj me može navesti
pravoga razloga, nego kaže: ne će na-
rod u Srbiji, da se prizna Jugoslave-
nom, stoga ne će ni oni u Hrvatskoj,
pa ne ću ni ja. To ne samo da nije
nikakov razlog, nego nije ni tačno.
Istina je ovo: u Srbiji se za Jugosla-

viju izjavio veći postotak naroda nego.
u Hrvatskoj. U Srbiji ne samo zemljo-
o radnici, nego i sav proletarijat priznaje
se Jugoslavenom, i na pr. srpski trane
kovci odhu, ni pokušali, da MJE NIZA |

A. al

raju ,Srpski radnički savez“, kao što
su hrvatski frankovci; ne samo poku-

šali nego zaista i provađaju organiza- |

ciju ,Hrvatskog radničkog saveza“.

Ipak sve te zapreke koje postavljaju

protivnici . jugoslavenskog ujedinjenja
vrijede koliko pljeva proti morskom
valu. Jugoslaveni mogu s puno nade
da gledaju u budućnost. Ono što hoće
zemljoradnici, proletarijat i najbolji in-
telektualci ono mora doći.

Živio Jugoslavenski narod od Ja-
dranskoga do Crnoga mora.

Zadrugarstvo.

Podružnica Zadružnog Saveza u

Dubrovniku. U iebruaru prošle go-

dine pisali smo u ,Rad-u“ i obrazlo-
žili potrebu da Zadružni Savez iz Splita
otvori podružnicu u Dubrovniku. Kon-

cem novembra bio je u Pupi zadružni
i kazao nam,

fevizor g. F. Ž. Donadini
da će: odmah po- Novoj Godini Za-
družni Savez otvoriti podružnicu, i u
mjesecu februaru održati 8-dnevni za-

drugarski tečaj. Ovo da bi i prije bili
ostvarili, ali nijesu mogli dobiti pro- |

storije: Svakako ovo će puno dorri-

nijeti razvitku i učvršćenju zadrugar-

stva u dubrovačkoj oblasti.

Zadruge su ekonomske organizacije
zemljoradnika, i koliko je važna po-
litička organizacija toliko je i ekonom-
ska, jedna bez druge ne vrijedi.

Zemljoradnici u oblasti dubrovačkoj
treba da jednom ozbiljno počnu ra-
diti na organizaciji zadrugarstva. Na-
pominjemo, da zadruge u našoj oblasti
ne ć€ moći pravilno raditi sve dotle

dokle se ne udruže u svoj oblasni Za- |
 družni Savez, kao maticu kreditnih za- |

druga, koji bi trebao da ima odsjeke :

nabavljački, ribarski, uljarski, vinogra-

“darski, pčelarski, te sadilaca bihača i
sadilaca_ duhana. |

U selima imamo. skoro samo kre
ditne zadruge, a u nekim nema ni te.

Napominjemo, da je kreditna zadruga |
samo početak, osnova ekonomskoj -or-
ganizaciji jednoga sela.. Da organiza- .
cija bude potpuna, treba : ju provesti
hp, da se Svi proizvodi mogu zajed: |

nički preko zadruga prodavati, a sve
potrebštine opet preko. zadruga nabav-
ljati. Dakle, svako selo uz kreditnu

treba da ima.i nabavljačku. zadrugu,
pa i ostale prema zemljoradničkim pro-
izvodima dotičnoga sela.

Podružnicu Zadružnog Saveza, Sva-
kako. možomo smatrati kao jedan Ve-.

liki korak konačnoj potpunoj ekonom-

skoj organizaciji zemljoradnika u du: a

brovačkoj oblasti.
Preporučujemo našoj omlanika dk
dođe na zadrugarski tečaj, i

sve sekretare “,Tež. Sloga“ u našoj

i. da izvijeste na ,Zadružnu Mi-:

sao“: koliko i kakovih zadruga imaju
u svome djelokrugu.

»Zadružna Misao“ nema nikakova

fonda i stoga ne šaljemo je nikome

na ogled izim ,Tež. Slogama“ u na=-
šoj obtasti i to samo 1. broj. Zemljo- | i
radnici, preiplatite se. na “»Zedružnu. od
Misao“ / Šireči ,Zadružnu Misao“ po- a
spješit ćete ostvarenje našeg | ideala E

zadružnu državu.

Tržne cijene. Buhač 6 Đ: unaoe.

višnje 69 D; suhe smokve 6 D ;

gači 4 D; bajami 7 D; konserva od Moda
rajčica 25 D; med 35 D; krumpiri
250 D; ulje 15: D; vino 6 D ; Meso ::

govedina 10 D; svinjetina' svježa 25

D; suha 35 D ; teletina 25 D ; brave: |
dina LED: par kokoši 38 De i
jaja 2:50
cvjetača 3 D;

Mlijeko 5 D; sir 20. D;
D; prokula 1:50 D ;

kupus glavati 5 D; salata 1:50 D,

spinjač2 D ; selen 1 D ; petrusin 0.50 D. |

Dinar u Cirihu 5:60.

Politika:

Politička organizacija zemljorad-

nika u dubrovačkoj oblasti. Oblasno.
Vijeće Saveza Zamljoradnika sačinja-
vaju 7 Sreskih Vijeća, a to su: blat- |
sko, korčulansko, pelješko, neretvansko,
stonsko, dubrovačko i konavosko. | |
: Sreska Vijeća sačinjavaju ,Težačke |
»Lož Sloga“ Pu
u. našoj oblasti imamo, (14 40,0
. Ova organizacija predstavlja nadpo- | nr,
"ovičnu većinu sm u oblasti dubro: : 1/1

Sloge“ dotičnoga sreza.

NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA

o o S nhUČNA BIBLIOTEKA, DU

UDROVN K qa ZB 2 a. so40]

molimo.