Br. 464.

po srijedi kakve osobite namjere jedne i druge
stranke? A da ne budu povrh toga i kakvi oso-
biti ciljevi samog Dra. Medini!

 

Uapšeni u Beogradu.

Mato Miličić, brijački pomoćnik iz Spljeta,
bio je otišao u Srbiju i za vrijeme rata stupio
u vojsku, kao komita. Vrlo ugrijane glave, usli-
jed »velikih naprednjačkih ideja«, prešao je na
— pravoslavnu vjeru! Kasnije se izdavao za
pravnika, te je bio primljen u srbijansku službu
kao ,praktikant! Ali to je malo trajalo, jer radi
počinjenih prijevara bje uapšen i osugjen na 3
dana zatvora. Poslije izvršene kazne protjeran je
iz Srbije. Tako će opet da nastavi razmišljanjem
o — velikim naprednjačkim »spasonosnim ide-
jama«! Radi sličnih prljavština uapšen je u Be-
ogradu i meki Čulić, za sigurno »naprednjak«,
takodjer iz Spljeta. O njihovim nedjelima pune
su beogradske novine. I ovaj je potonji bio u
srpskoj vojsci, kao dobrovoljac.

»Hrvatska Misao« na ovo opaža: Nego
Ćulić i Miličić mali su prevaranti prama onim
velikim prevarantima, koji se odjednom isčahu-
riše u velikosrbe — ili u Srbohrvate — da pod
plaštem bučnih fraza tjeraju — butigu!

 

Katolici u novoj Srbiji.

Čitamo u »Katol, Listu«, službenom glasilu
zagrebačke nadbiskupije, br. 11. o. g.: Čini se,
da katolicima u novoj Srbiji baš ruže ne cvatu.
Ovih dana bijahu u Zagrebu neki katolički Al-
banci iz okruga kosovskoga, koji se priznaju
Hrvatima. Bježe iz Albanije u Ameriku. Oni pri-
povijedaju, da ih srpske oblasti, osobito pak na-
čelnik i vojna komisija nagovaraju na otpad od
katoličke crkve i na prijelaz k pravoslavlju. Do
sada nijesu još upotrebili silu, već samo riječi.
Ko znade, neće li i do sile doći. Katol. svećen-
stvo već trpi progonstva. Tako je župnik u Ja-
njini Kola Glasnović globljen sa 209 dinara, što
je poslao svome biskupu u Prizren jedan brzo-
jav u crkvenom poslu. Katolički Hrvati u Janjini
kosovskog okruga najradije bi, da se svi isele.

 

Dr. Šviha u Dalmaciji.

Češki radikalni zastupnik dr. Šviha, koji je
radi poznatog otkrića položio zastupnički man-
dat, prispio je na Rab. Neće pak da prima ni-
koga, a niti da o sebi daje kakvih razjašnjenja.

Javlja se, da -je došao na Rab, da u mir-
noći napiše brošuru, u kojoj će sve potanko iz-
mijeti i sebe opravdati i rehabilitirati. Uz to pak
da će po svoj prilici doći do sudske rasprave,
na kojoj da će se uvidjeti, je li ili nije kriv.

»PRAVA CRVENA HRVATSKA«

'Turkhampaša, ministarstvo rata i finansija Esad-
paša, minist. nutar. posala Prenk Bib-Doda, mi-
nist, pošte i brzojava Azizpaša, a minist, pro-
svjete dr. Turtuli. Esadpaša kao ministar, biće
vrhovni zapovjednik vojske. Vojni pak inšpektor
biće holandeski general Dever. :

— U Kroji, u Arbaniji, došlo je do krvava
okršaja izmegju pristaša i protivnika princa Wie-
da. Arbanaška je žandarmerija otišla, da uspo-
stavi red.

— U Temišvaru je izgorjela velika tvorni-
ca šešira Gustava Novaka i skladišta drvlja. Šte-
ta iznosi preko 160.000 kruna.

— Radi štrajka zidarskih radnika u Londo-
nu, gragjevni su poduzetnici odlučili, da isklju-
če svoje radnike. Uslijed toga ostat će bez po-
sla oko 25.000 nevoljnih radnika.

— U Akiti, u Japanu, i ponedjeljak je stra-
šan potres razrušio 822 kuće. Usmrćeno je 158
osoba.

— U pokrajini Kubanu, u Rusiji, silan je
orkan raznio barake s obale, u kojim spavaše
radnici. Strovalilo se u nabujalo more 200 radni-
ka. Uslijed pak užasne poplave u Stanici, (Ru-
sija), zaglavilo je preko hiljadu ljudi, žena i dje-
ce. U Jahsenskaji unesrećeno je 150 ljudi.

 

Iz torbice korčulanske.
Korčula, 17/IlI.

Kod nas su se ovoga puta Hrvati složili i
sakupili za svoj »Hrv. Dom« 4300 kruna.

Bogu hvala!

Imamo i obrtničku školu. Dugo se ragjala
i napokon sretno rodila. Nu danas smo ipak
malko zabrinuti, jer nam ovo novorogjenče trpi
od »debilitas corporis«. Majka je mrtva, a babe
ga dovoljno ne njeguju, jer su zaposlene oko
drugih porogjaja, i mas zato straši neki strah...

O Korčulo, Korčulo, koja gradiš hotele, pa-
lače, kupališta i vrtove, kad ćeš se povratit sta-
roj pameti tvojoj....?

.-.. Ode nam stari, a došo je novi kotar=
ski poglavar. Mi smo vam ovo zadnjih godina
ko u kinematografu, pak gledamo ispred sebe,
kako nam se izmjenjuju figure političkih pogla-
vara. Marinković se rastavio od nas prijateljski,
Bersa službeno, a Neymaier stoički

Novi poglavar se zove Radimiri. Sin je na-
čelnika kotorskoga i zastupnika hrv. stranke.

Pretiču ga dobri glasovi. Nu mi ćemo ga
viditi na djelu. Nadamo se, da će biti nepristran
i neodvisan, paziti da zakon bude za svakoga
jednak.

 

Domaće vijesti.

Sastanak stranke prava. Klub
dalmatinske stranke prava održaće svoj sastanak
u nedjelju 22. o. mj.

Borba za hrvatske škole. Milo
nam je, što je naš članak pod gornjim naslovom

 

Uhvaćen poznati anarhista.

Uapsili su u Skoplju, u Srbiji, ruskog anar-
histu Aleksandra Pavlova,..kojeg već davno traže
po svim državama. Iz Beograda javljaju, da je
on na zadnjem anarhističkom kongresu primio
obvezu, po kojoj ima prije ili poslije da ubije
ruskog cara Nikolu.

Tamo-amo po svijetu.

— U ponedjeljak je banula u uredništvo
pariškog lista »Figaro« supruga francuskog mi-
nistra finansija Caillauxa, te na glavnog urednika
Calmettea ispalila pet revolverskih hitaca. Ure-
dnik je, unatoč svim liječničkim nastojanjima,
poslije malo sati umro. Bio je u 55. godini.
Atentatorica je odmah uapšena i otpraćena u
žensku tamnicu »Saint Lazare«. Urednik je Cal-
mette na klinici umro, u naručju svoje žene i
djece. U čitavoj je Francuskoj vijest o atentatu
proizvela silno uzbugjenje. U Parizu je došlo do
bučnih demostracija proti ministru, a za Cal-
mettu, Pred zgradom »Figara« klicalo se: »Dolje
Caillaux! Dolje s ubojicama!« Sva štampa žigoše
atentat, jer kad bi nevin bio napadan, ima tome
zakonskih mjera da se doskoči.

— Supruga ministra Caillauxa ma policiji
je izjavila, da je pucala na urednika radi nje-
gova pisanja u »Figaru« protiv njenog muža, ali
čin žali, jer nije namjeravala da ga ubije, već
da mu »očita lekciju«. Na atentat se je odlučila
kad je od presjedn. suda doznala, da se ne može
doskočiti »Figarovoj« borbi, i da još urednik
namjerava objelodaniti intimna pisma. — Mini-
star je Caillaux dao ostavku, O ovom senzaci-
jonalnom atentatu opširno se bave sve svjetske
novine, osobito francuske.

— U Beč je prispio saski kralj Fridrik
August, u posjete svojoj sestri nadvojvodkinji
Mariji Jozefi, majci nadvoj. Karla Frana Josipa.
Zatim je posjetio u Šenbrunu našeg Kralja.

— Od 10. do 13. Julija o. god. održaće se
u Kardifu kongres engleskih katolika.

— Ovih je dana, na austr, bojnom brodu,
otputovao u Drač novoimenovani austro-ug. po-
slanik kod princa Wieda.

— Arbanaški je kabinet ovako sastavljen :
presjedništvo i vanjsko ministarstvo preuzeo je

iz pretprošlog broja prenijela i šibenska »Hrvat-
ska Riječ« br. 914, samo kad se nešto doslovno
prenese, treba označiti i izvor!!

Slika naprednjačke harnosti.
Upravitelji općine Spljeta uskratili su općinski
fojer društvu »Pavlinović«, odnosno Mnsgru. D.
Franu Buliću, koji je imao da održi predavanje.
Njemu, koji je toliko zaslužan po Spljet i po ci-
jelu Dal koji je mnogo i mnogo svome
Spljetu koristio, kao što i dandanas mnogo do-
prinosi glasu i znamenitosti onog grada, koji u
svemu svijetu slovi kao no ti priznat vrsan nau-
čenjak, i eto njemu uskratiše općinsku prostoriju !

Naravno, rado ustupaju iste prostorije u
druge svrhe, n. pr. i sada za učenje plesa, za
svake zabave i ost., ali prezaslužnome svome
sugragjaninu ponipošto, a s jedinog uzroka, što
se ne klanja »naprednjačkim« teorijama | Takova
je, eto, toliko razvikana naprednjačko-demokrat-
ska liberalnost!...

Za Bogišićevw spomenik. Pišu nam
iz Cavtata: Odbor za podignuće spomenika na-
šem neumrlom i glasovitom zemljaku Bogišiću,
radi žilavo da se njegov poduhvat čim prije o-
stvari, te je već sklopio ugovor sa našim mla-
dim akademskim kiparom g. Pallavicini, da om
izradi taj spomenik.

Ali se odbor bori neprestano sa raznim i
velikim poteškoćama, a megjutim s najglavnijom,
što prilozi slabo pridolaze, tako, da će se od-
bor morati zadužiti da ostvari taj poduhvat,
Dočim odbor svijem, koji su štogod dopri-
nijeli, najtoplije zahvaljuje — mole se najučtivi-
je toliko ugledna Općinska Upraviteljstva, koliko
i pojedinci, da ovaj plemeniti poduhvat potpo-
mognu i da pridonesu ako i skromne priloge,
da se tako našem glasovitom velikom Dru. Bo-
gišiću doličan spomenik podigne, Mi imamo
malo takovijeh ljudi, a njima se moramo na do-
stojan način odužiti.

Preminuli. U Zagrebu je preminuo nad-
biskupski gener. vikar, dr. Gustav Baron, kano-
nik i ap. Protonotar,

Takodjer je u Zagrebu preminuo hrv. knji-
ževnik A, G, Matoš.

Dva zla. Prenosimo iz »Riječkih Novina«
br. 62. o. g.: Impozantna je skupština na Su-
šaku svršila pjevanjem »Lijepe naše«, koju su

 

svi pjevali i slušali otkrite glave. Iza toga se sje-

 

tila tri Srbina — megju njima i jedan iz Istre
— koji su bili na skupštini, da bi valjalo za-
pjevati i srpsku, pa zapjevaše »Onamo, 'onamo«.
Tim se je valjda htjelo pokazati nacijonalnu svi-
jest i eventualno reći, da je sve ono, što je bilo
na skupštini, bio sve sam goli srbo-hrvatski na-
cijonalista, koji je došao da spasava maše —
naravno srbo-hrvatsko more. Jadna domovino,
što si dočekala! Kada se borimo za hrvatsko
more, moramo da pjevamo srpsku himnu, zato
valjda, što Srbi vode tako koaliciju, da ne smije
ni da pisne u obranu našu, i što oni tamo drugi
Srbi posve otvoreno pričaju o njihovom moru
i njihovom Primorju. Ta nije do sada samo je-
dan rekao, e je sve ovo samo srpsko more, a
južnu Dalmaciju, čini se, da i ne broje više, da
je naša! To su javne tajne, a mi ne znamo čemu
da se mi ne borimo samo za naše hrvatsko
more, a protiv madžarskih i srbo-hrvatskih pre-
sizanja. Neće naše more, ako Bog da, biti ma-
džarsko, a ma ne će, vjere nam, ni srpsko, pa
ni srpsko-hrvatsko! Svakomu svoje, gospodo, i
sve u svoje vrijeme!

Čitulja. Pišu nam iz Kotora, 18. o. mj.:
Nakon kratke ali teške bolesti, danas je premi-
nula gca. Katarina Protić, u 200j godini, kći na-
šeg sumješćanina g. Ljubomira Protića, majora
Domobranstva u m. Bila je vrijedna, dobra dje-
vojčica, koju eto u najboljem cvijetu mladosti
smrt pokosi. Pokoj joj vječni! Teško ožalošćenoj
porodici i svojti naše iskreno saučešće.

Gradska kronika.

Nj.6.ikr. Vis. nadvojvoda Eu-
gen ovih je dana bio na više izleta, po da-
ljoj i bližoj našoj okolici. Sa parobrodom >Gruž«
bio je u Stonu. Za tijem je parobrodićem otišao,
da posjeti otok Lokrum, gdje se je duže vre-
mena zadržao. Bio je pak na šetnji u Sv. Ja-
kobu i dr. Pregledao je općinski muzej, iranje-
vački i dominikanski samostan i t, d. Vrlo mu
se svigja koliko grad i predgragje, toliko naša
okolica. Danas su upravo dvije sedmice, da bo-
ravi u našem gradu. Čujemo, što rado bilježimo,

se u hotelu Odak na Pločama nalazi u sva-
kome pogledu potpuno zadovoljan.

U nedjelju je pozvao na objed novoimeno-
vanog zapovjednika 16. vojnog zbora, Nj. Pr.
f,m.l, Wenzela Wurm-a, kao svog starog znanca.
Naime, kad je Nj. ć. i kr. Vis. bio u Insbruku
ondješnjim zbornim zapovjednikom, pomenuti je
onda bio u istome gradu brigadijerom.

U subotu je parobrodom »Višegrad« otišao
do Kotora; razgledao mjesto i isti se dan povratio.

rate je priredila muzika matinće na
terasi hotela Odak. Preksinoć je pak koncertovao
Dubr. mandolinistički klub, u dvorani istog h0-
tela. Nj. je Vis. pohvalio mandolinistički klub,
na ugodnom preciznom udaranju.

Banjalučki biskup. U ponedjeljak je
došao u naš grad presvij. fra Jozo Garić, biskup
Banjaluke u Bosni. U pratnji mu je č. fra Al-
fons Kudrić, starešina franjev, sarajevskog samo-
stana. Došao je da razgleda Dubrovnik, u kome
do sada nije bio. Otsjeli su u samostanu »Male
Braće«, U srijedu su u jutro otputovali željezni-
com put Sarajeva.

Dolazak zbornog zapovjedni.
ka. U subotu pobjed prispio je novoimenovani
zapovjednik 16. vojnog zbora, Nj. Pr. f.m.l. Wen-
zel Wurm. Na Pilama je bio doček: počasna sa-
tnija 52. pukovnije sa garnizonskom muzikom,
prestavništva klera, vojnih i civilnih vlasti, škola
i t, d. Poslije kako se je sa svima rukovao i
porazgovorio, otišao je u grad, u oficirsku kasi-
nu u »Arsenalu«, gdje mu se predstavilo časni-
štvo vojnog zbora, mjesne posade i gruškog do-
mobranstva.

Odlikovanje. Nj. ć. i kr. Visost Na-
dvojvoda Prestolonasljednik Frano. Ferdinand do-
stojao se, da primi dva djelca plot Vida Vuletić-
Vukasovića, te je sačinitelja tom zgodom preko
svog Vis. dvorskog majstora odlikovao dragoci-
jenom zlatnom zabadačom uz Krunu, to uz po-
sebno pismo dvorskog majstora. Čestitamo |

Dar Pučkoj Kuhinji. Presvijetli di-
jecezanski biskup Dr. Josip Marčelić darovao je
Pučkoj Kuhinji, prigodom svoga imendana, pet
državnih obveznica po K 200.

Rado bilježimo ovo novo djelo milosrgja
Presvijetloga biskupa, čija je zasluga, da je u
našem gradu ova | i ustano-
va. Njegovoj inicijativi i neprestanom nastojanju,
a i njegovoj podatnoj ruci, ima Pučka Kuhinja
da zahvali svoj razvoj i napredak,  Milodarima,
koje je u svoje vrijeme doprinijelo gragjanstvo,
a sada zavještajem blagopok. dubrovačkog do-
brotvora Inje vit. Amerlinga, koji je Pučkoj Ku-
hinji ostavio 12.000 K., sakupila se je, kako ču-
jemo, prilična glavnica, koja će moći osigurati i

 

God. X.

Kao Uskrsno jaje Družbi: dar
od Kr. 1,500138. Plemenita naša braća u
Limi, Callao i Cerro de Pasco ponovno se sje-
tiše naše Družbe, i: dubrovačkoj podružnici po-
slaše lijepu svotu od Kr, 1.500:38. Svaki -
čanin mora se divit ovom plemenitom činu i po-
nosit se tim, jer su darovatelji iz okolice dubro-
vačke. Evo imena plemenitih darovatelja: A. Bla-
žević, M. Galjuf, S. 50, P. Galjuf S. 55, K. Ga-
ljuf, M. Francisković, N. Vlašica, P. Cverović
S. 30; L. Zec, M. Žarak S. 15; I. Galjuf S. 20;
1, Soko, F. Kojaković, R. Roković, A. Vlašica,
N. Klokoć, V. Buratović, I. Kukurelo, N. Kurlela,
A. Miloslavić, L. Tudro, 1. Ivanković, M. Miloš,
M. Fortunić, N. Lale, B. Marinović, G. Stjepović,
I. Ostoja, A. Ciurlizza, J. Mikulišić, F. Marin-
ković po S. 10; M. Roković, P. Kardum, L. Zlo-
šilo, N. Vekarić, A. Kojaković, P. Lupis, I. Usko-
ković, A. Ostoja, M. Kusjanović, B. Kresalja, J.
Paškvan, M. Cverović, N. Dedo po S. 5; N. Bu-
trica, I. Zec, T. Rajković, I. Pleho, T. Kusijano-
vić, S. Piskulić, po S. 3; J. Kolić i I. Piskulić:
po S. 2:50; N. Vuković, A. Radulović, M. Bla-
žević, P. Bošković, T. Dellas, Gj. Klokoč, M:
Lučić, V. Cverović, po S. 2; Slavi. Društvo u
Callao S. 4:16. Ukupno S, 633:16 ili 1500:38 Kr,

Dubrovčani! Akademija u korist Družbe bit
će drugi dan po Uskrsu i nađamo se, da neće
biti Dubrovčanina, koji neće prinjeti svoj obol.
Vaša braća u Americi rade neumomo za Družbu
i pronose ime grada Dubrovnika, koje je usko
vezano sa Družbinim imenom. Nemojte se dakle,
Dubrovčani, povući, već s jedne strane oceana vi
a s druge vaša braća svi u kolo za Družbu!

Promaknuće. Naš sugragjanin g. Ma-
to Koprivica, imenovan je zapovjednikom  paro-
broda »Napried«. Čestitamo!

Godišnjica smrti. U prošlu subotu
14. ov. mj. bila je godišnjica smrti pok. Don
Marka Topića, bivšeg upravitelja mjesnog pre-
parandija. Ovom je prigodom učiteljski zbor pre-
parandija, u crkvici zavoda, priredio svečane za-
dušnice za pokoj njegove duše, i tako se još
jednom harno sjetio marnog trudbenika na škol-
skom i narodnom polju.

Nezgoda na moru. Noću izmegju u-
torka i srijede, nakon kiše bila je zapuhala jaka
bura, koja je trajala samo dva sata. U gruškoj
luci, sa strane od Lapada, nalazio se je italijan-
ski brod »Aquila«, na jedro i na stroj benzine,
krcat sijenom za Tivat. Kako je redovito bilo sa-
svim lijepo vrijeme, brod nijesu dobro usidrili.
S toga je vjetar otrgao ga od sidra i bacio: uz
obalu, na pličinu, gdje se je nasukao. Hitro mu
je u pomoć priskočio financ. parobrod »Dubrov-
nik«, i poslije dužeg rada sretno ga izbavio sa
kritična položaja. 3

Hrvatska Pučka Štedionica“ u
Dubrovniku, zaključkom glavne skupštine 18. o.
mj. isplatiti će za prošlu godinu 6% dividende
na zadružne dijelove od K 200:—. Kuponi broj
1 isplaćuju se sa K 12:— kod društvene blagajne.

, 1 Luka Kosowić, Pišu nam iz Gruža:
Na 12. o. mj. ovdje je preminuo, poslije kratke
ali teške bolesti, g. Luka Kosović, kapetan duge
plovitbe, povjerenik financijske straže, zapovje-
dnik financ. parobrođa »Dubrovnik«, posjednik
zlatnog križa s Krunom za zasluge, jer je u Splje-
tu bio spasio na moru dva mladića od očite smr-
ti, izlagajuć sebe velikoj pogibelji, Rodio se. je
u Orebiću, gdje ostavlja stara oca, majku i sli-
jepu sestru, a u Gružu ženu i troje dječice. Bio
je dobar, plemenita srca i vrijedan, veoma što-
van od prijatelja, podregjenika i starješina. U
subotu na 4 sata po podne bio mu je priregjen
iz Gruža na groblje »Tri. Crkve« veličanstven
sprovod. Prisustvovala je domobranska glazba,
dosta oficira i prestavništvo ć. i k. 16. vojnog
zbora, prestavnici svih vlasti, odio financijske
straže predvogjen od povjerenika Troha, te mno-
štvo prijatelja i štovatelja pokojnikovih. Laka mu'
zemlja! Teško ucviljenoj porodici i svojti naša
svesrdna sućut, — Prijatelji.

Općinsko groblje. Općina je svršet-
kom prošle godine, imenovala novog čuvara op-
ćinskog groblja. Momak je to na svome mjestu.
Dosta je zaći u groblje pa vidjeti, kako je on
cijelo groblje uredio i rasčistio, Ne bi rekao, da
je to prvašnje groblje, nego kakav perivoj. Na
čast je to općini i dubrovčanima po onoj pjesni-
kovoj: »Rod bo samo koji mrtve štuje — Na

Sine Rudija

P t si snuje«,

Učenici sarajevske trgovačke
akademije prekjučer su u jutro prispjeli u
naš grad, šesdesetorica sa upraviteljem i dvoji-
com profesora. Došli su na poučno-zabavni izlet.
Općina im je poslala odaslanstvo kao i mjesna
nautička škola dva profesora, koji su ih sprova-
gjali po gradu, tumačeći im razne znamenitosti,
Jučer su u jutro otišli parobrodom do Kotora, a

 

dalji k ovoga za siromaha toli kori p se povratili, Sinoć su otputovali. put
zavoda. Sarajeva.

Položio ispit. G, Ivo Kapor na gra- Čitulja, U nedjelju pobjed slijedio je
dačkoj je universi položio drugi drž, ispit, sa | veličanstvi ovod g, Gustavu Raunacheru, ma-

dobrim uspjehom. Čestitamo I

 

joru Domobranstva u m., koji premine u 72.0j

in Ra

SLI