4

ei
#
t

N

 

orasi:

EEA

1

 

 

 

Br. 467.

| CIJENA JE £ISTU Sy DONAŠANJEM U KUĆU ILI S POŠTOM NA GODINU K 6.
NA PO ILI ČETVRT GODINE SURAZMJERNO; ZA INOZEMSTVO GODIŠNJE K. 9.
KO NE VRATI LIST KAD MU PREDPLATA MINE, SMATRA SE DA JE PREDBROJEN

1 ZA DOŠASTO POLUGODIŠTE. — PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.

POJEDINI BROJ

U DUBROVNIKU,

IZLAZI SVAKE SUBOTE

STOJI 10 PARA.

11. APRILA 1914.

PRETPLATA | OGLASI ŠALJU SE ADMINISTRACIJI, A PISMA I DOPISI UREDNI-
ŠTVU. — ZA ZAHVALE I PRIOPĆENA PLAĆA SE 30 PARA PO PETIT RETKU,
ZA OGLASE 20 PARA PO RETKU A KOJI SE VIŠE PUTA TISKAJU PO POGODBI
UZ POPUST. RUKOPISI SE NE VRAĆAJU. LISTOVI NEFRANKIRANI NE PRIMAJU SE.

keš

God. X.

 

 

O reformi izbornog reda

za pokrajinski sabor.

Postojeći izborni red za naš pokrajin-
ski sabor razdijeljen je — kako je pozna-
to — na podlozi zastupstva interesa soci-
jalnihi, dotično ekonomskih grupa u četiri
izborne kurije (veleporeznici — trg.-obrtn.
komore — gradovi — seoske općine), od
kojih .u prvim trim izbornici glasuju direk-
tno, a u zadnjoj indirektno putem »biranih
biraša«. Jednaki izborni red postojao je do
god. 1896 i za carevinsko vijeće. Te go-
dine bilo je pridodatkom V. izborne kuri-
je, u kojoj su imali pravo glasa svi držav-
ljani koji navršiše 24. godinu, za carevin-
sko vijeće uvedeno djelomično opće pravo
glasa:

Već tada osjećala+se je inkongruent-
nost izmegju izbornog reda za carevinsko
vijeće i za pokrajinski sabor, Ta je pak in-
kongruentnost postala još oštrijom  uvede-
njem sadašnjeg izbornog reda za carevin-
sko: vijeće, s kojim je potpuno ukinuto bi-
ranje na temelju interesa i plaćanja poreza,
a uveđeno opće, jednako, izravno, tajno
pravo, glasa.

| doista smatra li;se — kako se sma-

trati mora — carevinsko vijeće većim i va-
žnijim zastupstvom, tad je jamačno grdna
disharmonija u zakonodavstvu, da je veće
i važnije pravo ma dohvat daleko većem
Broju.birača, nego manje i neznatnije, i da
je velika većina onih, koji učestvuju u sa-
stavljanju važnijeg zastupstva, lišena potpu-
ne (svakog prava: pri biranju manjeg za-
stupstva: :
Svak bi dakle mislio, jednom kad je
gordijski čvor sretno riješen, te se za ca-
revitisko vijeće prekinulo s privilegovanim
karijamaj da pokret, koji ide za tim, da i
za pokrajinske sabore, bude uvedeno: opće
izborno pravo glasa, neće naići na ozbiljne
zapreke.“

Nu, žalibože, nije tako. O tome da i
za pokrajinski sabor bude uveđeno opće,
jednako pravo: glasa :nema za sada ni go-
vora. Jer izborna reforma na takovom te-
melju ne bi zadobila carsku sankciju.

Kad dakle nije moguće reformu pro-
vesti na stanovištu općeg prava glasa, v&ć
još uvijek. na podlozi poreza i razdiobe in-
teresnih sfera, tad treba barem. nastojati,
kako bi se u ovim granicama. proširio. što
više broj izbornika, da: sabor bude zbilja
odraz narodne volje: da zastupnici ne bu-
du samo zastupnici imućnika, već zastup-
nici puka.

Megjustranački odbo, rizabran u svrhu
sporazuma glede izborne reforme, nije po-
stigad cilj, jer do sporazuma nije-moglo doći.
sis tako imamo sada. tri. nacrta. izborne
reforme: Prodanov, Smodlakin i Medinijev.

Podrobnije ćemo se na svaki od ovih
nacrta osvrnuti drugi put.

lstakriuti ćemo sada samo, da koliko
Medinijev, toliko Smodlakin nacrt izborne
reforme idu u glavnom za tim, kako će o-
sigurati svojim strankama što veći broj man-
data smanjivši umjetno pravaške mandate.
Naprotiv Prodanovu je nacrtu očevidna svr-
ha, da što moguće većem dijelu puka bu-
du pristupačne izborne žare. Po Prodano-
vu imadrto imali bi u saboru odlučnu riječ

 

ne prestavnici jednog malenog dijela pu-
čanstva, već prestavnici velikog dijela dal-
matinskog pučanstva. A jedino se ovakova
izborna reforma može nazvati demokratskom
u pravom smislu riječi.

Prestavnici narodne i demokratske stran-
ke, koji uvijek ističu jedni svoj liberalizam,
a drugi svoj demokratizam, čemu se i gle-
de izborne reforme ne držahu tih načela?
Razlog je jasan: vide ugrožen svoj položaj,
te im je ragje žrtvovat načela, nego izgu-
biti vlast iz ruku. Narod to treba da upam-
ti. Sa strankama i ljudima, kojim je puk
sredstvo, da se održe na vlasti, mora se o-
bračunati; a sigurni smo, da će narod i pre-
ko volje gospode znat pronaći način da do
svoga cilja dogje.

Prog perioda rada hroatskog sabora.

Ova je perioda saborskog rada već zaklju-
čena. Poslije »velikog truda« za dobro maroda
potrebit je odulji odmor ocima domovine.

Bilo je ove periode u saboru puno — vike.
Sav taj jalovi rad sabora proistječe iz žalosnog
odnošaja prema Madžarima, koji se po nagod-
benom zakonu mogu uplitati u autonomne po-
slove Hrvatske, a to oni dakako i čine,

Ko je iole upućen u banovinske političke
prilike, mogao je lako predvigjeli to jalovo po-
slovanje sabora, i biti više nego uvjeren, da se
opet neće ništa dobra učiniti.

Novac, taj nervus rerum, u rukama je Ma-
džara, a bez novca nema ništa. A Madžari su
veoma škrti prema Hrvatskoj, pak joj ne daju
ni onoga, što bi je po nagodbi išlo.

Srpsko-hrvatska koalicija slijepo pristaje na
sve, što Madžari hoće, eda se tako održi u nji-
hovoj milosti. Isprva se je hvastala, da će od
Madžara isposlovati i novčanu poboljšicu za Hr-
vatsku i stotinu inih blagodati, a kad tamo nije
postigla a ma baš ništa tako, da se ni najvital-
nije potrebe u zemlji ne mogu pokriti.

S toga u zemlji ništa ne može da ljudski
napreduje, već se u svemu jedva životari, prem-
da je Hrvatska dosta velika i porezna joj snaga
dosta jaka.

Vlada u Banovini nije u stanju ni da je-
dnog potoka reguliše, ni da jedne močvare isu-
ši, a kamo li da se upusti u veća gospodarska
poduzeća.

Sve su hrvatske financije po nagodbi u ru-
kama Madžara, koji ih dobro eksplotišu, dok Hr-
vatska sve to više propada. A gospoda od koa-
licije duboko se klanjaju nagodbi i njezinom fi-
nancijalnom uregjenju i to baš tako ropski, ka-
ko još nikada.

Ali je za to koalicija dobro osigurala svo-
je ljude i namirila svoje potrebe. »Pokret« je iz-
bavila duga, a Hinkoviću omogućila; da se po-
vrati u domovinu, i da njegovo staro »Sunce«
opet zasja. Nego regbi ipak, da je postalo već
— zimsko!! Kr

Glavna zasluga većine hrvat

 

   
   
 

ta, što je omogućila Madžarima, da. u izvla-
stiti obale hrvatskog Primorja. 1 lji ništa
ne smeta, što se je sav hrvatski narod proti iz-

vlastbi listom digao; ona to dapače u ime na-
rodne ljubavi još žarko brani,

Jedna od glavnijih briga koalicijinoj družbi
bila je ta, da se povrati srpskoj crkvi autonomi-
ja, koja je za komesarijata ukinuta bila, i da bi
se izabrao za karlovačkog patrijara koji od srp-
skih samostalaca. Samostalci imaju naime pogled
u budućnost, a bogati patrijarški fondovi mogu
služiti za zaklonište, ako opet nastupe ctni dani.
Od svega toga Hrvatska nema nikakve koristi,
ali koalicija nije mogla nikako na ino, a da mi-
loj bratiji ne priušti ove uskrsne pisanice.

Ovaj prikaz saborskog rada ne bi bio pot-
pun, kad ne bi napomenuli i junačka djela »ve-
likog Mile«. On je svojim »otkrićima« učinio ve-

 

liki usiuga koaliciji, a ona mu uzvratila uzda-
rje, nije ga izručila sudu.

Ovaj i ovakav rad hrvatskog sabora napu-
nja svako pravo hrvatsko srce tugom i žalosti.
Tim više, što se ovo dogagja u eri »narodnih
ljudi«. Od kada su koalicijonaši »uspostavili u-
stav«, Hrvatska eto na sve strane »dobiva« —

kako oni kažu — ali na žalost još većeg jada i
nevolje gore!

 

Prevrat u Arbaniji.

Po istočnoj Arbaniji i u Epiru nastao je i
zavladao jak ustanak, oružan prevrat, koji bi
mogao da proizvede neočekivanih dogagjaja i iz-
nenagjenja. Neće nipošto da priznaju arbanašku
vladu. Ustanici, pod imenom t. zv. svetih bata-
lijuna, znatno potpomagani od redovite grčke
vojske, u više su okršaja potisnuli Arnaute i zau-
zeli nekoliko važnih pozicija. Knez Arbanije o-
bratio se na Austro-Ugarsku i na Italiju, da in-
tervenišu u Ateni u korist Arbanije. Ove su, uz
privolu Njemačke, upravile na vlasti trojnog spo-
razuma hitnu notu, ujedno predlažući, da se e-
nergičnom porukour istupi u Grčkoj, da ne po-
dupire Epiroćane i da isprazni dijelove Epira,
koji su dodijeljeni Arbaniji. Vlasti trojnog spo-
razuma (Rusija, Engleška i Francuska), izjavile
su se kao saglasne s vlastima trojnog saveza.

Epirci su se na čitavoj liniji nalazili u po-
bjedonosnom napredovanju, tako, da su bili pot-
puno potukli arbanašku žandarmeriju, koja je
pod zapovjedništvom nizozemskih oficira,

Knez je Wied na sjednici ministarskog ar-
banaškog vijeća predložio, da se do potrebe stavi
on na čelu vojske proti Epircima, Na oružje su
pozvani i redifi od 29 do 39 godina.

Ustanici su zauzeli i Koricu, a kako se iz
Drača javlja, u borbu je stupilo i redovito grčko
vojništvo, na zapovijed svojih oficira. Metropo-
lita u Korici stajao je uz stranu ustaša. Borbe
izmegju epirskih ustaša i arbanaške vojske vo-
dile su se ma cijeloj liniji od Argirokastra do
Korice. Kako iz Valone vijesti glase, ratuje se
na divljački način i mnogo je selija od ustaša
razoreno i popaljeno.

Zadnje su vijesti, da su Epirci sasvim po-
tučeni i da su se pokorili arbanaškim oblastima.
Mnogo ih je razoružano i pozatvarano. Uapsiše
i metropolitu u Korici, koji je bio uz buntovni-
ke, Drže, da buna stoji pod grčkom vrhovnom
upravom, U blizini Leskovika ima Grčka znatna
vojena pojačanja. Arbanija hoće da digne na o-
ružje 20.000 vojnika, da može epirsko pitanje
što prije dokrajčiti. Zadnje pak londonske vijesti
kažu, da je položaj kraj Korice vrlo kritičan.

Hoće li se pak s ovim i nakon ovog pre-
vrata sve svršiti i dovesti u mirnu kolotečinu,
veoma je sumnjati.

Poplave u Slavoniji.
(Dopis iz Slavonije),

Da kulturni svijet vidi sada neke predjele
oko Save, čudom bi se zečudio. Sava se je ra-
zlila kao čitavo more, te poplavila i pokrila hi-
ljade jutara plodne zemlje, zalila je pašnjake i
šume, razrušila puteve i kuće, te ljude iz domo-
va protjerala, i prisilila ih, da bježe daleko, tra-
žeći stan za sebe, a paše za blago svoje.

Tako je mal da ne svake godine, kad sni- |
jeg počne kopniti po kranjskim gorama, a voda |

se slijevati Savom u Slavoniju. Jedne je godine
ta voda veća, druge manja, ali ove je godine ta-
ko velika, kakova nije bila od petnaest godina,

I bit će to uvijek tako. Jer uprava Bosne
i Hercegovine diže nasipe proti Savi u svojoj
Posavini, a gdje nema umjetnog nasipa, tu je
brdo prirodni nasip. Zato će slavonska, kao dlan
ravna, Posavina biti izvrgnuta još većim popla-
vama, jer će se sva voda po njoj slijevati,

Ko nije vidio te slavonske vode, taj ne mo-
že da o njima pravog pojma steče, I ta silna vo-
da znade tako ležati po više tjedana, tako da o
obragjivanju polja ni govora nema, Dobroćudni
slavonski seljak trsi se, da i tomu zlu doskoči,

 

 

i Posavac sije većinom kukuruz, koji se ;može i
kasnije obraditi, pak u jeseni ipak dozrije. Ali
ova velika voda znade izići iz korita svoga i u-
sred ljeta, dapače i u jeseni samoj, te poplaviti
i sijeno i uništiti zreli plod kukuruza. I tako ja-
dan seljak u strahu je uvijek, da iz samih ruku
ne izgubi plodove truda svoga. Tako znade biti
glada i u sred plodne Slavonije, a po svijetu se
viče: lijen. je slavonski narod, a ne znaju iomu
pravog uzroka.

Regulacija rijeka po nagodbi spada u. za-
jedničke poslove. I u to ime Hrvatska doprinaša
dobre procente, ali se sve to troši za madžarske
rijeke. U Ugarskoj su i najmanji potoci reguli-
sani, dok u Hrvatskoj ni najškodljivije rijeke ni-
jesu nikako uregjene, već znaju činiti na miliju-
ne štete i narodu i državi.

A hrvatski sabor za ovakove se stvari malo
ili nimalo brine! Vlada znade samo tomu da
doskoči, ako pošalje narodu nekoliko vagona ku-
kuruza, da se prehrani, ali i to narod opet i ter
kako plati. Tim se pak radikalno ništa ne popravi.

Neki je dan jedan seljak gledajući ovo sla-
vonsko more, baš zgodno dometnuo: »Zašto na-
ša koalicija ne dopusti Madžarima, da izviaste i
ovo slavonsko more«. — Kad je dr. Prebeg, pra-
vaški zastupnik, o tom zlu poveo riječ u sabo-
ru, podban mu je ironično odgovorio: »Pomozi
se narode sam, pak će ti i Bog pomoći«, A sla-
vna koalicija, narodna prestavnica, pljeskala je
na taj cinički odgovor i primila ga jednoglasno
na znanje, Jao si ga narodu od.ovakove najro-
doljubnije stranke, koja ima uvijek na ustima
narodni boljitak, a na djelu gleda samo svoj interes!

 

Učiteljsko pitanje u Hrvatskoj.
(Dopis iz Banovine).

Koliko je kod nas u Banovini neimućstvo,
najbolje nam to osvjetljava učiteljsko pitanje. Na-
ši koalicijonaši najaviše sigurno poboljšanje uči-
teljskih plaća. I učiteljstvo je za to kao ludo ra-
dilo i glasovalo za koaliciju, A: kad tamo? O to-
mu sa strane koalicije ni spomena nema. A pra-
vaški predlog, da se poboljšaju učiteljske plaće,
koalicija odbija. Osupnuto učiteljstvo traži od
koalicijonaških zastupnika, da iskupe svoju riječ,
a oni im preko . »Pokreta« i »Srbobrana« poru-
čuju, da se još »malo ustrpe i da moderiraju
svoje zahtjeve«,

Na ovakove poruke učitelji ostaju frapirani,
ali:na žalost ne dosta poučeni, jer zadahnuti du-
kom Davorina Trstenjaka, ne mogu da se rasta-
ve od koalicije.

Ovo slabo stanje našeg učiteljstva od. veli-
ke je opasnosti za Hrvatsku. Učiteljice naime
bježe u razne druge službe, a učitelji u Bosnu.
Eto ih se je i za Srbiju javilo preko stotine. I
radi p ljkanja učiteljskih sila prošle se. je go-
dine moralo zatvoriti preko dvadeset i pet škola
u samoj požeškoj županiii, Dočim je hrv. vlada
dozvolila, da se otvori još. trideset novih madžar-
skih škola a možda i dvije madžarske gimnazi-
je (Zagreb i Osijek). Većima u Banovini'91 ma-
džarska škola, sa ovo 30 bit će ih 121. To je
preludij — kako kaže »Obzor« — parlameniari-
zgcije vlade!

Dolazi se i do toga, da se za učitelje. po-
stavljaju i neučitelji t. j, ljudi bez učiteljske izo-
brazbe, Žalostan je to znak! A uzrok je tomu,
što našim financijama drugi upravljaju, i tako
nam domovinu i kulturno i gospodarski  upro-
pašćuju. — Kod nas se već javno govori, da
Madžari upravo ne dadu, da se naše školstvo
pridigne, Njihov je plan, da se hrvatski učitelji
razbjegnu, škole pozatvaraju, i da tako narod o-
stane bez prosvjete u nepismenosti, da ga onda
mogu bolje izrabljivati, a poglavito da budu i-
mali tobože opravdanog razloga otvarati svoje
madžarske Julijanske škole, i

Žalosno je, da se većina hrvatskih zastup-
nika tako nerazborito igra ovim toli važnim . pi-
tanjem, i da tako dovodi do propasti narod svoj:
Hoće li se u svibnju — kako, obećaju — riješiti
ovo pitanje, idemo da vidimo!