Br. 477.

Razne domaće vijesti. Na poziv
trgov.-obrtničke komore u Zagrebu boravila je
ovo dana ondje misija repuplike Argentine, pod
vodstvom argentinskog poslanika i opunovlašte-
nog ministra u Beču, dra. Fernanda Peaez, u
svrhu sklapanja trgovačkih veza izmegju Hrvatske
i Argentine.

— U jednom gimnazijskom arhivu u Bu-
dimpešti nagjen je original ugarske pragmatičke
sankcije.

— Vrijedni pomorski kapetan g. Tomo
Prosen, zapovjednik ug.-hrv. parobroda »Vise-
grad«, ovih je dana proslavio 25-godišnjicu svo-
ga zvanja. Zaslužuje spomene, da je on bio za-
povjednikom broda »Crystabela« god. 1894, onda
kad su se na tom brodu sastali Frano Josip I.,
Vilim I. i Umberto I., da ponove trojni savez.

— Kako bečke novine donose, društvo »Flot-
tenverein« namjerava od 23 do 30 Augusta o. g.
prirediti izlet velikim zasebnim parobrodom u
Dalmaciju.

— Požrivovni Hrvati u S. Lorainu O., u
Americi, sakupili su 3000 dolara: kupili prostrano
zemljište za gradnju crkve, škoke i društvene
dvorane, i

— Odvjetnik dr. Ivan Bulić u Spljetu u-
putio je sudbenom dvoru kao porotnom sudu
kaznenu tužbu proti odgovornim urednicima spljet-
ske »Slobode« i »Zastave«, zbog napadaja i
kleveta. li

— Na 1. Jula moraju da budu u Banovini
na svim željezničkim kolodvorima magjarski na-
pisi zamijenjeni sa hrvatskim. Bilo je i vrijeme!

— U mjesecu Maju stiglo je središnjoj
Upravi »Pijeva Društva« uplata ukupnog iznosa
od Kr. 350:32. Svim plemenitim darovateljima
odbor najtoplije zahvaljuje.

— Kod vlade u Zagrebu održata je konfe-
rensa o bankrotovanju karlovačke štedionice. Za-
ključiše, da se na svaki način mora osujetit ste-
čaj; a tim će se spriječiti kobne posljedice.
Državni odvjetnik izjavi, da će se protiv odgo-
vornih faktora, članova ravnateljstva i nazornog
odbora, strogo kazneno postupati, i da su po-
vedeni odlučni koraci, da ovi nadnoknade sav
manjak. Barun Vranjicani mora da plati dva i
po milijuna, Po tome ulagači neće ništa izgubiti.

— Eskomptna banka u Vinkovcima nalazi
se u poteškoći isplaćivanja. Zagrebačka »Hrvat-
ska eskomptna banka« je preuzela da provede
likvidaciju. Dakle u zadnje su vrijeme u Bano-
vini učestali nazadci raznih novčanih zavoda. Na-
ravno, da bi u pogledu dalmatinskih štedionica
svaka bojazan bila više nego neumjesna, jer naše
su na solidnom temelju, skoro sve sa ograničenim
jamstvom, dobro vogjene i učvršćene, pa bi svaka
sumnja bila sasvim neopravdana. O tome ćemo
podrobnije u broju bnim člank 1

— Književnik Milan Begović imenovan je
intendantom dramatske, operne i operetne novo-
ustanovljene družine u Sarajevu.

— Na 14. o. mj. u Kotoru je i po svim
mjestima Boke Kotorske najsvečanije proslavljena
stogodišnjica konačnog pripojenja Boke Kotorske
habsburškoj monarhiji.

— Na Bolu su ovih dana u samoj jednoj noći
ulovili oko 158.000 klg. sardela. Pošto tvornica
sardina sada ne radi, ribarska ih je zadruga ku-
povala za soljenje po 32 pare klg., a onda slala
na ribarnicu i općinstvu ih prodavala po 80 para
klg.! »Nar. L.« na ovo veli, da nije pravedno,
a mi kažemo, da je to dostojno svakog ži-
gosanja, osobito kad se usugjuje jedna takva
ustanova, da što slična poduzimlje! Škandalozno !
A zar se tome ne bi moglo stati na kraj ?1

— Namjesništvo je, u dogovoru sa Zemalj-
skim Odborom pripustilo ustanovljenje posebne
kot. gospodarske zadruge u Čilipima za općinu
Cavtat.

: — Na »Cvijetni dan« u Trstu sabralo se
je oko pet hiljada kruna za ondješnju slavensku
školsku djecu.

— »Nar, List« doznaje, da je odlučeno, da
početkom nastajne školske godine učenici srednjih
zavoda po Dalmaciji nose uniforme.

— Primili smo katalog knjiga knjižare Mor-
purgo u Spljetu, kojih ima na prodaju. Katalog
obuhvaća preko: 130 stranica, a svakome :se na
zahtjev šalje franko i badava.

kratko
rečeno!

»Pravi :Franekov: prido-
datak za kavu“ s :mlincem':
je najbolji. — Ukusnost, boja
iprijatnost zajamčuje svakoj
domaćici, da će uštedjeti
i biti trajno zadovoljna.

kr om 180/26808

 

 

»PRAVA CRVENA HRVATSKA»

Gradska kronika.

Njeg. Vis. nadvojvoda Leopold
Salvator. Kao što smo najavili, u subotu je
u večer prispio u naš grad Ni. c. i kr. Vis. nad-
vojvoda Leopold Salvator, vrhovni nadzornik top-
ništva. U pratnji su mu tri viša časnika. Otsio
je u hotelu »Impćrial«. U nedjelju je bio na iz-
letu u okolici, 'te_je posjetio Trsteno, a zatim
parobrodićem otišao na otok Lopud. Obišao je
i druga nekoja mjesta u našoj okolici. Na Op-
ćini kao i na svim zgradama civilnih i vojenih
vlasti i ureda bile su mu u počast izvješene za-
stave. Od ponedjeljka je svaki dan jutrom odi-
lazio automobilom iznad hercegovačke granice i
dr., da prisustvuje vojenim vježbama.

Jučer je po podne brzim Lloydovim paro-
brodom otputovao put Trsta.

Dvadeset. godišnjica biskupo-
vanja. Na 24. o, mj. navršuje se dvadeset-
godišnjica, da je bivši upravitelj Kotorske bisku-
pije, presvij. pragosp. dr. Josip vit, Marčelić, usto-
ličen biskupom Dubrovačkim,

Presvijetlom svečaru, vrlom nadpastiru i ro-
doljubu najsrdačnije čestitamo, toplom željom,
da na dugo i dugo, u dobrom zdravlju i zado-
voljstvu, bude upravljati, na ponos i korist na-
šeg grada, vjere i naroda!

Najnovije Medovićevo djelo. Naš
Čuveni slikar g. Celestin Medović dovršio je o-
vih dana svoje najnovije djelo, znamenitu veliku
sliku sv. Jeronima. Slika je ta uprav klasične
ljepote; predstavlja sveca u naravnoj veličini u
betlemskoj špilji, kako je zadubljen u molitvu.
Kroz otvor špilje dopire u unutrašnjost modrika-
sto svijetlo, koje se odrazuje na žilavim prsima
velikoga pokornika, čigove se oči posebnim ža-
rom krijese, a usta stoje poluotvorena kaonoti u
času pobožnog zanesenja. Kraj sveca leži veliki
lav, vijerni pratioc i drug svetog pustinjaka; pri-
kazan vijerno do u tančine; osobito su lavlje ša-
pe vanredno naravno prikazane, Slika je privre-
meno izložena u velikom kloštru ovdješnjeg fra-
njevačkog samostana i to na sjevero-istočnoj
strani (kod voštarne) pa ju može svatko bez ra-
zlike besplatno u kojemudrago doba gledati o-
sim od podneva do iri sata po podne, Najzgo-
dnije ju je gledati iz daljega, jer tada čini na gle-
daoca najbolji utisak,

Ovogodišnji ,,Narodni blagdan«,
Ove se godine naš narod sprema, da čim do-
stojnije proslavi »narodni blagdan« i taj dan

 

sabere čim više za Družbu. U Primorju, Dalmaciji
i po čitavoj Istri se već pripravljaju. Naš grad
već sprema proslavu sa sabiranjem i »cvijetnim |
danom«, a uvjereni smo, da će sva naša mjesta,
sve podružnice, društva i pojedinci pregnuti, kako
bi i najmanje mjesto proslavilo »narodni blag- |
dan« sabirući za Istru, i
Ove godine pada »narodni blagdan« u ne-
djelju, pak je i dan veoma zgodan. Preporučamo
svuda osobito omladini, da se živo dade na po-
sao, jer nas još malo dana od njega dijeli,
Naprijed za Istru! Pomognimo Družbi!

Poučno-zahavni školski izlet.
U prošlu nedjelju, dne 14. o, mj. učenici i y-
čenice mjesne c, k, trgovačke škole i ško-
le usavršavanja pošli su pod vodstvom ge.
nastavnika parobrodićem »Epidauro« na izlet u
bližu dubrovačku okolicu. Prošli su mimo otočić
sv. Andrije i iskrcali se na ubavom otoku Lopud.
U tamošnjoj kapelici kod ruševina dvora Miha
Pracata rekao je misu kateheta g. Niko Gjivanović, |
te iza mise rekao par riječi o našem Pracatu,
slavnom pomorcu, trgovcu i dobrotvoru. Iza toga
su izletnici razgledali znamenitosti na Lopudu,
te su, iza objeda, krenuli istim parobrodićem put
Trstenoga. Tu su vigjeli glasovite platane i pre-
gledali krasni park obitelji de Bassegli-Gozze,
U oba mjesta bili su veoma ljubezno primljeni
i vogjeni.

Izaslanstvo ministarstva poljo.
djelstva. U gradu boravi ministarski savjet-
nik. na ministarstvu (poljodjelstva u Beču, naš
sugragjanin g. Bizzarro pl, Ohmučević, Došao
je sa nekoliko viših činovnika istog ministarstva,

u svrhu da pregledaju nekoje predjele na otoku |'

Mljetu.

»Federiko Glavić“
Vranjice jučer je u jutro prošao mimo naš grad,
pozdravljajući po starom običaju sv. Vlaha. Putuje
prazan za Azoff, da krca žito za Njemačku,

Naučno putovanje učiteljskih
pripravnika. Prošlog je utorka stiglo u naš
grad 27 učiteljskih pripravnika III. godišta, iz
Sarajeva. Putuju u naučnu svrhu. Predvode ih
prof. A, Stjepanović i učitelj vježbaonice A, Miloš,
Nakon razgledanja našeg grada i raznih povjes«
ničkih znamenitosti i ost., sjutra-dan pobjed otpu-
tovali su put Trsta, odakle će u Postojnu, Ljub-
ljanu i Zagreb.

Jedna ,,40-godišnjica“*, ,Dubro-
vačko Radničko Društvo« sutra će da proslavi

na povratku iz

 

 

svoju »40-godišnjicu«. Kao ove tako i svake dru-

ge radničke ustanove raduje nas napredak, a ta-
kodjer u ime istine treba spomenuti, da je ovo
društvo bilo negda hrvatsko, kitilo se hrvatskom
trobojom, a sada je — srpsko/...

Izlet u Ston. Sutra u nedjelju prire-
gjuje parobrod »Epidauro« izlet u Ston. Polazak
iz gradske luke na 2 sata pobjed, a odlazak iz
Stona na 6 sati. Cijena je ovom ugodnom izletu
za polazak i povratak samo Kr. 4,

Parobrod Austro - Amerikane.
U nedjelju pred podne prošao je u samoj blizini
našeg grada, pak izmegju otoka Lokruma i Ploča,
ogromni putnički parobrod »Frano Josip I.«, po-
menutog društva. Pozdravio je naš grad zviždu-
kom te svirkom svoje muzike. Putuje za New-
York, gdje će prispjeti na 27. o. mj.

Izlet školske djece iz Stona.
Na 15. o. m. pohodiše naš grad odrasla muška
i ženska djeca pučke škole iz Stona, praćena od
svojih vrijednih nastavnika. Obagjoše crkve i
druge znamenite zgrade, muzej, te žensku puč.
školu i preparandij. Predvodio ih je po gradu
uč, Fortunić. U crkvi čč. OO. Isusovaca djeca, iza
poklona, pozdraviše pjevanjem kip presv. Srca
Isusova izložen za ovaj mjesec na velikom oltaru,
pak i Prečistu Djevicu Lurdsku. Da djeci ostane
neizbrisivi utisak onog veličanstvenog hrama, čč,
Oci blagohotno rasvijetliše crkvu električnim
svijellom.

Gdjegod su djeca dolazila, svak im je na
tuku bio, a g. Perić, vlasnik kafane na Pilama,
počastio ih je hladnim pićem i slatkišima, rad
čega mu djeca i učiteljstvo ponovno brzojavno
zahvališe, Od Stona do Gruža svako su mjesto
pozdravljala pjevanjem »Lijepa naša« i drugim
rodoljubnim pjesmama. Više puta je u ovome
listu bilo istaknuto, od kolike su važnosti ova-
kovi izleti po odgoj i nauku djece, pa danas to
ne ponavljamo, već preporučamo i drugim gs.

učiteljima, da se okoriste ovim sredstvom i trknu
do naše Atene,

Vojnička glazba. Pišu nam iz grada:
Sad, pošto u gradu nema garnizonske muzike,
zašto ne bi mogla Domobranska glazba (fanfara)
barem jednom u sedmici koncertovati, kao i pro-
šlih godina. Najzgodnije je i najljepše mjesto na
»Brsaljama«, gdje je minulih godina gragjanska
muzika nedjeljom po cijelo ljeto koncertovala, a
sada nikada! Kad bi zapovjedništvo &, k, Domo-
branstva to odredilo, gragjanstvo bi tu vijest ra-
došću i zahvalnošću primilo, Neka je muzikalnog
užitka, što bi milo bilo koliko općinstvu toliko
bez dvojbe i časništvu, a dobro i radi razonode

svira i koncertne komade,
vrsnih muzikanata,

Eto je, kako čitamo u »Il Dalmati«, i Do-
mobransko zapovjedništvo u Zadru odredilo, da
ondješnja fanfara svake nedjelje koncertuje od
11 sati do podne u javnom parku.

upotpunjena je te ima

jati« povrh Gruža. Izgorj:
pak nam se obraća, e bi smo ga preporučili do-
bročincima, što ovim i činimo. Ovih će dana, uz
odnosnu dozvolu, sakupljati milodare, pa se u-
naprijed preporuča plemenitim dobročiniteljima,

Odlazak

domobranskih priču.
vnika. U utorak

po podne otputovalo je iz
Gruža, parobrodom »Visegrad«, mnoštvo do-
mobranskih rezervista svojim kućama. Otpratila
ih je do parobroda domobranska glazba, koja im
je i pred parobrodom otsvirala više koračnica.

Takodjer ih je iz Boke Kotorske mnogo
prispjelo na istom parobrođu.

Za Družbu sv. Ćirila i Metoda _priložio
je g. Mato Knego, poštanski činovnik u Šibeniku,
Kr. 5, a to da počasti uspomenu blagopok, &gje.
Kate ud. Pijevac,

Nagjeno. Našle su se dvije srebrene na-
rukvice i jedna ručna torbica. Ko je izgubio,
nek se obrati općinskom uredu.

Našla se je jedna ručna narodna torbica,
sa jednim predmetom, o čemu ponovno javljamo,
Ko je izgubio, nek se obrati našem uredništvu.

Dr. Fortilio, specijalista za bolesti grla,
nosa i uha u Trstu, boraviće u Dubrovniku (u
hotelu »De la Ville«) od 8. do 13, Augusta.

Lutrija. U srijedu na 17. ov, mi. izvu-
čeni su slijedeći brojevi: 42, 15, 25, 27, 18.

Navrtanje šeša.
ucijepivati djeci šeše u opć. ambulatoriju (kod bi-
skupske palače) dneva 24, 25 i 26 o. mj., na 5
sati pobjed, što se zanimanim donosi na znanje.

Dubrovački parobrodi. »Istok« na
putu iz Servole kod Trsta za Poti, prazan, —
»Leopoldina« jučer otputovao iz Tyne za Trst,
krcat ugljevljem, — »Srgi« na patu iz Trsta za
Kardif, prazan, — »M, Immaculata« na putu iz
Nikolajeifa za Anversu, krcat rudom. — »Daksa«

Općinski će liječnik

God. X.

danas se očekuje u Trst, krcat ugljevljem, —
»Federiko Glavić« na putu iz Spljeta za Azolff,

prazan. — »Zora« u Azoffu krca žito za Weser.
— »Presj. Becher« u Swansei krca ugljevlje za
Trst. — »Bosanka« u Rotterdamu iskrcava žito.

— »Dubrovnik« u Kardifu krca ugljevlje za Trst.
— »Dubac« u North-Shieldsu krca ugljevlje za
Trst. — »Gradac« na putu iz Taganroga za Ge-
novu, krcat žitom, — »Naprijed« u Trstu iskrcava
žito. — »Prazattus« na putu iz Mletaka za Poti,
prazan. — »Lapad« na putu iz Marsilje za Gar-
rucha, prazan.

Dobrotvorni prinosi. Da počaste
uspomenu pok. prof. Don Frane Jerićevića, ka-
tehete spljetske realke, dopriniješe u dobrotvorni
fond »Društva srednjoškolskih profesora u Dalma-
ciji« ova gg. nastavnici mjesnog gimnazija i mjesne
trgovačke i nautičke škole: Uprav. Dr. J. Pose-
del 2 K; upravitelj Dr. J. Aranza 2 K. I. Batistić
1 K; P. Berčić 5 K; N. Dežulović 2 K; M. Fa-
bris 2 K; Don N. Gjivanović 2 K; A. Gjivoje 2
K; A. Haler 2 K; K, Krile 3 K; S. Lucianović 2
K; J. Namar 2 K; P, Radoničić 2 K; V. Riboli
2 K; P. Slovinić 1K; J, Triva 1 K; E. Meneghel-
lo 2 K; J. Eškinja 2 K; B. Cvjelković 2 K Fr
Nakić-Vojnović 2 K i G. Pekas 2 K. — Mjesni
povjerenik u ime društvene Uprave najtoplije za-
hvaljuje.

Da počaste uspomenu pok, Nika Regja u-
dijališe u fond zaklade za siromašae bolesne ra-
dnike »Hrvatske Radničke Zadruge« ova gg.: po
K 4: Šušić Marko i Pero Matić; K_3 Stijepo
Kristović ; po K 2: Antun Miletić, Mato Medo,
Ivo Vukić, Stijepo Bogdanović, Ante Kleiner, Vic-
ko Rakigjija, Venćeslav Križ, Božo Rašica, Ivo
Pekas, Vicko Lujak i Mato Guska, a po K 1:
Milivoj Penić, Ivo Petrušić, Mato Brbora, Antin
Amušić, Petar Krželj, Ivo Vidojević, Vlaho Pata,
Grgur Sablić, Miho Kovač, Ivo Brangjolica, Edi
Trs i Pavo Stjepović-Dabrović.

 

Na znanje!

Do časti imi je javiti, da ću isplatiti
Kruna 500 (petstotina kruna)|onomu, ko-
ji mi dokaže vlasnika onog psa, koji je
dne 14. novembra 1913. ugrizao moju kćer,
ali dokaz istine mora se sudbeno potvrditi.

Grgur Sablić,

(87) Dubrovnik.

 

Oglas koncerta u Lapadu.

Narodni glazbeno-pjevački zbor, pod
ravnanjem kapelnika g. Vlada Radosavlje-
vića, priregjuje sutra u Nedjelju 21. ov.
hotela ,,Dal-
na 2 sata po-

(86)

mj. birani koncerat u bašći
macija“ u Lapadu. Početak
bjed do 6 sati,

  

 

Ronjićev sapun
od ljiljanovog mlijeka
od Bergmann & Co., Tetschen a/Elbe,

ostaje poslije kao i prije nedostiživ u svo-
joj djelatnosti proti ljetnim pjegama kao
što i neophodno potrebit za racionalno go-
jenje kože i ljepote, što se VE UJ ne-
oprovrgljivo sa svaki dan do lazećim pismi-
ma priznanja. Može se dobiti po 80 para u
ljekarnama, drogarijama i dućanima parti-
merija_i o. Na isti se način preporuča
Bergmanova ljiljanova krema »Manera« ču-
dnovata za uzdržanje nježnih damskih ruka;

u tubima po 70 para može se svuda
dobiti, (36)

 
  
  
  
  
  
   
   
 
    
   
    

 

— VOZNI RED ff

brzog i udobnog parobroda

,EPIDAURO“:
Pruga DUBROVNIK-CAVTAT

svaki dan osim Utorka i Petka +

 

 

 

Polazak Povratak
Cavtat — 5% sati pr. p. || Dubrov, 6 sati pr. p.
Dubrov. 11% , , , | Cavtat "124 » pop.

Pruga DUBROVNIK-STON
svakog Utorka i Petka
Polazak Mjesto Povratak
7 ti jutra | D
š sati i Pin š sati eo podne
sta . Lopud MA vožad, bod
9 3 g Sugjurac 3 piste. e
403 . Slano 2 ra SE
MRs ole BA e kala
o, . Ston 12% . s

 

 

 

(Polazak iz pojedinih 1
nakon dolaska. — Gg. & k,

 

učitelji, oružnici, osoblje financijske straže imaju
dravo na popust.) — UPRAVA. (57)

3

 

uka_ slijedi. odmah.
člaconit sibni i

i
i