Br. 480.

svijetu porazno djelovala. Novine u Italiji, Nje-
mačkoj, Francuskoj, Rusiji, Engleskoj i t. d. u
izvanrednim su izdanjima javljale o potresnom
činu, ističući opće zgražanje nad srpskim podlim
nedjelom.

Isti ruski listovi, n. pr. petrogradske »Vje-
domosti« megju ostalim pišu >»... Odvažni na-
sljednik austro-ug. prijestolja, koji je bio dušom
i tijelom vojnik, istrgnut je iz svoga pozvanja,
svoga veselog vojničkog života — rukom jednog
zlikovca. Ni njegova supruga, koja je stajala
daleko od svake politike, nije bila poštegjena —
ona, čije porijetlo bi ipak moralo biti jamstvom,
da se ne će naći ruka jednog slavenskog poda-
nika monarhije, koja bi se proti njoj podigla.
Oduševljeni doček, što su ga spremili prestolo-
nasljedniku u Bosni i Hercegovini, nije bio u-
mjetan. Južni Slaveni podunavske monarhije gle-
dali su u prestolonasljedniku svoga prijatelja, i
okolnost, koja je omogućila umorstvo, što su se
naime prestolonasljednik i supruga vozili po gra-
du, govori za to, da se je prestolonasljednik sa-
svim pouzdavao u pučanstvo. Nije to pučanstvo
— koje je htjelo da linčuje ubojicu — krivo zlo-
činu, mego su krivi oni politički krugovi, koji
su ubojicu potaknuli na to nedjelo«.

Nadvojvodino naslućivanje.

Blagopokojni je nadvojvoda naslućivao, da
će mu se na putu nešto neobična dogoditi. To
je nekima i očitovao, i za to je madvojvotkinja
htjela, da ga na putu prati. Malo dana prije o-
dlaska put Bosne na 19. pr. mj. obojica su stu-
pili na sv. sakramente ispovijedi i pričesti.

a o
Jasno je,
. i
da ukus i aroma kave
znatno ovisi o kavinom pri-
dodatku, koji se upotrijebi.
— Naše domaćice kupuju

stoga samo ,,pravi ; Franck“
s mlincem.

&v em 83/20254

 

Domaće vijesti.

+ Roko Vučić, biskup senjski,
preminuo je prekjučer u 64. godini života posli-
je odulje teške bolesti. Pokojnik je poznat sa
svoje skromnosti. Pohodio je i naš grad prigo-
dom euharističkoga kongresa, a odlikovao se je
kao neustrašivi branitelj hrvatskih pravica koli u
pitanju glagolice, toli osobito u pitanju otcijep-
ljenja Rijeke od Senjske biskupije. Njegovom
smrću regbi, da će ovo pitanje nanovo oživjeti,
jer goropadni Madžari ne propuštaju nijedne pri-
like, a da ne okrnu hrvatskih pravica. Vrlom pak
pokojniku želimo od Svevišnjeg plaću za njegov
mukotrpni rad, što ga je uložio za vjeru i za
domovinu. Počivao u miru!

Promocija. Dne 30. pr. mj. na bečkoj
je universi bio promovisan na čast doktora leo-
logije m. p. g. Don Ljubo Bačić, upr. župe na
Pločicama u Konavlima.

Srdačno čestitamo!

Čitulja. Pišu nam iz Luke kod Stona,
da je u nedjelju ondje preminuo g. Vlaho To-
varac Nikolin, u 23.0j godini. Bio je uzor-mladić
i dobar Hrvat. Laka mu ljubljena rodna gruda,
a teško ucviljenom ocu i svoj porodici naše is-
kreno saučešće,

Prijeki sud, prije odregjen za glavni
grad i kotar Sarajevo, sad je protegnut na čita-
vo područje Bosne i Hercegovine.

Gradska kronika.
nav BARNA TOA VA

Zadušnice. Danas na 10 sati pr. p.bit
će u stdnoj Crkvi odslužene svečane zadušnice
za upokoj blagopokojnih prijestolonasljednika
Frana Ferdinanda i suprugu mu vojvotkinju
Sofiju Hohenberšku. Prisustvovaće prestavnici
sviju autonomnih, civilnih i vojnih vlasti, kao i
zastupstvo škola, te bivši dalm. namjesnik gosp.
Niko barun Nardelli, ruski ministar gosp. &. de
Giers, konsuli stranih država i ost. Na sred Cr-
kve podignut je veličanstven katafalk, vas u cvi-
jeću,na kojemu se čita slijedeći sastavak: »Pre-
jasnom i obljubljenom Nadvojvodi Franu Ferdi-
nandu, plemenitoj i u dobroti izvrsnoj Vojvotki-
nji Sofiji Chotek Hohenberg, prejasnoj njegovoj
supruzi, nevinim žrtvama fanatičnog bijesa, kler
i dubrovački katolički puk vapi vječni pokoj i
od Boga prosi krunu slave«,

 

 

»PRAVA CRVENA HRVATSKA«

God. X.

 

U četvrtak su održane svečane zadušnice u
Crkvi O.O. Isusovaca.

Jučer su ih imale sve gradske škole, učestvo-
vanjem sviju učenika“ učiteljskog osoblja. Prije
službe Božije vjeroučitelji su održali pomen-
govore.

Danas bit će u Gružu, u Dominikanskoj
Crkvi sv. Križa, koje priregjuje župnik Gruža. U
tu je svrhu izdao i proglas na narod.

U srijedu na 8. o. mj. bit će u franjevač-
koj crkvi Male Braće.

U četvrtak 9. o. mj. održaće se u zbornoj
crkvi sv. Vlaha.

U ponedjeljak 6. o. mj. bit će u pravoslav-
noj crkvi.

U utorak 7.70. mj. održaće se u izraelitskoj
bogomolji.

Presvij. posv. biskup u Spljetu,
Vicko Palunko, stigao je jučer u jutro u
naš grad, da obavi danas svečane pontifikalne
zadušnice u Stonoj Crkvi, a zato je bio zamo-
ljen od našeg presvij. biskupa, koji je otišao na
oporavak, i liječnik mu nije dopustio, da se o-
pet amo vrati bojeći se za njegovo zdravlje.

Odlikovanje. G. Andro Pučnik, vlasnik
mjesne zlatarnice, koji je bio poslao nekoliko
svojih radnja na Jadransku izložbu u Beču, od
iste je ovih dana primio odlikovanje: uz poprat-
no laskavo pismo, diplomu i srebrenu medalju,
sa slikom sad blagopok. prestolonasljednika Fra-
na Ferdinanda.

Takodjer je sa iste izložbe dobio jednaku

dalju ovdješnji trgovac narodnih nošnja g. M.
Marassi. Bio je poslao mnoštvo narodnih nošnja,
starinskog oružja, odijela i t. d.

Obljetnica. Kao svake godine na ishod-
nji dan, držane su u stonoj Crkvi svečane za-
dušnice za pokoj duše Ćesara i Kralja Ferdinan-
da I, u utorak dne 30. juna, mješte na pravi
dan 28, jer bila nedjelja. Prisustvovale su sve
mjesne Vlasti.

Provincijalni kapitul 0.0. Do-
menikanaca obdržavao se je 27. pr. mj.
u našem gradu. Provincijalom je bio nanovo bi-
ran Mp. O. M. Knego, a njegovim drugom za
generalni kapitul Mp. O. Ćiril Duhović. Za De-
finitora generalnoga kapitula, koji će se do go-
dine obdržavati u Španjolskoj, imenovan je Mp.
O. A. M. Miškov, a njegovim drugom Mp. O.
Raimund Franetović.

Novom Starješinstvu od srca se radujemo.

Svršetak školske godine. Danas
su se zaključile sve ovdješnje škole, osim pučke
i gragjanske, kojim traje do 15. o. mj.

Izvanredno izdanje našeg lista,
koje smo mogli izdati istom u utorak večer —
jer se u ponedjeljak radi blagdana nije u tiskari
radilo — bilo je k6 na jagmu rasprodano, i ako
je naklada bila mnogo veća od obične. Za svoje

p.n. gg. pretplatnike morali smo sutridan još
toliko tiskati.

Na ,,Duhrovnikovo““ zabadanje.
Sve novinstvo, kako je poznato, izašlo je u iz-
vanrednim izdanjima prilikom potresnog srpskog
atentata u Sarajevu, pak i izvan naše Monarhije,
Ipak »Dubrovniku« smeta, što smo to i mi za
naše p. n. predbrojnike uradili, pak ne zna što
bi, te nam predbacuje, da smo izvanredno izdanje
izdali svrhom, da »huškamo protiv Srba«! To
samo nuzgredno bilježimo, jer kao na to tako i
na ostala njegova huncutska podmetanja i izmi-
šljotine ne zaslužuje da se obaziremo.

U toliko »Dubrovnik« nigdje a ma samo
da spomene, da su oba atentatora Srbi, grčko-
istočne vjere, da su pred malo vremena došli iz
Beograda, odakle su prispjeli opskrbljeni bom-
bama, revolverima, pak i znatnom svotom dinara |
»Dubrovnik« je takodjer »zaboravio« spomenuti,
da je podli ubojica Princip izjavio svoju radost,
što mu je pošlo za rukom da strašno zlodjelo
izvede, a to da je učinio kao Srbin nacijonalista !
Sve je to »Dubrovnik« valjda »zaboravio« da
spomene, samo nije zaboravio da uz ostale pod-
vale izbaci i tu, da su Hrvati i Muslimani u Sa-
rajevu učinili demostracije i nerede glavnom svr-
hom, da izvršuju »otimačinu i pljačku«! To sad
spominje, i ako je uvidio, da je sve ondješnje
pošteno novinstvo pobilo i oprovrgnulo slične
huncutske podvale. Uprav po vlašku!

Iz Gimnazija. Upisivanje učenika u I.
razred u ljetnom roku bit ća na 9 jula od 8-12

ura prije podne, a prijamni ispiti istog dana i

sutradan.

Dolazak kavalerije. Prošle srijede
po podne prispjela je u našu Župu, na stalni
boravak, eskadrona Domobranske konjice iz Sinja.

U mjesto putovanja i gošćenja
—_u t 1 U srijedu su prispjela u naš
grad četiri omladinca automobilom iz Spljeta.
Odmah su ih uapsili i doveli na preslušanje, pak
u zatvor, Sva su četvorica iz Šibenika. Jedan je

 

od ovih (Jozo J., sin veleposjednika) digao svome
ocu iznos od petnacst hiljada kruna, pozvao Do-
menika B., Frana L. i Toma Z,, da s njim idu
u Crnu Goru. U tu je svrhu unajmio automobil
za 500 kruna. Prvi je. zadržan u zatvoru, dok ga
dogju uzeti roditelji iz Šibenika, a ostala su tro-
jica otpravljena svojim kućama. Već su bili po-
trošili oko 3.000 Kr., a ostala je svota kod spo-
menutog nagjena.

Obznane. Prvim Siječnja 1915. počimlje
novo dvogodište za odmjeru najmovne kućarine
za grad Dubrovnik, za predgragje Pile i Ploče,
odlomak Bosanku i otok Lokrum.

Uslijed toga te po naredbi 3/10. 1864.
Br. 43507/2123. c, k. Ministarstva financija svi
su kućevlasnici dužni, da najdalje do uključeno
31. Kolovoza ove godine prekažu fasije o naj-
movnom dohothu, što su ga utjerali ili što bi ga
bili utjerali da nijesu oni stanovali u vlastitoj
kući kroz godine 1913. i 1914.

Prvim Siječnja 1915. počimlje novo dvogo-
dište za odmjeru najmovne kućarine. Uslijed
toga ter glasom odluke 9. Travnja 1906. br. 5931.
c. k. pokrajinskog financijskog ravnateljstva u
Zadru, svi vlasnici kuća, sasvim ili djelomično
unajmljenih u mjestima ne sasvim podložnim
najmovnoj kućaiini, treba da svake godine pri-
kažu dotičnu fasiju.

Odmjera za dvogodište (1915./1916. mogla
bi slijediti samo onda, kad bi ju vlasnici zatra-
žili, naznačiv tu okolnost u istoj fasiji, ali uz
pretpostavku svegjer). Dotične fasije biće prika-
zane najkasnije do uključno 31. Kolovoza 1914.
poreznoj vlasti ili poreznim uredima.

Kad vlasnici ne bi ispunili tu dužnost u
propisanom roku, porezna bi vlast postupala
protiv njih u smislu $. 31 odnosnog naputka.

Lutrija. U srijedu na 1. o. mj. izvučeni
su ovi brojevi: 40, 54, 84, 21, 69.

Iz Zalagaonice. U mjesnoj Zalagao-
nici (»Monte di Piet&«) u srijedu će se održati
dražbena prodaja zaloga te nijesu bili obnovlje-
ni u propisano vrijeme. Ko hoće da svoje otku-
pi, neka prikaže odnosne cedulje najkasnije do
podne dana 7. ovog mjeseca.

Dubrovački parobrodi. »Istok« na
putu iz Poti za Servolu krcat rudom. — »Leo-
poldina« na putu iz Tyne za Trst, krcat ugljev-
ljem. — »Srgj« u Kardifu krca ugljevlje za Trst.
— »M. Immaculata« na putu iz Nikolajeifa za
Anversu, krcat rudom. — »Daksa« u Trstu iskr-
cava ugljevlje. — »Federiko Glavić« u Taganro-
gu krca žito za Weser. — »Zora« u Weseru_is-
krcava žito. — »Presj. Becher« na putu iz Swan-
sea za Mletke, krcat ugljevljem. — >»Bosanka«
na putu iz Rotterdama za Gruž, krcat ugljevljem.
— »Dubrovnik« na putu iz Kardifa za Trst, krcat
ugljevljem. — »Dubac« u North-Shieldsu krca u-
gljevlje za Trst. — »Gradac« ria putu iz Genove
za Crno more, prazan. — »Lapad« na putu iz
Garrucha u Španjolskoj za Rotterdam, krcat ru-
dom. — »Prazattus« na putu iz Poti za Anversu
krcat rudom, — »MNaprijed« u Trstu na popravku.

Dobrotvorni prinosi. Da počaste
blagu uspomenu kćerce Nevenke gosp. profesora
Zuvitea, priložiše u fond »Sofija«: g. Kriletić, u-
pravitelj, K_ 10; g. prof, Mostahinić K 15; po K
5: ggje. učiteljice Korlaet, Lovrić, prof, Bizzarro,
Giadrov, Markovinčić, Srincich i profesori V. V,
Vukasović i Marcocchia; po K 4 gča. uč. Kova-
čić i g. prof. Carić; K 3 g. uč. Maroević; K 2
g. Don V. Taljeran. — Istom prigodom udijelio

 

je Dječjem Zakloništu g. prof. Gjuro Dević K 5.
Za Družbu sv. Ćirila i Metoda, mješte br-
zojavne čestitke Dru Ljubu Baćiću, polaže 1 K
g. Miho Kusijanović, učitelj.

 

Odgovorni urednik FRANO SCHICK.
Tisak i vlasništvo »Dubrovačke Hrv. Tiskare«.
NIL Oda S rL A dA ON ti aa A SLON Or a S

 

JAVNA ZAHVALA,

Svim slavnim mjesnim Vlastima i Uredima;
svim uglednim Društvima, Korporacijama i uči-
teljskim Zborovima; svim gospogjicama pitomi-
cama preparandija i učenicama vježbaonice; te
napokon svoj onoj plemenitoj gospodi, koja nam
bilo čim iskazaše svoje saučešće u nesreći, što
nas je zatekla smrću naše nezaboravne

NEVENKE
budi najsrdačnija hvala i vječita naša harnost.
U Dubrovniku, na 1. jula 1914.

Profesor Augustin Zuviteo
(93) za se i za svoju porodica.

 

villa u

Unajmljuje se moderna ila.

sa lijepim vrtom u blizini stanice električnog
Tramvaja. Pobliže na ovu administraciju lista (94)

 

aw DVA DANA BORAVKA 23-e
u čarobnoj prestolni Bavarske.

Izvanredno putovanje
u MONAKO (Bavarska)

sa posebnim vlakom i sa znatno sniženom
cijenom | to baš:

iz Trsta tamo i amo

Il. razred sve uračunato kruna 82.
pe kil "“ " " *
Spavanje u hotelima prvoga reda, doručak
i objed u glavnim gostionama, prenos priljage,
ulaz u muzeje, galerije, automobili, kočije, tramvay
i t. d., sve uračunato,
Polazak iz Dubrovnika četvrtak večer na 16.
Jula u 62 sa »Baron Bruck« gje se dobiva 33%
popusta, povratak Lloydom, ili sa brzim »Lo-
vrjenac« na kojemu se dobiva olakšica jedno
mjesto za drugo.
Za obavijesti i prenotacije

(92)

 

Konjićev sapun
od ljiljanovog mlijeka
od Bergmann & Co., Tetschen a/Elbe.

 
 
 
 
    
  
  
  
  
  
  

ostaje poslije kao i prije nedostiživ u svo-
joj djelatnosti proti ljetnim pjegama kao
što i neophodno potrebit za racionalno go-
jenje kože i ljepote, što se potvrgjuje ne-
oprovrgljivo sa svaki dan dolazećim pismi-
ma priznanja. Može se dobiti po 80 para u
ljekarnama, drogarijama i dućanima parti-
merija i o, Na isti se način preporuča
Bergmanova ljiljanova krema »Manera« ču-
dnovata za uzdržanje nježnih damskih ruka;
u tubima po 70 para može se svuda
dobiti, (86)

  

 

AUSTRO-AME

 

  

RICANA

Dioničko Parobrodarsko
Društvo u TRSTU.

Najbrža i najsigurnija preko-
oceanska parobrodska pruga, po-
sjeduje najelegantnije parobrode
sa dva stroja i dva viljka.

Prevaža putnike u sve krajeve
sjeverne i južne Amerike i Ca-
nadu, uz veoma umjerene cijene,

Odlazak iz Trsta za sjevernu
Amerikui Canadu svake subote,
a za lužnu dva puta mjesečno.

Putnici koji žele putovati u
krajeve sjeverne Amerike, moraju
doći u Dubrovnik u srijedu u
jutro, odakle će istog dana po-
slije podne u Trst, gdje će ostati
jedan dan na troškove istog dru-
štva, a odatle će slijedećeg dana
proslijediti put za Ameriku.

Putne karte kao i potanje oba-
vijesti daje:

BRACA BANAZ
glavni zastupnici za Dubrovnik
1 Okolicu. (2