PRAVA.

 

CRVENA HRVATSKA

 

CIJENA JE LISTU SA DONASANJEM U KUĆU ILI S POŠTOM NA GODINU K 6.
NA PO ILI ČETVRT GODINE SURAZMJERNO; ZA INOZEMSTVO OODIŠNJE K. 9.
KO NE VRATI LIST KAD MU PREDPLATA MINE, SMATRA SE DA JE PREDBROJEN
1 ZA DOŠASTO POLUGODIŠTE. — PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.

IZLAZI SVAKE SUBOTE

POJEDINI BROJ STOJI 20 PARA.

ŠTVU. — ZA ZAHVALE
ZA OGLASE 20 PARA PO

 

 

 

Br. 491.

 

SEPTEMBRA 1914.

PRETPLATA I OGLASI ŠALJU SE ADMINISTRACIJI, A PISMA I DOPISI UREDNI-

UZ POPUST. RUKOPISI SE NE VRAĆAJU. LISTOVI NEFRANKIRANI NE PRIMAJU SE.

I PRIOPĆENA PLAĆA SE 30 PARA PO PETIT RETKU,
RETKU A KOJI SE VIŠE PUTA TISKAJU PO POGODBI

 

 

Hrvati - junaci.

Priznanja, koja stižu sa najkompetentnijih
mjesta našim hrabrim hrvatskim četama,
potiču nas, da malo više pozornosti svra-
timo na junaštva Hrvata u ovom ratu.

Od pamtivijeka je poznata junačka hrvatska
desnica. Upamtili su je dobro svi razni na-
rodi, s kojima je hrvatski narod boj bio,
a u zemljama, gdje se je hrvatska krv lila,
još se i danas sa strahom sjećaju Hrvata.

Ovu svoju Aistoričnu hrabrost zasvje-
dočile su hrvatske mišice i u ovom ratu,
pak nije čuda, da su sa najvišeg mjesta
hrvatski vojnici osobito pohvaljeni, i da se
sam sijedi Vladar još i sada milo sjeća
»starinskog junaštva hrvatskih boraca,
koji stoje pred neprijateljem“, kako se to
veli u pismu kabinetske kancelarije uprav-
ljenu tu skoro vit. Vukoviću.

I generalisimus naše oružane sile, nad-
vojvoda Fridrik ,smatra za svoju časnu
dužnost, da odmah saopći junaštvo i
spremnost na žrtve hrabre treće brigade
pred Bilećom.

Zborni zapovjednik FZM. Wurm _oso-
bitim zadovoljstvom ističe vrsnoću obiju
dalmatinskih pukovnija ,,Grof Lacy br.
br. 22 i pješadijske domobranske puko-
vnije br. 27 u Gružu, koju su vrsnoću
te čete dokazale izglednim držanjem pred
neprijateljem i djelima sjajne hrabrosti.“

I general Danki ističe Zagrebačkom na-
čelniku Holjcu, da je ,,ponosan na sjajnom
držanju Zagrebačke domaće pukovnije u
znamenitoj bitci kod Krasnika.

U službenom su se pak komunikeju
od 16. kolovoza s osobitom pohvalom is-
takli sjajni uspjesi hrvatske ć. i k. pješačke
pukovnije baruna Giesla, u kojoj se bore
hrabri naši Varaždinci.

I tako su redom iskazale svoju odvaž-
nost i hrabrost sve hrvatske regimente i
zaslužile razna priznanja.

A neprispodobivo je doista junaštvo
hrvatskih četa osobito pri navalama ,,na
Juriš“. Tu su oni pravi lavovi i znaju da
čine čudesa od junaštva. U ovom su pak
ratu svoj stari poklik .,na juriš“ zamijenili
sa bugarskim ,,na nož!“ A Srbi su i Rusi

PODLISTAK.

Primismo od ć. k, Namjesništva i Zadru slijedeći :

NAPUTAK
glede prijavljivanja prenosnih (prelažljivih) bolesti.

Zakon 14. aprila 1913., o odvraćanju i suz-
bijanju prenosnih (prelažljivih) bolesti, označuje :
skrlet, difteriju, crijevnu pošalinu, srdobolju (di-
senteriju), epidemijsku ukočenost šije, babinju
ognjicu, osipnu pošalinu, boginje, azijsku koleru
kugu, povratnu groznicu, gubu (lepra), egipatsku
upalu očiju (trahom), žutu groznicu, crni prišt
(antrax), sakagiju, bjesnoću kao i ozlede usljed
ugriza bijesnih životinja ili životinja, o kojima se
sumnja da su bijesne, ma bjesnoću sumnjivim
životinjam bolestima podložnim prijavi, t. j. svaki
slučaj oboljenja ili smrti, kao i sumnja oboljenja
ili smrti uslijed jedne od ovih bolesti — osim
proste sumnje na babinju groznicu — podložni
su prijavi u smislu zakona, te se prema tome
imađu bezodvlačno prijaviti općinskom načelniku.

Naredba Ministra unutrnjih posala 5, maja
1914. na temelju zakonske punomoći prostire u
toliko dužnost prijave i za dobrac (morbilli), za-

uvidjeli, da ovaj hrvatski ,,na nož!“ ni-
malo ne zaostaje za onim bugarskih voj-
nika, a gdjekada znade, da ga i nadmaši.

U borbama sa Kozacima na granicama
Galicije osobitu je hrabrost i vještinu iska-
zalo hrvatsko domobransko konjaništvo.
Njih se Kozaci e boje i nazivlju ih ,,cr-
venim vragovima“.

Pohvalno se spominju i bosanske re-
gimente, u kojima se na osobiti način ističu
muhamedanski dobrovoljci,

Ovim svojim junaštvom, kao i sprem-
nim i veselim odazivom na rat, hrvatski je
narod najbolje zasvjedočio svoju vjernost i
ljubav prema svom viteškom Vladaru i do-
movini a ujedno sjajno osvjetlao sebi lice.

Tim je daleko od sebe otklonio svaku
i najmanju sumnju, da bi on tobože bio za
»naciju«, koju su mu -neki ter neki htjeli da
narinu. Hrvatski je narod brzo uvidio, ot-
kuda taj vjetar duva i čuvao se svih novo
importiranih ideja. To se je najbolje do-
kazalo držanjem Hrvata u ovom ratu.

Nije stoga čudo,
piše : Sad vidimo, što je Hrvatska i što su
su Hrvati,...

djelom pokažemo, da-im se divimo !

vim lovorima ovjenčati staru slavu boreći
se sve do kraja poput lavova za Kralja i
za Dom!

Bog će dati, da će ova junaštva hra-
brenih naših četa doprinijeti još sjajnijim
pobjedama naše vojske !

Živjela vojska!

Živjeli Hrvati-junaci!

 

Sa ratišta.

Na sjevernom bojištu.

Nakon petdnevne borbe kod Lavova, sada
je prama najnovijim vijestima u Galiciji nastala
pauza. Zadaća, koju je imala naša vojska, da
naime prepriječi prodiranje ruske sile 'u Nje-
mačku, i bez obzira na njezinu brojnu nadmoć
da je zaposluje dok Nijemci na zapadnom ra-
tištu svrše svoju zadaću i pridruže se našem boju,
uspješno je izvršila,

beola i pljuskavice (varicella) u koliko odregjuje
i za ove bolesti dužnost prijave ali ograničenu
na stanovita mjesta, a baš za dobrac, zadušni
kašalj, zaušnjake kad se pojave u liječilištima,
kupalištima, ljetovalištima, zimovalištima i ovim
sličnima, koja će pokrajinska politička vlast ozna-
čiti, pak za ove tri bolesti i još za rubeolae i
sitne ospice, kad se pojave u zavodima i inter-
natima, koja će pokrajinska politička vlast ogla-
som označiti kao take.

Bezuvjetna je dužnost da podnese prijavu
dozvanog liječnika, a u bolnicam, rodilištima i
ostalim humanitarnim zavodima ravnatelja zavoda
ili predstojnika odjela koji je posebnim propisi-
ma na tu dužnost obvezan, zatim i mrlvozorca,

Dužnost je još da podnese prijavu i pri-
zvane primalje, bolesničara po zvanju, koji nje-
guje bolesnika, predstojnika gospodarstva (do-
maćina, ravnatelja zavoda) ili one osobe, kojoj
je mjesto njega povjerena uprava gospodarstva
(doma, zavoda), predstojnika javnih i privatnih
učilišta i dječijih zabavišta i to što se tiče po-
dregjenih im učenika, te školskih podvornika,
stanara ili one osobe, kojoj je mjesto njega po-
vjeren stan, voditelja gostioničarskih i krčmarskih
obrta i njihovih zamjenika, odobrenih od vlasti,
u pogledu osoba, koje su kod njih na stanu ili

 

dušni kašalj (pertussis) zaušnjak (parotitis) ru-

zaposlene, napokon vlasnika kuća ili one osobe

što »Bud. Naplo« |

 

Hrvati su nas svojim držanjem |
zadivili. Bit će dužnost nas Magjara, da im ;

I

I mi se potpunim pravom dičimo i| Loyda« izvještava, da y
ponosimo tako hrabrim držanjem Hrvata- | žaja sastoji u tome, što on osigurava naše spojne
junaka, pa smo uvjereni, da će oni još no- | linije. Mi smo bili dosada u ofensivi. Nova kre-

 

Južno od Lavova naša je ofenziva polučila
sjajan uspjeh. Provalili smo svom silom, poti-
snuli smo neprijatelja, zarobili 10.000 Rusa i
zaplijenili 80 topova. Ali je neprijatelj proti na-
šem lijevom krilu kod Rawaruske koncetitrirao
upravo nepredobivu nadmoć, a prijetilo je, da će
se utisnuti izmegju vojske generala Dankla i na-
šeg lijevog krila. To se je moralo zapriječiti,
Hvala okretnosti naših vojskovogja i hvala ju-
naštvu naših četa, pošlo je za rukom, omesti tu
nakanu neprijatelja.

Sve su naše bojne sile sada sakupljene u
kud i kamo povoljnijem prostoru, a stoje pri-
pravne za daljnje operacije.

O tome su stizale ove dane slijedeće služ-
bene vijesti:

Službeno se 12. o. mj. javlja iz Beča ovo:
U bitci kod Lavova uspjelo je našim bojnim si-
lama, koje su postavljene na grodeškoj cesti i
južno, nakon petdnevnog ljutog kreševa, poti-
snuti neprijatelja natrag, te zarobiti 10.000 zaro-
bljenika i mnogo topova. Nu ovaj uspjeh nije
se mogao posve iskoristiti, pošto našem sjever-
nom krilu kod Rawe-Ruske velika premoć pri-
jeti, a osim toga su prodrle nove ruske sile kao
što proti Danklovoj vojsci tako takogjer i na
prostoru izmegju ove vojske i lavovskog bojišta.
U oči vrlo znatne pretežitosti neprijatelja bilo je
upuino, da se vojske, koje se već tri sedmice
skoro bez prekida jumački bore, sakupe u do-
brom odsjeku i postave spremne za daljnje ope-
racije.

14.

 
 

Poster

septembra“

ost novog polo

 

lanja učinjena su po našim željama. Na našoj
obranbenoj liniji doskora će biti sakupljena naša
vojska u potpunoj snazi, Prave odluke doći će
tek tada. Naši su dosada zarobili najmanje 50.000.

15. septembra: Izvjastiteli javlja: Prelaz na-
ših u novi položaj izv
Izmoreni neprijatelj 1
u kretanju. Naše čq
sa deset hiljada zard
jenjenih topova u nO
obzira na ružno vrijeme u»
pripravljaju za nove bojeve.

Kako »Zeit« javlja: 15. septem brije
su se armađe Dankla i Auffenberga sa glavnom
vojskom.

16. septembra. Na galičkom ratištu još traje
ratna pauza.

Službeni izvještaj o borbi oko Lavova.
Beč, 16, septembra: Iz ratnog stana za štampu
službeno se javlja: Pobjeda na Huczwi stvorila
je ratni položaj, koji je omogućio, da se napanu
vrlo jaka ruska odijeljenja, koja su prodrla u
Istočnu Galiciju. U saznanju potrebe, da se po-

 
 
 
  
 
 
 
 
 

s

kojoj je povjereno upravljanje kućnim redom.
Neg dužnost prijave za ove osobe nastupa samo
onda, ako su još prije, nego li je bio prizvan
liječnik, pripoznale po karakteru odnesnog slu-

(čaja dužnost prijave ili su je mogle predposta-

viti; dalje još i onda, kad nema nijedne osobe
od onijeh, koje su obvezane da prijave a koje su
bile gore redomice navedene.

Pri slučajevima crnog prišta (anthrax), sa-
kagije (malleus), bijesa (lyssa humana) kao i u-
grizima od bijesnijeh životinja, o kojima se sum-
nja da su bije dužni su prijaviti takogjer i ve-
terinari ako su pri vršenju svog zvanja doznali
da je koja osoba bila okužena ili da opstoji
sumnja takovog okuženja.

Prijava, koja se imade bezodvlačno upraviti
općinskom načelniku, valja da sadrži ime, godine
života i prebivalište (stan) oboljele ili preminule
osobe a po mogućnosti, i ime bolesti,

Prijava se može obaviti pismeno, usmeno,
brzojavom ili telefonom; ako je prijava bila u-
činjena telefonom, imati će se odmah pismeno
ponoviti,

Za prijavljivanje obvezane su služiti se
propisanog obrasca samo one osobe, koje su
naznačene u stavci 1, $ 3 zakona, naime prizvani
liječnik, u bolnicam, rodilištima i drugim huma-
nitarnim zavodima ravnatelj zavoda ili predstojnik

mogne naša vojska, koja je odstupila nakon bo-
jeva istočno od Lavova, dobila je zapovijed po-
bjednička vojska u boju kod Komarowa, da pro-
tiv potučenoga neprijatelja nakon kratkog pro-
ganjanja ostavi samo manja odjeljenja, a da
glavnu svoju snagu grupiše u prostoru Narol-
Uhnow za nastupanje na Lavov u pravcu, koji
je gotovo protivan njenom dotadašnjem ofensiv-
nom pravcu, što je bilo provedeno već 4. o. mj.

Izgledalo je da Rusi, nakon ulaska u glavni
grad Galicije, koji im je ostavljen bez borbe,
namjeravaju napad sboka u pravcu prema Lu-
blinu, pri čemu. su mislili, da mogu zanemariti
našu vojsku, koja je povučena za liniju grodeč-
kih ribnjaka.

Megjutim je ova vojska stajala spremina,
da ugje u borbu naše vojske, koja je nastupala
sada sa sjevera prema Lavovu. Dne 5. o. mj.
stigla je već pošljednja grupa vojske preko že-
ljezničke pruge Rawaruska-Horyniec. Držeći i
dalje lijevim krilom prostor oko Rawaruske, okre-
nula je desnim krilom 6. o. mj. do Kurniki, &
7. o. mj. stupila je boj sa jakim neprijateljskim
silama, koje su bile isturene na sjever.

Rano izjutra 8. o. mj. počeo je naš opći
napad sa 70 kilometara širokog fronta Komarno-
Rawaruska, koji je do 11. o. mj. bio skroz 1špje-
šan, a naročito je na južnom krilu bio prerešri
u blizinu Lavova. No pored tih uspjeha bilo je
potrebno, da se fiaredi nova grupacija naše voj-
|ske, jer je njeno sjevero krilo bilo ugroženo
| kod Rawaruske i jer su nastupale svježe daleko
jače sile kako prema armadi, koja se boti išpreu
| Krasnika, tako i u prostoru izmegju ove aritiade
i bojišta oko Lavova.

U teškim borbama istočno od Grodeka 10.
o. mj. bili su kod divizije, koja je ondje napa-
dala, vrhovni zapovjednik vojske nadvojvoda
Friedrich i prestolonašljednik nadvojvođa Katlo
Franjo Josip.

Kako u svim dosadašnjim bojevima i okr:

 

 

je. | šajima, učinile su naše hrabre čete, koje se već

ri nedjelje neprestano bore, i pred Lavovom što
najbolje i ponovo dokazale svoja bravutu i
valjanost, U petdnevnoj borbi imala si oba di-
jela teške gubitke, naročito kod Rawaruške kt:
vavo je odbijeno više noćnih: napada Rusa. Za:
robljeno opet masa Rusa, a megju ovima mnogo
oficira, Iz iskaza naših glavnih etapnih vlasti pro-
izlazi, da je dosada odvedeno u unutrašnjost
monarhije 41,000 Rusa i 8000 Srba, & 2aplije-

njeno je dosada u borbi preko 300 poljskih
topova.

Uzevši sve skupa može se istaknuti, dase
je naša vojska sa uspjehom mogla staviti: saaj-
aktivnije i u najjunačkijoj borbi pretiv brojevnog :
jačeg neprijatelja, koji se hrabro.i tvrdokorno
bori. — Zamjenik šefa generalnog štaba pls sjo«
fer, generalmajor. i

odjela, koji je po posebnim propisima na io
obvezan, a to sato da se nie bi okasnilo. prijavom,
što bi nezgodno bilo.

U onim slučajevima, u kojima je prijava sa
strane osoba naznačenih u stavci 1, $ 3 zakona,
bila na drugi način podnesena, trebaće je kroz
24 sati ponoviti na pomenutim propisanim for-
mularom.

Osim ove opće dužnosti prijavljivanja: na
i naredba nameću liječnicima u stanovitim sla-
čajevima još osobifu dužnost prijave, Liječnici
imadu naime osim toga prijaviti odmah svaki
prvi slučaj oboljenja ili sumnje oboljenja od
skrleta, difterije, osipne pošaline, boginja;-azijske
kolere, kuge ili egipatsko upale očiju a: baš te-
legrafskim, telefonskim putem ili ako im na ovaj
način to nije moguće — po posebnom glasniku
općinskom načelniku i kotarskoj političkoj: vlasti,
a u gradovima sa vlastitim / pravilom, pokrajia
skoj političkoj vlasti. Isto tako valja prijaviti op+
činskom riačelniku i svaki prvi slučaj bjesmoće.

Dužnost je takogjer općinskog načelnika
da najpospješnijim putem obznani: kotarsku: po-
litičku vlast o: prvom slučaju gore navedenih
bolesti,

Sa istom pospješnošću mora se prijaviti
kotatskoj političkoj vlasti, u gradovinta sa: vlas-
titim pravilom političkoj pokrajinskoj vlasti, .ne-