= PRAVA _

 

 

CRVENA HRVATSKA

 

CIJENA JE LISTU SA DONASANJEM U KUĆU ILI S POŠTOM NA GODINU K 6.
NA PO ILI ČETVRT GODINE SURAZMJERNO; ZA INOZEMSTVO GODIŠNJE K. 9.
KO NE VRATI LIST KAD MU PREDPLATA MINE, SMATRA SE DA JE PREDBROJEN
1 ZA DOŠASTO POLUGODIŠTE. — PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.

 

 

PE a

Br. 492.

 

|A toga se ona najvećma boji i već od sa-

Lukavi Albion. OI |
me pomisli drhće.

Malo je naroda na zemlji, koji bi uživali | Prije rata ona se je junačila kao malo |
manje simpatija od Engleza. Njih ne mo- | ko, Prijetila je, da će sa svojom flotom kroz |
gu da podnesu ni primitivni kao ni kul“| sama 24 sata uništiti cijelu njemačku mor- |
turni narodi. A ovakovu općenitu antipa-| naricu, a svojom kopnenom vojskom da
tiju mijesu Zaslužili samo radi svoje mrke|ce obilno pomoći svoje saveznike. Ali eto |
ćudi i flegmatičnog temperamenta već po-|yeć dva mjeseca da rat bijesni a moguća |
glavito radi svoje egoistične politike.

\ Engleška što je učinila? Čim može da se |
Traljavi upravo interes, to je vrhovno | podiči ? |

IZLAZI SVAKE SUBOTE

POJEDINI BROJ STOJI 20 PARA.

U DUBROVNIKU, 26. SEPTEMBRA 1914.

PRETPLATA | OGLASI ŠALJU SE ADMINISTRACIJI, A PISMA 1 DOPISI UREDNI-
šTVU. — ZA ZAHVALE I PRIOPĆENA PLAĆA SE 30 PARA PO PETIT RETKU,
ZA OGLASE 20 PARA PO RETKU A KOJI SE VIŠE PUTA TISKAJU PO POGODBI
UZ POPUST. RUKOPISI SE NE VRAĆAJU. LISTOVI NEFRANKIRANI NE PRIMAJU SE

ALINA IN AA NIN DANAS

God. X.

( ić |sljednji pokušaj Francuza za ofensivu. Time je
Sa ratišta. RECE potpuno skršena njihova snaga.
Na francuskom b : »Berliner Tagblatt« javlja: Položaji Nijema-
DSD DAI pe i i \ea zapadno od Chalonsa neobično su jaki. Na-
Pi io a E ih Di) e like | činjeni su od metra debeli šančevi i čelične plo-
Sastojao a doma E Pl o Ke i ariza, | če, mašinske puške postavljene su na nevidljive
ile ot Dii spriječili E ValA Nišinaca na Ba: | polozaje, a teška arliljerija smještena je iza šanaca.
, ae i fi i N =
riz i osigurali uzmak svoje već poražene vojske, | yo; IE u NADANeju i engltko NR RCISEU
drugi dio počam od 16 ov. mj. sastoji u nje-| Joj jE je poor AKU POJE djeve:
hačtoj rotnava gdje je sjemačko desno ki. či ai ara azar, žale da grad a
lo potuklo Francuze, a središte pobjedonosno | tijem trpi štetu. Dana je uputa, da se, koliko je

napreduje. PE
O njemačkim uspjesima u Francuskoj sti: | moguće, štiti katedrala,

načelo njihova života i rada!

Što je morala da od njih pretrpi
tolička Irska, ta zemlja mučenika, što li ju-
nački Buri, ne dade se ni opisati. Čovjek

sitnost i pohlepa za novcem prva je i glav-
na karakteristika Engleza. Radi zlatnih i
diamantnih rudnika uništavaju oni slobodu
junačkog burskog naroda, a kako krv si-
saju po ostalim svojim kolonijama, dobro
je poznato.

\ Uz ovu auri sacra fames druga je
nota engleške politike lukavost i himbe-
nost. Ova se tako jasno očituje pri svakom
njezinom koraku, da je već postao pro-
verbijalan_ perfidni Albion.

U svim svjetskim dogagjajima otskače
i odviše ta engleška lukavost. Ona znade
sad amo sad tamo baciti kamen smutnje,
a onda iz daljega motriti borbu, pak -prva
doći na diobu.

| sadašnji evropski rat maslo je nje-| pale staroj liji, i kako nijesu bolje upoznali |

zine politike. Da se ona umiješala nije,
onda je više nego sigurno, da do rata ili |
uopće ne bi bilo došlo, ili ne bi bio za
hvatio tolikih dimensija. |

Zašto je engleška stupila u rat, to je'
već stara pjesma, a nije nego primjena na-
čela njezine politike. Potakao ju je najprije |
interes, da oslabi Njemačku, jer se silno |
boji njemačke konkurencije na svjetskim |
tržištima. |

Vidi se i njezina lukavost, kako je,
proti Njemačkoj poslala Rusiju i Francu-
sku, da se bori, a ona je preuzela sebi
milu ulogu posmatrača iz daljega. Nego |
ovog se puta ljuto prevarila u računu. Nje-|
mačka je tvrda kost, koja je polomila zu-|
be i Rusima i Francuzima; sad bi Engle-
ška morala stupit u očitu borbu iz bliza.

 

PODLISTAK:

Naša bojna pošta.
(Kako je organizovana i kako djeluje.)

Naša bojna pošta uregjena je pomoću au-
strijske i ugarske, te bosansko-hercegovačke p -
štanske uprave a na trošak ratne uprave, Njena
je zadaća, kako odregjuje $. 1. organizacijonih
pravila, posredovati poštanski saobraćaj izmegju
pojedinih armada na bojištu te ratne mornarice
i pojedinih odjela vojnih četa. Bojna pošta po-
spješuje s brzim i sigurnim otpremanjem službe-
nih pošiljaka vojničke ciljeve, a s druge strane
uzdržava i krijepi duševni dodir i nerazdruživu
zajednicu izmegju armada na bojištu, te morna-
rice i postojbine vojnika. Uz službene pošiljke,
megju kojima ne smije nikada biti službenih
spisa operativnog ili taktičnog sadržaja, otprema
bojna pošta i privatne pošiljke. Strogo valja raz-
likovati pošiljke k armadi i one od armade, K
armadi se otpremaju obične nepreporučene pi-
smene pošiljke svake vrsti (pisma i vojne dopi-
snice, obične dopisnice, tiskanice, novine, uzorci
i uredovni akti, te novčana pisma do 1000 K).

 

Ako je koje zatvoreno pismo sumnjivo, državna

Jedino mora da zahvali svome admi-

ka- ralu Jellieoe, da je vješto izbjegavao, da.

napane ili da napadnut bude od njemačkih

\ratnih lagja, a divi se i vještini svoga voj-
se zgraža, kad samo pomisli na to. Neza-.

skovogje Frencha, koji je vješto uzmicao
pred njemačkim granadirima.

Nego i za nju postaje stanje kritični-
je, jer eto su počeli tonuti njezini krstaši
Indija se već buni, a i u Egiptu sve vri-
je pak kao da će brzo i prekipjeti .

Opet se je očitovala i njezina himbe-
nost: najprije je saveznike potisla u rat,
pa ih onda ostavila na cjedilu, a da ne bi
sve izgubila, sputala ih je novim ugovo-
rom, da naime ne smiju sklopiti mira bez
njezine privole. A ko zna, da i ta privola
ne dogje prije nego bi se uopće i očekiva-
ti moglo, ili da je saveznici ne budu ni
čekali.

Svijet se pravom pak čudi, kako su i
Francuska i Rusija tako slijepo na lijepak

njezinu pravu svrhu.

Sadašnji saveznici Engleške bili su do
jučer njezini najljući dušmani. I Rusija se
još dobro sjeća poraza od Japana, što joj
ga je skuhala Engleška, a često dolaze u
konflikt i njihovi interesi u Aziji.

Već je pak Napoleon Veliki proglasio
Engleze za najveće neprijatelje francuske
nacije, i Francuska nije od nikoga toliko
pretrpjela koliko od Engleza. Mogli su da-
kle znati, da je Engleška uvijek bila jedno
u riječima, a drugo na djelu, pak da će
tako i sada biti. Upropašćena Belgija samo
je novi dokaz varavih engleških obećanja.

Engleška je zaigrala vrzino kolo, iz
koga reg bi da neće lako čitava izići, jer
ko sije buru, mora da požanje oluju.

— qa

ga policija smije otvoriti, jer za vrijeme rata ne
vrijedi zakon o čuvanju pismene tajne.

Od armade se šalju: vojne dopisnice, obi-
čne dopisnice i obična nezatvorena pisma do
100 gr. no to samo onda, ako su provigjena
žigom vojne oblasti u znak, da ih je ona pre-
gledalala. S obzirom na vojne interese i da o-
stanu vojničke odredbe tajne, osobito prije od-
lučnih bitaka, može se poslovanje bojne pošte
djelomično ograničiti ili posvema obustaviti, pre-
ma odredbi armadnih zapovjednika.

"Organizacija bojne pošte razabire se već iz
puta, što ga obavi bojna pošiljka. Vojna dopi-
snica, koju n, pr. bacimo u Dubrovniku u koju
poštansku škrinjicu, pobere se s drugim pismi-
ma i dopisnicama, Iz Dubrovnika otprema se
razdiobnom poštanskom uredu (Postsortierstelle),
a odanle sabirnom poštanskom uredu. Tu sada
stupa u bojno područje etapa i dolazi najprije
nadležnom glavnom  bojno-poštanskom uredu
(Hauptfeld-postamt) koji je opet u savezu sa ar-
madnim poštanskim ravnateljstvom, Glavni bojni
poštanski uredi nalaze se obično na željezničkim
prugama, te dobivaju velike množine poštanskih
pošiljaka za čete po željeznici. Glavnom bojno-
poštanskom uredu podregjeni su bojni poštanski
uredi, koji posluju u vozovima, naročito za to

| zale su ovu sedmicu slijedeće vjjesti :

Berlinski glavni vojni stan javlja 18/9.;

Trinaesti i četvrli irancuski vojni zbor kao
|i dijelovi mnogih divizija jučer su južno od No-
| yona odlučno potučeni, te su izgubili više ba-
|terija. Neprijateljski napadaji protiv raznih mjesta
u ratnoj liniji krvavo su odbijeni i neprijatelji
savladani; a isto je tako suzbijen i sličan poku-
šaj franceskih lovaca na kosi planine Vogesa u

 

| dolini Breuschtal. Pri jurišu na Chateau Brimont |
kod Reimsa zarobljeno je 2500 neprijatelja, a|
zarobljeno ih je i inače u otvorenom poljskom |

boju. Zaplijenjeno je i mnogo topova, ali se još
ne može ustanoviti, koliki ih je broj.

 

|
|

 

vrijeme pa smeta razvitku njemačkog prodiranja.

 

stanju. Francuske čete mora da su vrlo izmo-
| rene od silnog marša. Imadu mnogo bolesnika.
\ Izvjestitelj engleskog lista »Timesa« javlja
|o strahovitim prizorima, šlo_su se odigrali na
razbojištima na rijeci Marni. Željeznički. vlakovi,
što voze u Pariz, prenatrpani su ranjenicima.
|Na jednom su se mjestu Nijemci branili iza
| gomile mrtvih irancuskih vojnika, koja je bila

 

visqka šest stopa. Sedam hiljada francuskih mrtvih |

| vojnika označivalo je kasnije, gdje se je bio boj.

20/9. Njemačka vojska dobila je zadnjih
dana velika pojačanja na desnom krilu i sre-
dištu. Sada njemačka vojska stupa naprijed.
Dosada su već posvema potučena dva francuska
vojna zbora.

Nijemci su apsolutni gospodari svega po-
dručja izmegju rijeka Maase i Oise.

Francuzi u središtu uzmiču, a njemačko
desno krilo potiskuje francusku 'vojnu nadmoć
prama jugu.

Na tvrgjavu Verdun se i nadalje uspješno

velike uspjehe.

Njemački zrakoplovci javljaju, kako je velik
nered u irancuskim četama, koje bježe natrag.

Kišno vrijeme, koje traje već iri dana, oteš-
čava uzmak Francuzima.

Osnova njemačkoga glavnoga stožera je
posvema uspjela.

Nijemci svaki dan sve više suzbijaju male
francuske čete, koje kušaju da prodru u doline
planine Vogeza. I francuski su lovci opetovno
pokušavali da prodru, ali su im se pokušaji po-
svema_izjalovili,

»Vossische Zeitung« piše o pobjedi kod
Noyona, da se može uzeti, da je ovo bio po-

 

| poslovanje udešenim, u koje su upregnuta po
| četiri konja, te idu za četama u udaljenosti od
| 10-12 kim.

Sveza izmegju bojnih poštanskih ureda po-
država se pomoću automobila i običnih kola,
koja dovažaju poštu od glavncg bojno-poštan-
skog ureda i obratno. Zapovjedništva pukovnija
dobivaju svoju poštu kod bojnih poštanskih u-
reda, pa ju onda dijele megju svoje bataljune i
satnije. Istim putem prolazi i dopisnica, koju
vojnik šalje sa bojišta. -

Više puta se čuju tužbe, da vojnici na boj-
nom polju ne dobivaju nikakovih vijesti iz kuće,
Za te pritužbe saznao je i ratni ministar, pa je
odgovorio, da je to u savezu sa ratnim dogo-
gjajima. Vozovi bojne pošte pomiču se više ki-
lometara iza četa, megju povozom. Mnoga čela,
koja stoji u vatri, često mijenja svoje pozicije.
Danas je u dolini, a sutra već tamo na brijegu.
Po tome je jasno, da može svoju poštu primiti
tek za koji dan. U prvom redu pazi se na to,
da se što prije otpremaju dopisnice onih vojnika,
koji stoje u bojnoj liniji, a onda tek dolaze u
obzir vijesti iz domovine, koju se šalju vojnicima,

Kako se iz svega navedenoga vidi, ne može
bojna pošta tako hitro poslovati, kao pošta u
mirno doba, jer je vrlo komplicirana. Dopisnice

|
|
19/9. Kod Verduna je više izvanjskih utvrda |
skoro posve razrušeno topovima, te predstoji |
neposredno kapitulacija grada. Zavladalo je ružno |

Njemačke se čete unatoč tome nalaze u izvrsnom |

 

29/9. Za bojeva oko Reimsa osvojeni su

| utvrdni visovi ko Cracuellea, a za hoda prama

gorećemu Reimsu osvojeno je mjesto :Betheny.

Njemačke su čete napale zatvornu utvrdnu
liniju južao od Verduna, te su pobjedonosno
| prešle preko istočni rub lorenske kose, gdje je

| obrana vodio irancuski osmi vojeni zbor.

Jedan nasrtaj sa sjeveroistočne fronte kod

| Verduna odbijen je.

Sjeverno od Toula je njemačko topništvo
žestokom vatrom iznenadilo francuske čete, koje
su se odmarale,

U ostalom na irancuskom ratištu nije da-
as bilo nikakovih većih bojeva.

U Belgiji na istočnom ratištu položaj je
nepromijenjen.

23/9. Reuterov ured javlja: Engleski krsta-
ši »Aboukir«, »Hogue« i »Cressy« bili su u Sje-
vernom moru od njemačkih podmorskih lagja
probušeni i potopljeni.

\ Krstaš »Aboukir« bio je prvi pogogjen od
njemačkog torpeda, a kad su mu krstaši »Ho-
gue“- i »Cressy« priskočili u pomoć da spasu

| iomčad, bili su i oni od njemačkih torpeda po-

| gogjeni i potonuše.

| Znatni dio posade bio je spašen od jedno;

lkatoća i torpedarazarača.

Iz Berlina službeno se javlja:

| 24/9. Na desnom krilu zapadne njemačke
| vojske s onu stranu Oise bije se boj.

| Pokušaj zaokružavanja sa strane Francuza
nije imao nijednog uspjeha. Istočno Argonee-a
bio je zauzet Varennes. Navala slijedi naprijed
s uspjehom.

Dijelovi napredujuće vojske prama priječ-
tvrgjavama južao Verduna pobjedonosno su od-
bili žestoke protu napadaje; zaplijenili su stro-
jevnih pušaka i topova, a zarobili velik broj
vojnika.

Protiv mnogo priječ-tvrgjava južno Verdu-

 

puca. Njemački veliki opsadni topovi polučuju | na otvorila se je žestoka vatra iz topova s vid-

ljivim: uspjehom.
| U francuskoj Lotaringiji na granici Elsasa
bile su francuske predčete na pojedinim mjesti-
| ma natrag bačene.
| Na nijednom mjestu nije pala prava odluka.
Na ruskom bojištu.

Na ruskom bojnom polju, kako je službeno
bilo javljeno, slijedilo je svrstavanje naše vojske,
| nije se borilo izuzev neznatne okršaje.
| Osamljeni nasrtaj jedne ruske pješačke di-
| vizije dne 17. septembra žestoko je i krvavo bio
odbijen.

 

|sa bojišta svakako prije dospijevaju od onih
koje se šalju na bojište,

Patrulja u podmorskom brodu.

Ratni izvjestitelj »Minchener Neueste Nach-
richten« dobio je dozvolu, da smije učestvovati
u patrulji u jednom njemačkom podvodnom brodu.
O toj vožnji javio je svom listu ovo:

Hiljadupesto metara pred neprijateljem svi-
rali smo harmoniku, a neprijatelj nije to čuo.
Kadkad ju i mi sami nijesmo čuli, ali po kret-
njama sviračevim, po prebiranju po tipkama i
udaranju takta nogom razabirali smo melodiju,
pa smo pjesmu s njim zajedno urlikali, Jest, ur-
likali, koliko su nam pluća dopuštala — i opet
nijesmo ništa čuli, Takvu buku prave strojevi
podvodnog broda.

Što znam o vožnji prema škotskoj obali?
Gotovo ništa? Znali smo samo to: pobijediti ili
propasti. Udobno nije u takvoj orahovoj ljuski.
Prostor za momčad nije plesna dvorana, a ono,
što udišemo, vrlo je daleko od svježeg zraka.
Petrolej! Petrolej i opet petrolej! No kad se di-
gnemo na površinu, tad udišemo čist zrak!

Deset smo dana bili na putu, a nijesmo
znali, kamo plovimo. »U smrt ili k pobjedi. Više