PRAVA |

Za

 

CRVENA HRVATSKA

 

CIJENA JE LISTU SA DONASANJEM U KUĆU ILI S

KO NE VRATI LIST KAD MU PREDPLATA

[sem A
Br. 494.

ar

 

Srpska razočaranja.

Pošto su Srbi uz silnu agitaciju pro-
veli_po svim hrvatskim zemljama veliko-

* srpsku propagandu, to su oni bili više nego
uvjereni, da je već sve njihovo od Dunava
do Jadrana, jer da u tim zemljama sve već
čisto srpski osjeća i misli, i da jedva čeka

čas, da pozdravi bratiju kao svoje »oslo- |

boditelje«.

Služeći se lukavo slobodom i povlas-
ticama, koje su u našoj državi uživali, osno-
vali su bili svu silu najrazličitijih svojih in-
stitucija, pak su se nadali, da će tako naj-
bolje sondirati teren za daljnje svoje poli-
tičke operacije.

I tako su se čvrsto ušančili bili, da
im je uspjelo razbiti i glasovite procese Na-
stićeve i Friedjungove. Ništa im nije bilo
već nemoguće.

Ispraznim frazama o »bratstvu«, o

dinstvu«, a pod firmom jugoslavenstva, na-
cijonalizma znali su privući k sebi neke ter
neke od mlagjih političara, a osobito jedan
di-> naše neiskusne omladine, te joj raspaliti
maštu slavom Dušanova carstva.

i raznim obećanjima, i dinar-rubljima i or-
denima, te su i tim uspjeli, da neke tako

imena, i svoga jezika i svoje povijesti.
I ovim plaćenicima Srbi su slijepo vje-

NA PO ILI ČETVRT GODINE SURAZMJERNO; ZA INOZEMSTVO GODIŠNJE K. 9.
MINE, SMATRA SE DA JE PREDBROJEN
I ZA DOŠASTO POLUGODIŠTE. — PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.

I
»slozi«, o »uzajamnosti«, o »narodnom je-|

|bima, eto ti ga u taboru najzagriženijih

POŠTOM NA GODINU K 6.

POJEDINI BROJ

Va mam
U DUBROVNIKU,

| samu stranku prava i na njezine vigjenije
| članove i kako su lukavim svojim intrigama
znali prouzročiti razne darmare i istupe i
razdore u samoj stranci, ali je na sreću
hvala budnoj svijesti pravaša — srušiti ni-
jesu mogli. Od tih je navala stranka prava
imala mnogo da pretrpi, ali joj je ta borba
| davala novih sila i nove jakosti.

Na katolički su pak pokret dvojako
jurišali. Direktno : raznim objedama i sum-
|njičenjem te huckanjem na katoličko sve-
[Ssastvo, i iadirektno: širenjem liberalnih
načela, uzimajući uvijek na osobiti nišan
| omladinu našu.

I mi smo opažali čudnu pojavu, da je
|uz srbofilstvo uvijek spojeno i liberalstvo
|majgore fele, i obratno, da su svi naši li
| beralci bili najvatreniji srbofili. 1 to je tako
| konsekventno išlo, da nam u oči ne upade
niti jedna časna iznimka. Je li najvatreniji
| pravaš prigrlio liberalna načela, on je ne-
minovno postao i srbofil, a je li pristaša
katoličkog pokreta počeo ćutit slogu sa Sr-

liberalaca.

| Ova se je pojava opazila i kod poje-
| dinaca, i kod raznih društava, i kod svih |

| pravaških ili katoličkih frakcija. Da nam
Na pojedince su pak kadkad jurišali |

ovo iskustvo ima mnogo da služi za bu-

|dućnost, o tom ne treba sada ni da go-

| vorimo.
zabliješte, e se odreknu i hrvatskog svog |

Pa kad je nastupila ovako era srbofil-
stva u najljepšem cvatu, Srbi su se uobra-
zili, vjerujući izjavama svojih plaćenika, da

rovali, da je već sav naš narod zaplovio | su već bez borbe sve hrvatske zemlje osvo-

srbofilskom strujom, a kad tamo duše hr-
vatskog naroda ni iz daleka poznavali ni-
jesu, jer je sve te importacije narod s ne-

povjerenjem gledao, i čudio se samo, kamo san

su to neki njegovi vogje zabasali.
Pri tom poslu širenja srbofilstva naj-

tvrgja im je kost bila pravaška stranka i iza njega i
katolički pokret. Oni su im stali na putu i | časa. Sad su
mrsili im račune, i zato se je proti pravaštvu |ta, a kad ta
i »klerikalizmu« dizala tako silna hajka. — prevarili,
I sad istom razumijemo, zašto su se toliko razočaranji
nabacivali svim mogućim podvalama i na |de izjalovil

PODLIŠTAK.

Ratna kontribucija,

U redovitim ratnim izvještajima javlja se,
kako je njemačka vojska nekolicini belgijskih
gradova odredila, da imadu platiti ratne kontri-
bucije od nekoliko milijuna. Pod ratnom kontri-
bucijom razumijeva se ona novčana svola, koju

mora da plati ona općina ili zemlja neprijatelj. | cusku i stupali u vojsku.
skoj pobjedonosnoj vojsci, koja je zaposjela od- mnogo slučajeva 1 tu svrhu,
nosne krajeve, U starim vremenima su kontri. | čini pritisak na neprijateljsku
bucije bile neka vrst otkupnine od plijenjenja i | Prije konac beskorisnom ratu.

jili, i već su u svoj
Dušanovo carstvo.

Čekali su samo zgodan čas, da se taj
obistini. I u svojoj megalomaniji po-
stali su nestrpljivi, pak su sami počeli pro-
vocirati — i eto sarajevskog atentata, a
rata, od njih toli željkovana
mislili, eto uz nas svih Hrva-
imo, baš su se u tome tako ljuto
da je nastupilo za njih grozno
e, jer su se sada sve njihove na-
e, te je sva veliko-srpska ,pro-

oj bujnoj mašti slikali

posjednutom mjestu ili njegovom stanovništvu.
U njemačio-francuskom ratu god. 1870 Njemač-
ka se potonjim slučajem izdašno služila. Tim je
Njemačka mislila pučanstvo odvratiti od grozo-
vitosti, kojima je francusko pučanstvo za vrijeme
rata bilo tako sklono. Osobito velike kontribucije
ubirala je Njemačka u Alzaciji, jer su unatoč
stroge odredbe mnogi muški prebjegli u Fran-
Kontribucija imade u
da na taj način u-
vladu, da učini čim
Njemačka je tako

uništavanja zemlje po neprijateljskim četama. U | Svojedobno odredila kontribuciju od 25 franaka

prijašnjim naime vremenima nijesu bili toga na- | na glavu. I to je djelovalo,
zora, da se rat ne vodi proti stanovnicima ne- |mirilo i vlada odustala o:

da se pučanstvo pri-
d dalnjega ratovanja.

prijateljske države i proti privatnom vlasništvu, | Uzroci najnovijih kontribucija u Belgiji čitatelju

Da su pojedinci za ono doba, provaliv u nepri. |8u dovoljno poznat

jateljsko zemljište, isto oplijenili, to je iz povi-
jesti vrlo dobro poznato. Stanovništvo se za onda

moglo osloboditi plijenjenja, ako je položilo kao |

otkupninu posebnu svotu novaca, koju je već,
po uvigjavnosti odredilo odregjeno povjerenstvo. |
, Po sadanjem megjunarodnom pravu, koje ne po- |
zna plijenjenja, kontribucije u smislu podavanja

prijašnjih vremena nijesu više dozvoljene, Po da- |

našnjem megjunarodnom pravu smiju se kontri- |
bucije upotrijebiti samo u tri slučaja. Prvo sao
neka vrsta poreza za unišlu vojsku, drugo kao
nuždna potreba za održavanje vojske, a to obič.

no u naturalijama, i treće kao kazan proti za- |

Hijene na bojištu.

Ranjeni vojnik, koji leži u nekoj bolnici u
Pragu, pripovijeda: U nedjelju 13 septembra, ka-
petar nam je kod raporta objavio, da su se na
bojištu našla trupla, koja su bila očevidno oroblje-
na, mnogim našim mrtvim drugovima bili su odre-
zani prsti... Nama je prošao silan gnjev, Poručnik
nam je javio, da u noći idemo na lov na hijene. U
noći se doista naša kumpanija razdijelila na ma-

IZLAZI SVAKE SUBOTE

ŠTVU. — ZA ZAHVALE
ZA OGLASE 20 PARA PO

 

STOJI 20 PARA.

PRETPLATA I OGLASI ŠALJU SE ADMINISTRACIJI, A PISMA I DOPISI UREDNI-

1 PRIOPĆENA PLAĆA SE 50 PARA PO PETIT RETKU,
RETKU A KOJI SE VIŠE PUTA TISKAJU PO POGODBI

UZ POPUST. RUKOPISI SE NE VRAĆAJU. LISTOVI NEFRANKIRANI NE PRIMAJU SE.

 

 

 

10. OKTOBRA (914.
|paganda doživjela u hrvatskim zemljama
| potpuni poraz.

| To nam najbolje posvjedočiše skori

: | ehenosni dogagjaji, a budući će i još više!
nE Rmleatndm

'Sa ratišta.

Prama vijestima, što sližu sa svih rališta,
razabire se, da se na svim stranama približuju
odlučni dogagjaji. Naša i njemačka vojska kroz
dva mjeseca nije samo odoljevala brojnim ne-
prijateljima na istoku, na zapadu i na jugu, ne-
go ih je dovela na tačku, odakle se možemo na-
dati potpunom uspjehu.

Na Srpskom ratištu već se očekuje pot-
puno skršenje srpske vojske. Naše su čete po-
bjedonosno prodrle u unutrašnjost Srbije, tjera-
juć pred sobom neprijateljsku vojsku od polo-
žaja do položaja, te se tu može skoro očekivati
odlučujući uspjeh.

Ujedno se ide za tim, da se Bosna očisti
od manjih neprijateljskih četa, koje su u nju pro-
dirale.

Zadnji brzojav javlja, da je bio zadat odlu-
| čan udarac ovim srpskim četama, koje su bile
| bez borbe provalile preko Višegrada. Njihova sje-
verna kolona bila je već bačena preko Drine, te
|joj:se otelo train i municijsku kolonu. — Nji-
| hova glavna sila, koja je bila prešla napred na
koomtnijnionue bila je nakon dvodnevne bor-
be potpuno potučena. Izmakla je zarobljenju sa-
[mo naglim bijegom. Stoga je samo jedan bata-
| taljun bio zarobljen i više brzometnih topova
zaplijenjeno.

| I crnogorske čete bijahu prodrle na nekim
| mjestima ju Bosnu. Nu i tamo povedena akcija

| bila je već ovjenčana uspjehom: dvije Crnogorske |

| brigade, i to Spuška pod zapovjedništvom gene-
| rala Vukotića, a Zetska pod generalom Rajevi-
| ćem bile su, poslije dvodnevne žestoke borbe,
| potpuno potučene i bačene natrag na Foču; one
| bježe, obuzete paničkim strahom, natrag preko
| granice. Bile su prisiljene ostaviti za sobom ci-
| jeli train, a s njim ne male zalihe živeža ugrab-

| ljena u Bosni. I kod ove se je prilike više palih |

| naših vojnika od patrulja, koje su bile poslane
| naprijed, našlo zvjerski iznakaženo, izmegju njih
| i jedan kadet,

Na sjevernom ratištu već se živo radi, da
se malo po malo potjeraju Rusi iz Galicije.
Oni manji odjeli, koji su zabitnim patuljcima
| bili prišli preko ugarsko-galičke granice u Ugar-
sku, već su bačeni natrag. Ona jedina kolona,
| što je ostala u zemlji i došla do Marmarosszi-
o bila je — prema zadnjem brzojavu — ha-

nje odjele, koji su oko 10 sati krenuli na bojište.
Noć je bila hladna i vedra. Mjesec nam je svi-
jetlio, a nama je prolazio neki nerazumljivi osje-
ćaj straha, kad smo stupali kroz nepreglednu
poljanu. Svaki čas nam se noga zadjela o mrtva-
ca, tu i tamo pružale se neke grozne sjene, a
svuda je vladala grobna tišina, Iz daleka smo
opazili, kako se bojnim poljem giblje neka druga
| četa. Došli smo do nje i neko vrijeme promatrali
| njezin žalostan posao. Naši saniteti su sabirali i
indentificirali trupla palih junaka. Upitali smo,
da li su vidjeli šta sumnjivoga? Odgovorili su,
da ne, ali su nas upozorili na neke niske, grmljem
obraštene bregove, koji su bili prilično udaljeni.
I opet smo hodali naprijed više nego jedan sat,
Najednom naš nam kapral mahne rukom, te nas
upozori na kup mrtvaca, koji su ležali nedaleko
od nas. Gledamo i vidimo, da se nešta megju
mrtvacima giblje. Moj drug šapne: To je ranje-
nik, kojeg nijesu opazili i koji se sada giblje me-
giu mrtvacima. Preslab je, a da bi se sam po-
mogao. Možda se upravo probudio iz bezsvjestice,
I drugi su bili istoga mnijenja. Približili smo se

uzalud. Već smo htjeli otići. Tad prozbori naš
drug: »Čujte, možda je ipak megju ovim mrtva-
cima živ čovjek, koji se pritajuje. Čuo sam, da
hijene tako čine, kad im prijeti opasnost.«

Ove su riječi djelovale. Stali smo lješine
još jednom pregledavati. Težak i žalostan je to

 

mrtvacima i tražili . zaboravljene ranjenike, No.

SSR
God. X.

| metom potučena. te je Sziget opet došao u naš
posjed. Brzojav ujedno javlja, da još traje zako-
pavanje poginulih Rusa u dvodnevnoj borbi kod
| Uzocka, i da ih je do 7. ov, mj. pokopano do 8000.
| Uporedo s našom vojskom započela je ak-
| cija ofensive njemačke vojske, i to ne samo Hin-
| denburgove, već i one u zapadnoj mnskoj-polj-
skoj. Glavni napadaj njemačke vojske uperen je
na prijašnju rusku armeju generala Rennenkam-
|pfa, koji je sa ostatcima ruske vojske bio
prešao rijeku Njemen, e da potisne Hindenburga,
ali je nakon dvodnevne bitke bio potučen kod
| Augustova i zarobljeno mu preko 2000 vojnika,
nekoliko topova i strojnih pušaka. Ponovno rus-
ko prodiranje u istočnu prusku bilo je zaustav-
ljeno u gouvernementu Suwalki.

U Ruskoj-Poljskoj zajedničke čete njemačke
i austro-ugarske bacile su natrag neprijatelja iz
Opatova i Klimontova prama Visli i zarobili 3000
vojnika. To je Ruse potpuno iznenadilo, jer su
tamo prebacili jake svoje sile iz Galicije. Naše
su čete zauzele još i glavu mosta s ruske strane
kod Sandowicza. U malim bojevima zapadno od
| Ivangoroda zarobljeno je 4800 Rusa.

Na zapadu se pako svaki čas očekuje od-
| tuka u bitci na Aisni, Pokušaji Francuza, da
| obigju desno njemačko krilo, svršili su s potpu-
|nim neuspjehom. Porazima kod Babaume-a, Al-
berta i Roye-a Francuzi su potisnuti u obrani, a
| njemačko desno krilo, koje je pred osam dana
| stajalo po prilici na potezu Peronne-Babaume,
|pomaklo se na potez Amiens-Noyon, produlju-
[jući tako bojnu frontu Reims-Soissons. Jedno je
| sigurno, da francuske čete, koje se nalaze na
| prostoru izmegju Pariza i Amiensa, više ne mo-
| gu utjecati na razvitak bojeva, koji se odigravaju
| izmegju Oise i Maase,

Brzojav javlja 7. o, m., da Francuzi nastav-
|ijju pokušaje zaokruživanja proti desnom krilu
| naše vojske, te se usljed toga bojna fronta pro-
| tegla sjeverno od Arrasa, Zapadno od Lillesa i
| zapadno od Lense naišli_su krajni dijelovi naše
vojske na neprijateljsku kavaleriju. Pri našem
| protunapadaju preko linije Arras, Albert i Roye
nije došlo do odluke,

Ali i u Argonima situacija sve više nago-
viješta njemačku pobjedu. Njemačke su čete sa
| sjevera i s istoka prodrle u Argone a svi pokusi
| Francuza, da iz prostora kod Toula osujete to
| prodiranje, svršili su teškim porazima. Njemač-
kim je četama uslijed tih poraza Francuza slo-
bodno da se sjedine i da na desno francusko
krilo navale bud s boka, bud iza legja. Navale
| Francuza s te strane i iz sjevero-istočnog fronta
, Verduna bile su suzbijene.

 

 

bio posao. Okrenuli smo i pregledali svakoga
mrtvaca.., Već smo mislili, da nećemo ništa
naći, kad jedan naš drug poviče; »Ovdje je živ
čovjekl« Pohrlili smo do njega. Istina. Drug je
ispod trupla izvukao čovjeka, koji je bio odjeven
u vojničku kabanicu, a očevidno civilista, Držao
se kao da je mrtav, Sunemo ga kundakom puške
i on se konačno digne. Izgleda je ciganskoga.
Oči mu se sjaju u smrtnom strahu, na glavi
imade ukragjenu vojničku kapu, obučen je u
vojničku kabanicu, koja mu je znatno prevelika,
noge su mu bose, a hlače razderane. Jedva da
se digao, kušao nam pobjeći. Bacimo se na
njega. Grize, tuče nogama, viče. No to mu ništa
ne pomaže. Bacimo ga na zemlju i svežemo.
Pregledamo mu džepove: Odrezani prsti s prate-
njem, ure, lanci, novčarke — io je njegov pli-
jen! Upitamo ga, da li imađe drugova. Taji, veli
da je sam, No mi smo ga tada lupali tako dugo,
dok nije pokazao truplo, koje je ležalo u drugoj
hrpi mrtvaca nedaleko od nas. To je druga hi-
jena. Primimo ga, no on s bajunetom u ruci
skoči na nas. Nesreća htjela i shvati mene, Du-
boko u rame zadjene se njegova bajuneta. Čas
poslije oborili smo ga na zemlju i čvrsto ga
svezali, Odveli smo zločince u taborište i dogo-
dilo im se, kako se dogodi divljim zvijerima. Ja
sam pako sa svojom ranom morao u bolnicu.