Br. 494.

— Do 25. o. mj.
zarobljeničke tabore 192
njima 18 generala.

— U audijenciji engleškoga poklisara kod
kediva zahtjevao je poklisar, da se kediv uputi
u Italiju, gdje mu stoji na raspolaganje residen-
cija u Napulju, Fiorenzi i Palermu. Kediv je
odgovorio, da. se ne će podvrći žapovjedima
Engleške. Poklisar je očito zbunjen ostavio pa-
laču. Kako se veli, engleška je vlada naumila,
da kao taoce dopremi u London kediva, nje-
govu suprugu, prince i princese, čim budu osta-
vili Carigrad.

prispjelo je u njemačke
O ruskih časnika, megju

 

Domaće vijesti.

Slika Njeg. Veličanstva u ratno.
humanitarne svrhe. Primamo od ratnog
pripomoćnog ureda c, K. ministarstva unutrašnjih
posala: Na molbu visoke pokroviteljice nad slu-
žbenom akcijom za ratno staranje u Austriji i
Ugarskoj, Njezine carske Visosti gospogje Nad-
vojvotkinje Zite, Njegovo se je Veličanstvo udo-
stojilo dozvoliti, da fotografska snimka Njegova
Veličanstva i sina Nadvojvode Prijestolonaslje-
dnika, maloga nadvojvode Frana Josipa Otta,
koja je zadnjih dana bila uzeta naročito za ovu
svrhu, bude posvećena promicanju akcije za ratno
staranje. :
Fotografija je snimljena od dvorskog foto-
grafa carskog savjetnika Kosel-a, te se može
smatrati kao izvanredno uspjela i umjetnički fino
izvedena slika Previšnje osobe našega uzvišenog
Cesara i malog Nadvojvode drugog /baštinika
dičnog habsburškog Prijestolja. Očekivati je, da
će ova slika u kratko vrijeme biti osobito oblju-
bljena i nabavljena od svih slojeva pučanstva,
kao .uspomena ma teške dane, u kojima je naš
uzvišeni Vladar pružio narodima svijetlu sliku
sjajne veličine.

Ratni pripomoćni ured c. k. ministarstva
unutrašnjih posala stavlja u promet ovu sliku
prigodom 'Previšnjeg Imendana, počevši od 1.
listopada i to uz cijenu od K_1 za sliku u obli-
ku ,kabinet* sa prijatnim okvirom kao nakit za
sobe, a u obliku razglednice uz cijenu od 20 para.

Naručbe imaju se upraviti na tehničku pro-
metnu centralu ratnog pripomoćnog ureda (techni-
sche Betriebszentrale des Kriegshilisbureaus) Beč
1, Hoher Markt 5; kod naručaba od barem 25
slika ili 100 razglednica udijeliće se popust
od 207/o.

Pišu nam iz Visa: O posjetu Fran-
cuza na oloku Pelagozi u stvari je ovo: Iskrcali
su se na otok, pretražili kuću te -otvorili jedan
komo, koji je bio bez ključa, pojeli nešto ribe
što je uprav bila pečena i brodet što je visio na
ognju, te ponijeli su sobom jedan ženski kotu).
— Osim toga prolili su dio petrolejske zalihe
dotičnog svjetionika, pri čemu je nešto petroleja |
ušlo u jedan bunar, te se je za to držalo da je,
voda izgnjušena.

Bila je odmah zatim komisija iz Trsta, koja
je sve pregledala i našla kako je navedeno. Obite- |
lji čuvara bile su se zaklonile+u jednu veliku
špilju, te nijesu za 8 dana izašle iz špilje, jer
su sa sobom bile ponijele opskrbu. |
Pimamo iz Beča Sa ratnog polja
dolaze naši ranjeni junaci ili da se ovdje liječe
ili su na prolasku svojim kućama, |
Da ovim vrlim iskažemo naše poštovanje
i zahvalnost, da im umornim poslužimo, osno- |
vali.smo kao i ostale narodnosti ,Odbor bečkih
Hrvata za usluge u ratu ranjenima i oboljelima“,
Upravljamo s toga vruću molbu na sve Hr-
vate, da podupru nastojanje ovog odbora nov-
čanim doprinosima, ustupom rublja, novina i inog
štiva. Ti dobrovoljni darovi neka se pošalju g.
Slavku Urpani, c, i k, dvorskom savjelniku u
Beču VII. Neubaugasse 76,

Izdanje dopisnica poljske pošte
sa strane privatnih poduzeća. Pri.
mamo od ć. k. Ravnateljstva pošta i brzojava:
Dopisnice poljske pošte, koje bivaju izdane sa
strane privatnih poduzeća, imaju biti opskrbljene
sa natpisom označenim u obznani poljske pošte,
i prama tome iste imaju nositi otisak, kuji od-
govara obrascu tiskanom u ovoj obznani,

Osobito se napominje tiskarnam, koje iz-
davaju takve dopisnice, da tiskaju odnosne karte
po naznačenom uzorku, e da tako izbjegnu za-
mjerkam, koje bi nastale uslijed različitog načina
tiskanja.

Ipak one privatne dopisnice poljske pošte,
koje su već sada izdane po uzorku službenih
dopisnica, iznimno ne bivaju podvržene  za-
mjerkam.

Emisija novih listovnih maraka.
Primamo od ć. k, Ravnateljstva pošta i brzo-
Java : Dok budu trajali ratni dogagijaji, biće iz.
dane nove marke, koje će vrijediti 2 helera više
od nominalne odnosne frankovne vrijednosti,
koje će se dakle pojedince prodavati za 7 i
12 helera.

Kad bi se kupilo jedan cijeli list od 80
komada, prodajna cijena iznosiće 5 K 40 p. od.

 

 

| bila

 

 

»PRAVA CRVENA HRVATSKA«

nosno 9 K 35 p. Razlika u prihodu biće odre- |
gjena za pripomoć udovica i sirota palih ratnika. |

Marke su dulje 8 mm. od sada uporabivih
maraka od 5 i 10 p.; nose sliku sadašnjih ma-

| raka i uz to, u prostoru izmegju postrait-a Ni.
Veličanstva i oznake vrijednosti, broj godine
»1914<

u bijelim šifrima na obojadisanoj podlozi,
a taj će broj biti opkoljen jednim uresom.

Do daljnjega mogu da ove marke budu u-
| potrebljene uz marke sadašnje emisije ga fran-
kiranje poštanskih pošiljaka za unutrnjost i u
izmjeničnom prometu sa Ugarskom, Bosnom,
Hercegovinom i Njemačkom.

Isključena je izmjena ili ponovna piodaja
ovih maraka. — C, k. Dvorski Savjetnik: Tichy.

X Ukinuta činilica. Naredbom hrvatske
vlade u Zagrebu od 3 listopada ukinuto je učenje
ćirilice u svim hrv. pučkim školama. Djeca grčko-
istočne vjere moći će učit ćirilicu, ali iz knjiga
izdanih u hr. zem. nakladi.

Što treba upamtiti o srdokolji.
| Primamo od ć, k. Namjesništva: U mnogim ko-
| tarima Dalmacije vlada srdobolja, Srdobolja je
bolest crijeva i prenosna je; napada djecu i od-
rasle, a može da bude smrtonosna. Nastupa
obično bolovima u trbuhu, matezanjem i sluzeno- |
krvavim crijevnim ispražnjivanjima.

Uzročnik dopre kroz usta u čovječje tijelo,
a biva u velikoj množini izlučen sa crijevnim
ispražnjivanjima oboljenih od srdobolje,

Okuženje od srdobolje može samo onda
nastati, kad se dogje u doticaj sa crijevnim ispra-
žnjivanjima ili s takovim predmetima, koji su
bili okaljani islima, kao rubeninama, posteljnim
rubljem, opsebnicama, odijelima, kukama od vra-
ta, posugjem za piće i jestivo i hranom svake
vrsli, Ovi predmeti mogu biti okaljani od obo-
ljenih od srdobolje ili od onih osoba, koje su
oko istih zaposlene, ali i po svoj prilici od mu-
ha, koje su došle u doticaj sa crijevnim ispra-
žnjivanjima oboljenog od srdobolje.

Srdobolja se pobija ne sawo liječenjem
nego pače još više obranom od okuženja, s to-
ga je čistoća najuspješnije sredstvo. Oboljele od
srdobolje treba po mogućnosti odijeliti od dru-
gih osoba. Osobe, koje dogju u dodir s ovima,
moraju odmah prati ruke, moraju čuvati da im
se odijelo ne okalja, a ni pod, a nemogu jesti |
u sobi oboljelog. |

Uzročnici srdobolje u crijevnim ispražnji- |
vanjima oboljelih od srdobolje moraju biti od- |
mah ulamanjeni. |

Ako liječnik, čijih se naputaka treba tačno |
držati, nije podao osobitih sredstava za utama- |
njenje uzročnika srdobolje (raskužila), najbolje |
se to postigne, ako se kroz dva sata natope c:i- |

jevna ispražnjivanja jednakom množinom Vapnene |
mliječine,

Vapnena mliječina pripravlja se tako, da
se svježe živo vapno poškropi tolikom vodom,
kolika je polovina težine vapna, a jedan se pak
dio ovako nastale vapnene prašine izmješa su
tri dijela vode. Može se upotrebiti mjesto živog
vapna i ugašeno, (1 dio na tri dijela vode).
Odijela i rublje oboljelih treba, pošto su
skroz i skroz pročišćena, izložiti na suncu
i prevratiti ih često, a sobe bolesnika treba da
budu dobro očišćene i povjetrane.

Podložniji su srdobolji oni, koji pate od
poremećenja probave,

Srdobolja kod mnogo slučajeva proteče bez
natezanja i sluzeno-krvavih ispražnjivanja, prosto
pojavama običnog crijevnog katara. Pošto baš
ovaki slučajevi mogu da prouzročavaju raspro-
stiranje srdobolje, jer se ne promatraju, moraju
se sada promatrati i prijavljivati ne samo tipični
slučajevi srdobolje, nego sva oboljenja crijeva.
Prijave treba upraviti na liječnika, a gdje ga ne-
ma, na općinu ili seoskog glavara.

Brzojavi.
(Corr.-Bureau.)

BEČ, 9. oktobra, 9 sati jutra.

Iz Berlina veliki glavni kvartir javlja
na 8/10 u večer: Sa zapadnog ratišta ne-
ma dogagjaja odlučne važnosti. Učinilo se
malih napredaka kod Sant Michel i u Ar-
gonskim šumama.

Pred Antwerpenom bila je zauzeta
utvrda Breendonek. Započela je navala
na unutrnju liniju utvrda iza kako je
zapovjednik tvrgjave izjavio, da užimlje
na se odgovornost; počelo se bombardi-
ranjem gradskih djelova, koji se nalaze
iza te linije.

Skladište zračne flote u Duessedorfu
bilo je pogogjeno od neprijateljske leteće
bombe, koja je prolomila krov i uništila
oklop jednog aeroplana.

Na istoku ruska kolona, koja je kre-
nula iz Lomze, doprla je u Lyck.

BEČ, 9 oktobra, 9 s. večer:
Zvanično se objavlja:

 

 

 

ET :

popuste u uzaludnim nastojanjima ju-'
rišanja na Przemysl, koje je u noći od 8
oktobra bilo postiglo vrhunac i stajalo
neprijatelja ogromnih žrtava. Jučer pred
podne artiljerijska vatra protiv tvrgjave
oslabila je i napadač je započeo da po-
vlači djelove svojih sila.

Kod Lancuta suprostavio se je našim
prodirajućim kolonama jaki neprijatelj te
se je stupilo u borbu, koja još traje.

Iz Rozwadowa je neprijatelj već
protjeran.

Uzmak neprijatelja iz Marmaroške
županije pretvorio se je u bijeg. Kod
Bocsko bio je jaki kozački odjel raspršen.
Proganjanje neprijatelja preko klanac
još traje.

BEČ, 10 Oktobra, 1 s. 30 m. jutra:

Veliki glavni kvartir javlja:

Prije podne je palo više utvrda
unutrnje utvrde linije Antwerpena. Grad
se nalazi od danas po podne u nje-
mačkom posjedu. Zapovjednik tvrgjave i!
posada napustili su tvrgjavni opseg. Njeke |
utvrde (Forts) neprijatelj još posjeduje, |
ali to ne prejudicira naš posjed Antwer-
pena.

BEČ, 10 oktobra, 12 s. 30 m. po p.|
Bukarešt. Kralj Karol jutros preminuo.

 

 

.
Gradska kronika. |
Imendan Njegova Veličanstva,
proslavljen je u nedjelju 4. o. mj. svečanom služ- |
bom Božjom u stdnoj crkvi, koju je otslužio |
presvij. g. biskup, uz prisustvo prestavnika voj- |
nih i civilnih vlasti, |
Dubrovčani za ,,Crveni Križ,
Do uključivo 9. ovog mjeseca sakupilo se je u'|
našem gradu. za ovu vrlo humanu plemenitu
ustanovu K 104.608:71, i to: u novcu
K 80.025:45, u materijalu K 12.110:81, za »Sre-
brni Križ« K 8.631:54, u zlatnim i srebrnim pred- |
metima K 740:91, a za »Zeleni Križ« u materi-
jalu K_3.100:00.
Sakupljanje i nadalje slijedi, i svakog dana
lazi novih priloga i raznih darova u dobroj

 

 

prido! |

mjeri.
i Odbor svakog dana urednje u prostoriji
ovdješnje »Hrvatske Pučke Štedionice« (prama
zgradi kot. Poglavarstva). Ko iz naše okolice želi,
da bilo što daruje, ueka to adresuje na Odbor
»Crvenog Križa« u Dubrovniku.

_\ Pohod francuskog brodovlja. U
prošlu nedjelju u jutro odio francuske ratne mor-
narice, sastojeć.h od kakvih 30-35 jedinica, prošao
je i zaustavio se kralko vrijeme u dubrovačkim
vodama. Brodovlje je došlo pravcem s juga, a
pokazalo se je oko 9 sati iz jutra. U grušku je |
luku stiglo pet torpednih razarača, od kojih se
je jedan zaustavio na ulazu Rijeke, dva su ušla
u luku, a dva su ostala na ulazu iste, Jedan se
je pak zaustavio kod otočića Dakse s nutrnje
strane, a jedan kod otočića Grebeni, takogjer
s nutrnje strane, dočim su dvije oklopnjače os-
tale u pučini iza Petke. Pred otokom Sv. Andrije
stajata su tri torpedna razarača, a sve ostale ma-
nje i veće mornarične jedinice, njih oko 20 na
broju, bile su zaustavljene iza otoka Sv, Anudrije,
Megjutim u grušku luku nije se iskrcao niko ni
od oficira, ni od posade, niti je bila nanešena
kakova šteta, Naprotiv konstatovano je, da je bio
prekinut brzojavni kabel, što ide na otok Mljet,
u duljini od kakovih 400 m. Flota je uz to od-
vela sa sobom dvojicu čuvara svjetionika sa o-
toka Grebeni. Osim toga onaj torpedni razarač,
koji je bio zaustavljen kod otoka Dakse, pucao
je na jedan_naš aeroplan, koji je bio megjutim
u odvažnom letu dojurio s juga, ali nije uspio
da ozledi osobe, koje su: u aeroplanu bile,
koje su, zdrave i čile, bile po podne p
od gospogjica,
tist »Crvenog Križa«. Francuska flota pak, pošto
je kratko vrijeme ostala u položajima gore opi-
sanim, odalečila se je polagano u pučinu, prav-
cem Nord-West, te već nešto prije dva sata po
podne, nije bilo vidjeti na obzorju niti jednog
franc. broda. Ovako je stvar tekla, a, što su ne-
ke novine izvan pokrajine donijele o tobožnjem
iskrcanju u Gružu, ne odgovara istini, te je puki
plod fantazije.

Nedjeljna zabava.
i slatkiša.
broju najavili,

ogošćene

Prodaja li.
Kao što smo u zadnjem
u nedjelju je na više mjesta po
gradu: bilo upriličeno prodavanje raznih likera i
slatkiša, na korist »Crvenog Križa«. Prodavali su
se samo oni poklonjeni likeri, koji nijesu za bo-
lesnike. Prodaje su bile lijepo i zgodno udešene,
a gospogje i gospogjice prodavale su svojom
poznatom pohvalnom zauzetnošću, i to slijedeće
Caboga grof. Jele, Mirošević-Sorgo

are, Costa ud. Marija, Miletić Marija, Gross
Marija, Bibica Ojina, Pitarević Ugje, Mičić Lenke
i gospogjice Svilocossi Mare, Mattecchini, Pešl,
Drobac Marica i Danica, Mišetić, Barić, Milller,
“Šapro, Giorgi, Valle, Stojković, Costa Milka,
Matulić Lea, Vuletić Ivica i Cirila, Lovrić i Ada-

   

 

Naše prodiranje prisililo jel Ruse.da

mović,

a!

što su prodavale zakuske na ko- |

Str. 3.

Razvila se je osobito po podne vrlo ani-
mirana šetnja po Placi, te se općinstvo časlilo
dobrom »kupicom« i ukusnom poslasticom. Sve

je trajalo u najugodnijem raspoloženju osim krat-

kotrajne iznimke u jutro prigodom nenadnog
pohoda francuskog brodovlja, do pred noć, kad

je počeo koncerat u Bondinu kazalištu. U ovu

 

svrhu hvalevrijedno su darovale raznih slatkiša i
poslastica ove gospogje: Bibica Gjina, Bogdan
pl. Pavle, Caboga grefica Elena, Costa Marija,
Dumne od Sigurate, Dumne iz Sjemeništa, Domić
Beria, Drobac ud, Kale, Filaus Anna, Fiillenhals-
Kastropil Marija, Gjivanović Ane rogi. Obradović,
Gross-Gabrić Marica, Hrđalo Antonia, Jelich Mare,
Katić Marica, Katić Mile, Kriletić Anka, Kowartz
Nori, Marolti Marija, Mičić Lenky, Mišetić ud.
Kety, Marinović Ane, Miletić Marija, Martecchini
Pole, Mirošević-Sorgo pl. Mare, Odak Nina, Ra-
čić Malvina, Rendić pl. Ane, Rendić Miočević
pl. Marija, Šarić Emma, Saraca pl. lika, Stan-
dinger Željan, Standinger Marica, Siminiatti Rina,
Službenice Milosrgja na Pilama, Wendzilowicz ob.

Veliki koncerat na korist »Sre-
brnog Križa“ u Bondinom Teatru.
Ovaj, u prošlom broju najavljeni koncerat, uspio
je doista preko svakog očekivanja i sa umjetničke
i sa materijalne strane. Pojava poznatog našeg
opernog pjevača g. Vuškovića, a i svrha u koju je
koncerat davan, privukoše u prošlu Nedjelju u
teatar, usprkos burnih prilika, silu odabrane pu-
plike.

Koncerat je počeo tek u 8 sati, a tekao
je, prama već najavljenom programu u prošlom
broju, sve do 10%,

Osim pieca, koje poznatom svojom vješti-
nom na opće zadovoljstvo i ustrajno dugo plje-
skanje, olpjevao g. Vušković, koji je bio obda-
ren jednim lovor-vijencem, istakoša se takogjer
svojim blagozvučnim pjevanjem i naši domaći,
već od prije nam poznati diletanti, gospogjica
Pepina Barić i gosp. Ivo prof. Batistić. A gg.

Čižek, Hudek i Sardelić, ostaviše u puplici,
svojim preciznim udaranjem, veoma ugodni do-
jam

Ostali dio programa ispunila je naša »Gun-
dulićeva« glazbajsvojim korektnim sviranjem pod
upravljanjem učitelja g. V. Rahe.

Za ,,Zeleni Križ“, Umoljavaju se P.
N. Općinska Upraviteljstva, Župni Uredi i Gla-
vari sela iz dubrovačke okolice, koji su se za-
uzeli za sakupljanje vunene robe za vojnike, da
bi izvolili čim prije do sad sakupljenu robu po-
slati Okružnom Odboru »Zelenog Križa« u Du-
brovnik, jer će se ovih dana otposlati prva oveća
pošiljka na ratište,

Vučenje ohweznica općinskih
dugova. Dneva 1. 0. mj. u općinskom je uredu
slijedilo vučenje obveznica obaju općinskih du-
go+4, i to sa ovim uspjehom:

1. Od duga 1 Januara 1897 bjehu izvučene pet
obveznica od K 1000 pod bri, 41 - 46 - 68 - 88
- 93, te dvadeset i pet obveznica od K 200
pod bri. 209 - 217 - 226 -'250 - 274 - 277 -319
- 829 - 331 - 348 - 415 - 440 - 593 “552 - 553
566 - 624 - 674 - 679 - 688 - 690 : 691 - 706 -
748 - 788.

2. Od diga 1 Januara 1808 bjehu izvučene
tri obeznice od K 1000, pod bri. 13, 75, 187, te
pet obveznica od K 200 pod bri. 180 - 296 -
316 - 346 - 396. Vučene obveznice isplatiće se
na 1 Januara 1915 u gotovini kod općinske bla-
| gajne uz povratak obveznica i odrezaka još ne-
| dospjelih do roka isplate, i od toga dana prestaje
| za iste svaki daljnji dobitak. Iznos slučajno manj-
| kavih_ i nedospjelih odrezaka odbit će se od
glavničke isplative svote,

\

| grt

Otvor škole usavršenja za še.
e. Na 15. o. mj. otvorit će se škola usavr-
šenja za šegrte, i to samo za I. i II, razred, dok
za pripravni tečaj za sada podučavanje otpada,
Pouka će započeti istog dana u 6 sati poslije
| podne, a upisivanje će slijediti na 13. i 14. o.
mj. od 11—12 sati u upraviteljstvn < gragjanske
škole,

Po $ 99 b zakona 5 veljače 1907 D. Z. L
br 26 dužni su pohagjati prvi razred svi učenici
koji su bili minule škol, god. promaknuti iz
pripravnog tečaja, a drugi razred oni proma-
knuti iz prvog razreda. U ove razrede mogu
biti primljeni takogjer i oni, koji dokažu da ima-
du ono znanje i one sposobnosti, koje odgova-
raju zahtjevima na koncu dotičnog nižeg razreda.

Svaki učenik, kad se upiše, ima da plati
2 K za učila.

Trajanje školske god. svedeno je na 7
mjeseci za sve predmete. — Odbor,

Odaziv za ,,Zeleni Križ“ u Mli.
nima. Pišu nem iz Mlina u Župi dubrovačkoj:
Čim se je u ovom mjestu doznalo, da se kupe
milodari i ost. za »Zeleni Križ«, odmah se je
sastavio ženski odbor od slijedećih ggia: Ćeći-
lija Moutani-Bego, mjesna učiteljica ; Dragica Ma-
tela, učiteljica u Konjicu, sada na Srebrnom ;
Nikica Goga i Nikica Bego učiteljica u. Brijesti.

Spomenute su hodile da kupe od kuće do
kuće vune, vunice, bječava itd. Sakupilo se je i