—— HE nn  mtmniia

 

 

CRVENA

PRAV
wo

HRVATSKA

cika

h

(i

 

Br. Gil.

 

CIJENA JE LISTU SA DONASANJEM U KUĆU ILI S POŠTOM NA GODINU K 6
NA PO ILI ČETVRT GODINE SURAZMJERNO; ZA INOZEMSTVO GODIŠNJE K. 9'
KO NE VRATI LIST KAD MU PREDPLATA MINE, SMATRA SE DA JE PREDBROJEN
1 ZA DOŠASTO POLUGODIŠTE. — PLATIVO 1 UTUŽIVO U DUBROVNIKU.

[aa et rt ALL ALAN

IZLAZI SVAKE SUBOTE

POJEDINI BROJ STOJI 20 PARA.

U DUBROVNIKU, 6. FEBRUARA 1915.

PRETPLATA I OGLASI SALJU SE ADMINISTRACIJI, A PISMA I DOPIŠI UREDNI-
ŠTVU. — ZA ZAHVALE I PRIOPĆENA PLAĆA SE 30 PARA PO PETIT RETKU,
ZA OGLASE 20 PARA PO RETKU A KOJI SE VIŠE PUTA TISKAJU PO POGODBI
UZ POPUST. RUKOPISI SE NE VRAĆAJU. LISTOVI NEFRANKIRANI NE PRIMAJU SE.

God. XI.

 

 

Refleksije.

Ko je slavosrpstvo i liberalstvo pri-
spodobio zmiji, upravo je pogodio. Luka-
vost i žilavost posebne su oznake ove ži-
votinje, a to vrijedi i za naše slavosrpske
liberale.

Kako su se vješto znali kriti pod ra-
znim imenima ,,nacije“, ,,bratstva“, ,,jedin-
stva“ i , jugoslavenstva““ i nastojali na sve
moguće načine da naš hrvatski narod pri-
veđu u kolo veliko-srpske propagande, u-
bijajući u njemu hrvatsku svijest, i učeći
ga, da se odreče svog hrvatskog imena i
povijesti svoje ! ;

Promijenile se na jednom okolnosti, a
naši liberali i slavosrbi brzo preokrenuli
kabanicu, ali u sebi ostali još uvijek opi
stari zagriženi pravašofobi.

Svi nas znaci ne varaju, da još živi
slavosrpski liberalni duh. Pritajan je zaista,
ali ne posve ugušen. Kao zapretana iskra
ispod pepela tinja, čekujući novi dah vje-
tra e da vatru opet uspiri.

Sjekao ti zmiji rep koliko hoćeš, dok
joj glave ne satareš, ona još uvijek žive i
jed svoj sve otrovniji kupi. I naši slavosrbi
vigjevši da im je sve njihovo nastojanje
osujećeno, još neće da polože oružja. Lu-
kavi su oni, pak znadu, da se izmotavaju
na stotinu načina, majstori su u tomu, da
bace prašine u oči, e da u jednu ruku op-
sjene prostotu, a s druge strane da se u-
lagivaju prema gore.

Kako je rad veliko-srpske propagande
naišao kod nas na tvrdu kost, na jaku i
zdravu stranku prava, tako su naši slavo-
srbi i liberali, ti nosioci velikosrpskih ideja,
zadojeni strašnom mržnjom na sve što je
pravaško. Svim silama i svim mogućim
sredstvima uprli su bili, e da izazovu rasulo
stranke prava, i sve one razmirice i frak-
cije u stranci prouzročio je liberalno slavo-
srpski duh, koji je zahvatio bio pojedine
pristaše pravaške misli.

A koliko su pojedini čelični pravaši
morali da pretrpe i koliko gorkih da ispiju
od slavosrpskog bijesa i osvete ? |

Za bolju ilustraciju osvrnut ćemo se
na neke činjenice.

Strah Ingleza od Zepelina.

U Londonu zabranjeno je nešto, što inače
nigdje na svijetu nije zabranjeno. Ondje ne smije
niko zvrađati, ni zujiti, ni brujiti, u kratko ni-
kakav štropot proizvagjati, koji bi makar samo
iz daleka podsjećao na zujanje aeroplana ili zra-
koplova za upravljanje. Londonski živci su već
tako razdraženi neprestanim strahom od zrako-
plova, da toga štropota ne podnose. Njemački
avijatičari i zrakoplovci natjerali su stanovništvu
toga ogromnoga grada takav strah u kosti, da
tamo svak drhće od straha, da na drugo i ne
misli, nego li na Zepeline i na aeroplane, a od-
kad su ono Nijemci s toliko uspjeha posjetili ne
samo englešku obalu, nego i sam London, po-
stala je londonska nervoznost jošte kud i kamo
veća. Holandeški se listovi rugaju Englezima radi
toga straha, koji je već postao gotovo patološki.
Ako samo zazvrnda motor automobila, već se
Londonjanin trgne od straha. A jer imade tako-
vih zvukova, koji se od zujanja motora ne mogu
ni razlikovati, to su svi takovi zvuci jednostavno
zabranjeni. Ne progje gotovo ni dan, a da za-
reda kakva mahnita glasina o invaziji Zepelina.

Stara narodna stranka po svojoj biti
i programu simpatizovala je sa pravaškom
idejom. Njezin organ disao je čistim hrvat-
stvom i znao da budi pravu hrvatsku svi-
jest. Ali kad je nadošao novi val libera-
lizma i srbizma, narodna stranka mjesto
da mu se odupre i da se priključi što bliže
pravaštvu, pustila se je, da je taj val za
sobom ponese, i sklapa kompromis sa na-
prednjacima.

I narodnjaci su se nadali, da će u to-
mu naći oslona za novi život, ali se ljuto
prevariše, jer tim  nepromišljenim činom
iskopaše ne samo sebi grob, već napraviše
i nepremostivi jaz izmegju sebe i stranke
prava, te onda stupiše u otvorenu borbu.
protiva pravaštvu. i

A naprednjaci, ti prestavnici srbizma
i liberalizma, znali su da se time kompro-
misom i ter kako okoriste. Pomoću narod-
njaka osvojiše nekoliko zastupničkih stolica
i dočepaše se mjesta na zemaljskom odboru.

staše stranke prava i ob ovom dalo bi se
puno toga pisati.

Narodnjaci, sbankirani tako od napred-
njaka, zadržaše samo neka mjesta po mi-
losti svojih saveznika-gospodara, i to radi
toga, e dasoni pod: zaštitom njihove: firme
uzmognu sto uspješnije razvijati svoj rad
po pokrajini.

Tako se je došlo do toga, da su se
svi različiti elementi našli združeni u sla-
vosrpskom liberalnom bloku, a uroćeni proti
pravaštvu. Stranka prava morala je da uz-
drži sve najrazličitije napadaje, tolika su-
mnjičenja, klevetanja, radi česa je dosta
pretrpjela.

A je li sada ovaj progon prestao?
Ni najmanje. Sa svim bankrotom svoga
rada naši liberalni slavosrbi kipe još uvijek
mržnjom na sve što je pravaško. Njihov
bi triumf bio, kad bi doživjeli rasulo stranke
prava, ali do toga lje neće lako doći. Kad
joj nijesu mogli nauditi ni progoni, neće
ni mržnja.

Stranka prava stranka je budućnosti!

IL

i sad opet ondje vidjeli njemački zrakoplovi. Ne-
ma dvojbe, da će Nijemci iza onoga svoga tako
dobro uspjeloga »generalnoga pokusa« opeto-
vati svoju navalu na Englešku i na njezinu pri-
jestolnicu, a ako onda ne bude i opet magla,
teško onda Londonu. Hindenburg je rekao, da
će onaj pobijediti, koji bude imao jače živce.
Ako i Zepelini za danas ne mogu jošte toliku
štetu prouzrokovati, kao morski brodovi, oni su
svakako izvrsni strojevi za kvarenje engleških
živaca. Mobi

Božićevanje u podmornici.

»Danziger Neueste Nachrichten« donose pismo
mornara, koji je sam Badnjak sproveo u pod-
vodnici. U tom se pismu nalazi i ovaj opisi
Na samu Badnju večer zvala nas je dužnost na
posao. Izigjosmo iz luke, da stražimo na obalu.
U četvrtak nije se ništa vidjelo. Na Badnjak
spustismo se na dmo morsko, u dubljini od . , .
metara, I sad je počela naša božićna svetkovina.
Pravi Božić imali smo proslaviti tekar u luci,
Naš je zapovjednik držao govor, a naša glazba
— dvije gusle i jedna mandolina — započe pje-
smu »Stille Nacht, heilige Nacht«, koju smo svi

 

"Posve vjerodostojni ljudi pripovijedaju, da su se

zapjevali, Iza toga smo jeli i nešto malo punča

Odatle je pak počeo pravi progon na pri-|

 

Promjene na višim mjestima.

Sa odstupom grofa Berchtolda nije dovr-
šena serija primjena. Nakon njegove demisije
govorilo se odmah, da će ga slijediti austrijski
ministar-presjednik grof Stiirgkh, jer da su ova
dvojica imali jednako mnijenje o ratu, kad se je
o njem odlučivalo u srpanjskom ministarskom
vijeću. No u istinu će prije Stiirgkha otići zajed-
nički ministar financija Bilinski. Ovaj tjedan bit
će i službeno obavljena njegova demisija a na-
slijedit će ga regbi bivši ministar-presjednik dr.
Koerber.

Uz odstup Bilinskoga došla je i promjena
u galičkom ministarstvu. Četrnaest mjeseci od
odstupa Dlugosza bila je prazna stolica galičkog
ministra. Sad je na to mjesto imenovan odsječni
predstojnik dr. Zdzislaw Morawski.

Da je tek sada i baš sada popunjeno ovo

|| mjesto, tumači se time, što se Poljaka bolno doj-

milo, da njihov član — Bilinski — odstupa sa
tako važnog mjesta. Zato im se sada daje mi-
nistar. No ni s time nijesu zadovoljni, jer je na

i| to mjesto prema dugogodišnjoj tradiciji dolazio

vazda predsjednik poljačkoga kluba, parlamenta-
rac, a Morawski je birokrata, Zbog toga je i pre-
sjednik kluba dr. Leo sada položio presjedničku
čast, navodeći naravski druge razloge.

\ na stolici tršćanskoga namjesnika sprema
se promjena. Princ Konrad Hohenlohe postat će
presjednikom vrhovnog računarskog ureda, a na
njegovo će mjesto doći dr. barun Fries-Skene.
No ovoj se promjeni ne podaje sada politička
važnost. g

 

Pobjedničke operacije naše vojske
u Karpatima.

»Neue Freie Presse« donosi 29. prošl. mj.:
Prama našim informacijama, austro-ugarske čete
od 23. o. mj. pobjednički operiraju na Karpati-
ma. Uspjehe kod Kirlibabe u Bukovini slijedili
su razni bojevi okolo prednjih ruskih pozicija
na prelazima, Nakon ovih bojeva sporedne važ-
nosti, moglo se jučer javiti, da je nakon tro-
dnevnog boja ponovo zauzet Uzočki klanac. Da-
našnji izvještaj generalnog stožera ističe, da je
i dolina Nagy Aga ispražnjena od neprijatelja.
Neprijatelj unišavši sa znatnim silama u ovu do-
linu, sve do kraja sjeverno od Oekermezo, bio
je dne 27. siječnja prisiljen, da napusti svoje
posljednje pozicije, koje su bile dobro utvrgjene.
Ove pozicije morale su se nalaziti blizu Oekčr-
mezo, gdje je bilo moguće pružit dugi otpor
protiv nadmoćnih sila. Klanac kod Toronye vi-
sok 941 m., okružen s desne od Gorgan Wysz-
kowski (1448 m.), a s lijeve strane od Czorna
Repa (1288 m.) ne može biti zadržan, čim se

popili, ali u istinu posvema malo, jer drugi dan
je valjalo i opet biti na straži. To svetkovanje
Božića na dnu mora neću nikada zaboraviti.
Jednostavno, pa ipak tako veličanstveno. Sad mi
je dvostruko drago, da smo baš mi morali izaći,
Prvi din Božića izronimo, te se stanemo ogle-
davati za neprijateljem, Ali što je to ? Eto tamo
neprijateljskih protutorpiljarka, koje su žalibože
s najvećom brzinom naprijed hrlile, te ih .nije-
smo mogli stignuti. Na jednom se pojave na
obzorju gusti oblaci od dima. Kad smo se nešto
malo približili, dakako pod vodom, a samo pe-
riskop je virio nad morem, opazismo engleške
krstarice... protutorpiljarke i ...  podvodnice.
S mjesta zaori zapovijed : »Svi torpedi spremnil«
Neda se opisati kako, smo svi bili napeti i uz-
rujani. Dvije su navale osujećene, jer se je ne-
prijatelj neprestano amo i tamo gibao, svegjer
mijenjajući svoj smjer. Već smo se približili na
+ . , metara, kad se začuje zapovijed: »Pozor |
Hitacl« — Ali što je to? »Zepelin je tu l« Bum !
Brodovi se na jednom okrenu te nagnu u mah-
niti bijeg, da ih je za čas nestalo za obzorjem,
a mi ih pod vodom dakako nijesmo mogli tako
brzo slijediti. Nekoliko dana iza toga smo u...
slavili svoj Božić...

———

 

pojave kolone na cestama, koje vode preko ovih
visova. Naše čete dostigle su Wyszkow. Boj pro-
tiv neprijateljskih stražnjih četa iznova je zapo-
čeo. Lanac sjeverno od Wyszkowa čini se da
pruža velike pogodnosti neprijatelju. Pritisak na
bokove čini nemogućim dugi otpor neprijatelja.
Današnji siužbeni izvještaj generalnog stožera
veli, da su Rusi, pošto su dobili pojačanja, iz-
nova pokušali zauzeti glavne pozicije, koje su
izgubili na visovima sjeverno od Vezerszalasa i
Wolowecza. Ali ovi poknšaji izjalovili su se teš-
kim gubitcima. Zarobljeno je 700 Rusa i zapli-
jenjeno 5 mitraljeza. U izvještaju se veli: »bo-
jevi u dolini Latorcze nastavljaju se«. Iz toga se
ne može točno razabrati, gdje se najazi glavna
neprijajeljska pozicija. Prama zemljopisnim kar-
tama može se držati, da se po svoj prilici radi
o visovima sjeverno od Vezerszalasa i sjeverno
od Wolowecza. Opkoljene visočine sjeverno Ve-
zerszalaza mora biti spojeno teškim poteškoćama.
Uslijed opće konfiguracije glavnog lanca šumo-
vitih Karpata, bregovitih fronta naprama klanci-
ma odnosno prama pozicijama u ostalom pri-
kladnih za obranu, na dvjema stranama šumovi-
tih hrbala, preko kojih vode putelici, to su bo-
jevi morali prestavljati karakter više jednoličan.
Napadač morao je protivnika zadržati na fronti,
sve dok opkoljujuće kolone ne stignu na zgodnu
poziciju. To je trajalo kroz dane i dane, i to
razjašnjava dugo trajanje bojeva. Naše čete za-
uzele su sada iri vrlo važna klanca u šumovitim
Karpatima. Ako bi neprijatelj htio zaustaviti dalj-
nje napredovanje naših četa, mogao bi naći na-
čin u nizbrgjima, koja se spuštaju u razne smje-
rove prama sjeveru. U mjesecu listopadu moglo
se velikom brzinom preći ovu zonu Karpata. Ova
eventualnost prikazuje se i sada. Ali bez dalj-
njih uporišnih točaka glede neprijateljskog dr-
žanja, ne može se povući nikakav zaključak,

 

Srbija moli pomoć Rusije.

Iz Petrograda se javlja, da je ovamo stigla
tajna misija iz Niša i u njoj dvojica generala, te
jedan odličan parlamentarac, da prikažu ministru
predsjedniku bezprimjernu bijedu, u kojoj se na-
lazi Srbija. S obzirom na vojnički položaj izjavili
su generali, da srpskoj vojsci uslijed pomanjkanja
najnuždnijeg materijala nije moguće, da se us-
pješno opre novom austro-Ugarskom napadaju.
Dužnost je Rusije, da zato skrbi, kako bi Srbija
dobila vojske i novaca, da uzmogne dalje obsto-
jati. Ne stigne li za nekoliko sedmica neophodna
pomoć, očekuje zemlju i unutrašnja katastrofa.
Što se tiče političkog položaja, izjavila je misija,
da je dvojbeno držanje Bugarske. Dosad je us-
pjelo brojne pogranične sukobe uspješno i mirno
riješiti, ali svaki dan mogu nastupiti sudbonosni
dogogjaji. Crna Gora se nalazi uslijed većeg rus-
kog podupiranja u mnogo povoljnijem položaju
od Srbije.

Kako sPol. Korr.« iz Soluna javlja, boravio
je srpski princ Gjorgje na svojem putovanju na
zapad dne 27. siečnja u Solunu.

Pred nekoliko dana boravio je princ Alek-
sandar takogjer u Solunu, te je parobrodom ot-
putovao u Marsilju.

 

Zadnji bojevi u Karpatima,

Vrhovno vojno zapovjedništvo saopćuje o
bojevima u Karpatima kroz prošle nedjelje:

Prelazi u karpatskom šumskom gorju isto-
dobno od Lupkowskoga sedla bijahu već ope-
tovano pozorište najžešćih borba. Kako su ta
sedla vrlo udaljena od velikih operacija u ruskoj
Poljskoj i Galiciji, imala su osobitu privlačivost
za Ruse, koji su nastojali, da ih zaposjednu, te
da tako drže otvorenu provalu u Ugarsku na
više mjesta. Poimence su klanci Uzočki klanac,
te sedlo Vereczke i Wyszbow zadnjih mjeseca
opetovano promijenili gospodara. Svekoliko zem-
ljište, koje graniči s tim klancima na sjeveru i
jugu je uslijed mnogih bitaka posve izrovano
strjeljačkim jarcima. Koli navalu sa sjevera toli

#“#