Sir. 2.

brod »Bakomaru« vozio 97.000 smrznutih ovno-
va i odjeće za belgijske bjegunce.

Francusko je ministarstvo mornarice izdalo
zbog svega toga neku vrst prosvjedne note, u
kojoj kao da se zgraža na ovakovo ratovanje.

Na to zgodno primjećuje »Sarajevski Lišt«
2 ov. mj.:

Engleška se još nije vratila k svijesti iza
junačkih pozdrava njemačke zračne flote, a evo
je stiže opet jedan udarac na najraynijem mjestu,

s juga svladao je otpor od više dobrih pozicija,
koje leže jedna za drugom.

Pošto je koncem mjeseca prosinca našim
četama uspjelo, da nakon junačkih bojeva, što
su se vodili četiri dana, otmu Rusima Uzočki
klanac, morala je naša skupina, koja se ondje
borila, dne 1. siječnja poradi premoćnih nepri-
jateljskih sila napustiti bojnu liniju i povući se
na najbližu gorsku liniju. Od toga je dana ostao
klanac u rukama neprijatelja, kojemu je iza toga

 

takogjer uspjelo, da osvoji u dolini rijeke Ung|u Irskom moru. Na očigled teških prilika za is-
i kod drugih karp p sve više p hranu Engleške u francuskim vodama tone im

parobrod pun hrane. Gospodarica svih mora sa-
vila se sama sebi u krilo i priznaje svoju ne-
moć — u saopćenju francuskoga mornaričkoga
ministarstva, koje se pozivlje na čovječanska
prava, na kulturu i na razne puke i prazne fraze.
Tako rađe oni, koji su gazili sva čovječanska
prava, koji su zlonamjerno Belgiju turnuli u vrt-

prema jugu. Tako su se držale naše čete na toj
fronti do pred nekoliko dana u pozicijama kod
Reyhely-ja, Okormezo, Nemetmokra i Korosmezo.
Česti pokušaji, što ih je neprijatelj poduzimao,
da prodre još dalje, bili su svaki put odbijeni.
Naše navale, što smo ih kasnije poduzimali, da
osvojimo opet visove uz karpatske prelaze, uro-
dile su posvuda s potpunim uspjehom. U više- | log svojih zlih osnova, koji čine zvjerstva u svom
dnevnim borbama, koje su bile otesćane uslijedi dosegu, koji su u ime kulture i civilizacije osva-
teškoga terena i nepovoljnog vremena, osvajali | jali svijet, da od njega učine roblje. Tako vele
smo sve jednu poziciju za drugom. Unatoč pri-| dostojni drugovi onih Eugleza, koji su se u ime
došlih ruskih pojačanja i mnogobrojnih neprija-| »čovječanstva« bavili trgovinom roblja, prodava-
teljskih protunavala, osvojili smo svaki dan no-| njem ljudi iz nesretne Afrike, i danas, kada nje-
voga terena i doprli napokon posvuda do pre-| mačke pomorske jedinice svim dopustivim  sre-
laznih visova. stvima staju na Žžuljeve našim neprijateljima, da-

U tim teškim borbama iskazale su se iz-| nas ti naši neprijatelji prevrću farizejski očima i
vanredno naše razmjerno slabe čete, što su bile| utječu se »čovječanstvu«, »uljudbi« itd. To čine
ondje upotrebljene. Francuzi u ime svojih saveznika Engleza, koji su

Time, što smo opet zaposjeli sve prelaze, | učinili razbojstvo nad Egiptom, koji su pripre-
uspostavljena je karpatska fronta, koja je bila od| mali bune u Turskoj, koji su pucali na gradove
zadnje ruske protuofenzive sredinom mjeseca | koji zatvaraju neutralni promet u želji, da gla-
prosinca ma istočnom krilu i u sredini nešto| dom ubiju neratujuće ljudstvo. Oni gladom smiju
potisnuta. da ubijaju, a kada im se ta zla nakana batali,
onda je to — nečovječno.

Zaista, nečovječni su ti naši neprijatelji. To
smo znali davno, ali da su u buncanju, tek nam
Posljednji | jasnije biva. Od straha gube svijest.
broj »Seare« saopćuje slijedeći članak aktivnog Nu sve se to dade pretrpjeti — ali iš
rumunjskog ministra: >Mi nećemo istupiti proti Englezi i njihovi saveznici pretrpjeti tu nesreću,
centralnim vlastima, s kojima smo još jučer bili| koja će ih zadesiti, kada kolonije saznadu, da
u savezu, pa nijesmo voljni, da se podvrgnemo su Englezi i u svojim vodama E bez moći
ruskome skrbništvu. Javno će se mnijenje Ru- i snage? Eto nove hrane uzbunama i nemirima.

 

 

 

Izjava rumunjskog ministra.
>A Nap« javlja iz Bukurešta:

 

Bi de vidjelo, da je nemo- Već nam današnji engleški brzojav javlja o po-
Nitre urin. kod dude viti i buni u Njasi u Africi. To je tek mali početak —

i iji i Njemačkoj. Mnogo se go- 1 : :
" sivi ei a. u no za a kad se dobro okrene kolo, onda je kraj slavi
znači ova vojska s svjetskom ratu, koji je po- i lažnoj kulturi. Engleška je blokirana — to je
stavio šesnaest milijuna u bojne redove? Sad činjenica, koja govori sve!
još ne možemo predvigjeti konac svjetskog rata,
te bi zato s naše strane bilo zr ori Bojevi na Sueskom kanalu.
i htjeli sunovratiti Rumunjsku u taj svjet- OL S
bos: : kojem bi mogla e izgubiti. Velika Prema izvještaju e Le :
; #44 imoilazi Kaira, živo se radi ma obrani Sueskog kanala.
iiočoš gpgena on se loze, da Rot Radnici kanalskog društva primili su uputu, da tu

 

 

 

ugovore, ali mala država, koja bi naprosto ra-
zriješila ugovore, sto ih je sklopila s kojom ve-
likom državom, potpisala bi time svoju vlastitu
smrtnu osudu. Na potporu Rusije i Engleške ne
možemo računati; rado bih htio vidjeti naivnog
čovjeka, koji bi bio uvjeren o tome, da bi Ru-
sija htjela jaku Rumunjsku..Njemačka nas je če-
trđeset godina bez svakog uvjeta podupirala, pa
smijemo li mi sada, da to prijateljstvo nogama
gazimo, gdje je na dnevnom redu pitanje o Dar-
danelima i Crnom moru, gdje nas sa sviju stra-
na okružuju neprijatelji? Rumunjska se ne smije
ni uz koji uvjet uplesti u rat, a ako bi se uple-
la, onđa to ne smije biti proti centralnim vlastima.

Junaštva njemačkih
podmorskih lagja.

Reuterova vijest iz Londona javlja, da je
njemačka podmornica »U 21« potopila dne 30.
siječnja u jutro engleški parobrod »Bengruschen“
u Irskom moru. Momčad je mogla na vrijeme
ostaviti parobrod, te se kasnije po jednom en-
gleškom brođu iskrcala u Fleetwoodu.

Po drugim enigleškim vijestima potopila je
ista podmornica oko podne istoga dana drugi
jedan engleški parobrod, zapadno od Liverpoola.
I ovoga broda momčad je spašena.

Službeno se javlja iz Pariza 1. veljače: Nje-
mački je podvodni čamac u subotu prije podne
pogodio na pučini kod Kap Antifera engleški
parobrod »Bakomaru« i potopio ga. Francuske
su torpednjače spasile posadu.

Njemački je podvodni čamac pucao u su-
botu po podne u vodama Kap Antifera i na en-
gleški parobrod »Ikarin«, no parobrod nije po-
tonuo. »Ikarin« se uz zaštitu francuskih torped-
njača mogao odvući u Havre.

K novim uspjesima, što su ih polučili pod-
vodni čamci, konstatira novinstvo, da njemačke

budu spremni sa svojim porodicama na prvi te-
lefonski poziv otputovati. U engleskim se kru-|
govima pogovara, da će uskoro uslijediti slična |
odredba i za stanovnike Ismailije. |

»Vossisch. Zig.« javljaju iz Rima: U tali- |

| janskim vladinim krugovima veoma su uzrujani,

poradi vijesti iz Egipta. Tursko napredovanje|
preko Sueskog kanala bez sumnje će tangirati
talijanske imterese. Čini se, da je taj predmet;
bio živahnom raspravom izmegju Grey-a i tali-|
janskog poklisara u Londonu. »Corriere della
Sera« javlja, da turski pohod na Sueski kanal
pod njemačkim vodstvom metodički i energično
napreduje. |

 

Sa ratišta.

Topnički bojevi na sjevernom ratištu trajali
su i ovu sedmicu, osobito na Nidi i Dunajecu.
Naše je topništvo opet postiglo sjajnih uspjeha
i činilo da neprijatelj izprazni nekoliko strjeljačkih
jaraka. I na ostaloj fronti u Ruskoj Poljskoj do
šlo je do topničkih bojeva. Oko Visle bili su
odbiveni ruski protunapadaji, a konjanički bojevi
svršili su, da su naši potisli Ruse.

Ali su se 4 Karpatima vodile žestoke borbe,
koje su dovele do ponovnog osvojenja nekih
visočina klanaca. U tegobnim akcijama, koje su

zarobljenika i šest pušćanih strojeva. Na zapa-|
dnom dijelu i u sredini fronta bore se s našim |

gubitke za Ruse.
Čete saveznika, koje su 2 tek. osvojile od

»PRAVA CRVENA HRVATSKA«

padaji.ma našu poziciju južno Memela. U Polj-
skoj sjeverno Visle svršili su najavljeni konja-
nički bojevi i čarkanja omanjih mješovitih vojnih
odjela. Južno Visle istočno od Bolimova osvo-
jili smo selo Humiu.

Na Bzuri južno Sochaczewa bio je skršen
ruski noćni napadaj, uz teške gubitke za nepri-
jatelja.

Naš napadaj istočno Bolimowa, usprkes
žestokih protunavala, povoljno napreduje, broj
zarobljenika povećava se. (U prva dva dana ovog
mjeseca bilo je zarobljeno 4000 Rusa.

Na zapadnom ratištu na raznim mjestima
samo topovski bojevi. Njemački izvještaj svrhom
prošlog mjeseca kaže:

Francuski su gubitci u borbama sjeverno
od Nieuporta od 28. siečnja bili veliki. Preko
300 Marokanaca i Algiraca ostalo je mrtvih na
prudovima. Naša topnička vatra spriječila je i
jučer, da se neprijatelj rovovima dovuče do uz-
visine prudova istočno od svijetionika.

Južno od kanala La Bassće otele su naše
čete noćas Francuzima dva daljnja jarka, koji su
služili Francuzima kao spoj sa pozicijama, koje
smo 25. ovog mjeseca osvojili. Pri tome smo
zarobili do 60 Francuza.

U zapadnom dijelu Argonske šume podu-
zele su naše čete jučer napadaj, kojim smo do-
bili znatan komad zemljišta, te smo zarobili 12
časnika, 730 Francuza i zaplijenili 12 pušćanih
strojeva i 10 manjih topova. Gubitci neprijatelja
su teški: 400 do 500 mrtvih. Francuska pješačka
pukovnija broj 155 čini se da je uništena. Naši
su gubitći razmjerno mali.

Francuski pokušaji noćnih navala jugoisto-
čno od Verduna odbijeni su, uz teške gubitke
neprijatelja. Sjevero-istočno od Badonvillersa ba-
čeni su Francuzi iz sela Angoment do mjesta
Bremeuil, te je Angoment po našim četama
zaposjednut;

a onaj od 4 tek. veli:

Na fronti izmegju Sjevernog mora i Rajne
bila je samo topovska paljba.

Obnovljeni francuski napadaji kod Perthesa
bili su odbiveni, uz teške gubitke za neprijatelja.

Sjeverno i sjevero-zapadno Massiges, sjeve-
ro-zapadno Saintmenhoulda navališe jučer naše
čete ; prodriješe na juriš preko tri linije neprija-
teljskih jaraka, koji su stajali jedan iza drugoga
i utvrdiše se u francuskom glavnom položaju u
širini od 2 kilometra.

Odbilo se je sve protunapadaje Francuza,
koji su i u noći bili nastavljeni. Zarobili smo 7
oficira_i 601 vojnika, oleli,smo 9 strojnih puša-
ka, 9 topova malog kalibra i dosta ratnog ma-
terijala.

U srednjim Vogezima uspješno je za nas
protekao prvi okršaj jedne naše čete ma krplja-
ma proti francuskim lovcima.

Prama vijestima listova, regbi da je nje-
mački ratni brod »Karlsruhe« zamijenio »Emde-

| na«, te je opet u američkim vodama potopio dva

engleška i jedan francuski brod.

Najglavnije je pak s ovog ratišta, što su Ni-
jemci navijestili blokadu Velike Britanije i sve
vcede okolo iste i Irske proglasili kao ratni teritorij.

Sa tursko-ruskog ratišta javlja turski glavni
stan svrhom pr. mjeseca :

Na kavkaskoj fronti nije se ništa osobita

dogodilo.
Naše čete,

ratnog materijala i pušaka.

U Aserbeidžanu razvija se borba povoljno,
a traje već osam- dana u okolici Choi4, koji je

zadnje rusko sklonište u Aserbeidžanu.

Br. sli.

Sitne vijesti.

— Zapovjednik XV. vojnog zbora, Mihajlo
pl. Appel, umro je u Erdeviku 1 ov. mj. Tijelo
je pokojnikovo bilo prenešeno u štajerski Gradac.

— Naredbom talijanske vlade ukinuta je na
granici carina na žito i druga žitija. Naredba
ovlašćuje ministra javnih gragjevina, da snizi že-
ljezničke pristojbe do 50%, da se tako olakša
prevoz žita i brašna. Ministar unutarnjih posala
ovlašćen je, da u slučaju potrebe primi zalihe
u žitna skladišta i u skladišta za druge žitarice.
Izdani su obvezatni propisi za priregjivanje kruha
i za prodaju brašna i žita.

— Ženevski listovi javljaju iz Bensancona :
Nije glavna svrha putovanja generala Pau-a u
Rusiju, da uruči odlikovanje velikomu knezu Ni-
kolaju. Kako se veli, preuzeće general Pau za-
povjedništvo nad jednom ruskom vojskom u
Poljskoj. Njegov se odlazak u Rusiju dovodi u
svezu s općom  ofensivnom osnovom _ Rusije,
Francuske i Engleške na svim frontama u isti mah.

— »Vossiche Zeitung« javlja iz Kopenha-
gena, da je Rasputin, koji imade i dalje jak u-
pliv na ruskog cara, kod vožnje na saonama iz-
bačen sa saona i lako ranjen. Rasputin pripada
mirovnoj stranci. Sluti se, da se radi o atentatu.

— »Hamburger Nachrichten« javlja iz Ko-
danja: »Ruskoje Slovo« javlja iz Rige: Sada se
je imala ondje obaviti pred vojničkom komisijom
naknadna pregledba onih pučkih ustaša, koji još
nijesu služili u vojsci, pokazalo se, da su svi
pučko-ustaški obvezanici potajno pobjegli iz id
da. Niti jedan čovjek nije došao na pregledbu

— Službeni »Reichsanzeiger« donosi slije-
deću obavijest: Engleška kani ukrcati za Fran-
cusku mnogobrojne čete i velike množine ratnih
potreba. Protiv ovih će se prijevoza postupati
svim ratnim srestvima, što stoje na raspolaganje.
Brodovlje, koje ne služi ratnim svrhama, prešno
se opominje, da se čuva da se ne približi fran-
cuskoj sjevernoj i zapadnoj obali, jer mu — ako
ga se zamijeni s onim brodovljem, koje služi
ratnim svrhama — prijeti ozbiljna pogibelj. Pre-
poruča se, da trgovina, koja ide u Sjeverno mo-
re, upotrijebi put oko Škotske.

— »M. N. N.« javljaju iz Rotterdama: »Da-
ily Mail« tvrdi, da je jedna njemačka ogromna
podmornica u zaljevu kod Helgolanda obavila
pokusnu plovidbu. Pokusu je bila svrha, da is-
pita valjanost broda za potapljanje engleških tr-
govačkih brodova. Spomenuti list dodaje, da ti
brodovi imadu zalihe za tri mjeseca, pa za či-
tavo to vrijeme ne moraju zaći u koju luku, a
niti su upućeni na pomoć drugih brodova.

 

koje operišu prema Oltyu, za-
| robile su 300 Rusa i osvojile veliko mnoštvo

— Engleško novinstvo donosi izvještaje, koji
su dugi po cijele stupce, o dogagjajima u Ir-
skom moru i upućuje na drzovitost njemačkih
podvodnjača, koje potapljaju engleške parobrode
| od Liverpoola udaljeno samo 18 milja. Dogagjaj
je, zbog svoje blizine atlantskoj routi prema Li-
verpoolu, pobudio nemir. Njemačka je podvod-
nica prevalila po svoj prilici preko dvije tisuće
milja, što u povijesti podvodnjača predočuje naj-
dublju plovidbu. «

— Pariški »Journal« bavi se u svom uvod-
nom članku s bolesnicima u francuskoj vojsci.
Unatoč brisanju cenzure doznaje se, da se na
tisuće francuskih vojnika moralo povući iz fronte,
jer nijesu bili dorasli tolikim naporima.
Engleški parobrod »Potaro« sa 4500 tona
manjka. Boje se, da ga je potopio krstaš »Kron-
prinz Wilhelm«.

Engleški parobrodi »Therese Hoyman« i
| »Glan Morgen« ima da su u Sjevernom moru
nabasali_na mine i potonuli.

— Iz izjave francuskog ministra mornarice,
što ju je dao dopisniku >Timesa« u Parizu o
gubitcima francuske mornarice od početka rata,
razabire se jedna dosad nepoznata činjenica, da
je naime prošle sedmice kod Nieuporta potopljen
jedan francuski torpedni brod. Od 40 momaka
posade utopilo se njih petero.

— Na putu iz Honoluiu-a u Filadelfiju sra-
zio se je amerikanski parobrobrod »Washington«
s amerikanskim brodom »Elisabeth Palmer«. Oba
su broda potonula. Posada se je spasila.

— »Deutsche Tageszeitung« javlja iz Bru-
selja: Sufragetkinje priregjuju u Londonu svaki
dan skupštine u zatvorenim prostorijama, gdje
istupaju proti ratu, te pozivaju engleške majke,

 

Na 27. siječnja zavzele su naše čete južno | da ne šalju svojih sinova u klaonicu, Ređarstvu

od Choia prve utvrgjene pozicije, što se sastoje

iz nekoliko linija,
Sa ostalih turskih bojišta: »Agencija Milli«

objelodanjuje 2. februara brzojav svoga bagdad-

skog naročitog izvjestioca, koji glasi :

Tursko odijeljenje od sto ljudi mavalilo je
potrajale čitavn sedmicu, naše su se čete unatoč| po noći iznenada na engleški logor prema Kur-
nepovoljnog vremena borile najvećom ustrajnošću ! ni, provalilo u logor i razbilo dva englešku ba-
i neumornošću, te svladavši sve terrainške po-| taljona, koji su ma bijegu imali velikih gubitaka.
eškoće kao i dubok snijeg, postigle su velike! Englezi su tako izgubili glavu, da su dva puna
uspjehe. Neprijatelj je u svemu izgubio 10.000| sata pucali jedni na druge i tako pretrpili još

gubitaka.

Dan iza toga, kad je svitao dan, otvorila su
i zavezničke čete, pa su ponovni jako žestoki| dva engleska konjanička eskadrona vatru, pod
napadaji Rnsa u istočnim Beskidima, koji su i| zaštitom topnjača, na maše malo odijeljenje. U
u noći trajali, bili ponovno odbačeni, uz teške| isto vrijeme iskrcani su vojnici, da okupe raz-
bjegle engleške čete, Uslijed hrabrog otpora tur-
skih četa, morali su Englezi bježati na jug, osta-

su zazorne izjave i letaci sufragetkinja u pri-
log miru.

— »Daily Telegraph« javlja iz Pariza, da je
od 14.000 stanovnika ostalo u Soissonsu samo
450, a ostali su odvedeni, da bi se zaštitili od
sE njemačkog bombardovanja.

— kući Riciottija Garibaldija u Milanu
održalo se je vijeće o organizaciji novoga tali-
jemskoga dobrovoljačkoga zbora od 30.000 ljudi
pod zapovjedništvom Garibaldija za Francusku,

— »Az Est« javlja iz Bukurešta: ,Više ov-
dašnjih listova javlja, da slijedećih dana, pod vod-
stvom nadvojvođe Eugena, više austro-ugarskih
zborova na više točaka u isto vrijeme nastupa
ulaz u Srbiju.

— Ninozemska je vlada primila iz Kaira ovu
depešu : Vojne oblasti poduzimaju nuždne mjere,
da se plovitba Sueskim kanalom zatvori. Kanal-
sko društvo otklanja od sebe svaku odgovor-
nost za štetne posljedice rečenih mjera. Poslije
12 sati o podne ne smije nijedna lagja ući u
Sueski kanal, Radi se, dakle, samo o zatvorenju

neprijatelja žilavo branjene pozicije na visovima,
zarobile su 1000 ljudi i otele više strojnih pušaka.
Borbe u Karpatima traju još neumanjenom
žestinom,
Bezuspješni su bili napadaji Rusa na naše
saveznike u istočnoj Pruskoj. I kod Darkelimena
i niže u Porzymowskom kraju moćni napadaji

 

 

 

podvodnice već provode operacije u Irskom mo-
ru, na zapadnoj strani Engleške, hiljadu milja
uđaljeno od operacione baze, a da. ih mne prati
veće brodovlje. Tim obećaje velik7uspjeh poku-
šaj: da se engleška, kad joj se prekine sva iz-
vanjska trgovina, otkine od dovažanja živežnih

 

 

srestava.
»Lloydu« javljaju iz Douglasa, da su na| Rusa bili su suzbijeni, uz teške gubitke po njih,
30, siječnja sje ipadno od Liverp po-| a zapadno od Mlave bili su potjerani iz nekoliko

Hopljeni parobrodi »Kelcoan« i »Garaion«. Obal-
nmi je parobrod »Glayds« spasio i iskrcao momčad,
Reuterov ured javlja, da je engleški paro-

zaposjednutih mjesta.
Prekjučerašnje vijesti iz Berlina javljaju: U
istočnoj Pruskoj bili su odbiveni slabi ruski na- |

 

vivši mnogo mrtvih, megju ovim i jednoga ka-
petana. Druge čete, koje su bile sa topnjačama,
nijesu se usudile iskrcati, jer smo mi zaposjeli
obalu. Ove su se povukle, spalivši dvije arap-
ske kolibe,

Milanske novine dobivaju brzojavne vijesti
iz Kaira, da su Turci zaposjeli svu istočnu obalu
Sueskog kanala. Strani konsulati u Kairu već se
spremaju, da se presele u Aleksandriju. Englezi su
morali da uzmaknu pred turskom nadmoći.

kanala tokom jednog dijela dana.

— Kako se »Reuterovu uređu« ei iz
Kaira, došlo je kod Kantare do male bitke. Tur-
sko je topništvo otvorilo vatru na patrulju, koja
je uzvratila vatrom puščanih strojeva. Na drugim
trim točkama NEKOJ kanala opaženi su turski
odjeli, s kojima se nije došlo u dodir.

— Glasinama o skorašnjem ispražnjenju La-
vova dodaje »Neue Freie Presse» slijedeće : Iz
Lavova je došla danas vrlo važna vijest, koja se
podudara s onom, što je izašla u »Slowo Pol-
skie«, koja izlazi u Lavovu od 9. ov., mj. i to
ravnateljstvu jednog  galičkog;, financijajnog za-