PRAVA

 

CRVENA HRVATSKA

 

CIJENA JE LISTU SA DONASANJEM U KUĆU ILI S POŠTOM NA GODINU K 6.
NA PO ILI ČETVRT GODINE SURAZMJERNO; ZA INOZEMSTVO GODIŠNJE K. 9.
KO NE VRATI LIST KAD MU PREDPLATA MINE, SMATRA SE DA JE PREDBROJEN
I ZA DOŠASTO POLUGODIŠTE. — PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.

RD

 

Br. 515.

 

IZLAZI SVAKE SUBOTE

POJEDINI BROJ STOJI 20 PARA.

ŠTVU. — ZA ZAHVALE I

U DUBROVNIKU, 6. MARTA 1915.

PRETPLATA I OGLASI SALJU SE ADMINISTRACIJI, A PISMA I DOPISI UREDNI- |

ZA OGLASE 20 PARA PO RETKU A KOJI SE VIŠE PUTA TISKAJU PO POGODBI
UZ POPUST. RUKOPISI SE NE VRAĆAJU. LISTOVI NEFRANKIRANI NE PRIMAJU SE.

1
|

PRIOPĆENA PLAĆA SE 30 PARA PO PETIT RETKU, |

BV MINS AA A da PS LJSE

God. XI. |

 

 

Evropska kultura,
sadašnji rat i Hrvati.

Evropska je kultura uvjetovana: s Ev-
ropljanima. Njezina je prava snaga na ev-
ropskom tlu, jer je u Evropi našla najpo-
desniji razvoj. Presagjena u Aziju i Ame-
riku ona je vrlo djelotvorno djelovala, ali
je uvijek ostala biljkom na tugjem tlu. Tek
na evropskoj rodnoj grudi ona se je raz-
granala u veliko stablo sa bezbrojem jakih
i vitkih grana i grančica.

Ova velika ekspanzivna snaga evrop-
skog duha danas je vrlo ugrožena. Treba
da vodi odlučnu borbu o opstanak; možda
najveću, što je uopće imala i što će je imati,
Proti Evropi diže se Azija i Amerika, da se
bore o prvenstvo u svjetskom gospodstvu.
Svjetsko gospodstvo Evrope dospjelo je
današnjim ratom u vrlo neugodnu poziciju,
a ovo je gospodstvo uvjetom za opstanak
i razvoj evropske kulture.

Ko je doveo u takovu krizu najpo-
nosniji uzlet našega evropskog duha, nije
teško pogoditi. Oni, koji izvedoše najveći
i neoprostivi atentat na našu najveću sve-
tinju, ponos i diku, jesu engleški egoizam,
francuski ateizam i ruski kozacizam, Da su
Englezi, Francuzi a dijelom i Rusi civilizo-
van narod, to neće danas nijedan objekti-
van posmatrač stvar zanijekati; ali da ovi
narodi imaju pravu kulturu, koja obuhvaća
unutarnji i vanjski čovjekovi svijet, prave-
dan promatralac ima dosta dokaza, da o
tome posumnja.

Kulturan čovjek a jednako i narod ne
smije da postavi afarizam na prvo mjesto,
a sve drugo zbaci u rang iza toga. Kultura
oplemenjuje čovjeka i diže ga nad ljudskim
glibom strasti, špekulacija i borbe proti
svome iskrnjemu; afarizam potiče na sve
to, a njega je engleška politika podigla na
oltar svoga ideala.

Najljepša grana našeg evropskog kul-
turnog stabla jest vjera. U njoj je uvjeto-
van najveći ideal čovječanstva, a to je sa-
vršenost i neumrlost. Nemili ateizam baš
sve to obara, a Francuzi ili bolje rečeno
oni, koji danas u Francuskoj grme i oblače,
istjeraše vjeru, da razgrane ateizam. Kojega

BITKA U MAZURIJI.

Iz njemačkog velikog glavnog stana stigao
je o devetdnevnoj bitci u Mazuriji ovaj izvještaj :

Već mjeseci bile su naše čete, što no su
stajale pod zapovjedništvom generala pl. Belowa,
u istočnoj Pruskoj, upućene na defensivu. Sa-
stavljene iz 50% domobranaca, 25% pučkih us-
taša i 25% drugih četa, branile uspješno po-
dručje istočno od Visle proti višestruko nadmoć-
nom neprijatelju, koji je početkom veljače uz 6
do 8 zborova još brojio preko 200.000 ljudi.
Brojčana je nadmoć Rusa bila tolika, da su nje-
mačke čete bile prisiljene, zakloniti se iza jakih
prirodnih pozicija, koje su našle na Mazurskim
jezerima i iza rijeke Angerap. Zemljište izmegju
tih pozicija i granice moralo se prepustiti ne-
prijatelju, Opetovane navale Rusa, naročito proti
mostnoj obrani Darkehmen i proti desnom nje-
mačkom krilu na Praprotyck-gorju odbijene su

isto tako, kao što su suzbijeni ofensivni pokusi |

nadmoćnog neprijatelja proti njemačkom lijevom
krilu za mjeseca siječnja i veljače.

Početkom veljače nadošao je napokon čas,
te se je meglo raspolagati sa svježim njemačkim
četama, koje su otpremljene na istočno rusko
ratište, da budu upotrebljavane za obuhvatnu
akciju proti Rusima.

štioca opće povjesnice ne napuniše grozom
sredovječne ratne horde, pred ikojima je
strepila i sama narav, a samo im se pustoš
veselila? Ruski kozacizam hoće da to opet
ponovi, a jadna Poljska i svaki slobodniji
kulturni pokret u Rusiji jasno o tome go-
vore. Naprotiv ovome što govori službena
Austro-Ugarska monarhija i Njemačka? Lju-
bav za svim onim, što čini čovjeka čovje-
kom i obuhvaća svu njegovu atmosferu, a
to je mir, živa vjera, koja uvijek drži čo-
vjeka na dostojnoj visini bilo u najljućim
krizama ili najljepšim danima izvire iz svih
akata austro-njemačke alijanse. Oba pleme-
nita savezna vladara uvijek počimlju svoja
velika djela zazivajući Boga, a njemu za-
hvaljuju, kad ih dovrše. Odlučni su nepri-
jatelji sredovječnih horda, a živi primjer
pravog promicanja kulture, koja dovodi čo-
vjeka do sreće i zadovoljstva ne egoizmom
nego ljubavi iskrnjega, ne ateizmom nego
živom vjerom, ne divljom silom nego pa-
metnom upotrebom onog talenta, što nam
ga Bog dade. i |

Mi Hrvati zauzesmo u današnjem ratu
pravo mjesto. Najača tačka u našoj povi-
jesti jest uprav današnji rat i naše junačko
držanje uz našu monarhiju i saveznicu joj;
Njemačku. Naš altruizam zadivio je cijeli |
svijet, naša vjera, ta crveii
jesti, goruća je; naša borba proti sredovječ-,
noj tami žestoka je. Evropska kultura —
jedino pravo njegovana od Njemačke i
Austrije — neće i ne smije, da to zabo-
ravi, Hrvati će biti nagragjeni za svoje he-
rojsko držanje, jer se bore za najveće pod-
vige ljudskog duha. — Gama.

 

Bombardovanje Dardanela.

Utvrde Dardanelskog tjesna već od nekoliko
dana bombarduje sjedinjeno francusko i engleško
brodovlje. Zadnje vijesti javljaju, da je neprija-
teljska flota pri bombardovanju dne 2, ov. mj.
ispalila preko 600 hitaca, koji su ostali bez dje-
lovanja. Uslijed paljbe turskih baterija razrušen
je zadnji jarbor na brodu sa zastavom kontre-
admirala. Neprijateljske jedinice pogogjene su
nekoliko puta. Pretprošle noći 1. tek. pokušale
su neprijateljske podmornice da prodru u Dar-
danele, ali su prisiljene turskim baterijama da se

Dne 7. veljače započelo je južno krilo na-
valu. Nešto kasnije slijedilo je sjeverno krilo iz
prostora oko Tilsita. Zemlja je bila prekrita du-
bokim snijegom i tvrdo smrznuta, sva jezera po-
krita debelim ledom. Uz to je duvao ledeni vje-
tar, koji je na mnogo mjesta prouzrokovao sni-
ježne vijavice, pa se.tako otešćao promet na že-
ljeznicama i cestama, dok je promet automobi-
lima bio posvema onemogućen. Ali je njemačko
vodstvo bilo dobro pripravljeno proti tim naro-
čitim poteškoćama zimske vojne. Čete su bile
provigjene toplim odijelima, a bilo je poskrbljeno
za hiljade i hiljade saonica i saoničnih kriva.

Da se približi neprijatelju, ujemačko je južno
krilo moralo prodrijeti kroz 40 kim. široki pojas
Johannisberških šuma i preći preko rijeke Piseck.
U Johannisburgu i u Bialli bile su pako jake
ruske čete. U jednom mjestu, što su ga Rusi
zaposjeli, priregjivali su za nedjelju u večer ples-
nu zabavu, a baš na taj dan, posvema iznenada
za ruske čete i za njihovo vodstvo, započela je
njemačka ofensiva,

U najvećoj tišini njemačke su navalne ko-
lone napredovale, a u nedjelju, 7. veljače, po-
slije podne naišle na neprijatelja. Mlade čete ge-
nerala Litzmana izvojštile su toga poslijepodneva
i u noći na 8. veljače kod Wrobelna prelaz preko

 

.u naše povi-| 7

 

Pisecka, Unatoč tomu, što su ceste bile pokrite

vrate, Prema privatnoj vijesti agencije »Mill« po-
tonula je jedna torpednjača.

Carigradski vojni stan javlja 3. ov. mj.:
»Neprijateljsko je brodovlje bombardovalo jučer
tri sata Dardanele bez svakoga uspjeha. Uslijed
uspješne vatre naših baterija bilo je prisiljeno,
da se povuče.

Istodobno je bombardovalo neprijateljsko bro-
dovlje, što se sastojalo od 4 francuske oklop-
njače i od više torpednjača, naše pozicije kod
Saroškog zaljeva, ali takogjer bez uspjeha«.

Ovaj važni tjesnac, što zatvara prolaz u
Crno more, svraća sada na se svačiju pozornost;
pred njim je oko 40-70 ratnih brodova.

Prolaz Dardanela dug je kakovih 70 klm.,
na nekim mjestima tako uzak (1300) metara),
da ga i topovi malog kalibra mogu proti veli-
kim modernim brodovima uspješno braniti. Naj-
veća širina prelaza iznaša 7.400 metara. Prelaz
je utvrgjen s obje strane jakim tvrgjavama. Od-
mah pri ulazu nalazi se i na evropskoj i na ma-
loazijskoj strani niz tvrgjava, od kojih su naj-
važnije Kum-Kalessi, Tekhe-Burnu i Elles-Burnu.
U nutrini prolaza sužuju se obale još tješnje, te
zigleda skoro nemoguće, da bi ikoje neprijatelj-
sko brodovlje moglo foisirati uski prelaz kod |
Kilid-Bahra i Kale Sultanije,

Ali nijesu samo. iturde,.koie brane ovaj i
od prirode utvrgjevi nrolaz, već je m4.orfa teh-
nila izumila drugih sredstava, koja po!joma.4\
obranu. Morske mine bit će jamačno razasijane |
dobrom mjeri i to mine kontaktne. koje se|
mogu na obaic dovesti do, cin, ZJ Te nel
sprječavaju, ni u čelu | va s &todovlja.
i malenim daljinama lako je spojiti protivne
užu debelim lancima, i na mnogim mjestima
zadržati protivničko brodovlje,

Što se tiče samog izgleda za uspjeh, to bi
ovaj mogao biti polučen, ali samo sa jakim gu-
bitcima na brodovlju. Dva su načina, kako pro-
tivnik može doći do Carigrada. Prvi je sistematsko
forsiranje tjesna. MNeprijateljsko brodovlje mora
sa jakim topovima uništavati tvrgjavu za tvrgja-
vom, i kad su prednje uništene, iskrcati tamo
kopnenu posadu, koja će utvrde u svoje svrhe
izgraditi te ih braniti proti napadajima turske voj-
ske, koja bi u kratko vrijeme bila sigurno tamo
otposlana. Manji brodovi moraju po tom očistiti
prolaz od mina i od lanaca. Ovaj sistematski na-
čin provale, ne vodi tako brzo cilju, a Englezima
je uz to potrebita jaka vojska, koju će u datom
času iskrcati na ušutkane pozicije, Imaju li En-
glezi i Francuzi tamo jakih četa na raspolaganje,
ili će na drugi način pokušati doprijeti do Cari-
grada, to ćemo do skora vidjeti.

Ovaj drugi način sastoji se u brzom forsi-
ranju ljčsna, gdje se bez obzira na gubitke na-

 

dubokim snijegom, i što je cijeli dan vladala
strašna mećava, koja je usporila kretnje, preva-
lili su djelovi tih četa taj dan oko 40 km. Pro-
kušane čete generala pl. Falcka stigle su taj dan
pred Johannisburg te zauzele jurišem Snopkan.

Drugi dan njemačke su čete nastavile boj
o odsjek oko Pisecka. Južna kolona generala
Litzmanna baš je htjela, da kod Gehsena pregje
na istočnu obalu, kadno je odjedared u desnom
boku napadnuta od neprijatelja, došavšeg iz Kol-
na. S mjesta su se njemačke čete oborile na toga
protivnika, te ga bacile natrag onamo, otkuda
je bio došao, dok je general pl. Falck jurišem
zauzeo Johannisburg. Potez oko rijeke Pisecka
bio je dne 8. veljače u njemačkim rukama.

Dne 9. veljače počeo je pohod na Lyck,
Prostor oko Alle još je isti dan pročišćen od
neprijatelja,

Megjutim su imale njemačke čete, koje su
na sjeverno m krilu bile odregjene za navalu, za-
uzeti utvrgjene položaje na ruskom desnom krilu,
koje se protezalo od rijeke Spullen do šume
Schoreller i duž sjevernog njegovog ruba go-
tovo do ruske granice, Za navalu na taj položaj
koji je bio zaštićen ogradama iz žica, bio je o-
dregjen dan 9. veljače, Ali čim su se kod nepri-
jatelja opazile kretnje za uzmak, njemačke su
čete, sve bez topništva i bez puščanih strojeva

 

 

stoji doći do cilja pa i sa polovicom brodovlja,
s kojim se raspolaže. Brodovlje se svrsta u boj-
ne redove i punom parom bez obzira na puc-
njavu topova sa kopnenih baterija ugje u pro-
laz. Za nekoliko sati bilo bi brodovlje izloženo
svim pogiheljima i nastaje veliko pitanje, koliko
bi ih moglo stići do Carigrada.

Ovaj način forsiranja Dardanela držimo sa-
svim nevjerovatnim. Moramo predstaviti, da je
to brodovlje ipak francusko i engleško, a nipošto
rusko, ida usprkos prirodne solidarnosti interesa,
koju pokazuju saveznici u savezničkom cilju, ne
će Englezi za isključivo ruski interes doprinijeti
tako ogromne žrtve i oslabiti svoju poziciju u
Sredozemnom moru.

 

Rat Engleške i Njemačke na moru.

Olkada je započela akcija (njemačkih pod-
mornica protiv engleške mornatice, može se i
glavnom ustanoviti ove posljedice: Silno su po
skočile engleške osigurateljne premije, troškovi,
plovitbe, nadnice, cijene ži ' namirnica i si-
rovina, što su potrebne € teći industriji. Se-
damnaest parobrodarskih “tava obustavilo je
poslovanje bez obzira na zeije britske vlade; dne
24, veljače povelo se je pet drugih za njihovim
primi» 7290 mornara štrajkuje. Dne 7.:ve-
ljač je javilo, da se n. 77. ća 17 engleških
brodova; «ie 9. javio je londonski list »News«,
da je netragom nestao 21 engleški i francuski

sufhina ovih hrodova.ni

je još ni dia. pozuaia. Dne 18. potonljen je
aleštj brod »Dulwicli« i francuski brou 7
- 7 .qe 19. je prema vijesti iz Stockhci
ma naše uništen britski brod za transpon
četa s 2000 ljudi. Norveški brod  »Orla« javlja
(potvrgjeno od engleškog broda »Jeruause Ab-
bey«), da je vidio kako u kanalu plove podrtine
i uniforme. Kod otoka Anglesea potopljen je
brod »Cambank«, a dne 22. brod »Devonshire«.
Poštansko parobrodarska pruga  Boulogne-Fol-
kestone obustavila je svoju plovitbu. Dne 20.
teško je torpedom oštećen nekad austrijski, od
Francuza zaplijenjeni brod »Dinorah« 20 milja
daleko od Dieppa. U Irskom je moru potopljen
ugljenarski brod, Dne 22. potopljen je od nje-
mačke podmornice transportni brod »192« kod
Beachy Heada; ne zna se za udes broda »Men-
bland«, koji je dne 15. otplovio iz Hulla u New-
castle. Dne 23. torpedovan je brod »Oakley«na
jugo-istoku Rve-a; zameo se trag britskoj po-
moćnoj krstarici «Clanmonoughten«. Našle su se
podrtine, što od njega potječu. Američki brod
»Carlb«, krcat pamukom za Njemačku, potonuo
je u Sjevernom moru, nabasavši na minu; isto
tako kod Dovera norveški brod »Regiu«. Ratna

brod sa 1493969 ton:

 

navalile već dne 8. veljače poslije podne. Sutra
dan bile su osvojene sve neprijateljske pozicije,
Neprijatelj povukao se prama jugoistoku a Ni-
jemci su se potisnuli za njim.

Unatoč najvećim poteškoćama, koje su za-
davale prirodne sile, dostigla je njemačka kolona
dne 10. veljače potez Piskallen-Sladislavov, dne
11. veljače veliku cestu Gumbinnen-Vylkowsky.
Dne 12. već su njemačke čete stajale posvema
na ruskom teritoriju te zaposjele Vizuviny, Kal-
variju i Marianpol, Ruska 79. i 56. divizija bile
su gotovo uništene, a 27. divizija teško je na-
stradala. Neprijateljske sile, koje su bile smješ-
tene pred Angerappom i pred utvrdama oko
Lčtzena, počele su! takogjer uzmicati na istok.
Sada su stupili u akciju i- oni njemački odjeli,
koji su do sada bili zaposjeli te pozicije, : napa-
dajući neprijatelja, koji se u dugoj liniji pOvukao.

Dok su iz prostora oko Tilsita;"čele gene-
rala-pukovnika pl. Eichhorna kroz šriijeg i led'u
silnim hodovima napredovale prama Suwalkiju i
Sejniju, a dok je desno njemačko krilo 'prokr-

čilo put preko Gnajeva na Augustov, središte! je'

njemačke vojske pod generalom pl. Belawom
imalo da provede višednevnih borbi u prostoru
oko Lycka. Pogodovan prirodnom obrambenom:
linijom Mazurskih jezera neprijatelj je iza vješ-
tačkih pojačanih, većim dijelom sa žičnim ogra-

#9