PRAVA

RVENA HRVATSKA

 

 

 

Potpisujte ratni zajam!

Presvij. gosp. Namjesništveni Savjetnik,
Kot. Poglavar dr. Albert Renkin, upravio je svim
Općinskim Načelnicima dubrovačkog kotara sli-
jedeći poziv:

U sudbonosnim danima, kada je izdajnički
italijanski neprijatelj našu staru i časnu monar-
hiju napao naviještenjem rata, jer se je nadao,
da će mu uspjeti oteti nam ovdje na jugu naše
cvatuće zemlje, dok su se naše pobjedonosne
vojske na sjeveru borile sa moćnim neprijateljem,
objelodanjen je proglas gosp. &.k. dalmatinskog
namjesnika, kojim je pozivao pučanstvo da u
što većem broju sudjeluje potpišivanju drugog
ratnog zajma.

Ovaj poziv pada u teško vrijeme, gdje svaki
od nas mora da podnosi ratne brige. Ali ipak
potrebuje država pomoć puka. Naš vojnik, puk
u oružju, pozdravio je naviještenje rata ltalije ve-
seljem i oduševljem, čvrsto odlučen da Italijance,
koji tvrde da »imaju prava« na ovu slavensku
obalu Jadranskoga mora, krvavo suzbije.

Naš puk u oružju veseli se, premda znade,
da će boj naše monarhije sada još teži postati
i nijedan od naših hrabrih vojnika, koji od mnogo
mjeseca izvan svoga doma boravi, ne zdvaja i
ako ga još mnogi daljni trudi čekaju.

Iza naših hrabrih i pobjedonosnih četa stoje
pako velike mase pučanstva, koje nijesu pozvane
da svoj život izlože u borbi sa neprijateljem.
Ove mase pučanstva ne bore se sa oružjem u
ruci, ali su pred Bogom i svojom savjesti po-
zvane, da se za domovinu i za našega ljublje-
noga Vladara u ovim teškim časovima na drugi
način žrtvuju i to tim, da svojevoljno pridonesu
novac za ratne svrhe,

Ratni zajam, koji se baš sada čini, pruža
nam prigodu, gdje je sada svakome moguće, da
na sjajni način pomogne državi, a da sebi ne
nanese ni najmanje žrtve.

Potpišivanje za ratni zajam ne znači nipošto,
da se državi poklanja novac, nego se samo svoj
raspoloživi novac ulaže u jedan državni vrijed-
nosni papir, čija nabava pod današnjim okolno-
stima znači sjajan financijalni posao. Stotina
kruna ratnog zajma izdaje se danas pod teča-
jem od K 94:75, koja svota godišnje nosi K 5:50
kamata, prama ćemu ratni se zajam ukamačuje
sa 6'/49/o. Pod takvim okolnostima pojmljivo je,

CIJENA JE LISTU SA DONASANJEM U KUĆU ILI S POŠTOM NA GODINU K 6
NA PO ILI ČETVRT GODINE SURAZMJERNO; ZA INOZEMSTVO GODIŠNJE K. 9
KO NE VRATI LIST KAD MU PREDPLATA MINE, SMATRA SE DA JE PREDBROJEN
1 ZA DOŠASTO POLUGODIŠTE. — PLATIVO 1 UTUŽIVO U DUBROVNIKU

POJEDINI BROJ

ARENA mp ON

ALSO
U DUBROVNIKU, (9. JUNA 1915.

I

[
da već sada drugi ratni zajam pokazuje izvrsan
uspjeh.

Nažalost su Dubrovnik i okolica naprama
ovom drugom ratnom zajmu pokazali neku suz-
držljivost, te su općine i druge korporacije ovog
kotara upisale samo nerazmjerno male iznose,
ili što više nijesu sudjelovale nikako odnosnom
upišivanju. Ova suzdržljivost, koju se ne može
rastumačiti sa patriotskim tradicijama niti sa
zdravim trgovačkim duhom ovog pučanstva, tu-
mači se možda činjenicom, da je poziv na upiši-
vanje ratnog zajma slijedio u času, kad smo mi
svi stajali pod neposrednim dojmom italijanskog
naviještenja rata. Danas pako, pošto vidimo da
i ovaj novi neprijalelj monarhije,. osim pucanja
iz daljine na željezničke nasipe ina kuće siro-
mašnih čuvara, ne ugrožuje nikaq. naše obale,
danas se moramo ponovno i ozbiljno sjetiti po-
ziva na potpišivanje zajma.

Prije nekoliko dana dobili smo telegrafsku
vijest, da se je dalmatinsko domobranstvo ioso-
bito istaklo u bojevima protiv Italijanaca. |

Jugoslavenski vojnik čuva svoju morsku |
obalu od neprijatelja, koji hoće da istrgne na-'
rodnost njegove djece. Dužnost je svake općine |
ovoga kotara, koja se kao hrvatska općina osje-|
ća, da sudjeluje ovoj narodnoj borbi sa živahnim |
upišivanjem u ratni zajam, te da razvije inte-
sivnu propagandu za isto. Ta dužnost opstoji
tim-više, što: najelementarniji - patriotizam pret-
postavlja čvrsto pouzdanje u pobjedonosnu sna-
gu naše monarkije.

Mislim, da sam potpuno sjeguran sudjelo-
vanja Vašeg Gospostva u pitanju ratnog zajma,
te bih htio još samo slijedeće naglasiti :

Današnja teška vremena donose naravno u
pučanstvu veliku nestašicu raspoloživih srestava
u gotovu novcu. Potpišivanje ratnog zajma ne
iziskuje uvijek gotovog novca. Da se uzmogne
kupovati papir ratnog zajma, udijeljuju austro-
ugarska banka u Kninu i blagajna za ratne zaj-
move u Beču uz pogodovani kamatnjak zajmove
na vrijednosne papire do polovine vrijednosti,
Isto tako udijeljuje blagajna za ratne zajmove u
Beču zajmove uz zalaganje hipotekarnih tražbina.

Preostaje još jedan način sudjelovanja u
ratnom zajmu, naime taj, da pojedini vlasnici ku-
ća ili drugih nepokretnina do sada neopterećenih

 

IZLAZI SVAKE SUBOTE

STOJI 20 PARA.

PRETPLATA I OGLASI SALJU SE ADMINISTRACIJI, A PISMA 1 DOPISI UREDNI-
ŠTVU. — ZA ZAHVALE I PRIOPĆENA PLAĆA SE 30 PARA PO PETIT RETKU,
ZA OGLASE 20 PARA PO RETKU A KOJI SE VIŠE PUTA TISKAJU PO POGODBI
UZ POPUST. RUKOPISI SE NE VRAĆAJU. LISTOVI NEFRANKIRANI NE PRIMAJU SE

 

uzmu hipoteku na svoje vlasništvo, a da ulože
dotični iznos u nabavu papira ratnog zajma. Ta-
kav bi dug dakako bio vlasniku kuće na čast.

"Istina je, da do sada nije predvigjen ovaki na-

čin sudjelovanja, ipak bi se u ovom pogledu mo-
gao naći izlaz, a barem bi očitovanje pojedinih
vlasnika kuća i drugih nepokretnina, da su sprav-
ni opteretiti svoje imanje stanovitim iznosom, slu-
žilo kao sjajni dokaz njihova rodoljublja.

Na temelju predstojećih razlaganja, molim

Vaše Gospodstvo da stavi u izgled upišivanje
oveće svote na ratni zajam sa strane tamošnje
općine, te da ustroji jedan odbor, koji bi imao
zadaću da prinuka razne korporacije i privatne
osobe tamošnje općine na upišivanje za ratni
zajam.
+ O uspjehu tamošnje akcije izvolit će Vaše
Gospodstvo izvijestiti u roku od 14 dana te mi
ptiposlati imenik svih osoba i korporacija ta-
mošnje općine, koje su upisale za ratni zajam.
1 Pri tome je označiti kod svakog upisača,
da li namjerava upisanu svotu isplatiti .u gotovu
novcu, ili pako upisani iznos pribaviti zalaganjem
vrijednosnih papira, hipotekarnih tražbina, od-
nosno sa hipotekom.

Pobliži fiaancijalni uvjeti upišivanja mogu
se pribaviti kod svakog poštanskog ureda odno-
sno kod svih novčanih zavoda.

C. K. Namjesništveni Savjetnik,
Upravitelj :
Renkin s. tr.

 

.Fntente i: balkanske države.

Diplomacija »Četvornog Sporazuma«

 

i RE mie

God. XI.

 

biju s izgledom na sjevernu Arbaniju i luku
na Jadranskom moru, pa na baštinu u Dal-
maciji, Istri i Hrvatskoj, a sad sva ta obe-
ćaria za ljubav Italije uništena.

Zato »Politika«, jedan od najglavnijih
srpskih listova, glasno viče, da Sporazum,
kojemu je toliko potrebna pomoć ltalije,
plati iz vlastitih sredstava te koristi, što će
mu ltalija donijeti, kao n. p. Savojom, Kor-
sikom, Maltom, Tunisom,  Algirom, Egip-
tom i ost, a da Srbiji pomoć ltalije ne
služi. I s toga — prama pisanju listova —
Srbija nije voljna, da ofensivom protiv Bosne
olakša. napredovanje Italijanaca na Soči, već
gleda da pošalje što moguće više četa u
Arbaniju.

Ali diplomacija Sporazuma nije samo
zaposlena u Srbiji, nego se još više znoji
oko Rumunjske, Bugarske i Grčke, koje su
dosad bile neutralne, a koje bi Sporazum
htio imati uza se, a to »u interesu brže
pobjede nad općenitim neprijateljem.«

Da Bugarska istupi iz neutralnosti i
pridruži se Sporazumu, nastoji diplomacija
svim silama, da Srbija prepusti Bugarskoj
Macedoniju. Ali svi srpski listovi, i u Ni-
šu i u Beogradu, ne samo što ne dadu o
tome ni pisnuti, nego još svojataju cijelu
Strumnicu gotovo do Sofije kao srpsko

u zadnje je doba vrlo zaposlena na Balkanu. Zemljište. Uopće Srbi zauzimlju neprijatelj-

Istup i pridruženje Italije Sporazumu Sko stanovište proti Bugarskoj. Interesantno
ne samo što nije po ćudi balkanskim dr- je pak, da Rusija kao naknadu za Mace-
žavama, nego je dapače to urodilo nepo- | doniju obećava Srbiji austro-ugarsko ze-
vjerenjem svih balkanskih naroda u obeća- |mljište baš sada, kad i ona sama treba da
nja Sporazuma, o kojima su i prije manje ostavlja austro-ugarski teritorij!

više sumnjali.

Da pridobije uza se Italiju, valjalo je
najprije da Sporazum — sa Rusijom na
čelu — napusti Srbiju i sve njezine aspi-
racije, da se »već jednom oslobodi srp-
skog upliva«.

To je naravno izazvalo nemir i uzru-
janost u Srbiji. Prije se je zavaravalo Sr-

|
|

|

Dok pak Englezi mole i nastoje oko
Grčke, da bi ova poslala kontigenat vojske
pred Dardanele, i obećavaju joj za to na-
gradu u Maloj Aziji, u isto doba Rusija,
bez znanja i volje Grčke, obećava Buga-
rima velike i važne krajeve grčke. Naravno,
da Grčka a zajedno snjom i Srbija proti
tomu žestoko prosvjeduje.

 

PODLISTAK.

(4) VAŽNOST DUBROVNIKA
u trgovačkoj povijesti srednjega vijeka.
Napisao prof. Dr, Konstantin Jireček.
S njemačkoga preveo prof, Dr. Božo Cvjetković.

Vjerojatno je, da je ime Ragusium iz ilirske
dobe. Na Sićiliji je općina sredovječnog postanka,
koja se dandanas takogjer zove Ragusa. Ali je
ime ovog sićilskog grada postalo iđentično sa
onim dalmatinske općine tek po fazama novijeg
glasovnog razvoja. Hrvatsko ime dalmatinskog
grada Ragusa, Dubrovnik, bilo je uopće poznato
na Poluostrvu već u srednjemu vijeku i potiče
od staroslovenskoga dabr' dubr (novi oblik dub),
stablo uopće, dubrova, dubrava, pa ima da za-
hvali svoj početak, po svoj prilici, šumama + bo-
rova (Pinus halepensis) u okolici sredovječnoga
grada. Još se vide slikoviti skupovi ove južne
svijetlo-zelene crnogorice i to na liticama kod
negdašnjega benediktinskog manastira svetoga
Jakova od Višnjice, koji podiže 1222 vlasteoska
dubrovačka kuća Gundulića, pa na uzvisinama
obližnjeg poluostrva Lapada i na ostrvu Lokrumu.
Dvojako ime grada nije jedini primjer dvojezič-
nosti, koja se razvi megju stanovništvom. | mje-
sta okolice imaju dvojaka imena, romanska i hr-
vatska : doline Gravossium Gruž, Brennum Žr-
novnica, Umbia Rijeka, Junchetum Šumet, Mal-
fum Zaton i t. d.  Takogjer nose dvostruka
imena ili forme imena i gradske obitelji. Grad-
ski teritorij bijaše do XIII. stoljeća sasvim malen.
Obuhvatao je niz otoka, što su ih Dubrovčani
posjedovali, po svemu izvidu, od pamtivijeka i

 

to jer su kao pomorci bili jači u svako vrijeme
od Slovena iz okolice, Dubrovačka zemlja na
tvrdome kopnu, kraj Starca ili Astarea, bijaše
vrlo malog prostora. Za vinograde u Župi, Ri-
jeci, Šumetu i Zatonu plaćahu oni slovenskim
susjednim knezovima, sve do turskog osvojenja,
godišnji danak, tako zvani magarisium,

Srčiku starih gragjana, koji se poslije od-
lučiše kao vlastela, činili su potomci Epidavra-
na. Lična imena kažu dugo vremena kao i u
ostalim dalmatinskim gradovima rimskog postan-
ka, romanski, kasniji latinski tip: Bonus, Ca-
lenda, Fuscus, Geminianus, Lamponius, Lampri-
dius, Lupus, Maurus, Primus, Proculus, Sabinus,
Sergius, Ursus, Ursatius i dr. Takogjer pripa-
daše uvijek Dubrovnik, sjedište biskupa, kasnije
nadbiskupa, nasljednika negdašnjih rimskih epi-
davarskih biskupa, rimskoj crkvi, Ovisnost o ca-
rigradskome carstvu tumači nam primjesu vizan-
tijskih imena kao Aleksije (Alexius), Dimitrije
(Demetrius), Nikefor (Nicephorus) i dr. Sloveni
pridolaze tek polagano. Izmegju, u jakom broju,
nanizanih gragjana u povelji osnivanja Marijina
manastira na otoku Lokrumu, a oko vremena
ćesara Vasilija Il. (976-1025), nose samo dvojica
slovenska imena; ali u XII. stoljeću nazivlju
se već poglavice gragjanstva, Comites i Judices,
Dersimirus (Držimir) ili Dobroslauus (Dobroslav).
K ovome prvobitnome pučanstvu, od kojeg se
razvi gradsko plemstvo (nobiles, hrvatski vlaste-
lin, žena vladika) pridružiše se dizanjem grada
od XIII, stoljeća mnogobrojni novi gragjani (ci-
ves de populo, hrvatski pučanin) organizovani u
bratstva (cehove) i to ne samo Sloveni nego i
Talijanci pa Arbanasi.

 

i

Do 1205. bili su Dubrovčani pod vizantij-
skom vrhovnom vlašću, pa se u više navrataka
istakoše u pomorskim bitkama carigradskih ca-
reva proti Arapima. Arapski geograf Idrisi
(1153) opisa Dubrovnik kao veliki primorski
grad, čiji stanovnici, marljivi obrtnici i vrli rat-
nici Dalmatinci, imaju veliku flotu pa se davaju
na daleka putovanja. Iza stalnog  smještenja
Normana u vizantijskoj donjoj Italiji, dadoše se
Dubrovčani dvaput normanskoj zaštiti i to oko
vremena Roberta Gviskarda pa kraljeva Vilima II,
i Tankreda.

Poslije tako zvane četvrte križarske vojne
pade Dubrovnik, od 1205-1358, pod mletačko
vrhovništvo, Republiku sv. Marka zastupaše u
gradu Comes (hrvatski knez), koji se je od 1237
mijenjao svake druge godine. Ali ban (vicarius,
vicecomes), suci pa uopće svi gradski činovnici,
što se mijenjahu svake godine, bijahu domaća
vlastela (nobiles). Takogjer i općina sa svoja tri
vijeća ima u ono doba potpunu samoupravu pa
i u megjunarodnim prilikama, osobito sa susje-
dima. Mletačke posade nije bilo. Kad bi se u
slučaju potrebe pokazalo mletačko ratno brodov-
lje, to bi bila valjana obrana proti svakoj pogibli
iz okolice, Sveza sa Mlecima za najvećeg cvata
ove trgovačke moći bila je za razvoj grada od
zamašne važnosti, Dubrovnik ima sve većeg u-
djela u levantskoj trgovini, organizova svoj ustav
i poveća svoj teritorij. Unutarnju konsolidaciju
kaže zakonska knjiga od 1272 i carinarska ure-
gjenja od 1277. Doskora se počne i sa teri-
torijalnim sticanjem, a sve je bilo provedeno za
novce bez osvajačkih pohoda. Otok Lastovo pri-
druži se dobre volje. Kao posrednici u izmirenju

Bosne i Srbije dobiše Dubrovčani 1333 važni
Ston sa velikim poluostrvom (Puncta Stagni, hr-
vatski Sionski Rat) sada zvani Pelješac.

Poslije mletačkoga perijoda nastupa od
1358-1526 ugarsko-(hrvatsko) vrhovništvo. Ugar-
ski kralj dobivaše godišnji danak ali ne imagjaše
u gradu zastupnika ; (Dubrovnik) postade zapravo
od onog vremena samostalna republika. Comites
ni čelu države zamijeniše Rectores (hrvatski ta-
kogjer knez), koji se mijenjahu svaki mjesec.
Prva je pola XV. stoljeća zlatan vijek republike,
koji se još i danas prepoznaje na gragjevinama
iz ovoga vremena, a poznato nam je i iz zornog
opisa vrsnog posmatrača, talijanskog humaniste
Filipa de Diversis de Quartigianis iz Like (1440).
Sticanje zemlje dovede do popunjenog posjeda,
koji pomalo obuhvati cijelu obalu od ulaza u
Boku Kotorsku do u blizinu ušća Neretve i to
dobitkom Primorja ili Terre Nove de Slano (Ri-
paria Slani) izmegju Stona i dubrovačke Astareje
1399, pa konavojskog kraja sa epidavarskim
razvalinama (1419, 1427), Postepeno dogje do
anektovanja otoka Mljeta. Pokušaji, da se do-
bije Trebinje, Hercegnovi i Risan nijesu uspjeli.
Dubrovačka uprava na velikim ostrvima Korčuli,
Hvaru i Braču u vrijeme kralja Sigizmunda (1413-
17) bijaše kratka vijeka. Dubrovčani su molili i
kralja Poljske i Ugarske, Vladislava, baš poslije
njegovog prvog sretnog ratnog pohoda proti
Turcima (1443), a kratko vrijeme pred nesretnu
bitku kod Varne, da im dodijeli Valonu i Kaninu
u Arbaniji. I sa novim osvajačima balkanskih
zemalja, Turcima, znali su se dubrovački trgovci

 

u pravo vrijeme spretno i vješto nagoditi daro-
vima i dancima. (Slijedi)

 

 

o odiše

 

i i