Be...

se o stvari. Činovnik jedan mi kaza, da
će se svakako zaustaviti u Šumetu. Ja vi-
še no siguran niti pomišljah više o tome.
Kad malo minuta pred polaskom, kad o:
doh da uzmem kartu, Švaba zaintači da
mi je ne da, jer u Šumetu se ne zaustav-
lja. Ja opet k onome činovniku, a ovaj
da mora dati. Al da Švabo ne da, pa ne
da. A sad? Posao važan, vrijeme mi već
kasno. kud ću! Na koncu moradoh uzeti
kartu do Uskoplja i tako platiti dvostruko.
I u Šumetu nas ipak iskrca! Bismo li
mogli tražiti od činovnika na željeznici,
da putmike tačno obaviješćuju o tim stva-
rima i poslima, u kojima oni moraju biti
upućeni? Ili valjda, jer smo mi u Dalma-
ciji u svemu iznimka, ne će se ni o tome
na nas imati obzira, kad i naš novac vrije-
di koliko i svakoga drugoga? — Putnik.

Pohvalno. Gosp. Josip Onyszkiewicz je
predao u fonad za bolestne radnike, čla-
nove ,Hrvatske Radničke Zadruge“ Kruna
28, koje je sakupio prigodom smrti Antuna
Obradovića, oca Mata, novobiranog op-
ćinskog vijećnika, a dali su ovi vijećnici,
Matovi kolege:

Gjuro F. Kovačević . Kruna 5. —
Vlaho Regjo . . » t—
Mato Brbora . . , 8.—
Niko T. Matičević . s dm
Pero Lujak , 3-
Vlaho Pata , 23
Vlaho Primorac . 8
Antun Miletić . . . a :2.—
Dum Antun Liepopili i NS
Mato Guska . . . , 2.—
Antun Muhoberac . . sa

U isti fonad uložio je ovom prilikom
gosp. sakupljač J. O. kruna 2.—

Istom prigodom udijeliše u pomenutu
svrhu gg.: Antun Duper, iz Mlina, K 10,
Ivo Tonković, K 4, Matd Kralj K4, An-
tun M. Sez K 4, Romaldo Grossel K 3,
Mato Beasić K 2, Robert Odak K 2. Ivo
Vukić K 2. Andro Matičević K 1, Pero
Haller K 1, Ivan Bendiš K 1, Frano
Sehick K 1, Niko Bogdan K 1, Ivo Stje-
pović K 1, Antun Brognara K 1, Luko
Bogdan K 1, Lako Lovac K 1, Ivo Pe-
trušić K 1, Nikša Svilokos K 1, Miho
Klaić K 1, svećenik Vicko Lisičar K 1,
Ivo Pijevac K 1, Josip Mandl K +1, Gjuro
Rašica K 1, Božo Frank K 1, Jako
Batinić K. 1 i Dum Vladimir Taljeran K 1.

O smrti Frans Buterina udijeliše gg.:
Gjuro Rašica K 2 i Ivo Pijevac K 1.

Da počasti uspomenu pok. Antuna Obra-
dovića mješte vijenca udijelila je u istu
svrhu ugl. obitelj Guska K 20.

Gospodi darovateljima Uprava ,Hrvat
ske Radn. Zadruge“ najtoplije blagodari.

Družbi sv. Ćirila i Metoda udijelio je
gosp. Josip Mandi, da počasti uspomenu
pok. Frana Buterin-a, K 1.

Za Pučku Kahinju. Da počaste uspo
menu g. Ernesta Katića priložiše u fond
»Pučke Kuhinje“ g. Nike Deanović kr. 8
a g. Dr. Ljudevit Marotti kr. 20.

Pohvalno. O smrti g. D-ra Abele pi.
Serragli udijeliše mjesnom dječijem za-
kloništu gg.: Abram Tolentino K 10, An-
tonija ud. Hrdalo K 4, obitelj Vitaić K 5,
D-r Ljudevit Marotti K 20, Ilija- Miletić
K 5. Jakob Duukić K 2, Filomena pl.
Rendić K 10, Mare ud. Peko K 4. —
O smrti g. Eruesta Katića udijeliše u
istu svrhu gg.: Ivo Avoscani K 10. obi-
telj Bonetti K 5, Elisa ud, Katić K_ 100,
D-r Josip Zaffron K 10, Stjepan Nazor ,
_K 10. Ugo Katić K 10, Antun degl' Ivellio
K 10, Matilde Perko K 10.

JAVNA ZAHVALA.

U teškoj žalosti, koja nas je za-
.desila preranom smrti našeg ne-
prežaljenog supruga, odnosno oča

Frana Buterina

dužnost nam je, da z*hvalimo svi-
ma koji sa ma .bilo na koji na-
čin nastojali, da nam olakšaju o-
gromni gubitak. Osobite pak za:
hvaljujemo g. Dr. Baldu Martec
chini, koji se je svojski zauzimao,
da otme dragog pokojnika iz če-
ljusti smrti, zatim gg. Dr. B. Bi-
bici i Dr. F. Trosiću, koji su mu
pripomagali gosp. financijskom
vogji Antunu Djakoviću, ugl.
osoblju slavnog €. k. kot. fin. ra-
vnateljstva i €. k. carinare, ugled-
nim društvima ,Hrvatskoj Rad-
ničkoj Zadruzi“, Hrv. pjev. druš-
tvu ,Gundulić“ i ugl. zboru fi-
nanc. straže u Dubrovniku i Gru-
žu. Svima Bog odvratio u dobru.

Dubrovnik, 21. Septeinbra 1905.
Iginija ud. Euterin

za se i siročad.

 

  

 
    
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 
  
   

JAVNA ZAHVALA.

U teškoj žalosti koja nas za-
desi smrću neprežaljenog nam

ANTENA

iz svega srca najtoplije zahvalju-
jemo svoj onoj Gospodi, koja,
da dadu počast miloj uspomeni
pokojnikovoj, izvoliše dopratiti
ga do vječnog prebivališta, kao i
onim koji, bilo vijencima, prilo-
zima u .dobotvorne svrhe, bilo
posjetima iskazaše uam prijatelj-
sku sućut i počast nezaboravnom
pokojniku.

Svima Svemogući u dobru od
vratio, a naša im do groba har-
nost i zahvalnost.

Dubrovnik, 21/IX. 1905.
Obitelj Obradović

za se i svojtu.

 

  
 
 
 
 

Prima novac -
na štednju

 
 
 

 

 

 

 

kamate bez
ikakva odbitka.
se jedan novi, mali
glasovir (pianino)
»Izmegju VrtA“. Slobodno je poći pre-
gledati ga od 4—6 sati po podne.
daje se u najam |.“ pod
sadašnje Oružničke pos-
za kakov Ured. Pobliže
kod Uprave Sjemeništa.
u najam je-
grad s kućom na Konalu.
Pobliže kod administracije
NA ZVA
M ZNANU ! pripadnim zem-
ljištem nalazeća se na Pilama, vlasnosti
Bradaš, dne 13. Oktobra o. g. od 9-12
sati pr. p. prodavati će se na Javnoj do-
tarskog Suda. uz najmanju iskličnu cijenu
od Kruna 30.000. Pobliže kod gosp.
ea FAO
o a
a 4

oO
po 4, a
e 9,

PRODAVA u kući br. 103., ulica
NN Početkom Oktobra
taje za Gospom. Zgodno
Ni NN dan vino-
lista.

Kuća br. 203 sa
naslijednika pok. Kate ud. Brailo rogi.
brovolinoj dražbi, kod mjesnog e. k. ko-
D-ra B. Podića. RIDE

  

Prodaje se u Dubrovniku kod:
zi: Serragli, Nicolo Srincich,

Nasljednici 8. We'ss, Jova Mari-

ća i Nika Narodnika Maslaća.

# U Trebinju kod: 1
Bratić & Stajčić.

 

IJESEČNE OBROKE. DE __

 

 

 

per DRODAVA SEA
I pe Piafi-ovi

Vi

 
  

 

Svjetski glas, što ga uživaju Pfaff ovi
šivaći strojevi, temelji se isključivo na
ozbiljnoj i neprekidnoj težnji tvornice da

Ovom uspješnom načelu tvornica ima

 
 
  
  
 

šivaći strojevi.

  
 

samo najbolje nudi“.

i plaća na istoga 6

  
  
  
   
  
 
  
  
  
 
 
 
 
  

PRAVA CRVENA HRVATSKA

[3507 47 kamate DB |

= HRVATSKA
PUČKA ŠTEDIONICA

registrovana zadruga ===
=== sa ograničenim jamstvom
u
DUBROVNIKU.

God. 1.

 

  
    
   
  
 
  

 

= Daje zajmove
uz povratak na stalni rok
ili
u tekući račun.

 

 

 

—— Pokućstva. ——
Pavao Srincich

u Dubrovniku
u vlastitoj kući ulica
nZlatarićeva“ prama ra-
dionici istoga

Svak ko lično pregleda

moje skladište pokuć-

stva uvjeriće se o do-

broti robe i o niskoj
cijeni.

 

— Poktićstva. —

ma Veliko i bogato skladište č

OKUĆSTVA 6
| - + - M SIZ 1 SINO

| (,Rozarije“ 812). - DUBROVNIK.

===

 

iay" Cijene sasma umjereno. - - - -

 

 

 

 

 
 

 
  
   
  
   
   
 

URAR i OPTIČAR
NIKO BOGDAN
na PLACI

1 (prije dućan brijačnice Tedeschi)

| prodava svakovrsnih džepnih i
zidnih sr&, lanaca, nakita, opti-
čarskih predmeta i t.

NE Obavlja svakojako poprav-

ke uz umjerene cijene.

  
 

—- —RlRilli=u-ooo-=wb
bE= == = ra

 

ga nu ira (o

U fotografičnom atiljeru

Antuna Miletića
u Dubrovniku
izragjuju se :
ser lijepo, brzo i cijeno $
sve najmodernije fotografije od
najmanje do naravne veličine.

grin =—-

   

 

 

cjenje nego igdje. |

mm— m—

0% kamate

P_o(keosani & 0%

Veliki i lijepi izbor odijela.

 

s RE

 

Ljekarna »k Spasitelju“
(al Redentore)

X. BABIĆ - Rijeka.
Preporuča : =
Kapi Spasitelja
| | koje su sbog svoje djelatnosti
nazvane tvornima, jer sti do %;
(ll sada najbolje sredstvo za uzdrža-
(| nje zdravog želudca, a rabe se .
proti hemoroidam, žgaravici. re- |l\
dovitoj stolici, grčevima, u želud-
cu, bol slezene, jetara, proti gli-
1] stam itd. itd.
$ 1 bočica 60 para. a na svakih \|
6 bočica dobije se jedna badava.
Poštom se šalje najmanje šest
( (6) bočica. _ aš |
| ANTIFEBRILE je prokušan i ||
Il pohvaljen ljek proti groznici (fe-
bri). 1 boca Krune 2.—
CČijenici svih ljekova kao i pis- |
meni upiti franko i badava.
Naručiti se može jedino kod
H H. BABIĆ - ljekamik - (I
| Rijeka (Fiume) kraj velike crkve. ||
£\ NB. Preporučamo ovu na glasu ljekar-
nu, jer je jedina hrvatska ljekarna na
Rijeci.

 

 

    
  
 

NY C

 
 

Stijepo Vučetić
DUBROVNIK.
Prodaja svakovrstnih mo-

dernih crevalja za muške i 4
za ženske.

č _Cijene = umjerene.

Gdje ideš? *

  

mE" NA RATE.

  
  

  

Za ,Domus Christi“. O smrti g. Dr.
Abela pl. Serragli g. Ilija Miletić udijelio
je Zakloništa ,Domus Christi“ K 5, a u-
gledna uprava ,Monte di Pieta“ K. 10. —

PRODAJE NE PS. 3

dinom Kazalištu. Za potanje obratiti se

 
 
 

 

  
 

 

 

da zahvali ne samo svoju veličinu, nego
i člnjenicu, da su Pfaff-ovi šivaći stro-
jevi na trgu najobjetniji i da se naj-
više traže. Pfaff-ovi šivaći strojovi oso-
bito su izvrsni i zgodni za umjetni vez.

Bogato skladište kod
Pavla Srinčića u Dubrovniku.

 

 

vlasniku. “IIS

sE po Najfin j

  

AIVN_VA_SDO

 
  
  
 
 
 

 

 
 

   
 
  
  
  

Idom popit biru.
U koga?
A u koga ću, ako no u

Nika Narodnika Maslača
na ,Šitokoj ulici“.

Tu so toči najavješe i naj-

bolje šteinbruhško pivo.

    

g Gjuro F. ovačevi

u Dubrovniku

  

 

——— preporuča =—==—

  
 
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 

prodaj

AN

 

ADI

 

 

Iz pjesama PAŠE ANTUNA

HRVATSKI POKRE (se

FRAGMENTI

Napisao Milan Marjanović. 84 str.

PUČKE KNJIGE

1. Ban Jelačić i znamenita godina 1848, - 2, U Ameriku za
4. Kad će ustati Kraljević Marko, Po P.

 

Kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare
dobijaju se slijedeće knjige:
SV. ANTUN OD PADOVE

Po prvim izvorima napisao Fra Lujo Krešić, franjevac (tra Ivša Mijov). 140 str. Cijena 60 para.

DEVETNICA na čast Porogjenja našega Spasitelja Isusa Hrista.

Pohrvatio Fra Ivša_Mijov. 64. str. Cijena 20 para.

KAZALIJA

Probrao | za tisak priredio Dr. Milorad Medini, 198 str. Cijena K 1:80,

PJESME ŠEREMETSKE

Sveska 1. Složio ih Seremeta. 242 str. Cijena 70 para.

zaplijenjeno u Hrvatskoj ma )
dio. Napisao Milan Marjanović. Cijena po 1 K.

Cijena 1 K.

srećom! - 3. Za što sam lirvat?

Preradoviću.

Izdao ih | uredio Milan Marjanović. Cijena je svakoj samo 10 para.

      
  
  

— Dubrovačka Hrvatska Tiskara

 

— prima sve radnje, koje zasijecaju u tiskarsku struku

e: ==

E JEO mjveće 4 mjmttje, s Bei

  
  
   
  
  
  
  
   
 
 

 

Drži u zalihi tiskanic4 za škole:

  
 
  
 

čno i az umjerene cijene S

  

Knjiga o pohagianja

=

 

- i napretku; Školska obavijest; Knjigu o obragienoj učevnoj grazii; Ućon:
ko izvieiće; Popis I. i
dak_iz knjige o pohagjanj; Kojiga školske štedionice; Svjedočba o poha- =

= qianju učione; Inventar A., B. i C ; Odlazna avjedočba it. d. — Za tup

enih, vjenčanih i mrtvih, tvrdo uvezenih ; Obarije-

[I.; Tramjesečno izvješće; Glavni katalog; Isva.

 

 

ničke urede : Matica k

= sti o kritenim. vjenčanim i mrtvim; Svjedodiba roglenja; Extr. uatorom._
matrim. e mortuorum; Izvadak rogienih. i mrtvih; Zbrojni isva.

dnevnik crkve i t, d _ =

  
 
 
 
 

 

mmm

 

 

nički