Cijena je listu sa donašanjem u kuću ili s poštom na godinu K 5; na po

i četvrt godine  surazmjerno; za inozemstvo

ne vrati list kad mu pretplata mine, smatra se da je predbrojen i za došasto \

polugodište.

odi E > uji EE O, KO E O. . HRlRl.ReeNjNANji IZMJERE O EE POE LAP Eat VASE SETE COOR NT ODO

RUMI GRVEMA

U DUBROVNIKU 25. Augusta 1906.

 

NTSKI

DSR NURS E Sav AROMA JM AP DOCI

: Godina ll.

 

GLASNIK STRANKE PRAVA u DALMACIJI. |

\ IZLAZI SVAKE SUBOTE. — POJEDINI BROJ STOJI 10 PARA. \ |
Brzotisak DUBROVAČKE HRVATSKE TISKARE. \
I Odgovorni urednik VLAHO KELEZ i

 

godišnje K 8 — Ko

 

 

Narodnosti u Magjarskoj.

Tužne su narodnosti u magjarskoj

na velikim mukama. Kad su bili izbo-
ri, Magjari su upotrijebili sva dopušte-
na i nedopuštena sredstva, da narod-
nosti ne dobiju ne samo broj zastup-
nika, koji im po pravici pripada, nego
da i oni koji bi bili izabrani budu što
se može više mirne kokošice; i u to-
me je smislu radila ne samo sva bu-
rokracija, policija i cijeli ortakluk, ne-
go na žalost i crkvena je vlast bila
suglasna u razvratnom poslu. Ipak se
svukud nije moglo ni milom ni silom,
te su ušli u sabor pribrani pobornici,
koji su dosta haka dali ogromnoj ve-
ćini urogjenoj, a megju njima glavni i
prvi srpski zastupnik Desančić-Polit uz
7 Slovaka i nekoliko Rumunja. Zna-
čajni otpor i sustavno parlamentarno
zagovaranje svojih pravica i tegoba,
tako je razljutilo magjarske glavne fak-
tore, da su radi osvete izmislili neka-
kovu panslavističku urotu zbog koje

Pretplata, pisma, dopisi i oglasi šalju se Ađministraciji lista. — Za zahvale
i priopćena plaća se 30 para po peti! retku. Za oglase 20 para po retku a koji
se više puta tiskaju po pogodbi. — Rukopisi se ne vraćaju. Listovi nefran-

kirani ne primaju se. —

Plativo i utužljivo u Dubrovniku.

 

'Tursko-Japanski savez.

Med raznim spletkama, kojima je poče- Milion il taliiosku MOMOMIC.

|tak bio na Bosporu skovala se je i najno- U kabinetu Giolitti-a nalazi se i voj-
vija i to upriv megju vladiriim krugovima ni ministar imenovan Vigano. Poznato
\0 ugovoru naime i savezu Turske i Japa-\je kako je ovaj novi ministar, čim je.
\na. Poslijć neočekivanoga poraza ruske ar- primio iisnicu prikazao kabinetu nacrt
made i mornarice bacili su se na živu agi- potrebit za iiovu armadu, osobito za
[ociju sultanovi agenti po čitavom muhame- topničke utvrde na granicama proti
\ danskom svijetu. Japansko ministarstvo po- Austriji. Giolitti je za čas nagovorio
\slalo je svoga poslanika u Carigrad, da se; Vigana, da odustane od svoje namisli
\tamo dogovara o tursko-japanskom savezu. i ako privremeno. Ali u brzo je čaša
Često se vigja sada Japance, koji stanuju prekipjela i prouzrokovala kod Vigana
\u Carigradu na Porti i kako po mošejah|neustrpljivost. «Tribuna» pak sada zah-
\mole Alaha i njegova proroka Muhameda. tijeva od Giolitti-a, da povisi i u dje-
(Ti znameniti pojavi ne ostadoše tajni Rusiji. lo izvede armadni proračun, što ako
| «Peterbuške Vjedemosti» doznaše kako|nemože, neka smanji armadu. Uslijed
\u stanovima begova, u turskom ministarstva, | toga talijanskom ministru predsjedniku
\po vojarnah i svugdje govore zanešenjem ne ostaje drugo, nego povisiti prora-
|o ovome savezu i kako se vesele, da će (čun, jer o sniženju armade nema ni;
Itako izgladiti Rusiji stare račune. Turci se| govora. Talijanske novine dovode pu-
\nude Japancima u slučaju izbijenju na vi-|tovanje našega kraija duž jadranske
\gjelo nezadovoljstva ugovora Portmutsko-|obale, u savez s ovim, pa kažu da bi

i
|

\ga a Japan obećaje Turskoj sve vratiti sti čteobato da i Austrija povisi proračun
\joj je Rusija odnijela. Turska zadojena mrž-|za nekoliko milijona.

neki su čestiti domorodci u hladu a | jom proti Rusiji vjeruje. Carigradski diplo- |

Megjutim se karabinijeri prpoše i

imati govore, da je sultanova bolest uzro-| zahtijevaju povišak plaće. Ne znamo,

Dijelo u istinu zamiro i pohvalno. Aliiku čisto je političke naravi. Pa u opće
Spljet mije uikađa ostajao saino pri tome, ne možemo da vjerujemo, da bi fini
tamo se je micala i akademska omladina, Vilim jedino iz blagonaklonosti sasta-
pa i ove godine, da svojim zabavaina do- jao se s kim a kamo li grlio se i ljubio.
prinese realni kamenčić velikoj hrvatskoj
zgradi. :

A naši u Dubrovniku ? Bolje je, da a Valparais.
sada ni ne govorimo, jer kad bi htjeli go- Kao da evropska javnost ne može
voriti, morali bi jedino o silnoj apatiji go- |da bude, da opstoji bez velikih, po-
voriti. itresnih vijesti. San Francisco i njego-

I dok ovakova djela pohvalom iznašamo |Va katastrofa, brodolom «Siria» sa onim
pred našu javnost nemožemo a da ne pre- | velikim brojem žrtava, pa evo najno-
poručimo, da naša srednjoškolska mladež | Vila katastrofa Valparaisa, grada južne
počme s takovim doprinosim već iz prvoga Amerike strahom i grozom napunjaše
razreda. Nema sile, koja io može zaprječiti, i napunja našu javnost. s
jer takova sila bila bi i zvala bi se sredo-| Valparaiso je glavni grad istoimene
vječni barbarizam. Samo dalje na putu i- pokrajine u repuplici Chile. Kad reče-
deala krčite trnovitu stazu, jer su oni naj.!Mmo, da je iza Santiaga najznamenitiji
jače srestvo uspjeha i ako okvašeni kad i grad na obali Pacifika rekli smo sve.
kada krvlju iz naših ruku. Alons emfant' \Prebogate luke njegove bijahu sredi-
ište majživljega prometa, bujno rascvje-

MG tane trgovine. Brodovi američki, en-
Sastanak Eduarda i Vilima. cieski tčsmački franceski i talijanski

Sastanku kralja Engleske i cara Nje-izvažahu i uvažahu na hiljade tonela-
mačke nijesu davali u početku novine la MARINA robe i življa. e
i političari veliku važnosti. Taj se je| _Oko_ 200000 stanovnika, koji je broj

njegova stanovništva, življaše većim

 

 

 

drugijem prijeti pogibija svaki čas, a
narod se navodi u takovo iskušanje,
da lasno u zdvojnosti učini što nepro-
mišljeno; a nadasve u gradu Rosen-
bergu (Lipta Rozsahegy). O tome je
onomadne izvjestila opširnije bečka
«Reichpost». Kako -je i kod nas bilo,
tako i tu, prve su žrtve kod svećen-
stva, i kako su amo bili žrtve Pavli-
nović, Rački i starina Gavranić, tako
su tamo Hlinka i drugovi. Iz sjemeni-
šta su izagnani šestorica kako pansla-
viste, a 60 su Piariste isključili 8 Slo-
vaka subvencioniranih za ništa drugo,
nego jer su po ulicam tobože o-
stentativno govorili slovački. Ali
će se dogoditi ko i u nas, da što vi-
še budu ptitiskivati to više će narod
otvoriti oči i srčano braniti svoja pra-
va. Dok se divimo tim lavovima, po-
ničemo nice, promišljajuć koje će pro-
klestvo pastiti na naše zastupnike iz
Banovine, koji nijesu te mučenike niti
bratskom riječi sokolili, posve im _ tu-
gji bili, dok su imali kako dobra bra-
ća raditi dogovorno. Toli nas više stid
probija, jer su ti mučenici ipak našli
utočišće i zagovora u kongresu Ceho-
slavjanskom pod upravom predsjedni-
ka svećeničke sveze M.a Pauly. Mno-
go su toga odkrili veleč. Zuriga i ne-
ki Slovak, koji nije imenovan, i veo-
ma je cijela skupština požalila da su
i neki biskupi upleteni u hajki na pan-
slavizam, o kome se tamo nikomu i
ne snijeva. .
X.

PODLISTAK
Josip Onyszklewicz:
Zadnji trzaji.

Uspomena 1806.-1906.

XVII.
— Čuste li, koje mi sad glasove ulak
? govoraše Kaboga ostaloj vlasteli,
koji se nalažahu u glavnom stanu u Gružu.

kom, što do saveza još nije došlo, kojemu|na čemu će ovim načinom štediti lta-

|bi glavni uvjet bio: «Azija azijskim na-
| rodima !
|

 

nekakove osobite kurtoazije. Nu po-
\slije istoga počeli su ovi drugčije mi-
| I 13848 Qiatili : MANA shliže.
| : : (liti. Sjetili su se  Algesirasa, približe
Omladina, uzdanica naša. “ja Francuske i Engleske, osamljenja
|

(lija, da im udovolji zahtijevima.

 

sastanak smatrao činom  komplimenta, |

Davno smo već mislili, da jednom kratkom Njemačke, marokanskoga pitanja i sli-|

B i .. . “
| g $€ »(iross Osterreicha *|našemu članku dademo ovaj naslov. Ali čnih stvari te počeše, da malko dublje

Čisto austrijski ovaj list, kao da je|zašto? Lagan je veoma na to odgovor. misle o toj stvari.
samo za to osnovan, da vodi brigu o| Od onoga doba od kako se je po našim| Naši će se čitatelji sjećati kako je
nama Hrvatima u Dalmaciji i Banovi- | školama počelo učiti, i podučavati u mate-! Njemačka prvobitno i to prije sastanka
ini. Nema ni jednoga broja a da se ne|rinjem jeziku, od onoga doba velimo, po-|u Algesirasu postavljala sve svoje na-
iznaša u njemu velika, državnička mu-|čela se je da se miče i naša srednjoškolska|de u Englesku. Nu, kad je vigjela ka-
drost njegovih redaktora i ne poka- mladež. ko se ista u tome pitanju približuje
zuje način kako treba ukrotiti razuz- Razumljivo je, da dok je ona u školama, | Francuskoj, s kojom je više veže hi-
danu čeljad u Dalmaciji i Hrvatskoj. da je teško, dapače da je često i nemoguće | storična veza nego s Njemačkom, iz-
I u zadnjem svome broju u članku : pokazati izljev svojih čustava, pregnuti za gubila je svaku nadu u nju. Promisli-
«Nicht nur Dalmatien sondern|kakovim koristovnim radom. Prva poteško- la je tada na Rusiju, koja je bila ki-
auch Istrien» pripovjeda na sva us- ća, na koju nailazi i koja je sprječava je |vna na Englesku još iz rusko-japanskog
ta, kako nije dostatno ekonomsko po-|nagomilavanje silnoga školskoga predmeta, (rata. Ali Rusija zaposlena svojim kuć-
dignuće Dalmacije nego kako treba da koje ga savjesno radeći, nije u stanju da|nim poslima nehtjede priskočiti u po-
to isto usljedi i u lstriji. Istrija je, ka- | svali. imoć Njemačkoj, da je oslobodi iz ne-
že on, nerazvijena, nema fabrika, indu-| Druga poteškoća bila bi sami proiesori| ugodna položaja. Poznato je, kako se
strija je osobito u nazadku, ona je si-|i ako ne svi, sa nekakovom sredovječnom \je opće mislilo, da je večer u oči al
birska stepa, dok bi za Austriju mo-| pedagoškom manirom, koja zazire od sve-|gesiraske konferencije večer pokopa
gla da postane rajem. Krasno, sad |ga što je slobodoumnije i koja na taj način |trojnoga saveza, jer Italija bijaše čvrsto
su se tek sjetili da u Austriji po ime- često i hotomično sprječava razvitak duha odlučila napustiti Njemačku. | na taj
nu opstoji jedna hrvatska zemlja, koja|u radu za domovinu u_ idealu mladena-|način Njemačka, može se reći, ostade
se zove Istrija. Sad su bacili i na nju|čkom, idealu sličuu zori, dok je nepokrije| usamljena, pošto joj se rasplinu i zad-
pogled. Ali gdje su bili ti mudrijani|jaka vrućina izlazećeg sunca. I kad se u/(nja nada, koju je postavljala u Sjedi-
\kroz decenije, kad se je, kao što i da- ovakovim prilikama vidi omladinu da radi, | njene amerikanske države. Vilim je teš-
nas u lstriji ugnjetavala hrvatska mi-|da se žrtvuje, tada takvom omladinom mo- ko osjećao ovaj diplomatski tuš i bio
sao i osjećaj najgadnijim šikaniranjem? žemo biti zadovoljni, sretni. Od nje se mo- (je uvjeren o zlo ispalom njegovom po-
Tada ih nije boljela glava za Istru, sa-|žemo nadati, da je neće predobiti mračnja- litičkom knipiu. Trebalo je tražiti izlaz.
da tek ćute i znaju za nju. Daleko o- štvo. | kad gledamo, kad čitamo, kako Tražio ga je u sastanku u Schonbru-
vakovim kao što i Chlumetzkome od |svake godine naši hrv. abiturijenti kupe i nu, u izmjeni brzojava i zamjeni so-
nas kuća. Nek Austrija vrši onu «iu. daju novaca, odkiđajući od svoga za onu lidnosti trojnoga saveza. Tražio ga je
sstitia fundamentum regnorum» pak nek | svetu «družbinu» instituciju, tada nam se evo i drugi put u svome sastanku sa
(je onda za Istru ne boli glava. Tana- klonulo srce opet podiže. Eduardom. Nagovorio je dapače Edu-
(ša mila zemlja podiće se narodno i ma-/_ Spljet je u tome uvijek prednjačio, Zadar arda da pogje i do Beča, i on je po-
'terijalno i sama bez Austrije. ga je slijedio a počeo je i Dubrovnik. šao. Svrha kako se vidi ovome sastan-

 

 

Kaboga na to ode k Milutinoviću i sve! Okolo ponoća vozila se jedna lagja iz Kaboga obavijesti na to odmah svoje

mu pripovidi. Ova vijest strašno uplaši Mi- gradske luke put Ploča. U njoj bijahu Vla- drugove, kako oni u gradu misle, te reče,
lutinovića, premda bijaše već prije obavije- ho Martin Kaboga i Mato Nikolica Pozza. da je zaluđu gubiti vrijeme pred vratima
šten od Frančeza o pobuni. Na dugo se! Ovi se iskrcaše «u Posatu», te odoše k Vla- od Ploča, nego da se svi vrate u Gruž.

\dijelom o trgovini. Podignute  misio-
iaai tvrgje sa mnogim kapelama i
ponosna tvrgja sv. Antuna smještena
ina jednom od najljepših mjesta gra-
ida, bijahu zabava duhu misionara i
\oku posjetioca.

| A to sve rekbi leži danas u ruševi-
Inama. Kontradiktorne su vijesti, koje
inam stižu iz Berlina, New-Yorka i dru-
igili centruma. Po jednim nema tamo
ni jedne neoštećene kuće, jer što ne
sroši «tere motos» to uništi požar, ko-
ji se je dizao iz mnogobrojnih .fabri-
ka. Na veliki se računa broj mrtvih i
ranjenih. Strah San Francisca, kao da
je ovgje grozomorno djelovao, jer na-
rod bježi, kao izvan sebe i ostavlja
grad, kojega ližu plameni 'jezici. Šteta
je velika i ogromna a možda: će bu-
duće vijesti, pokazati je još većom i
strašnijom. Bože očuvaj, ali ko zna!
Primjetiti valja, da je čitava obala Pa-
cifika lako podata potresu. God. 1785,
1822, 1835, sve su to godine velikih
katastrofa i groznih nesreća, u kojima
je jednom već stradao i Valparais. Po-
itres rekbi, da se je osjetio i nadalje i
\da tako nije ostao lokaliziran. Izvjes-
Ino znamo, da tamo će biti i naših lju-
di, znamo da ih se veliki broj seli u
južnu Ameriku i ako najveći broj u
Punta-Arenas. Slučajne vijesti, koje bi
dobili javiti ćemo odmah. Izgleda po
jednom  brzojavu, prispjelu u New-
ork, da je potres bio .vellke dimen-
sije i strašnih posljedica, brzojav taj
glasio je naime ovako: ,Potres i ne-
sreća“.

 

levo vam vašega grada, kao da predajemo
ikakav mali poklon !
— Mi ključi i nijesu u nas!
Ako nijesu u nas, nijesu ni u Fran-

 

svjetovao s Kabogom, što bi valjalo sad
raditi, dok napokon oni dvojica uglaviše
nešto tajno, te Milutinović dade pismo Ka-

na Pilama na straži.

U toliko vlastela, koji se mnalazahu u
gradu, predložiše u dogovoru s vogjama
naroda, da se prisili zarobljenog gjenerala

vlasteli. Ali se nikako ne mogahu složiti u
ovako važnom predlogu.
Neki pako gragjani predlagahu, da se

mogahu složiti. .

Kaboga predade Marojeviću Milutinovi-
Sowt: zla, Mpi iza ou. Prodi, PANJA. te
s

 

| — Ugovor mi ne pripoznajemo, jer mo-
pusti odgovori Pozza

hu Kabogi.
| - Cuješ, Vlaho, govoraše mu Pozza
mi ne možemo i ne ćemo pustiti, da

| vijestiti.

= — Pustite barem mene i ovo druge vla-
stele ! odgovori mu Kaboga.

| — Ne možemo ni to, jer bi trebalo otvo-

'ko bi ih sustegao ?
| — Da što kanite vi u gradu?
| — Mi želimo majprije govoriti s avstrij-

sastavi jedan ustav prama potrebama puka, skijem i ingleškijem zapovjednicima, a po ne ćemo dočekati.
te da se sastavi vlada od vlastele i gragja- tom, kad vidimo, što oni misle i ako bu-
na, & da se ista stavi pod pokroviteljstvo demo imati u pomoć njihove vojske, da:/su se sami borili i grad osvojili !
|saveznijeh vladara. Ali se ni u tomu nue suzbiju ustaše, kad bi hotjeli uljesti u grad

ina silu, stoprv ćemo tadar otvoriti vrata od

grada.
— Mi mi smo već sklopili ugovor s Mi-

lutinovićem ! opazi Kaboga.

ramo prije svega bit na čistu na čemu smo!

umetnuti neke nove uvjete!

Tako i učine, a na vratima od Ploča osta|čeza! Mi smo riječ izvršili, pomogli smo
opet sam Natali sa Župljanima. im istjerati Frančeza, a plata zato nek nam
Dok se ovo dogagjalo u gradu i na Plo. bude .,.... grad! Pa nijesmo li jučer pot-

bogi za majora Marojevića, koji se malazio ustaše ugju u grad. To smo te došli oba. čama, u Gružu se sasvijem druga sudbina pisali s Frančezima kapitulaciju, dogovorom

kovala dubrovačkoj slobodi. Na brodu u/da ćemo grad zauzeti za nas!
\sobi ingleškog zapovjednika sjedaše Milu-/ A što misle vlastela ?

tinović i razgovaraše se š njime. Uslonio | — Kapitulacija je još za njih tajna, a
glavu na ruku, namrštio čelo, lijevi brk u. inače ni sami ne znaju što bi, Megju so-

Montricharda, da potpiše kapitulaciju grada riti gradska vrata, a tad bi uahrupili uslaše, viljašio na više, a desni na niže, e vidi se bom se pregone. Ni svoju narodnu vojsku

\nešto duboko uči, teške ga razvukuju misli, ne će da puste u grad. Zato velim, da ne

- Sad je najpodesnija prilika, pove volje dangubiti, jer se sad pruža najzgod-

\raše, Bolju ne možemo čekati, jer je zaisto niji čas.

1 — Dakle mi ćemo ih pomiriti. Neka bude

Ali, oni su sami istjerali Frančeza, oni kako ti predlažeš! skoči se ingleški zapo-

\vjednik na noge i pruži desnicu Milutino-
- Toliko bolje! presiječe Milutinović, Viću, nađođavši: «Ura je kasna, idem malo

| Doći ćemo na gotovo bez miike i truda, pe a sutra zorom na posao !»

| Ali riječ je po srijedi | Milutinović zadovoljan trljaše rukama dok

| — Kakva riječ? se s broda ma kraj vozio, a kad se uhvati
— Da ćemo ih pomagati, da istjeraju zh pogje i on, da malo do svanuća po-

|
| Frančeze.
| — Pa zar nijesmo to i: učinili? Što bi (Slijedi).

" (hotjeli. više? Zar smo mi došli ovdje, da

se borimo i ginemo zato, da potjeramo
Frančeze, pak da im damo ključe od grada: