Br. 90 PRAVA CRVENA HRVATSKA

novištu» u programu t. zv. «hrvat- s spban s dvijeveegja 7 Bilo JELO Bal bia je iz Tenturije vozila u-
ske stranke», što «zgod. koliko ran ta strane vojašštva i gra-|lje i onim s o. 000
um PRSNO riječku gjanstva, koje se htjelo oprijeti terorizmu nula je pod Sustjepanom uslijed silne bu-
piju U a i sali naj: | ke vlade. \re. Ljudi se po sreći spasiše a i nešto te-
rezol : nalaze \reta. Da su se spasili, treba zahvaliti ju-
prije takc, te čovjek sam ne bi mo- d Subotu sastala se srpska naroćna skup. "eštvu i odvažnosti hrabrih Sustjepanca sa
gao znat, koji im je opet od njih prvi. ita Ministar presjednik Pašić izjavio je, |2a čl koj Bače. Ribenka lsgia iz Dola,
Kako to sami tvrde, dohode prvo ustav- da su odnosi Srbije sprema inozemstva sa- a J-M ls Qi uže pet Goma, lagudila je
ne reforme, pa tad sjedinjenje. Osta- svim normalni. Izmegju Srbije i Austro-U- Fri Za Vrbicom i jedva se opacila s-
to, što ko braća nijesu bili spravni garske, reče ministar, postoji trgovačko-po- IRETUT 0 1 i «< gruša daa. U
vimo to, | : : , Gružu kod štacije odnio je vjetar dobar dio
: litički I
dijelit i zlo, pa ih pitamo zašto sad nej okej m s ESAD. PR naši zuca i greda u more. Ovo se sve dogodi-
ugi od Banovnske vlade to lo ua ran ann MOA ray ma i ača s obi ko
bodoumne reforme, u prvom redu iz- i "je onakva strašna oluja uhvatila nenadno
: žad: ; . na debelu moru?
borne, da se prije pristupi RČ Sastavilo se je novo ministarstvo na Ce-
Mi kako stvari stoje, regbi da će Za tinju pod predsjedništvom Radulovića, koji
to trebat pričekat dosta, jer će bit na je istodobno i ministar vanjskih posala; I- zodiaka i e
redu prije sve ostale od izbornih, bu- vanović je za unutrnje "poslove; Rajčević Ovo. o sg Se ite UA sigjoše.
duć ove zadnje odlučuju o vlasti. Da pravde i prosvjete; Gjurović financije, Ga- | tajke nije bojte, nias E o
Madžari nemaju i ovdje svoje prste? | talo rata. | dilo se prošle godine, a da se je w davna
Može bit, da se oni ne uzdaju s pro- a g vremena zbilo, naličilo bi basni, kojoj niko
mjenjenim izbornim sistemom u daljnju Vijesti iz naroda. nebi vjerovao. Glavnog prestavljača, neka
prevlast nad Hrvatskom. ki općinstvo sudi, dočim njegova djela ozna-
Kako bilo, da bilo, mi znamo, da Dodijao je više. Mi mu velimo, da sile ila La Ven (io E imala
još u Dalmaciji odlučiva «hrvatska stran- | konavoski vijećnici dobro radili i svoju du- prebivalište u gradiću koji leži na ošću ri
ka». Njoj nema nikakvih isprika. Za sad žnost izvršili, kad su od vlade &4--—---* i Ž

Iz Skradina.
(li Cancro e la Vergine.) Ocijepiše se od

x .

[saboru ovu osnovu i zastupnici jednoglasno Škandal u »Sokolu“, Nije klika
\povlagjivahu njegovome umnom govoru. bila mirna, dok nije uvukla strančarstvo i
is Horvat u ime Starčevićeve stranke prava u «Sokol», gdje mu ne bi smjelo biti mjesta.
izjavi, da pozdravlja osnovu i riječi pred-| Prošle nedjelje po podne i
|stojnika odjela za pravosudje. Starčevićeva glavna skupština «Sokola», za biranje nove
stranka podupiral je sve, što je na korist uprave.:Klika se nije sramila hvatati so u.
| naroda. S veseljem pozdravlja, što na mjestu pravo sramotnih i nečuvenih sredstava, sa-
|pravosudnog odjela sjedi odličan čovjek, mo da se po što po to domogiu većine.
kakav je gosp. Badaj. Osnova je za tim Karakteristično je, da je postupanje uprave
\primljena bila u generalnoj i specijalnoj | zgadilo i ozlovoljilo i iste meke njihove pri-
| debati bez promjene. Na kraju sjednice bio staše. Još su iz jutra rano počeli agitirati
\je izabran odbor od 15 lica za proučavanje po gradu u svoje prozirne svrhe, a neko.
\ izborne reforme. U odboru su 8 rezolucijo- \ jim su se i grozili,' da moraju za njih gla-
\naša, 4 starčevićanca i 3 stara magjarona.. govati, uaglasivajući, da su njihove cedu-
Ovo bi bio prvi pravi uspjeh novog sabor- ljice glasovanja crvene boje. Tim je još je-
skog zasjedanja. Ali ovaj se uspjeh ne smije dnom klika dokazala, kako Sokolaši misle,
\ pripisati Lorkovićevom prediogu, već zakon- i još jednom potvrdila, da ima i bit će pra.
iska osnova podnešena po  Starčevićevoj \vaša u Dubrovniku, s kojim se mora raču.
| stranci prava, dala je Lorkovićevom predlogu nati. S toga su sakupili sve moguće i ne-
pravi značaj. Tri je dana trajala rasprava o moguće podupirajuće članove, i zaklinjali ih
\predlogu za izbornu reformu -— tri dama'da dogju glasovati. Tako je“došlo i onih,
pobjede Starčevićeve stranke prava. Dr. Pe- \koji nikada noge u sokolanu nijesu stavili,
\tričić na takav je način porazio sa svojim a dosta je kada spomenemo 'uškana, ko-
govorom Dr. Lorkovića naprednjaka, da se jega je pod ruku doveo zet Sessa. Pravaši
ovaj nije više ni pokazao u sabor. |\Izvršujući članovi da su hodili za strančar-

Ustao je i Supilo, ali je i on poslije go- stvom, bili bi barem“ dozvali naše pristaše,
\vora Dr. Bošnjaka i VI. Franka morao sra- pomoćne članove, da dogju glasovati, ali

 

stoji do nje pitanje sjedinjenja. Patri- SYoti od 145,000 Kr. za uregjenj
jotski bi bilo od nje, da " mjesto PO“ | geret cavtatskog odlomka, jer je
dvaljivanja sve svoje sile bez ikakvih: pezočna laž, da se tu Misosiu 3
obzira i odgagjanja uloži u to. Neka cijele Konavle, a opet ukrcavaju
pokažu, da im je sjedinjenje i na srcu, iz cijele općine, koji idu u svijet
a nesamo na jeziku. Ne dočeka li th E JM RAževije Panjedni
vedenje sjedinjenja nas pravaše, već ga društvo i carinski ured. Konavi
es tolsčjnina. mi ćemo im | Jedini spas produljenje željeznic
a ikati: Živieli! kotorske i njeno direktno spoj:
prvi iz svega srca zavikati: Živjeli! = provnikom. Onako sad doh odi
G. konjima iz Hercegovine, kolima

\nika, ili željeznicom otkle drugo,
2 s. \tata ništa. Prama tomu treba im:

Što je novo po svijetu ? kov obraz, pa htjet opteretit cije
Austrija. |otkle ona cijela nema koristi. Ma

U carevinskom vijeću primljeno je pet samo cavtaćaue stid, u čije ime
skupina zakonske osnove za izbornu refor- dobri znanac, a njihov do juče
mu. Zabačen je predlog za pluralno izbomo tivnik? To se onako iz megju ni
pravo. Veleposjed. Poljaci, njemački kato- lašit, a toga su kalašluka siti ko
lički centrum, svenijemci i kranjski liberalci jećnici. Istoim se mi ne čudimo,
vojevali su za pluralni izborni sistem. Ali srame, da im puteve njihova oc
se ipak našla većina, koja je predlog za- država cijela zajednica.
bacila. Proti predlogu bilo je 201 glas, a P. S. Ne obaziremo se na os
za predlog 143. I bolestni Lueger dao se je pisu, jer se nas ne tiče. Samo
prenijeti u parlamenat da glasuje protiv ona- bi vlada bila mnogo pametnije uč
kovom predlogu. | sjetila konavoskog polja, (koje na:

Ugarska. |a ne cavtatske luke.

Na 25. studenoga sastale su se u Budim- | Iz Babinapolja
pešti obe delegacije. Kralj je primio najprije (Mamećanje «Crvene Hrvatski
austrijsku, pa ugarsku delegaciju u budim- šnja dubrovačka klika na silu na
skom dvoru. U prijestolnoj besjedi kralj je| njihov listić «Crvenu Hrvatsku».
istaknuo prijate' jske odnošaje sa svim ij i prošlih dana proturivala, i u
žavama. U prvoj sjednici Biankini je stavio priložak, u kojem mole i zaklinj
tri interpelacije: O namještenju konsula koji se ma listić predbrojimo. Ali j
govore lirvatski u iseljeničkim krajevima; Mljećanin, kao i ja, odma odbic
O izgonu novinara iz Sarajeva i o slobodi ne treba nikakovih klikinih lis
štampe u Bosni i Hercegovini. U zastupnič: treba poštenih narodnih glasila
koj kući ministar grof Andrassy odbio je milom pravaškom pravcu, a nipoš
najenergičnije biedu zast. Vajde, da magjar- listića, koji svojom poganom polit
ska država progoni narodnost. | narod.

Rusija. (Lažni i skovani dopisi). U bri

Policija je zabranila skupštinu «kadeta», | “iROEg listića «C. ste ima jedan
koja se je u Petak imala sastati u Petro. "aslovom «iz M'jeta». Pouzdan
gradu. — Govori se, da je grof Witte pao “ljamo, daje taj tobožnji:dopis
u nemilost cara, jer da se dokazalo da je skovan u kancelariji D.ra Čingi
on podržavao svezu sa revolucijonamom | dnoga dobro nam poznatoga, ko
strankom. — Plemićka skupština u Kalugi "a Mljetu «lijepih» uspomena osta
pozvala je knezove Urusova i Obninskoga,| 1.0. rk e ME
da e izjave, zašto su potpisali viborški ma vašeg ko ratnik rage ving!

užeta. «Prave Crvene Hrvatske». Nije |

Parlamenat je glasovao ukinuće smrtne JU nami niko preporučuje, jer
kazne. — Iz raznih strana stižu vijesti o su- narodni pravaški glasnik po set

čuje, jer i sami znamo svoje d
Lomi nevjerno more i prebija se od jednog | dužnosti. Takogjer je podla lai
do drugog kraja u potjeru za srećom. Noću, | milu «Pravu Crv. Hrv.» «primam
kad drugi od truda počivaju, doba je nje-|čijene», što može posvjedočiti i
gova rada. Pouzdan ide na posao, a koliko | lanac, kafanar, na kojega se črčki
put se bez ikakvog uspjeha kući vraća, iza | življe. *)
kako se je cijelu noć prebacao po debelom
moru. Doma ga čekaju dječica gladna, a ni iš iu 2008 SA 3
sam umoran nema čim, da se okrijepi. Pa|da da tako tobož i mi činimo. Pozivlje
kad se je cio svoj vijek po moru skitao i i mes A "
dane svoje beskoristno potrošio, namire djeci na e ot
svojoj u baštinstvo nešto istrošene lagje i |"! "alvišim klevetnicima i lašcim“.
par prognjijalih mreža. Ne kaže ludo naš, (Nestašica mesa). Nemam, r
narod: «Mlad ribar, star prosjak». Tako je|mesarnicu, u kojoj nikada ili sas\
barem kod nas. Bit će i za to, što prepu- |bude mesa. Tako moramo gladovat
šteni kao u svemu, tako i u tomu, sami se-| novcu. Nadasve je teško jadnim
bi, ne znaju, a i ne mogu, da se okoriste |ma, koji SETE |

novov napred ii olakšava Molimo i z
so m mj i urede, da barem budemo imati
_ Gledah, da opazim obalu. Daleko od kraja |jedom i subotom. To je opća želj
jedno 50 milja vidiš Monte Conero, brdo, dani molba, te se uhvamo da će

 

u Splitu i vodio svoja dva sina u Rim, za|mj. moreliječcijelo jutro bilo mir
nagradu, što dobro progjoše školsku godinu. (lje, Najedanput u | sat poslije p
Još tri putnika iz Dalmacije ukrcaše se|lo zagrmjelo i zarosilo, a odmah
u Splitu i Paron Bepp' bio je veseo, što|/ga zapuhala&strašnagbura, kakva
se nalazi za stolom u krugu «Dalmatinaca», /na ne pamti. Ribarske lagje iz
s kojima je dobar dio života proveo. U podne | koje su sa šabakama lovile trup«
stigosmo u Jakin i, oprostivši se s dragim [liki mapor (i sa pogibelji života
Paronom Bepp', stupismo na italsko tlo.  |gpasiše i da nije bilo pomoći s

(Slijedi). |težanjem konopa, ne bi se bile i

(luke glasovali za prilog 5000 |.

interes; ali ne napominje, što je najglavnije, a
to, da takovo smještenje bude služiti općem in-
teresu i koristi naroda, a ne na malu korist je-
dnoga dijela, a na veliku štetu i gubitak dru-
gog dobrog dijela, kao što je u slučaju čitave
donje Rijeke (Sustjepana, Mokošice, Petrova-
sela), a dobrim dijelom i gornje Rijeke, i ako
se za famoznu «Promemoriu» pomoću Pera
Šmrdala, Goba Špalete i nekih sličnih, znalo
izmamiti nekoliko križa od siromašnih ženica,
dok se mnogim i bez njihova znanja potpis
uvrstio. Samo nuzgredno opomenućemo gosp.
pisca «Prom.e»., da malo bolje pregleda svote
izravnoga poreza, te da umjerenije povećava
brojke gornje, a umanjava one donje Rijeke.
Preporučujemo mu takogjer i to, da kupi kom-
pas, ako ga nema, ili, ako se je već njim slu-
žio, da promijeni geografičnu kartu Rijeke, da
tačno uzmogne označiti njezino središte, jer ono
što je on u ,Promemoriji“ označio, ne može
nekako da ide sa vojničkom geografskom kar-
tom. Nego je on siromah našao središte u Ko-
mocu, jer se popeo na tako zvani kono; a mi
ga opet svjetujemo, ako hoće da okom označi
središte Rijeke, da se popne s nama na Vra-
noviće, pa, ako kude iskren i pravedan, zanago
će promijeniti svoje mnijenje.

Ono, što imaju Gornjoriječani, kao trgovce
na veliko mješovitom robom (konca, fereta,
sira, jaja i slično), pa velike trgovine mesom
(od 50-100 brava godišnje), kao i končarije koža
(od par koža), pak sve ostalo, što pisac «Pro-
memorie» navagja kao razloge, da opravda smje-

štenje pošte u Komocu, mi ne ćemo pretresati, |

jer nemamo šta da pretresamo. Da se pak s o-
nim bumbama izrugamo, to nam ne ide, prvo
što nam takova šta, nije po ćudi, a drugo što
nećemo da ni prividno postanemo slični piscu
«Promemorie», koji je, regbi, kao rogjen, da
vrijegja i koji je — kako čujemo — glavni, ako
ne i jedini začetnik svih smutnja i nesloga u
Rijeci. Da je Riječanin, ne bi čovjek ni žalio !

Pisac «Promemorie» prvo kaže, da nezna
koje razloge navode (kakve navode ?); dok malo
niže veli, da su im svi mogući razlozi futilne
vrijednosti, koji samo mogu, da opsjene pro-
stotu. No, ako su takove naravi svi mogući raz-
lozi, što Donjoriječani mogu navesti, da pot-
krijepe svoje navode, što bi se onda Gornjo-
riječanima ili bolje pismu «Promemorie» trebalo
toliko prpošiti, strašit se i od velika straha praz-
nim bumbama u zrak pucati ? Ta bar gospoda
na Ć.K. Ravnateljstvu Pošta u Zadru i ona na
Ć. K. Ministarstvu Trgovine u Beču nijesu zai-
sta kakva prostota, da bi se razlozima futilne
vrijednosti — kako oni kažu — dali opsjeniti
od Donjoriječana. Bez razloga stoga — po na-
šemu mnijenju —- podigoše graju na Donjorije-
čane; dok su mirno s uha na uho mogli spa-
vati ili se naprosto smijati svakome donjorije-
čkom koraku. Nego gosp. pisac «Promemorie»

ičiji robovi (kao no ti prosvijetljeni i kulturni

narod), već slobodni i neodvisni ljudi. Evala .

|

im! Mi im ovu begenišemo, jer i nas ponešto
zagrijava današnji duh vremena; ali ih pitamo,
ako oni toliko cijene slobodu i meodvisnost
svoju, zašto bi htjeli, da Donjoriječani žrtvuju

| čak i slobodu svoga interesa za njihov Pošt.

Ured ? Zašto dižu «Alarm» žena, dogona i kri-
vih imena na Donjoriječane stoga, što ovi kao
slobodni i neodvisni ljudi, a to razložno i o-
pravdano traže, da se ukloni od njih velika šte-
ta, što im se poštom na Komocu nanaša, ne
dirajući pri tome ni najmanje u njihove inte-
rese?

Pisac «Prom.» ističe i napredak Rijeke, koji
mu toliko leži na duši. Mi mu na tome se za-
mjeramo i ne smetamo. Neka napreduje, neka
raste, nek cvijeta gornja Rijeka, ali kojim  pra-
vom oni bi htjeli i kako bismo mi mogli, da
za ljubav njihova napretka nazadnje donja Rije-
ka, ko što je nazadovala i nazadnje poštom u
Komocu, od koje joj hiljadu puta bijaše pode-
snija i korisnija pošta u Gružu ?

Pisac «Prom.» napominje i nekakvu «he-
gemoniju» što da bi donja Rijeka htjela da osi-
gura nad gornjom. Neznamo o kakvoj «hege-
moniji» govori. Da je Donjoriječanima stalo do
kakve hegemonije, Gcrnjoriječani sad ne bi i-
mali nikakva vijećnika u opć. vijeću, što sami
znadu. Da im je do kakve hegemonije, ne bi
u općini trpili tajnika iz gornje Rijeke, tajnika,
koji tako revno uregjuje općinske poslove, i
vrši svoje dužnosti, da je zbog njega naša op-

| ćina kod svih državnih i autonomnih vlasti

 

smatrana najnerednijom. Da je dakle Donjorije-
čanima do kakve hegemonije, ne bi na općini

| trpili takova tajnika iz gornje Rijeke, ko što ga

nikakva druga općina ne bi trpila, već ga smje-
sta maknuli, a metnuli čovjeka sa svoje strane,
koji bi znao i mogao revnije i spremnije tajni-
čke poslove obavljati.

Piscu se «Prom.» kriva i to, što je gornja
Rijeka upućena na donju, a ne ova na gornju,
pak od jeda ovu upućenost nazivlje «tendenci-
joznom pretensijom Donjoriječana». Ali šta će-
mo mu mi? Kad je udes i majka priroda tako
odredila, to ljudi nemogu da isprave.

Napokon pisac «Prom.» tuži se i na to,
što donja Rijeka ima većinu u opć. vijeću i u-
pravi, te da gornja Rijeka nema već samo jed-.
nog prisjednika i to 5.og po redu. Opazićemo
prvo, da je i ovo gosp. pisac pogrešno naveo;
jer mora da zna, da u riječkoj opć. nema 5,
već 4 prisjednika, a po tom njihov prisjednik
nemože da bude 5.i po redu. Pitaćemo zatim
gosp, pisca: jesu li u Rijeci bili slobodni i za-
koniti izbori ? Ako su cvi bili slobodni i zako-
niti, kako onda oni, koji se bane većinom, nijesu
izabrali načelnika, sa svoje strane, kao takogjer
i većinu vjećnika i prisjednika ?

bismo željeli znati samo to, od kada
je g Rijeka sklopila «kompromis sa Osojni-
kom, koga pisac ,Prom.“ ubraja megju odlomke
gornjoriječke ? No, da preveć ne duljimo, samo
ćemo mu kazati, neka ga za Osojnik ne boli
vele glava.

Ovoliko za sada odgovora gornjoriječkoj
»Promemoriji“, a bude li od potrebe i opet će

se čuti / zr.

Glas s Vranovića.

saa