NNEREREEETEESETTEOO Onome na M

Br. 430.
mmm

Pešti, da koji hrvatski bataljun prolazi i
putem na sav glas hrvatski pjeva? Poznato
nam je pak, da netom gdje gragjani zapje-
vaju, nahrupi policija i započmu globe.
Nije nam pak poznato opstoji li jedan za-
kon za gragjane a drugi blagi za madžar-
ske vojnike! Znamo da je zabranjeno pje-
vati u blizini crkava, ureda i t. d., a taj ma-
džarski je bataljun pjevao i kod crkve sv.
Križa u Gružu i kod Poštanskog i Carinar-
skog ureda.

Onomadne pak i ako su sasvim ispod
glasa pjevali mekoji mladići na Pločama,
gdje nema ni crkava ni ureda, pa su bili
ne samo kažnjeni nego od istih madžarskih
vojnika uapšeni!

Bez komenata!

Zabrana Domobranskoj mu.
zioi? Čujemo, što bilježimo dužnom re-
servom, kao da bi general g. Weber, koji
zapovijeda mjesnom posadom, bio zabranio
Domobranskoj muzici dolaziti u grad svi-
rati. To ne možemo da vjerujemo, a željeli
bi smo znati što je na stvari. Kao jednoj
tako i drugoj vojnoj muzici gragjanstvo sim-
patiše, pa ne možemo da shvatimo zašto bi
uslijedila takova zabrana? Volimo vjerovati,
da to ne odgovara istini. Gragjanstvo bi že-
ljelo, da i Domobranska glazba gdjekad pri-
redi končerat u gradu, kao u Gružu, pa na-
dati se je, e će biti udovoljeno.

Ko da je malo Bachove paten-
te | Izvijestili smo u prošlom broju o ma-
nifestacijama u našem gradu, prilikom Ju-
kićeve osude. Nije bilo bučnijih iskaza ili
ko zna kakovih »nereda«, a još manje su-
koba. Sve je prošlo mirno. Po tome nara-
vno da se niko nije nadao, e će za ona-
kove neznatnosti izaći iz prašine Bachova
patenta. Pa kao da je i to malo što dje-
fuje kako se čuje i prama onim, koji sa
svjedočanstvima dokažuju, da nijesu uče-
stvovali, već osim svega toga dao se je ka-
žu na posao i ć. k. Sud, koji da je još u-
zeo ulogu tužitelja! Ako je tako mogla bi
znati gospoda na Sudu, da je sudjelovao
čitav Dubrovnik, bez razlike mišljenja, dobe,
spola i zvanja, pa onda ako mogu neka po-
dignu tužbu cijelom Dubrovniku, od »Kan-
tafiga« do »Dupca«! | oni koji ona dva dana
uopće nijesu izašli vanka, ili se držali sa-
svim po strani, valjda i š njima pred sud,
jer su sudjelovali — duhom! Ima li i koja
treća vlast da tuži i sudi!?.... Tako u
Dubrovniku ! e bad

A jeli gospodi na Sudu poznato, što su
Nijemci u Ljubljani uradili protiv vojne mu-
zike, još kojom prigodom, pa jeli im iko
kazao i tamo se! Nikada nijesmo bili za
bučne iskaze i razne nerede, uvijek smo
protiv, ali odnosne manifestacije su bile
mirne, tihe, pače većim dijelom sasvijem mu-
kle. Stoga ne razumijemo zašto poduzimati
neke ter neke mjere?.....

Trgovačka škola usavršava.
nja u Dubrovniku otvoriti će se po-
lovicom nastajnog mjeseca. Škola je večer-
nja, za muške i za ženske. U školu se
primaju učenici i učenice, te su navršili 13.
godinu života i svišili barem pučku školu.
Upišivanje počimlje na 26 ovog mjeseca u
mjesnoj Trgovačko-Obrtničkoj Komori. U-
čenici i učenice, koji stupaju u drugi ra-
zred, treba samo da se prijave i pri prijavi
uplate školarinu za I. semestar šk. godine
1912-13; oni, te se upišuju u I. razred, va-
lja da donesu kritenicu, svjedodžbu svrše-
ne zadnje škole i 10 kruna u ime školari-
ne za |. semestar, Preporučamo našoj mla-
dosti ovu školu, koja je u kratko vrijeme
svog opstanka lijepo napredovala zauzima-
njem vrijednog školskog odbora i upravi-
telja te vrsnih učiteljskih sila; osobito će
biti od koristi onim, koji bi kasnije poha-
giali državnu trgovačku školu, koja će se
otvoriti početkom školske godine 1913-14,
dakle mjeseca Septembra 1913. Napokon
spominjemo, da su svi trgovački šegrti po
zakonu dužni polagjati ovu školu. Koji ne
bi pohagjao, biti će od ć. k. kotarskog po-
glavarstva njegov gospodar oglobljen, a do-
tičnik će biti prisiljen ipak pohagjati školu.

Velika glava — jednog kapu.
rela | Pred nekoliko dana jedne večeri ne-
ki kapurd dugom sabljom — (jednogodišnji
dobrovoljac, dodijeljen brdskoj artileriji u
Gružu) — na Placi učinio čitavu halabuku:
Jedan vojnik prošao i kako kažu ne opea-
sio da prolazi — gospar kapurd, dugom
sabljom | Ovaj stade se drečiti, vika, buka
i kako vele dovede vojenu patrolu te s ja-

prolaze dvije satnije Domobranstva, predvo-
gjene od jednog poručnika, da ne pozdra-
vi hitro umakne u restaurant, sve dok ni-
jesu prošli.

Eto dakle kako on shvaća! On valjda ne-
će da drugoga pozdravi, ali zato hoće da
se njemu drugi klanjaju i kad ga ne opaze!
Rodom je, kažu, nijemac ili madžar. Doista
velika glava — gospara kapurala !

Industrijalna izložba na Senj-
skoj Rijeci. Javlja nam mjesna agen-
cija Ug.-Hrv. Parobrodarskog Društva: Ko
bi htio da posjeti na Senjskoj Rijeci indu-
strijalnu izložbu trgovačkog muzeja iz Bu-
dimpešte, dajemo od 1. do 10. Septembra
o. g. puinu kartu I. i II. razreda za pola ci-
jene, a to za polazak i povratak.

Postupanje madžarskih voj-
nika. Nijesmo htjeli da niti spomenemo,
kada su neki madžarski vojnici počinili ra-
znih neuglagjenosti i nereda, cijeneći da će
se obuzdati. Nijesmo stoga spomenuli ni
to, kad su jednog golorukog gragjanina do-
čekala tri madžarska vojnika u vratima od
Pila, oko 9 sati u veče, te psovali i prije-
tili, kao i više drugih slučajeva nijesmio
iznijeli, ali svaka stvar mora da ima svoju
granicu. Ni sva moguća strpljivost nemože
da neke stvari podnosi.

Ove sedmice neki je vojnik sa gradskog
zida na Ribarnici polio gnusne vode po gra-
gjanima, koji su pod zidom prema moru
sjedali. — Jedan pak gospodin sa gospo-
gjom šetao do »Porporele«, kad sa zida ka-
sarne »Molo« vojnik pljune uprav na rame
odnosnog gospodina. Dosta toga mimoigjo-
smo, a ovo samo spomenusmo željom i na-
dom, e bi im starija vojna vlast stala na
kraj, da se što slična više nikada ne dogodi.

Stranci. Borave u našem gradu megju
ostalim strancima i slijedeći: Eustachy Ze-
browski, iz Franceske, profesor  francu-
skog jezika na universi. Odsio je u villa
»Helene« na Gornjem Konalu. — U ne-
djelju su prispjeli G. de Blass, slikar, sin
poznatog slikara de Blassa u Mlecima.
S njim je došao Viola di Campalto, posjed-
nik, takogjer iz Mletaka. Otišli su na os-
trvo Lopud, na ladanje, kao gosti prijatelja
Feliće bar. Mayneri. — U pension »Marijin
Dvorac« u Lapadu odsjela je supruga ar-
hitekta Milica Knezić. — Odsjeli su u ho-
telu »Petka«: Karlo Steimutz, tajnik; Alfred
H. Joolzewicz, iz Sarajeva; Josip Jelinek,
redarstv. povjerenik, Sarajevo; Karlo Wara-
nitsch, urednik »N. F. Presse«, Beč; Beg Dže-
vat, I. tajnik poslanstva Turske na Cetinju —
U hotelu »De la Ville«: Bruno Bauer, ar-
hitekt, Zagreb; Dr. Kosta Kostantinović,
opć. liječnik, Srbija; Julius Aruslber, Bu-

dimpešta; Nastas N. Petrović, sa ggjom., |(980

nar. poslanik i vlasnik beogradske »Samo-
uprave«, Beograd; Dr. Otokar Reijen, pu-
kovn. liječnik, Mostar; Milan D. Magazi-
nović, novinar, Beograd; Rudolf baron Schon-
berger. — U hotelu »Hollmann«: Akif ef,
Biserović, odvjetnik, Sarajevo; Karlo Hales
Bauer. — U hotelu »Austria«: J, Popović,
činovnik, Bar; Olempia Vukas Živaljević.
— U hotelu »Central«: Ljubomir Mirković,
školski upravitelj, Trebinje. — U hotelu
»Impćrial«: Mme. J. Fremeann, Pariz; Mile.
Y. Donay, Pariz; Dr. J. Brilll, sa ggjom.,
Brno; Supruzi Schelcher, Pariz; I. Tkadlec,
s ggjom., Prag; Dr. H. pl. Suchska, Mann-
heim; Dr. E. Besher, Beč; Dr. R. Mittler,
Beč; Gerard pl. School, kr. pukovnik, Haag;
Barun Van Groiss Soeters, Haag; Prof. Ki-
broy, doktor medicine, Sjev. Amerika; H.
Blakinston-Wilkimon, doktor medicine, sa
gajom., Pariz; Dr. J. Pomme, sa ggjom.,
Halberstadt. — Milan Milovanović, akad.
slikar, Beograd.

Končerat vojne muzike. U g
nedjeljak na 26. o. mj. otsviraće pred »Op-
ćinskom kafanom« mjesna vojna garnizon-
ska muzika slijedeći program: 1) Sontag:
»Nibelungen«, koračnica; 2) Suppeć: Ouver-
tura iz Optt. »Pique Dame«; 3) Faal: Val.
zer po Oplt. »Dječija lutka«; 4) R. Wagner:
Fantazija po Op. »Lohengrin«; 5) Schubert:
»Na more«, popjevka; 6) Fučćk: »Aeropla-

poje k veselom svijetu«, veliki pot-
pourri; 7) Offenbach: Finale i barkarola iz
Op. »Hoffmanove priče«; 8) Roskota-Wal-
als: »Toma«, koračnica. — Početak na

6% sati.

Uregjivanje ženske kose kroz
vjekove, uzorci prof. Decoux, slike Pa-
th€ u bojama; — ni ličin

hon, um
vrpcom, šaljivo: — Ova
- i sutra u kinematografu

am veče-
Bonidina kaza-

 

 

»PRAVA CRVENA HRVATSKA«

Pozivljemo

gospodu predbrojnike, koji još nijesu pod-
mirili drugo polugodište, da svakako
kretom pošte izvole poslati. Pred-
brojba se svuda unaprijed plaća. Sa zate-

(982)

God Vill.

Obračun

Dubrovačke Efektne Lutrije za saobraćaj stranaca
dozvolom Vis. Ć.K. Ministarstva Financija otpisom 10. februara 1910. Br. 87530/09.

 

zanjem isplate zadaje nam se bezpotrebnih
neugodnosti i suvišnih troškova.

Prama nekim pak starim dužnicima, koji
na sve molbe i pozive neće da izvrše svoju
dužnost, prisiljeni smo drugčije postupati.
Sami su nas na to uprav iprisilili. Od da-
nas ćemo im početi iznositi imena. Ne bude
li ni to koristiti, tada ćemo jasnije i poslu-
žiti se i drugom jačom mjerom.

Duguju nam g. g.: Marko P. Karašić,
Kr. 18:75; /van Peresch, K 9:50; Josip Mas-
ketić, K 15:—; Pavao Dujovič Josipov,
K 12:75; Ivo Pedomini, K 16:—; Marko
Kromer pk. Luke, K 14:75; F. P. Zarelli,
K 16:—; Antun Mihov Situlović K 18:50;
Roko pl. Zananovich, K 9:75; Ferdinando A.
Gardolfi, K_10:—

Odgovorni urednik FRANO SCHICK.
Tisak i vlasništvo »Dubrovačke Hrv. Tiskare«.

sen met ada SALJE) SL ALE GSOAE

JAVNA ZAHVALA.

Sveta dužnost nalaže mi da ovim javno
zahvalim veleučenom gosp. Dr. Milu Kati-
ću, koji me je potpuno izliječio od teške
bolesti i postavio moje zdravlje u normal-
no stanje, Neka Vam gosp. Doktore Sve-
mogući bude u pomoći da, kao što ste
meni pomogli tako i drugomu bili na u-
tjehu, na korist čovječanstva.

Dubrovnik, 21 Augusta 1912.
Vaš odani
Ivo Marčinko,
krojač u Dubrovniku.

(979)

 

Dr. F. Korsano, specijalista

iz Trsta za kožne i tajne bolesti
primati će u Dubrovniku dne gi 10
Septembra u hotelu »De la Vile«, a
u Kotoru dne (1, (2 i 13 Septem-
bra u hotelu »Puhalović«. (984)

 

Profesor francuskog jezika
na universi, zadržaće se izvjesno

vrijeme u Dubrovniku
i davaće lekcije iz francuskog: gramatiku,
konversaciju, čitanje i predavanje književ-
nosti. — Obratiti se redakciji lista. (983)

ov. god. će se u-

I Novembra čiju ujedno il
napose prostrani lokali, koje sada zaprema
ć. kr. baždarski ured u ulici »Sigurate«, pr-
vi pod i magazini. Sve je jako pod nogu,
te će se prema potrebi udesiti za stan, u-
red, pisarnu, dućan, radionicu, i 0. Ko mi-
sli uzeti, neka se obrati odmah

Vlasniku.

: 3 Lescevich u
Prodaje se villa Gružu.“ na
najljepšem položaju, sa vrtom opsežnim 3500
četv. met., posagjenim sa po prilici 2000
stabara izvrsno plodne loze. Prodaje se pak
i novokupljeno pokućstvo i sve potrepštine
za gospodarstvo. Besplatno uvijek uživanje
pitke vode, što je uvedena sa kanalizacijom
iz Rijeke (Omble). Ulazak u rečenu villu
kroz ulicu »Sv. Križa«, udaljeno od clek-
irićne željeznice 300 mi. Potanje obratiti se
vlasniku g. Stjepanu Lescevich u Gružu.

 

 

ili se daje u zakup jedan

o
p rodaje se lokal ina najprometnijem
položaju u gradu. Za potanje obavjesti upi-
tati na upravu ovog lista. (

Oglas.

 

 

 

 

 

Rashodi Račun dobitka i gubitka Prihodi
K p. K p.

'Taksa plaćena poreznom ured 1562 | 50 || Dar Njeg. Veličanstva Cara i
Putni troskovi tea 1984 | 20 Kralja Franje Josipa 1. s 800 | —
Namještaj . . o. + + + 834 | 42 || Drugi prilozi . 3 1030 | 50
Pošt. Štedionici položnice . 1583 | 60 |i|| Oglasi 881 | 40
METI SOON 3417 | 38 [|Kamate . . . o... . 469 | 94
Kancelarija 20864 | 12 (ll $rećke prodane neposredno 52352 | 45
Tiskanice 26394 | 30 (llSrećke prodane posredno . | 44268| 52
Zgoditci 55000 | — | Liste . . 2... . . + dj. 1343| 45
Poštarina 12576 | 80 |l. Zgod. vučeni u korist poduzećaj 42316 | 50
Sitni troškovi + + + + dj  1476| 426 '
Čisti preostatak predan Društvu
za unapregjenje Dnbrovnika i
promicanju saobraćaja stranacaj 17664 | 02

143387 | 76 143357| 76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubrovnik, 15. srpnja 1912.

Papi. = _ Matej Šarić.

 

SLASTIČARNICA
OREPIĆ

za priprodavaoce odobrava popust

ga- 20.

koli na pastama
toli na beškotinima.
913)

Veliko iznenagjenje.

Nikad u životu ovake prilike!

600 komada samo za Kr. 3.80.

Sjajni pozlaćeni precizni Anker-sat sa lancem
tačno idući s garancijom za 3 godine; moderna
svilena krovata za muške; 3 komada finih ubru-
čića; 1 dražesni muški prsten sa imitiranim dra-
gim kamenom; 1 dražesna garnitura za nakit
gospogje sastojeća se iz sjajnog kolijera od ori-
jentalnih perla; moderni nakit za gospogju sa
patentovanim zaponom; 2 elegantna damska o-
grtača; 1 par naušnica sa patentovanim kučali-
cama; 1 sjajno zrcalo za džepnu toaletu; 1 port-
monć od kože; 1 par puća za polsine 3 grad.
double sa pate1tovanim zaponom; 1 veoma ele-
gantni album za dopisnice razglednice; najljepši
vidici svijeta; 3 predmeta za činit pazare — ve-
iki pazar za staro i mlado; — 1 veoma prak-
tičua knjiga za pisanje ljubavnih pisama za go-
spodu i gospogje; 20 stvari za korespondenciju
i još 500 komada za uporaba, koji su u kući
neophodno potrebiti. Sve zajedno sa satem, koji
sam više vrijedi, košta samo 3 Kr. 80 para.
Salje se uz pouzeće od bečke razašiljajuće kuće

CH. JUNGWIRTH, Krakov B/53.

NB. Ko naruči dva paketa, prilaže mu se još 1

Ottomar Svoboda. _ Luko mq. Bona_

Prostor
reserviran
jednu
interesantnu
reklamu.

 

(976)
Daju se u najam pe. poke

stva na lijepom položaju. Obratiti se na u-
pravu ovog lista.

MOJE STARO

iskustvo jest i ostaje, da za ostranjenje lje-
tnih pjega kao što za postignuće i uzdrža-
nje nježne, meke kože i bijele boje ne po-
stoji nijedan bolji sapun nego svjetski ,,ko-
njičev sapun od ljiljanova mlijeka“, bi-
ljega konjic od Bergmanna & Co, Tetšen
n/L. — Komad po 80 para može se dobiti
u apotekama, drogarijama, parfumerijama |
svim sličnim dućanima. — Jednako se pre-
poruča Bergmannova ljiljanova krema ,,MA-
NERA“ nenatkriljiva za uzdržanje nježnih
bijelih damskih ruka; u cijevima po 70 pa-
ra svuda se može dobiti.

 

 

 

 

 

elegantna britva brijača. Za ono što ne odgovara m
(938) povraća se novac,
A I

 

Samo oni sandučići i

im 191/94%1

 

 

 

 

 

Javljam P. ii. Općinstvu, da sam u

radu u ulici sv. Barbare br. 530 o-

tvorio tapetarsku radionicu. lzvršujem

sve tapetarske radnje uz umjerene

cijene.

Dubrovnik Jula 1912.

(967) Nikola Perišić.
vi brom stanju, od

Bačava \udog dna, od 400 do 700

Lt., ko želi kupiti neka se obrati g. Božu |
Rašici, Dubrovnik. Cijene veoma umjerene.

Ko želi kupiti
zemljišta na Konalu z&i"..

kuća ili u-
najmiti za uzgajanje loze i povrća, neka se
obrati vlasniku zemlje g. Ivu Tonković —
Dubrovnik (»Ilijina Olavica«). (959)

Prodaje se člim obrtom, =

ulici S; išta.aZa potanje obavijesti
SEA O

Tri krasne i udobne sobe

sa lijepim i novim pokućstvom eej
Y. e Fi ri E ai obr ti
obrati e g Vicku Lujak u mjestu. )

 

 

 

 

 

 

Učenici! Tažiske zgrade u Dabro

učenika na stan

 

vniku, primila bi dva do

i , U kući se osim tovotki_qov08i
im Polanje obratiti se adm Đ
ovog lista.

vi

U interesu svih domaćica!

omoti, koji

su providjeni sa mlincem za kavu,
kao tvorničkim znakom, sadržavaju
nenadkriljivi i prokušani
Franck“ iz domaće tvornice u Za-
grebu. — Zato se preporuča :oso-
bita pažnja kod kupovanja!

» Pravi

 

:

 

AUSTRO-A

 

MERICANA

Dioničko Parobrodarsko
Društvo u TRSTU.

 

Najbrža i najsigurnija preko-
oceanska parobrodska pruga, po-
sjeduje najelegantnije parobrode
sa dva stroja i dva viljka.

Prevaža putnike u sve krajeve
sjeverne | južne Amerike uz
veoma umjerene cijene,

Odlazak iz Trsta za sjevernu
Ameriku svake subote, a za
 lužnu dva puta mjesečno.

Putnici koji žele putovati u
krajeve sjeverne Amerike, moraju
doći u Dubrovnik u srijedu u
jutro, odakle će istog dana po-
slije podne u Trst, gdje će ostati
jedan dan na troškove istog dru-
štva, a odatle će slijedećeg dana
proslijediti put sa Ameriku.

Putne karte kao i potanje obe-
vijesti daje:

BRAĆA BANAZ
glavni zastupnici za Dubrovnik
I Okolicu. 548)