Br. 445.

posve razborit, no mi smo osvjedo-
čeni, da se to dogoditi neće, jer go-
spoda naši tutori Magjari i Nijemci o
tome neće da čuju.

 

Osnutak Narodnog Pokrajinskog
Kazališta u Dalmaciji,

Složnom inicijativom kazališnih uprava i
odbora Dubrovnika, Spljeta, Zadra i Šibe-
nika a na sveopću želju cijele naše pokra-
jine, poduzete su najsjegurnije i najmjero-
davnije mjere za ostvarenje stalne samo-
stalne dramatske družine za Dalmaciju i
ostale pomorske krajeve od Trsta do Kotora.

Ovu tešku i važnu narodno-prosvjetnu
zadaću poduzeo je prokušani i vrsni kaza-
lišni strukovnjak upravitelj g. Petar Ćirić,
potporom sporazumno sa najodlučnijim ka-
zališnim faktorima u našoj pokrajini.

Upravitelj Ćirić sa svojom dosađanjom
trupom djelovao je zaslužno po cijeloj na-
šoj pokrajini puna tri decenija, te je svojim
solidnim dramatskim radom uspješno i bez-
prijekorno uvijek uz najveće patnje i duš-
manske zapreke ustrajno budio u našem
narodu svijest za kazališnu umjetnost u
materinskom jeziku.

Njemu imamo zahvaliti, da je u Varaž-
dinu za navijeke onemogućeno gostovanje
njemačkih putujućih kazališta, on je prvi
gostovanjem svoje trupe bio preteča i ka-
snije osnovatelj Osječkog Kazališta.

G. Ćirić kao najpovjerljiviji i najpopular-
niji naš kazališni strukovnjak, ponukovan
od dalmatinskih rodoljuba, usugjuje se sa
reorganizacijom svoje kazališne trupe uda-
riti temelj ovom novom toli potrebnom na-
rodno-prosvjetnom zavodu.

Ovakova nova zemaljska kazališna dru-
žina stat če pod blagohotnim pokrovitelj-
stvom Zemaljskog Odbora u Zadru i Kr.
Hrv. Nar. Kazališta u Zagrebu, koji će ga
materijalno, tehnički i umjetnički podupirati.

Do samostalne kazališne organizacije do-
veo je Dalmaciju u posve opravdan razlog
i mnogovremeno iskušenje što u najkritič-
nijim kazališnim sezonama u jesen i zimu
pokrajina ostaje bez narodnog kazališnog
prikazivanja, jer ni Osječko, ni Novo-
sadsko, a pak najmanje Zagrebačko ne
mogu ostavit svoje djelokruge, a u toliko
naše pokrajine ostaju izložene štetnom na-
metanju tugjinskih kazališnih trupa.

Narod. pokraj. kazalište gojit će na prvom
mjestu domaću, savremenu dramu i kome-
diju, a ponaosob pučku glumu sa pjeva-
njem uz pratnju orhestra.

Svojim narodno-prosvjetnim radom dje-
lovat će.ova družina kad god ustreba dje-
lomično po većim gradovima a nakon toga
povlačit će se kako bude velegradska se-
zona izmicati u sve to manja mjesta po-
krajine, da i tamo racijonalno izvrši svoju
narodno-apoštolsku misiju.

Ovim činom nestat će traga svim onim
malim družinicama kazališnim, koje su po-
stojale više za prostituciju i profaniranje
narodne kazališne umjetnosti, nego li za
njezin stalan razvitak.

Filološki i dramaturski nadzor bit će po-
vjeren u svakom mjestu po kojem književ-
nom kapacitetu, a umoljen je i naš gospar
Ivo Vojnović, da svojom auktoritativnom
suradnjom pomogne ovoj ustanovi.

Artističko administrativni referat povjeren
je g. R. A. Dinuloviću kao tajniku, koji je
svojom spremom uspješno do sada djelo-
vao pod intendautom D.rom N. Andrićem
u Osijeku, u Beogradskoj Operi, i Pokra-
jinskom Kazalištu.

Garderoba, scenerija ponugjena je naj-
većom preuzetnosti sa strane Zagrebačkog
i Beogradskog pozorišta, kao i gostovanje
umjetnika prvaka.

Vode se pregovaranja za angažovanje do-
maćih ponajboljih umjetnika i to: gg. Sti-
panović, Dir, Hrvojić, Hajdušković, Stoja-
nović, Tolić, Ragoz, i druge koje će u po-
krajini umjetničkom vrsnoćom zadovoljno
ispunjavati kazališne zahtjeve.

Osnivanjem ovog zavoda ne spriječava
se svojevremeno gostovanje Osječkog, Za-
grebačkog i Novosadskog pozorište, već se
samo jedna vitalna manjkavost u pokretu
za narodnu kazališnu umjetnost u otugjenoj
pokrajini korisno ispunja.

Ako se dospije sve shodno za ovaj put
obezbijedit, sezona našeg kazališta imala bi

otpočeti 18. oktobra, i to sa Dubrovnikom,

koji je po svojoj prošlosti kao historijsko
narodno kazališno mjesto izabran za poče-
tak rada družine.
Repertoar je sastavljen iz ovih komada:
Hasanaginica, Golgota, .

ue re ek opad

 

Osman begov Djul, Seljačka buna, Carev
glasnik i t. d. — Narodne glume: Grani-
čari, Barun Trenk, Gjido, Dubravka, Gun-
dulićev san, Stari kapral, Na posjelu, Šo-
kica, Bunjevka, i t. d.

Od srca i najvećim pouzdanjem pozdrav-
ljamo osnutak ovako važne pokrajinske
kulturne ustanove, a nadamo se, da će i
naši mjerodavni kazališni faktori, Općine
i Zemaljski Odbor, razumljivo poduprijeti
plemenito i rodoljubno nastojanje Upravi-
teljstva Narodnog Pokrajinskog Kazališta, i
da neće dopustiti, da ova neprocjenjena
narodno-prosvjetna akcija propadne u svom
zametku na dokaz narodnog neosvješćenja.

 

Domaće vijesti.

Hrvatsko pitanje. Budimpeštanski
izvjestitelj zagrebačkog hrv. dopisnog ure-
da saznaje sa pouzdane strane, da će se
opširno raspravljati na ministarskoj konfe-
rensi, koju je ministar-presjednik sazvao, i
hrvatsko pitanje. Grof će Tisza predložiti
članovima ministarske konferense uspjehe
kr. komesara bar. Skerlecza u dosadašnjim
pregovorima sa raznim političarima, kao i
one hrvatske zahtjeve, koje kr. komesar sma-
tra neophodno nužnim, da se ispune. Bude
li stanje kr. komesara dopuštilo, to će on
ovih dana nastaviti pregovore sa političari-
ma, što je morao uslijed bolesti prekinuti.
Komesar namjerava obdržavati još s nekim
hrvatskim političarima konferense, a onda
bi se »kroz najkraće vrijeme riješila i hr-
vatska kriza te uvelo ustavno stanje«.

Mješte ustavnosti — još jednu
strankul »Budapester Tgbit« u broju
od 30. pr. mj., govoreći o hrvatskom pita-
nju, megju ostalim veli: Osniva se nova
unionistička stranka; njezin je duševni o-
tac sveuč. prof. Spevec. Tim je hrvatsko pi-
tanje »riješeno«, i barun će se Skerlecz mo-
ći po svoj prilici vratiti natrag u Budimpe-
štu, gdje je svakako ugodnije nego li u
Zagrebu. Komesarijat nije dakle ostao bez
svrhe: Hrvatska će biti bogatija — za je-
dnu stranku ! Eto što će Hrvatska da do-
bija! ...

Kriza u Češkoj. Češke radikalne
novine oštro istupaju proti sudjelovanju Če-
ha u novim nagodbenim pregovorima. | je-
dan dio agrarne stranke izjavlja, da neće
pregovorima sudjelovati i prijeti, da će i-
stupiti iz agrarne stranke, ako bi ona pre-
govarala.

 Nevjerovatnosti ali istinitosti
o šibenskoj ludnici. Sa Bola na
Braču pišu »Našem Jedinstvu«: Primoran
sam, da Vam u općem interesu pišem ovo :
Bio sam u šibenskoj ludnici za jedanaest
mjeseci i ne mogu propuštiti naredati Vam
sve što tamo podnose jadni bolesnici. U
sobama, gdje se bolesnici nalaze, i to u
sjevernoj kući, kiša lijeva unutra a jadan
bolesnik primoran je da spava na mokru
u vodi. Zbog nepažnje i manjkavosti stra-
žara (imfermijera) bolesnik jede sve što mu
pod šake dogje. Vidio sam bolesnika jesti
živina, drvo, gvožgje, da piju mokraću, a
nije koji propuštio da jede i svoj smrad.
Noga u zadnjicu, i s drvom po golome me-
su tu ne manjka. Da se koji bolesnik za-
gnusi tu se zuade običnom četicom trti po
golome tijelu. — Sa poštovanjem: Nikola
Barkanović, pomorski poručnik trgovačke
mornarice.

Ovo što se nažalost dogagja u šiben-
skoj ludnici, što prenosimo iz »Našeg Je-
dinstva«, jeli na čast naše pokrajine — u
XX. vijeku! — to neka zanimani sude, u
prvom redu Zemaljski Odbor u Zadru. | pred
četrnaestak godina jedna osoba dosta
toga bila iznijela o šibenskoj ludnici, koja
se je na licu mjesta o svemu osvjedočila i
to na javu iznijela, vrlo humanom svrhom,
< deal ea pg jja

oji su prisiljeni da ondje stoje i podnose
sve ono, što je bjelodano dokazano. Pak u
mjesto u susret, svemu nastojati da
se doskoči i uredi, kako bi morao da bude
uregjen jedan takav zavod, od za ci-
pe Dalmaciju, odmah se je našla osoba
oja je nastojala da sve to

kao » ne na
odvratilo doličnik,

 

hvalno donosila i ustajala,

š
:

 

u šib. lu
ono koristilo koliko da
Uzalud, svak
otvoreno

g
ii Š

 

šib. ludnice, na daleko poznata sa svoje

»PRAVA CRVENA HRVATSKA«

vrsnoće, dobrote i bratske predusretljivosti
prema svakome bez razlike.

Ovo primjetismo najplemenitijom svrhom,
da stvari koristimo, a tim da u ničiju osje-
tljivost ne diramo, što naglašujemo, da se
i nas ne bi htjelo na silu krivo i zlobno
tumačiti, jer je teško dan-danas boriti se
0 i iskreno, za opću stvar. Dovoljan

i dokaz i taj bio, kako je u šib. ludnici,
što svaki ikoliko mogućan bolesnik ide u
daleke, tugje zavode na liječenje, a zaista
niko neće iz kakova ćeifa da dvostruko i
trostruko troši nego li što bi u svojoj po-
krajini!

Družbi. Pišu nam s Janjine, da je on-
dješnje Općinsko Vijeće u svojoj sjednici
dneva 30. pr. mj. glasovalo kruna 100 za
Družbu sv. Ćirila i Metoda. | s naše stra-
ne srdačna im zahvalnost na tom izglednom
djelu.

Jedna 30-godišnjica. Ovih dana
navršila se je trideset-godišnjica, da su se
u istarskom saboru u jednom govoru prvi
put čule slatke hrvatske riječi: God. 1883.
progovorio je vrli rodoljub dr. Matko La-
ginja prvi put hrvatski, na što talijanaši s
galerije podigoše silnu galamu. On se nije
dao omesti, već i nadalje govorio, dokazu-
jući nezakonitost ondašnjih izbora u Pazinu.

Iseljivanje opet preotinlje maha, te
svakog razboritog i pravog domoljuba mo-
ra da to vrlo žalosti i zabrinjuje, videći
svakdano, kako se cvijet naše mladosti ise-
ljuje, najviše u Ameriku. Dobro opaža »N.
Jedinstvo«, da bi već bilo vrijeme, da se
prouči malo dublje način, kako bi se ovo-
me donekle stalo na kraj, jer bi nam mo-
glo biti od fatalnih posljedica.

Činowvnici italijanski podanici
u Testu. lialijanski listovi baveći se o
nalogu u pogledu italijanskih podanika, slu-
žbujućih u Trstu, o čemu izvijestismo, ka-
žu, da to pitanje nije svršilo što je austrij-
ska vlada ublažila naredbu da se otpušte
iz službe, naime da im se produži rok dok
steku austr. podaništvo. Rimska »Tribuna«
veli, da »monarhija nije mogla austrijani-
zovati Balkan, pa sad radi da se slavizuje
(ll) unutrašnje Austrija, i zbog toga (ll) da
je izdala poznatu naredbu proti italijanskim
podanicima u Trstu !

Kako se pak hoće da »slavizuje«, to je
dobro poznato, pa bi bilo suvišno o tome
nizati dokaze, jedino bi imala »Tribuna«
da iznese: koliko je austr. podanika u slu-
žbi po ltaliji kao činovnici, i bili uopće tr-
pjeli kao takove u bilo kojoj sličnoj službi!

 

Koga taru skrbi te se na nikakav način
ne zna pomagati, obično pokušav svoju sreću
najposlije još sa srećkom, i u istinu se taj
pokus mnogo puta posreći, jer se često
čuje, da je taj ili onaj kroz noć obogatio
uslijed glavnog zgoditka. Najbolje preporuke
je vrijedna turska srećka, jer riješi vlasnika
u sretnom slučaju sa svojim glavnim zgo-
ditcima po 400000 i 2 zlatnih franaka
u istinu svih skrbi, u najneugodnijem slu-
čaju pak mu se povrati veći dio za srećku
izdanog novca u oblici najmanjeg zgoditka,
oj svaka . srećka mora dobiti, dotično
do e s uvijek rastuće vrijednosti tur-
skih srećaka, u doglednom času takogjer
sav svoj novac opet natrag, ako srećku proda.
Tako velikih ugodnosti ne nudi nijedna
druga srećka i nije lutrije na svijetu, koja
bi bila sigurnija i nevinija od turskih sre-
ćaka. Turske su srećke dakle ujedno lu-
trija i štediona, zato ju preporučamo svima
onima, koji bi rado pokušali svoju sreću
bez posebnog rizika. Mjesečni obrok za
tursku srećku, koje buduće vučenje se vrši
dne 1, listopada o. g., iznosi samo 4 krune
75 para. Ko pak hoće dodati još K 1.25,
dobije polag još preporučivu srećku tali-
janskog crvenog , tako da je po tome
dionikom 10 vučenja svake godine. — Na-
ručbe prima i obavijesti daje za »Slovensku
i Hrvatsku Narodnu Stražu« g. Valentin
Urbančić, Ljubljana, i svi suradnici u pro-
vincijama slovenskim i hrvatskim. Naručujte
samo po posredovanju »Straže«, koja je u
svezi sa mogućnom slavenskom kršćanskom
bankom sa potpuno uplaćenom dioničkom

lavnicom od 40 milijuna kruna, kod koje
se nije bojati gubitka i neprilika.

 

bol Gradska kronika.

Lične vijesti. Boravio je ovih dana

im|u našem gradu presvij. biskup kotorski Fra-

no vit, Uccellini.
Prošlog je petka prispio u Gruž Ni. V.
rski princ Mirko, Sjutra-dan prosli-
jedio je u Italiju, gdje mu se nalazi supru-
ga Ni. V. a sa djecom.
Prispio je u svoj mili rodni grad zaslu-

 

žni naš s g dr. Lujo knez Voj-
nović.

Ovdje: boravi mili nam gost, brat Čeh,
Em Her'man, veliki ljubitelj našeg

 

Mlada misa. Dne 24. pr. mj. bila je
u nas lijepa i rijetka svečanost. Naš sugra-
gjanin mladomisnik vič, g. Karlo Capurso
ispjevao je taj dan svoju prvu sv. misu.
Oko 10 sati pr. p. krenu svečar praćen svo-
jom gg. roditeljima, presvj. g. Don Matom
kan. Pišta, nekolicinom gradskih svećenika,
te osoba iz svojte i prijateljima u Katedra-
lu. Putem se je bilo sabralo mnogo doma-
ćeg a i stranog naroda, da vidi tu svečanu
povorku. Preko sv. Mise bio je mladomi-
sniku voditeljem presvj. g. kan. Pišta a dvo-

rili su gg.: preč. dn. I. kan. Ferranti i

vič. dn. S. Fabris. Pjevana je 3-glasna mi-
sa O. Ravanella, uz pratnju vojničkog or-
hestra, ista krasna misa, koja je pjevana
prvi put, kako javismo, na blagdan Velike
Gospe. | ovaj put imamo da pohvalimo
precizno i lijepo pjevanje gg. diletanata, te
u prvom redu gg. solista: D. Babića (ba-
sa) i V. Ljubišića (tenora), koji je poslje-
dnji lijepo ispjevao, uz pratnju orhestra,
krasni motet »Juravit Dominus«, sastavljen
od g. kapelnika katedrale Vj. Raha.

Pod službom božjom pričestio je mlado-
misnik svoje drage roditelje, bližnji rod i
prijateljske nekoje osobe. Ti lijepi, uzviše-
ni časovi bili su zaista ganutljivi. U našem
narodu ima još dosta vjere, pa se je vidje-
lo, kako narod mirno i pobožno prati po-
gledom a i srcem svaku riječ i kretnju mla-
domisnikovu.

Preko podneva dobri svečar sabrao je u
svojem domu oko gostoljubivog stola lije-
pi broj svojih gosti. Preko objeda pročita-
no je mnogo brzojavnih pozdrava mlado-
misniku i izrečeno srdačnih i lijepih mna-
zdravica na hrv. i talij. jeziku.

Ovom našem vrsnom i milom sugragja-
ninu svećeniku kličemo od srca: »Živio nam
sretan i zadovoljan u radu za Boga i na-
rod !«

Imenovan ja. Naš sugragjanin g. Ja-
kob Radulović, kontrolor mjesnog poštan-
skog ureda, promaknut je u VIll. razred
čina ad personam.

G. Fridrik Cobenzl, c. k. financijski taj-
nik kod mjesnog kot. Ravnateljstva, ime-
novan je financijskim savjetnikom kod istog
ureda.

Sudski kancelar. oficijal činovnik tamnica
u Kotoru g. Velimir Krneta, koji je više
godina u Gružu službovao kao podoficir
Domobranstva, odlikovan je naslovom i ka-
rakterom višeg oficijala.

Čestitamo!

Početak školske godine u pre-
parandiju. Školska godina 1913.-14. za-
počet će na 16. sept. Na 18. sept. u 8 sati
bit će u zavodu svečana služba Božja za
pitomice preparandija, a na 9 s. za učenice
vježbaonice. Sve pitomice i učenice dužne
su doći na.tu službu Božju. Upisivanje u
dječji vrt, vježbaonicu i preparandiju bit će
15., 16. i 17. sept. od 8 do 11 s. pr. p.
Na 19. sept. bit će redovita pouka. Doja-
košnje pitomice preparandija dosta da se
prikažu sa zadnjom škol. svjedodžbom, a
nove treba da dogju u pratnji roditelja ili
njihovih zamjenika i da prikažu krštenicu
ili svjedodžbu rogjenja, kojom će dokazati,
ako žele ući u pripravni razred, da su na-
vršile 14. godinu, a u druge tečaje prema
tome, zatim svjedodžbu krepka fizičkog su-
stava, pa svj. dobra ponašanja i zadnju
školsku svjedodžbu. Na 16. 17. i eventu-
titalno 18. sept. bit će prijamni, popravni
i naknadni ispiti, i sve, koje žele na te
ispite, treba da se nagju u zavodu na 16.
sept. u 8 s. iz jutra. Na prijamne će se
ispite pripustiti one, koje imaju gore spo-
menute uvjete, ali hoće li biti primljene u
zavod, odlučit će ne samo sprema, što je
dokažu, nego i red prijave, kad bi ih bilo
preko propisanoga broja i veće nego li ima
prostora. Preporučuje se roditeljima pito-
mica, koje ne stanuju u Dubrovniku, da se
za biranje stana svojoj djeci dogovore s u-
praviteljem preparandija.

Po min. naredbi 17. decem. 1879. br. 26715,
ako učiteljski zbor uvidi, pa bilo s kojeg
uzroka, da ne bi bilo prikladno, da pito-
mica stanuje dalje u kojem stanu, ima pravo
zahtijevati od njezinih roditelja ili njihovih
zamjenika da promjeni stan; a kad ovi ne
bi poslušali, i odalečiti stoga pitomicu iz

zavoda.

Zato koji žele držati pitomice preparan-
dija na stanu i hrani, neka se prijave upra-
vitelju, koji će im po školskim propisima
kazati uvjete uz kuje bi mogao roditeljima
preporučiti da kod njih namjeste svoje kćeri.
Da se postigne uzgojna svrha, polrebit je
sklad izmegju kole i doma. Škola dakako,
sa svoje strane, može da upućuje mladež
kako da čuva zdravlje; može da utječe na
njezin religijsko-moralni uzgoj; može ne

 

God. KX.

| samo da protumači, nego dobrim djelom
| da čini već za pouke i upamtiti propisanu
| gragiu, ali i dom treba da u tome pomaga
\školu; da uvijek pazi da se svi školski pro-
pisi tačno vrše i izvan škole, da se higi-
jenske preporuke u pouci stavljaju i kod
kuće u djelo; da učenice murljivo i tačno
polaze školu; da se spremaju na sve za-
| datke i da se vladaju u svemu kako se do-
\likuje budućim uzgojiteljicama naroda. Da
|se taj uzgojni sklad lakše postigne, prepo-
Iručuje se roditeljima i njihovim zamjeni-
\cima, da češće dolaze u zavod, gdje će im
upravitelj davati "potrebite obavijesti svaki
dan, a glavari razreda i drugi nastavnici
svake sedmice u dane i sate, što će biti
odregjeni početkom školske godine.

 

Odlazak vič. D. Joza Brilli, Pišu
nam iz Sustjepana u Rijeci Dubrovačkoj:
U nedjelju odijelio se je od :nas vič. g.
Don Jozo Brilli, kapelan beneficija grofa
Kaboge u Batahovini, koji je proboravio
izmegju nas punih (deset godina, revno vr-
šeć svoje zvanje. Preko sv. mise izrekao je
lijepi oprosni govor. Prisutne je do suza
doveo, a i sam je plakao, žaleći što se
mora da rastane, a i mi s njime. Kao što
je poznato, bio je preko mjere dobar; sva-
kome je rado činio dobra samo što“ je mo-
gao, i to ga je najviše veselilo kad je mo-
gao da bilo kome pomogne, a uz to je bio
i da1ežljiv, uvijek po onoj, da ne zna lje-
vica što čini desnica, vrlo predusretljiv, pri-
jateljski i veseljak. Ko ga je samo jednom
upoznao, teško mu je bilo od njega se ra-
stati. Od sveg srca želimo mu sretan put,
zdravlje i zadovoljstvo, toplom željom da
se do brzo opet k nami povrati. — Prijatelji.

(I mi smnaše strane, žaleći za odlaskom
iskrenog prijatelja i dobrog sugragjanina,
želimo mu svako dobro u novoj postojbini
u Trstu. Uvjereni smo, da će svi ondješnji
naši zemljaci i svak, ko bude imao pri-
gode da ga upozna, u brzo se uvjeriti, da
se je imalo za čim žaliti, isto kao što će
se oni u Trstu veseliti da su stekli onako
dobrog u svakom pogledu izglednog sve-
ćenika, dobrog domoljuba i prijatelja. Ur.)

Porotno sudište. Na 1. o. mj. vo-
dila se je porotna rasprava pri ovomjesnom
okr. sudištu proti: 1) Marku Rose Josipovu,
težaka, od : 18 godina; 2): Nikoli- Rose- Lu-:
ćinu, težaku, od 18 god., obojica iz Mijaca
od Vrgorca, i 3) Josipa Rose pok. Mata
reč. Kaurina, težaka, od 43 god. iz Jabuke
u Hercegovini. Raspravom je presjedao pre-'
sjednik Merlo, u prisustvo priziv. savj. An-
cich i suca Nutrizio; optužbu je zagovarao
državni odvjetnik Ucović.

Opiužene branili su, onog ad-1) Dr. Po-
dić, ad 2) Dr. V. Svilokos, a onog ad 3)
Dr. M. Čingrija. Optužba tuži okrivljenike
i to onog ad 1) što je noći 21. juna o. g.
u Kuni udario kamenom u glavu sad pok.
Ivana Radalja Jakovljeva, zadavši mu jednu
smrtonosnu ozledu, tako da je od te na-
stala njegova smrt, a one ad 2) i 3) što bi
iste prigode savjetujuć i potičuć prvoga da
zlostavi Ivana Radalja obećavajuć mu po-
moć pri istoj.

Učin se je dogodio ovako: Izmegju pok.
Ivana Radalja i Marka Rose došlo je dneva
20/6. o. g. u Kuni do svagje zbog igre na
»bankuca«, pri kojoj je Radalj lako ozledio
Marka jednim drvom. Ovaj mu zaprijetio
osvetom i više nije niti dolazio u njegovo
društvo. Doznavši Marko Rose i drugovi
mu Nikola i Jozo Rose da je Radalj dne
21. istog mjeseca brzojavno pozvan kući,
odlučiše složno natući ga prije nego otpu-
tuje. Odlučivši upute se prama kavani Škurla,
gdje su sjegutni bili da će naći Radalja, i
putem Marko uze dva kamena te ih sa-
krije pod jaketom. Našavši Radalja u kafani,
Nikola se poče nešto s njim prepirati, ali
videći da Radalj neće kavge, izagju a zatim
Jozo pozove Radalja, da izagje iz kafane,
jer da ga jedan dječak zove; ovaj ne slu-
teći zla stupi do praga od vrata, na što ga
Nikola pograbi za but noge, tako da je
Radalj životom u svu duljinu na ulicu sru-
šio se, ua što isti Nikola poviče: »udri
Marko«, a ovaj koji je stajao spreman ka-
menjem u ruci, potrči do Radalja, koji je
loš ležao te ga jednim kamenom udari u
glavu a drugim u prsa, i pobjegoše. Malo
časova zatim Radalj izgubi svijest i riječ,
a sutradan u večer preminu, ostavivši udovu

su 4 nejake djece,
ici priznaše ih krivim, te ma te.
melju njihovog pravorijeka bijahu :