rr m -

CRVENA HRVAT

PRAVA

 

SKA

 

CIJENA JE LISTU SA DONAŠANJEM U KUĆU ILI S POŠTOM NA GODINU K 6.
NA PO ILI ČETVRT GODINE SURAZMJERNO; ZA INOZEMSTVO GODIŠNJE K. 9.
KO NE VRATI LIST KAD MU PRETPLATA MINE, SMATRA SE DA JE PREDBROJEN
I ZA DOŠASTO POLUGODIŠTE. — PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.

sašila pd pat “AL ŠA NSS SR AL SENSO

Br. 454.

Nedajmo more!

Tako su hvalevrijedno u jedan glas
progovorile naše novine. Uspješno i
slavodobitno je u »Nar. Listu« neki
pomorac smlatio sve doskočice i pri-
govore sa stanovite strane, te je do-
kazao na dlanu, da nije bila nikakova
potreba e bi »Austro-Amerikana« uze-
la inostrance, nego da je to navlaš u-
činjeno, kako bi se skratilo pravo vr-
lim i zauzetnim našim mladićima. »Na-
še Jedinstvo» je i još bolje priglavilo
i donijelo velevažni predlog, a taj je:
da tražimo uporno da se prije otvori
akademija za naše mladiće pomorce,
nego li se osnuje ona već ustanovlje-
na za Nijemce. Pak razložito veli: »to
budi za sada zahtjev svih mas; nije
nepravedan, nije pretjeran, a postavlja-
ju ga oni, koji su se od vijekova is-
kazali posvuda kao najbolji mornari«.
Mi pristajemo svesrdno razložitom tom
predlogu, dapače onim, koji nas pri-
karaju da smo na nižem stepenu kul-
ture, odvraćamo: prije svega nije to
istina, što se tiče spreme i pomorske
spretnosti; drugo nije istina, jer napo-
kon naši mladi pomorci svakako zna-
du baratati i svoje posle vršiti u više
jezika nego li ti pusti kulturtršgeri, pak
kad bi sve bilo, kako vele ti kuditelji,
opet bi bila njihova krivica, jer kad
oni uskraćuju višu kulturu, oni su
manjku i krivi. Nemamo li zar, veoma
vrijednijeh činovnika u samom stolnom
Beču, koji u kulturi daleko nadvisuju
te razvikane kulturne Nijemce? Do-
pustite višu naobrazbu našoj mladeži,
pak da vidite divova i uglednika iz
ove siromašne ali vanredno uinom na-
darene zemlje. Sami vigjamo, u kojem
je kukavnom stanju mjesna nautička
škola, prostorije uske i nevoljne, sre-
stva obuke veoma oskudna, s pomanj-
kanja prostora mnogi se odbijaju, ne
broda, ne sprava, ne sva ona srestva,
koja su potrebita temeljitoj naobrazbi,
jer podučavanje kolikogod bilo pri-
mjerno, što vrijedi, ako se praktično
ne usavrši? Govorka se, da će se svi
ti nedostatci ukloniti; ali u toliko go-
dine prolaze, a ništa se stvarna ne ra-
di. Neka pošalju amo te pribrane i pi-
tome njihove sinove, pak da vidimo
kojim bi uspjehom dovršili svoj nauk
uz takove nedostatke. Mi se zaista di-
vimo našoj mladeži, da drži uz tako
nepovoljne prilike visoko stijeg naro-
dnog ponosa, tisuć krat posvjedočenu
svoju vrlinu i znanje, dajte nautičkoj
školi što treba, dajte nam pomorsku
akademiju, pak da vidimo čemu je do-
rasla vrla i ugledna naša mladež, kad
kroz strašne valove hrli svome cilju,
narodnom dobrostanju. Naši i do da-
nas nose barjak svim tim  razvikanimr
kulturtragerima, a uz akademiju nebi
ti bezočnici ni pisnuti smjeli. Naravno
je da kad se našoj mladeži uskraćuju
najelementarniji uvjeti da se podigne
u znanju, da razastre svoja mladenačka
krila i podigne svoj polet sve to u
više, da svaki pametan razumjet će, da
nije do naše mladosti, nego do ke-
smislene škrtosti onijeh, koji bi sve i-
mali upotrebiti, da naša mornarica bu-
de na onoj visini, gdje je kod naroda
manje nadarenih od našega. Zato ne-
ka se dade našim pomorcima ta viša
naobrazba, pak eto sreće, eto divnog

ha.
kuša vlado, pak da vidiš!

— ato

 

IZLAZI SVAKE SUBOTE

POJEDINI BROJ STOJI 10 PARA.

 

PRETPLATA I OGLASI SALJU SE ADMINISTRACIJI, A PISMA | DOPISI UREDNI-
ŠTVU. — ZA ZAHVALE | PRIOPĆENA PLAĆA SE 50 PARA PO PETIT RETKU,
ZA OGLASE 20 PARA PO RETKU A KOJI SE VIŠE PUTA TISKAJU PO POGODBI
UZ POPUST. RUKOPISI SE NE VRAĆAJU. LISTOVI NEFRANKIRANI NE PRIMAJU SE.

 

Svečanost u Cavtatu u počast blagopok. dra. Balda Bogišića.

Dubrovački odbor za promicanje na-
rodne kazališne umjetnosti u pokrajini
pošao je sa osobljem Narodnog po-
kraj. dalm. Kazališta u subotu, dne 1.
o. mj., u Cavtat, da ispuni jednu svo-
ju živu želju: da se svečano pokloni
sjeni velikog učenjaka-rodoljuba i pr-
vog pokretača zamisli o osnutku po-
menutog kazališta: dra. Balda Bogi-
šića. Posebna deputacija uz predstav-
ništvo cavlatskog odbora pohodila je,
netom je prispjela u Cavtat, pokojni-
kovu sestru, milostivu gospogju Ma-
riju Bogišić-Pohl, u njenom domu, da
joj zahvali na plemenitoj susretljivosti
i rodoljubnoj darežljivosti prema du-
brovačkom spomenutom odboru. Ona
je deputaciju vrlo ljubazno primila i
krasnim riječima ohrabrila na rad u
korist Narodnog Kazališta.

Sva gospoda iz Dubrovnika, kojima
se je pridružio lijep broj cavtatskog
naroda, krenuše za tim na 4 sata po
podne put grobišta na »Rokovoj gla-
vici«, da pohode pokojnikov grob. Ta-
mo su bila izrečena tri zanosna kratka
govora, koje niže donosimo; preč. cav-
tatski župnik g. dn. Ivo Božić obavio
je sveti obred i molitvu za upokoj du-
še velikog pokojnika, nakon čega bi
položen lijep vijenac na slavni grob.

Na 7'e sati uveče bila je u  kazali-
šnoj dvorani gosp. Ulderika Kalačića
svečana predstava. Pred predstavu g.
prof. Antuu Vučetić pročitao je sveča-
ni proslov: u spomen dra. Balda Bo-
gišića, vješto ocitavši značaj ove kul-
turne svečanosti, koji donosimo u iz-
vatku. Iza proslova je orhestar Ćć. i
k. posade u Dubrovniku precizno ot-
svirao Zajčevu ouverturu »Graničari«,
a onda je slijedila predstava. Dat je
»Gjido«, slika iz narodnog života, sa
pjevanjem. Pjevanjem je upravljao
dirigent gosp. Ivan vit. Čižek, a re-
dateljem bio je g. Nikola Hajduško-
vić. Megju činima svirao je pomenuti
orhestar. Gospoda su predstavljači po-
kazali i ovom prigodom, pred cavtat-
skim uglednim općinstvom, svoju va-
ljanost i bili su počašćeni više puta
burnim pljeskanjem.

Ovoj svečanoj predstavi udostojala
se je prisustvovati u pratnji uglednog
gosp. Gjorgja Bijelića i njegove lju-
bazne gospogje blagorodna gospogja
Marija Bogišić-Pohl, te je s velikim za-
nimanjem pratila svaku tačku ove ve-
černje svečanosti.

Dvorana je bila puna otmjene pu-
blike i nižeg puka. Nakon predstave
ggja. Bogišić-Pohl, gosp. Gi. Bijelić i
rodoljubni cavtatski odbor zadržali su
se nekoliko vremena u srdačnom raz-
govoru sa dubrovačkim odborom, ko-
jom prigodom bila su im predstavljena
gg. članovi Uprave Narodn. pokraj.
dalm. kazališta.

Ovom je prigodom gosp. Bijelić za-
nosnim riječima izjavio višeputa svoju
pripravnost, da će kao i dosada tako
i unaprijeda nastojali oko ostvarenja
velike Bogišićeve ideje.

— mmen GE e PES “a GO

 

Tako je izvršen krasan čin pijeteta
i dužnog poštovanja prema velikom
pokojniku u rodnom mu gradiću i na
grobu njegovom, gdje su se, nažalost
dosta rano, ispunile ore riječi divnog
Prerada: »U tvom polju daj mu groba,
tvojim cvijećem grob mu kiti!«

| mi smatrasmo za dobro i korisno,
da u našem listu donesemo ovaj krat-
ki opis kulturne ove svečanosti u Cav-
tatu i da tako posvetimo nekoliko cr-
ta uspomeni dra. Balda Bogišića, umni-
ka priznata od čitavog obrazovanog
svijeta, našeg velikana, čiji nas duh
zanosi, sokoli i uzvisuje; uvjereni smo,
da svaki i najmanji dodir sa živim i
mrtvim našim velikanima čini nas vi-
šim i boljim.

ANNAN

Govori na grobu:

Dr. Nikša Svilokos,* odvj. kandidat, pro-
govori ovako:

Na skromnom grobištu »Rokove glavice«,
na koju naš dragi Dubrovnik preko sinjeg
našeg mora prebacuje svoje davne 1 bliže
uspomene, na tihom pokojištu, koje su-
morna Tiha obavija žalobnim sjenama —
dogjosmo evo dubrovački i cavtatski kaza-
lišni Odbor sa cijelim osobljem Narodnog
dalm. pokraj. kazališta, da se poklonimo
prahu tvojemu, slavni učenjače, D.re Baldo
Bogišiću!

Rodoljubne misli velikih naših ljudi o-
stvaruju se pa bilo i preko groba njihovog
i harno potomstvo na ognjištu narodnih
ideata, koje mu namriješe njegovi velikani,
priznaje ovu veličinu njihovu dužnim pije-
tetom i zahvalnošću.

Megju tvojim divnim, poletnim, rodoljublja
svetim plamom  razgrijanim snovima i do-
morodnim aspiracijama, u duši tvojoj, Baldo
Bogišiću, začela se je bila želja za ustanov-
ljenjem jednog domaćeg kazališnog društva.

Taj tvoj san i tvoju želju ispunilo je po-
tomstvo, i mi evo danas harni klanjamo se pe-
pelu tvome, slaveći pobjedu na tvome grobu.

Velebni duhu, veličajna sjeno, kao trium-
fator kreni s nama povorci na čelu, da ču-
ješ u rodnom Cavtatu tebi na počast, kako
se materinskom riječju umjetnost gaji.

Osvijetljen aureolom jednog od ponajbo-
ljih naših velikana bodri nas i radi daljnjim
stazama k svijetlu i slobodi!

Ideja stalnog narodnog pozorišta stupa
naglim mahom svome ostvarenju i razbija
lance davnih presuda.

Opojeni čistim narodnim duhom i nje-
govim spasonosnim težnjama evo nas na
tvom grobu da pod tvojim auspicijima pre-
damo potomstvu neoskvrnjenu čast rada svog.

Taj rad će odisati tvojom dušom, baština
narodna zalivena znojem našim osvježit će
cvijeće, kojim kitimo tvoj grob — slavni
učenjače! veličajni pobjedniče!

Jedna od sjajnih zvijezda, što je zasvi-
jetlila na obzorju jednog neba i jednog na-
rodnog zanosa — ti si, o Baldo Bogišiću!
— prestavniče jedinstva, duha, krvi, jezika.

D.re B. Bogišiću, ti si nam mio kao sjajna
ideja u carstvu ideja vječnih, jer kao svje-
tlonoša kroz maglu našeg narodnog života
začeo si ovaj korak, koji! smo mi u duhu
tvog jakog genija nastavili, da _materinsku
riječ u našu umjetnost unesemo.

Radost je stoga i veselje prekogrobnom
duhu tvomu, koji nek nas i dalje bodri u
teškoj borbi za narodni život i prosvjetu,
nek nam ulijeva snage za nove podvige u
novom kreševu.

Slava ! Slava ti i čast vječna, veliki na-
rodni veleume D.re B. !

 

 

 

D. Niko Gjivanović reče:

Iz Dubrovnika, pomlagjenog Epidaura,
iz Dubrovnika, koji nam je u daljini eno
još lijepo na vidiku, evo nas danas u lije-
pom Cavtatu, sagragjenu na ruševinama
rimskog Epidaura. Stigli smo u tužnoj po-
vorci na ovo žalobno mjesto, gdje leže po-
rušeni mnogi snovi i nade cavtatskog vrlog
naroda. Odijelili smo se od svake zabave,
vesele vreve svijeta i potražili smo ovu sa-
moću, blaženu samoću, gdje počiva dragi
nam prah velikana, učenjaka D.ra Balda
Bogišića, koji je ugledao svijetlo svijeta u o-
vom gradiću, koji je cijeli svoj život proveo uz
knjige za svojim omiljelim pisaćim stolom,
u samoći arhiva megju zaprašenim rukopi-
sima, u učenome svijetu, megju učenjacima
svjetskoga glasa. Kod rake smo umnog trud-
benika, čiji snažni um i energična volja ne
znadoše za počinak, za odmor: radio je
neumorno na različitim poljima, nadasve na
onome historije prava, naosob pisanog (obi-
čajnog) prava kod južnih Slavena, sastav-

ljajući tolika djela pisana s velikim trudom, '

još većom ljubavi, zamjernom savjesnosti;
pišući jezikom književnim, lijepim, elegan-
taim; zanesen silnom ljubavi za putova-
njima po kulturnim zemljama, koristeći se
pri tome svojom znaustveno-umjetničkom
kulturom i poznavanjem većeg dijela evrop-
skih jezika. .) d

Ova hladna ploča pokriva mrtve ostatke
toga velikog čovjeka, čije se plemenito srce
uvijek zagrijavalo za sve što je dobro, li-
jepo i pravo, što je čisto slavensko, što je
svim slavenskim narodima zajedničko.

U ovom tihom počivalištu mrtvih na oso-
biti se način ćuti utješen i ponosan naš
dubrovački odbor za promic. narodne kazal.
umjetnosti u pokrajini, utješen je i ponosan
gdje može uz vrli cavtatski odbor, koji ima
istu svrhu i uz vrsni umjetnički personal Na-
rodnog dalm. pokrajin. Kazališta, da poda
poštu neumrloj sjeni velikog Bogišića, kao
izljev dužne harnosti prema velikim zaslu-
gama pokojnikovim, koji je bio sjajna, ne-
obična pojava ne samo kod Hrvata i Srba
već u cijelom naučnom svijetu slavenskom,
romanskom, germanskom, gdje je svukuda
uživao velik glas.

Na kamenitom ovom brežuljku žalošću
skamenjeni gorko žalimo, da nam više nije
dano uživati našeg d.ra Balda megju živima,
gledati gdje i on živ živo prati rad ovog
našeg kazališta, koja je spasonosna ideja
imala baš njega za svoga duševnog pokre-
tača a njegovu plemenitu i milostivu gospu
sestru za osobitu zaštitnicu i podupirateljicu.

Neprežaljeni Dr.e Bogišiću ! Nazad 5 go-
dina prestao si živjeti, ali samo zemaljskim
životom svojim. Ti živeš jošte i onkraj ovog
groba, u boljemu svijetu, gdje uživaš kod
pravedaog Boga nagrade tvome neumor-
nom učenjačkom i patriotskom radu. Silno
si ljubio Dubrovnik, njegove vrijedne si-
nove, njegove dične i stare uspomene, nje-
gove pravne spomenike, ie si sada blažen
megju sjenama Držića, Gundulića, Getol-
dića, Bandura, Boškovića, Rastića, Pucića,
Vodopića i drugih slavnih sinova mrtvog
nam Grada iz perijoda njegove posvema-
šnje i nepomučene sreće, njegovih žalosnih
kušnja, njegove porušene veličine i slave,
njegova ponovljenja, njegovih znamenitih
decenija iz novoga doba. U nerazdjeljivom
si društvu sa svećenicima Vodopićem, Siros-
smajerom, Račkijem, koji su te toliko lju-
bili i častili.

Bogišiću, diko našeg dvoimenog naroda,
ti živeš i — ovdje na svijetu: tvoje je ve-
liko ime ostalo, ostalo je neumrlo, tvoja su
velika djela kod nas i s nama. Ta će djela
biti za nas ne samo predmet osobitog po-
nosa već i trajni poticaj, da uzdržimo u
svom srcu i u srcima drugih, nadasve o-

RNS RS SIE

a

mladine uzdanice, živu uspomenu na Tebe,
uzora našega. Na ovom posvećenom mjestu,
pred tvojim milim prahom, veliki Učitelju
naš, evo se sagiblje uz dragi ti cavtatski
narod i naš dubrovački odbor, te prinaša
jedno obećanje, polaže jednu svečanu za-
kletvu. Da, pred dan, u koji vas kršćanski
svijet časti uspomenu svih dobrih i zasluž-
nih pokojnika besmrtnika, i mi ti danas
tvrdo obećajemo, veoma dobri i zaslužni
besmrtniče D.re Bogišisu, da ćemo do groba
biti harnim srcem vjerni tvojim uzvišenim
idejama, idejama ma korist i diku naroda
našega, na korist narodne kulture, na korist
narodne umjetnosti — da i narodne kaza-
lišne umjetnosti u pokrajini, koja ti je to-
liko stala na srcu, na plemenitom ti srcu,
Dr.e Baldo Bogišiću! Pokoj ti velikoj duši !
Mir prahu tvome! Vječna ti uspomena u
našem narodu! Slava Ti! Slava!

| Govor gosp. Radivoja Dinulovića, taj-
\nika Narodnog dalm. pokraj. kazališta:

Eto nas ovdje, kraj nijemog kama, što
kano vječnost priča tvoje čine, dr. Bogišiću;
za rad, prosvjetu, umjetnost ti živio si samo!

Tvoja je misao vodilja naša: na plavom
Jadranu, dok je nas i ovih stijena, neka te
samo naša riječ čuje. U hramovima Thalije
duž naših zemalja, palimo svoje zavjetn
baklje“stavenskoj misli. - jos

Jer jaki mi smo, ko ove gore!

I silni smo, ko talasi ovog mora!

A sunce, što nas žarko grije, puni nam
grudi rodoljubljem:

Za ime naše,

Za materinsku riječ milu,

Za narod,

Za njegovu kuturu,

Voditi borbu do daha, do smrti.

Taj poklon primi od nas, što tvoju misao,
želju tvoju, u štovanju svete ti sjeni, iz ri-
ječi u djelo izvedosmo.

Evo nas ovdje, kraj nijemog kama,

Što kano vječnost priča ti čine:

Za rad, prosvjetu umjetnostti živio si samo!

Pa sjeni tvojoj stoga nek' je slava od
koljena do koljena, dok nasi pokoljenja bude!

Slava Dr.u Baldu Bogišiću!

Govor proi. A. Vučetića na pozornici u
Cavtatu.

Govornik hoće da slavi blagopok. Dr.a
Balda Bogišića kao pokretača ideje usta-
novljenja Narodnog pozorišta za primorje
u Dubrovniku i njegovu sestru gospogju
Mariju Bogišić-Pohl, koja podupre ostva-
renje ove ideje upisujući svog blagopok.
brata kao prvog utemeljitelja Narodnog po-
zorišta.

Govornik prikazuje Bogišića kao velikana
i to ne samo kao velikana umom, što je
svakomu poznato, nego i kao velikana sr-
cem i voljom, jer Bogišić, uvjereni Srbin,
pokazao je svojim djelovanjem u svakoj
prigodi svoju ljubav prama jednom i dru-
gom plemenu našeg naroda, prama Hrva-
tima i Srbima. Tako je Bogišić nastojao
svojom glavom, da na temelju starog na-
rodnjačkog načela universitarci Dalmatinci
zajedno s onim iz Hrvatske i Slavonije ute-
melje sveučilišno djač o društvo »Velebit«
u Beču 1865. godine. Osim toga je Bogi-
šić uregjivao cio svoj umni i znanstveni rad
ma korist jednog i drugog plemena: Srba
i Hrvata.

Govornik zatim dokazuje, da se Bogišić
pojavio u najboljem svojem svijetlu kao ve-
likan srca i volje tim, što je početkom
osamdesetih godina prošlog vijeka postao
pokretačem ideje utemeljenja narodnog po-
zorišta za primorje u Dubrovniku na po-
dlozi sloge Hrvata i Srba, da materinska
riječ stupi stalno na pozorište. On povjeri

 

a atom 3 |

M. ita ći
m

tn