Br. 454.

govorniku, istomišljeniku, svoju ideju, s nji
izradi statut i sve potrebito za utemeljenj
velike novčane zaklade, koja je imala oži-
votvoriti ovo pozorište i obećao da će od-
rediti veliki novčani iznos za zakladu. Bo-
gišić se tada zakloni u sjenu na korist ideje,
dok ju je širi odbor poprimio u sve potan-
kosti. Od toga žalibože ne bi ništa, jer kad
odbor učini prvi korak u javnosti, neprista-
janje na slogu sa strane zapriječi izvagjanje
ove ideje. Ova se Bogišićeva misao, da se
materinska riječ postavi stalno na pozor-
nicu, gajila ipak i dalje i poslije njegove
smrti. Ovdje govornik donosi mnoštvo za-
nimivih historičkih podataka o tome kako
se u posljednjih 50 godina prije po malo,
pa bujno širila materinska riječ u Dubrov-
niku i u Dalmaciji i kako se radilo u to
vrijeme da se ona pojavljuje na pozornici.
To je stvorilo u Dalmaciji povoljnu pod-
logu za stalmo namještenje materinske ri-
ječi na pozornici, o čemu se radi u Du-
brovniku i drugovdje po Dalmaciji. Što se
danas čini, to je ideja i djelo Bogišićevo,
te govornik kaže da treba Bogišića zato
slaviti i pozivlje općinstvo, da mu kliče:
Slava!

Napokon govornik razlaže, da je sestra
Bogišićeva, gospogja Marija Bogišić-Pohl,
zadojena istom ljubavi prama jednom i dru-
gom plemenu našega naroda, prema Srbima
i Hrvatima, postala i ona velikanka srcem
i voljom, jer je velikim djelima blagodar-
nosti stvorila svome zavičaju, milom Cav-
tatu, podlogu za materijalni napredak a u
Cavtatu za narod i ostali svijet podlogu za
duševni gragjenjem javnog vodovoda, po-
ljepšanjem Epidavra, utemeljenjem bibli-
oteke i muzeja. Osim toga svojom gospo-
gjinskom blagodarnosti bitno je doprinijela
k poljepšanju i Dubrovnika. Pri svemu tomu
iskazala je najnesebičniju i najčišću ljubav
prema svome blagopok. bratu nadijevajući
svojim djelima ne svoje ime, nego bratovo
ime. Tim je zaslužila veću slavu nego sve
slavne dubrovačke gospogje prošlih vje-
kova. Ona će nadmašiti i stare rimske ma-
trone u onom trenutku, kad su pokazivale
rijetke dragulje i vrlu djecu, jer će moći
pokazati svoja djela, koja će biti njeni sku-
pocjenjiji dragulji i njena vrlija djeca.

Govornik napokon završuje, da je ona
ovjenčala svoja djela i svoju ljubav prema
bratu tim, što je njega upisala kao prvog
utemeljitelja Narodnog pozorišta na primorju
u Dubrovniku pokazavši se najljubaznijom
i najblagodarnijom majkom Narodnog po-
krajinskog dalmatinskog kazališta u Du-
brovniku i pozivlje općinstvo, da joj kliče:
Slava !

 

Tamo-amo po svijetu.

— U Austro-Ugarskoj žive danas oko
52 milijuna duša: Nijemaca ima 12,450.000,
Madžara 9,700.000, Čeha 8,850.000, Hrvata
i Srba 5,650.000, Poljaka 4,700.000, Rusina
4,200.000, Rumunja 3,400.000, Slovenaca
1,400.000, Talijana 800.000, a drugih na-
rodnosti 850.000. Prama tomu u našoj mo-
narhiji skoro polovina cijeloga pučanstva
pripada slavenskim plemenima, a druga po-
lovina pripada svim ostalim narodnostima
skupa.

— Najveća morska dubina izmjerena je
s njemačke topnjače »Planete« u blizini Fi-
lipinskih ostrva u Tihom oceanu: 9.780 m.

— Nekoji članovi općine Praga prone-
vjeriše velike svote, ako je istina što je o-
vih dana rekao prof. Masažik: »U praškoj
općini krade se sistematski, jer u općini
ima oko desetak lopova (?) koji vrše teror
nad ostalim«.

— U Bukureštu zapalila se u nedjelju
esplozijom jedna petrolejska rupa. Vatra je
zahvatila 15 drugih rupa. Strašan požar ha-
ra čitavom dolinom i brežuljcima.

— Propalo je italijansko parobrod. dru-
štvo »Societa nazionale« u Milanu, akoprem
je uživalo priličnu drž. subvenciju.

— Srebro pojeftinilo je u zadnje vrijeme
u Londonu za nekoliko postotaka.

— Ovih dana na Gibraltaru je padala
jaka crvena kiša. Misli se, da je uslijed a-
frikanskog pijeska, kojega je vjetar donio.

— Na 29. pr. mj. umrla je najstarija že-
na u Budimpešti, a valjda i u cijeloj Ugar-
skoj: Tereza udova Frana Horvata rogjena
pl. Pivonkay, u 114. godini.

— Javljaju iz Segedina. da su stanovni-
ci sela Pake i Malkopuste naišli na jednog
podivljalog čovjeka. Sav je zabataljen, du-

tomiti.
Mim a Ugarskoj, če: |

.| Mjesečni obrok za tursku srećku, koje bu-

grmljavinu. Sakriše se u obližnju pećinu,

»PRAVA CRVENA HRVATSKA«

da, odvjetnik u Zagrebu i Dr. M. Obauljen,

gdje puče grom i pećina se odroni. Sve če-| odvjetnik u Zadru. Na sastanku prihvaćena
tiri imale su do brzo se udati. Roditelji|je resolucija, da se agenture za prevoz pu-
tražeći ih, nagjoše spržena tjelesa pod sti-|tnika koncentrišu u organizaciji »Zadružnog

jenaima.

— Društvo  »Panamerican  Association«
gradi u New-Yorku palaču, koja će nadma-
šiti sve dosadašnje ogromne američke zgra-
de. Imati će 74 kata!

— Velika gragjevna tvrtka Wollmeyner u
Beču, koja je sada gradila oko stotinu ku-

Saveza«, i to po sustavu monopola; da se
propagiše društvo »Sv. Rafaela«; da se kon-
centracijom kapitala, što ga priregjuje emi-
gracija, nastoji podignuti blagostanje naro-
da. Zaključeno je, da »Zadružni Savez«
priopći ove resolucije sa motivacijom svim
našim zastupnicima, Zemaljskim Odborima

ća, najavila je stečaj. Pasiva iznosi 2,700.000|u Zadru i Ljubljani, te svim zadružnim or-

K. Gradnje su obustavljene.

— U pruskom Marburgu otrovala se ču-
vena slikarica Kurtre. Dva dana kasnije o-
trovale su se i njezine dvije sestre.

— Turski vojni avijatičar Nuri-beg pro-
letio je u aeroplanu iz Drinopolja u Cari-
grad za tri sata. Ovo je prvi znatniji lijet
u Turskoj.

— Povodom kopanja temelja za nove
bankovne palače »Am Hof« u Beču naišli
su na zanimive ostatke gragjevina stare rim-
ske »Vindobonae«. Nagjeni pločnici su od
betona priregjenog sa vapnom. Dakle be-
ton nije nikakav novi izum, kako bi neki

 

ganizacijama u Austriji. »Zadružni Savez«
ima takogjer preuzeti inicijativu za ovo pi-
tanje i zainteresovati sve zadružne organi-
zacije u ovoj poli monarhije, da se čim
prije sazove sastanak zadružnih organizaci-
ja u Beču, u svrhu jedinstvenog postupa-
nja prama navedenoj resoluciji.

Za hrvatsku katoličku štam.
pu. Pijevo Društvo za širenje i podupi-

ranje katoličke štampe megju Hrvatima ja-
vlja svim svojim prijateljima, da je ovih
dana dalo u štampu informacione i agita-
cione letake. U tim tiskanicama- naći će

htjeli, već su ga i rimljani poznali! ovaa sve upute glede širenja hrv. kat. štampe
— U bonici u Augsburgu liječnici su mii ideje Pijeva Društva.

šili srce jednom mladiću, koji se u samou-

Stoga umoljava Pijevo Društvo, da bi mu

bilačkoj nakani ustrijelio. Otpušten je zdrav! $€ Svi prijatelji njegovi javili glede narudžbe

— Ravuatelj kazališta u Ženevi, Berger,
počinio je samoubijstvo. U pismu navagja,
da ga je na to nagnalo neprijateljstvo kri-
tičara jedne velike novine,

— U Parizu stoji na ulicama ovaj oglas:

rečenih letaka, Podjedno umoljava Pijevo
Društvo makar i za najmanji prinos, da se
uzmognu troškovi oko toga podmiriti. Ve-
1

iko bi djelo za katoličku štampu i za ideju

Pijeva Društva u hrvatskim zemljama učinio,

»Svatovski kinematograf! Vjerenici! Hoćete #9 bi možda podmirio sav trošak oko tih

li da u starim danima imate sliku i tačnu
uspoimenu na svoje svatove? Ako hoćete,
onda dajte svatove kinematografski snimiti,

tiskanica. Ovdje mislimo na tolike naše
mogućnike,

Dobro raširena katolička štampa najus-

i t starosti ćete se moći opet vidjeti kao|Pješnije i najsigurnije je oružje u borbi za

mladi, zaljubljeni par, koji je pun nade i
pogleda na svoju buduću sreću«.

 

Ne zdvajati! Ko na nikakav način
ne zna se pomagati, obično pokuša svoju
sreću, na posljetku još sa srećkom, i u
istinu se taj pokus mnogo puta posreći,

naše svetinje.

Svaka hrvatska katolička organizacija mo-

gla bi osnovati u svojoj sredini posebnu
sekciju, koja bi se bavila širenjem naših
katoličkih časopisa i novina pa sakuplja-
njem prinosa za Pijevo Društvo. To su neke

jer se često čuje, da je taj ili onaj kroz noć već učinile i javile se, ali još mnoge nijesu.

obogatio uslijed glavnog zgoditka. Najbolje
preporuke je vrijedna turska srećka, jer ri-
ješi vlasnika u sretnom slučaju sa svojim
glavnim zgoditcima po 400.000 i 200.000
zlatnih franaka u istinu svih skrbi, u naj-
neugodnijem slučaju mu se pak povrati ve-
ći dio za srećku izdanog novca u obliku
najmanjeg zgoditka, kojeg svaka srećka mo-
ra dobiti, dotično dobije uslijed uvijek ra-
stuće vrijednosti turskih srećaka .u dogle-
dnom' času takogjer sav svoj novac opet
natrag, ako srećku proda. Tako velikih u-
godnosti ne nudi nijedna druga srećka i ni-
je lutrije na svijetu, koja bi bila sigurnija
i nevinija od turskih srećaka. Turske su
srećke dakle ujedno lutrija i štediona, zato
ju preporučamo svima onima, koji bi rado
pokušali svoju sreću bez posebnog rizika.

duće vučenje se vrši 1. prosinca o. g., iz-
nosi samo 4 krune 75 para. Ko pak hoće
dodati još K 1:25, dobije polag još prepo-
ručivu srećku talijanskog »Crvenog Križa«,
tako da je po tomu dionikom 10 vučenja
svake godine. Narudžbe primaju i obavije-
sti daju za »Slovensku i Hrvatsku Narodnu
Stražu« g. Valentin Urbančić, Ljubljana 16,
i svi suradnici u provinciji. Naručujte samo
po posredovanju »Straže«, pa nećete biti

U kojemgod mjestu ima barem deset pra-

vih članova Pijeva Društva, neka se osnuje
mjesni zbor, jer će se time moći mnogo
lakše naprijed. Za sada imamo samo ne-
koliko mjesnih zborova. U tom bi svetom
djelovanju mogli najviše učiniti prosvjeti-
telji mašega naroda: svećenici i učitelji.
Doskoro će Pijevo Društvo imati glavnu
skupštinu, pa bi svakako lijepo bilo, da se
ma toj glavnoj skupštini nagje na okupu
više novoosnovanih mjesnih zborova.

Konačno javlja Pijevo Društvo, da će se

rečena glavna skupština održavati potkraj
mjeseca studenoga ove godine. Odgoda je
učinjena zbog priprema za glavnu, skup-
štinu. Dan te skupštine biće pravodobno
objavljen u svim našim hrvatskim kKatolič-
kim novinama, a po mogućnosti i časo-
pisima.

Članovi Pijeva Društva jesu: Zakladnici:

(1000 K jednom za uvijek), utemeljitelji
(500 K isto tako) i dobrotvori (200 K isto
tako); zatim promicatelji (10 K na godinu),
redovni članovi (2 K na godinu); napokon

prevareni i oštećeni! učesnici s prinosom od 6 para na mjesec.

 

 

BG Predbrojnici: jeste li pod.
mirili predbrojbu za god. 1913?
Sjetite se svoje dužnosti!

Sve upute daje i sve prinose prima: Taj-

ništvo Pijeva Društva u Zagrebu, Kurel-
čeva ul. br. 3, II. kat.

 

 

Domaće vijesti.

vembar: 2/11. 1582, Paulini utemelje
prvu hrvatsku gimnaziju u Lepoglavi; —
3/11. 1594. General Lenković osvoji Bihać;
— 8/11. 1868. Sklopljena hrvatsko-ugarska
nagoda; — 11/11. 1663, Petar Zrinski po-

Hrvatska kriza. Kako nam iz Za-|tuče Turke kod Čazme; — 13/11. 1848. Hr-

greba pišu, naskoro će se u Hrvatskoj us-
postaviti ustavno stanje. Izbori, kako se s
raznih strana uvjerava, biće obavljeni na-
stajnog mjeseca. Komesar bar. Skerlecz i-
mao bi da bude prije izbora imenovan ba-
nom. Najavljen je sastanak sviju kotarstih
predstojnika, koji će da izvijeste o sadanjem
položaju u Banovini,

vati osvoje Megjumurje; — 18/11. 1838. O-
tvorena prva hrvatska čitaonica u Karlovcu.

štva. Pišu nam iz Zagreba, da će se ovo-
godišnja glavna redovna skupština Pijeva
Društva za promicanje katoličke štampe
megju Hrvatima održavat u srijedu 19. o.

Sastanak na ,,Zadružnom Sa.
wezu““, Pišu nam iz Spljeta: Na 28, pr.
mj. držan je na »Zadružnom Savezu« u
Spljetu sastanak, koji se je bavio iseljeni-
čkim pitanjem. Za ovo pitanje bilo je u
zadnje vrijeme osobitog interesa na Save-
zu, te je već bilo odregjeno, da se na Sa-
vezu osnuje iseljenički odio. Škandal sa
»Canadian-Pacifice bio je uzrokom, da se
je pospješilo riješenjem ovog pitanja i da
se je držao ovaj sastanak,

Prisustvovali su istoj sjednici: sa strane
»Zadružnog Saveza« Dr. Ivan Bulić i ra-
vnatelj Antičević; sa strane »Zadružne Sve-
ze« u Ljubljani ravnatelj Traven, sa »Go-
|spodarske Sveze« u Ljubljani, ravnatelj Jo-
van; za »Putnika« u Zagrebu, uprav. Gu-
stim, narodni zastupnik Lupis, Dr. K. Jan-

 

mj. u 4 sata po p. u dvorani »Hrvatskog
katoličkog kasina« u Zagrebu (Kaptol br.
87), sa slijedećim dnevnim redom: 1) Po-
zdravni govor (potpresjednika; 2) Izvješće
središnje uprave i nazornog vijeća; 3) Stva-
ranje zaključaka o eventualnim predlozima
središnje uprave ili mjesnih zborova; 4)
Izbor devetorice članova središnje uprave,
te nadzornog vijeća. — Na ovu skupštinu
pozivaju se najuljudnije svi društveni čla-
novi i prijatelji, osobito oni iz provincije,
da svojim savjetom pomognu razvoju dru-
štvenog nastojanja, a to tim više, što će se

 

 

Razne domaće vijesti. Nezako-
nito podržavljenje madžarske škole u Rumi
izazvalo je po cijeloj Banovini veliko ogor-
čenje. Dakle i madžarske Julijanske škole
na teret kraljevine Hrvatske!...

— Kotorska je općina odlučila sudjelo-
vati svotom do 30.000 K u izgradnji veli-
kog hotela u Kotoru.

— Svi državni umirovljenici i udove pri-
maće od 1. Februara dojduće godine pen-
siju putem ć. k. poštanske štedionice u Beču.

 

— Daljnim istraživanjem  konstatovaše,
da je u pošlanskome uredu u Brodarici kod
Zadra pronevjereno 110.000 K. Obustavljena
su od službe dva poštanska revizora.

— Neki seljak u Marini kod Trogira, u
svagji s jednom staricom susjedom zbode
ju nožem u trbuh, pa hroz sav vrat. Ončas
je umrla.

— Na vagone redovito u Zagreb dova-
žaju meso iz Srbije, od volova prve vrsti,
što se dnevno prodaje u gradskim mesar-
nicama. Zašto se pozvani ne pobrinu, da
se i kod nas dovaža?

— U selu Kijevu kod Knina pojavilo se
nekoliko slučajeva pjegavoga tifusa.

— Huso Kadrić, mesar u Sarajevu, svi-
rača Aliju Gušića u svagji udari šakom u
ubušnu slabinu tako, da je potonji na mje-
stu ostao mrtav. Ubicu odmah zatvoriše,

— Čuje se, da je u jednom otmjenom
zagrebačkom društvu bivši odjelni predstoj-
nik Crnković izrugivao se barunstvu Cuva-
jevu. Ovaj, saznavši zato, pozvao -je Crn-
kovića na dvoboj.

— Porotno sudište u Segedinu osudilo
je urednika omlad. lista »Novi Srbin« prof.
V. Slajića na 6 mjeseca tamnice i 400 K, ra-
di »draženja protiv madžarske narodnosti«!. .

— U Prnjavoru u Bosni 19-godišnji se-
ljak Gjuro Gavranović iz osvete je ubio
braću Joza i Peja Jaldžića.

— U Kočevju u Kranjskoj umrla je naj
starija žena Kranjske, Jelka Vedervol, u
118. godini.

— Raspisan je natječaj na jedan miraz
od K 1.380 za god. 1914, iz zaklade ute-
meljene od nepoznate osobe prigodom vjen-
čanja Nadvojvotkinje Gisele sa knezom Leo-
poldom od Bavarske. Molbenice treba ne-
posredno opremiti Namjesnišivu u Beču naj-
dalje do 15. Dećembra 1913.

— Ministarstvo je rata zaključilo, da Ši-
benik postane druga ratna luka na Jadranu,
jednaka puljskoj. Stalno će u Šibeniku biti
usidreno više ratnih brodova, pod zapo-
vjedništvom jednog kontreadmirala.

— Gjoko Muratović u Mostaru, više puta
kažnjen radi naprasite ćudi, ovih dana po-
hiti da revolverskim hitcem ubije čobana
svoga susjeda, jer stoka naljegla na nje-
govu travu. Čoban u pogibiji života za-
mahne nožem, i Muratovića ončas usmrti,
Zatim naleti na čobana njegov brat, da ga
osveti, ali i ovoga teško nožem rani.
18-godišnji čoban sam se prijavio vlasti;
bje stavljen u istražni zatvor, Muratović
pokopan a brat mu prenešen u bonicu.

-- Raspisan je natječaj na jedno mjesto
lučkog peljara u Gružu.

— Izravne tarife za Dalmaciju, kojima
se Trst silno protivi, jer na štetu naše po-
krajine crpi od nje godišnje ogromnu ko-
rist od dva milijuna kruna, rijet bi, da će
napokon bit ukinute.

 

Gradska kronika.

Dan mrtvih. Vrijeme je bilo sasvim
lijepo, te je cijeli dan, kao i uoči dana imr-
tvih, po svim grobištima obilazilo mnoštvo
naroda, da resi grobove -i uzdiže molitve
za upokoj svojih milih pokojnika.

Prva predstava u Bondinu
teatru. Danas nastavlja svoju sezoru u
Bondinu teatru naše narodno dalm. kazali-
šte Vojnovićevom pjesmom u prozi: Gun-
dulićev san, sa glazbom takogjer našeg su-
gragjanina g. Andra Mitrovića. Za vrijeme
ove stanke naučila je naša vrijedna družina
nekoliko novosti, megju kojima i lijepu
Čorovićevu sliku iz ženskog svijeta u Bo-
sni: »On«. Ovaj uprav akvarel, kako ga na-
zvaše kritičari, slika nam život ondješnjih
begova i mladih djevojaka, Glazbu za sliku
napisao je Dubek. Originalno je da u ko-
mađu nema ni jedne muške uloge.

Sutra krasna pučka gluma sa pjevanjem
Lijepa Bunjevka.

Obje su presdtave izvan predbrojbe, U
utorak nastavlja se predbrojba Nušićevim
»Svijet«.

Blagosov novog parobroda.
Po svoj prilici prispjeće u srijedu jutro, 12.
o, mj, ma putu iz Kardifa pred mjesnu lu-
ku novi veliki dubrovački parobrod »Du-

 

brovnik«, društva »Naprijed«, Isti dan biće |

God. IX.

po starom dubrovačkom običaju obavljen
svečani blagosov, a za tijem će proslijediti
put Mletaka.

Čitulja. U subotu je preminuo u Tr-
stu, gdje je bio i nastanjen, naš sugragja-
nin g. Mato Grošeta, namjesništveni tajnik
u m. Bio je vrijedan, dobar domaćin, po-
znata ličnost. Laka mu zemlja!

Zabava u ,,Zadruzi““, Suira u ne-
djelju 9 ov. mj. priregjuje »Hrvatska Ra-
dnička Zadruga« domaću zabavu za svoje
članove. Početak na 7 ura u večer.

Predstava vrijednih naših di.
letanata. Požrtvovni mjesni pozorišni
diletanti dali su u nedjelju u Sokolskoj dvo-
rani francusku operetu »Mamselle Nitouche«,
u korist rezervnog fonda Narodnog Dalm.
Kazališta, pod nadzorom i rukovogjenjem
istoga. Ob ovoj melodioznoj opereti već
smo govorili prilikom prve predstave, koja
se tako svidila, da su ju eto po treći put
davali. Uspjeh je u svakom pogledu bio
dobar. Uloge su sasvim dobro izvedene, e
bi rijeti kao da su to pravi glumci. Glavnu
ulogu »Denisu« odigrala je kao gost gca.
M. Hrvojić, vrsna operetna pjevačica. Ovom
prilikom vidjeli smo i nakoje nove diletan-
te, koji pokazaše dovoljno spreme i shva-
ćanja. -

Dubrovačka omladina, koja i ovom zgo-
dom nije žalila truda ni vremena, zaslužuje
svake pohvale i priznanja, gdje nastoji i
ulaže sve sile, da što bolje podupre ovu
novoustanovljenu prosvjetnu ustanovu. Bilo
joj na čast, a drugim na izgled!

Na izjavu kotorskih sokolaša radnika,
koju donosimo na drugom mjestu, opaziti
nam je, da g. Ferdo pl. Ghetaldi ne samo
što nije protivnik radništva u Hrv. Sokolu,
nego je dapače uopće pravi iskreni prija-
telj radništva, jer ga kao no ti našeg su-
gragjanina dobro poznamo. Za sve vrijeme
i dok je bio u ovdješnjim našim društvima,
zbog pohvalna rada i požrtvovanja zaslu-
žio je svesrdnu pohvalu.

Društvu za poljepšanje gra-
da. Uzduž ceste koja s Boninova vodi u
Lapad, poravnalo se je nabačenu sovrnju i
zemlju, i tijem prilično uredilo, što treba
priznati i pohvaliti. Ali zašto su oko spo-
menika pok. D. Vlaha Marčinka ogradili
kamenjem i tim napravili udubinu? Sada
izgleda kao grob, a osim toga uslijed kiše
nakupiće se u udubini vode, što će biti ne
samo grdesija već se i pogibeljne mušice
i komarci sakupljati, Pomenuti je spomenik
zbog podignuća ceste ostao sasvim ispod
pula.

Nadamo se, da će zaslužno rečeno dru-
štvo, dogovorno s vlasništvom, podignut
stečak na livel, kao što je i prije bio.

Porota. Zasjedanje porotnog sudišta
u Dubrovniku otvoriće se dneva 1. Dećem-
bra. Predsjedateljem odregjen je predsjednik
g. Spasoje Merlu, a njegovim zamjenikom
savjetnik g. Nikola Costa.

Postalia. Čuditi se je, zašto su di-
gauli poštansku škrinjicu kod knjižare Pre-
tner & Tošović. Na rečenom je mjestu naj-
potrebnije da bude, gdje je i odavnina bi-
la, a u blizini je više ureda i trgovina. Dobro
je, što su namjestili nekoje škrinjice, gdje
do sada nijesu bile, ali na pomenutom mje-
stu svakako treba da ju se opet postavi.
Moiimo Upraviteljstvo Pošte, da bi što br-
že udovoljilo ovoj opravdanoj želji.

Nasukao se dubrovački paro-
brod. Ovdješnjeg parobrodarskog društva
»Unione« parobrod »Federiko Glavić«, do-
lazeći iz Odese, nasukao se uslijed jake
struje na plićini kod Bremerhavena. Sedam
mu je remarkera odmah došlo u pomoć.
Poslije podne već je bio izvučen bez vid-
ljivih šteta. Za spasavanje traže četiri hi-
ljade lira šterlina. Pošto je to pretjerana
svota, naročito će povjerenstvo da ustanovi
iznos.

Ispiti osposobljenja za opće pu-
čke i gragjanske škole s nastavnim jezikom
hrvatskim započet će u Dubrovniku na 20.
ovog mjeseca.

Iz hrv. pjev. društva ,,Gundu.
18644, Doba je godine kada se po društvi-
ma opaža života ili bolje počinje društveni
život, pak i u našem »Gunduliću« već se
spravljaju, da proslave dan Sv. Cecilije, a
istodobno da pruže svojim članovima po
domaću malo zabave, Razumijeva se, da će
to biti početak nizu još i drugih sličnih za-
bava, što uprava nastoji da priredi svojim
članovima.