nE SSRN RST MSN T

CRVENA HRVATSK

PRAVA

 

CIJENA JE LISTU SA DONAŠANJEM U KUĆU

tRŠAA it .
MRJSRA A JR GTS JSA pt?

rr A I S
NASA JOS

ILI S POŠTOM NA GODINU K 6

NA PO ILI ČETVRT GODINE SURAZMJERNO; ZA INOZEMSTVO GODIŠNJE K. 9.
KO NE VRATI LIST KAD MU PRETPLATA MINE, SMATRA SE DA JE PREDBROJEN
I ZA DOŠASTO POLUGODIŠTE. — PLATIVO 1 UTUŽIVO U DUBROVNIKU

Paseo

REV tt EL SDS PT SJ

a A st A SAA MA za PA

IZLAZI SVAKE SUBOTE

POJEDINI BROJ STOJI 10 PARA.

1

 

La ISA A et PA SA
RELJA an JE SRAM pit BE

U DUBROVNIKU, 13. DECEMBRA 1913.

? PRETPLATA | OGLASI SALJU SE ADMINISTRACIJI, A PISMA I DOPISI UREDNI-
ŠTVU. — ZA ZAHVALE | PRIOPĆENA PLAĆA SE 30 PARA PO PETIT RETKU,
€ ZA OGLASE 20 PARA PO RETKU A KOJI SE VIŠE PUTA TISKAJU PO POGOĐBI
) UZ POPUST. RUKOPISI SE NE VRAĆAJU. LISTOVI NEPRANKIRANI NE PRIMAJU SE.
;

 

Uslijed nove tipografske ta.
rife nastao je sukob izmegju
vlasnika tiskara i slagar4, i to
u cijeloj Austriji. Vlasnici su
tipografima već dali (4-dnevni
otkaz. Zbog tehničkih zaprije-
ka, što su tim povodom nasta.
le, nažalost smo prisiljeni da
ovaj broj izdademo na po arka.

Obračun.

Pod zvučnim tim naslovom g. dr.
Mato Drinković napisao je nekoliko
dugačkih članaka, da opravda svoj i-
stup iz stranke prava. Na svu tu na-
tegnutu pisaniju, nebi se ni riječi osvr-
nuo, da tamo ne uljeza i moja siću-
šna malenkost. Biva: »Riječke Novi-
ne« objedile dra. Mata, e me je pri-
silio da iz Uprave Stranke Prava istu-
pim, a on hoće da to oprovrgne. Že-
ljan skromnosti i mira, bio bih mu
prepustio tu nasladu na uživanje, da
on nije stvar izvrnuo i prikazao ju,
kako zaista nije bila, te hoće da usta-
novi e me je Uprava indirekte prisili-
la na ostup radi austrijanštine. Po nje-
mu gg. od Uprave bili bi ustali svi
do samog presjednika don Ivana, jer
sam ja naglašivao nekakovu zakletvu.

Doktore! nije tako, nego baš kako
ću ja po pravici ispripovidjeti. Dubro-
vački su se pravaši tvrdo držali u ra-
skolu uz dra. Franka,ldok je Uprava pra-
vaška u Dalmaciji odredila da svi pra-
vaši u sporu u Banovini ostanu posve
neutralni. G. dr. Mato prvi je prekr-
šio tu naredbu poznatim osobnim na-
padajem na značaj dra. Franka. To mi-
mogred spominjem. Dr. je Frank po-
zvao dubrovačku skupinu na vijeće u
Zagreb i ovdješnji me pravaši odredi-
še kao svoga izaslanika. Ja sam oba-
vjestio presjednika don Iva, da idem u
Zagreb sa kanonikom Bojanićem. Od-
govora nijesam primio i tako sam ot-
putovao; na prolasku preko Zadra (jer
je parobrod malo časa pristajao) nije-
sam mogao tražiti veleč. Prodana, a
on nije na parobrod došao. Kad sam
se vratio, podigoše se prosvjedi jer
sam prekršio neutralitet; ja sam trpio
i mučao dok se nije Uprava okupila
na vijeće u Spljet. Gospoda od |Upra-
ve saslušaše i mene i dra. Mata, ko-
mu su takogjer sudili, jer je pismenim
napadajima prekršio istu  neutralitet.
Neki su preko rasprava najviše upira-
li na to, da je dr. Frank prodan Be-
ču, austrijanac itd.; ja sam ga branio;
a na neke žestoke izraze rekao sam,
da po savjesti jer me veže podanička
zakletva, nebi mogao pristati na neke
podhvate. Žestoke prepirke u nas do-
veđu da se lasno otigje preko puta.
Na to je don ivo Prodan posredovao
.| meni kazao, da ga u tome nema što
činiti zakletva podanička, i tim je taj
spor bio riješen. O tome niti je Upra-
va vijećala niti što odlučila. Kad se
sve utišalo, izagjosmo ja i dr. Mate,
da se članovi Uprave dogovore, kako
će - prosuditi moju nekorektnost, jer
sam povrijedio neutralnost i onu dra.
Mata, jer je upao u ista pogresku. O
tome se je radilo, što dr. Mate pre-

 

mučava. Dr. je Majstrović izjavio osu-
du Uprave: ja sam bio ukoren i mir-

no sam primio ukor; bio je ukoren i|“

dr. Mate, a on se izjavio da ne pri-
ma pravorjek, da će ragje iz Uprave
foiraake. Uvjeren e bi stranka nemilo
stradala, jer je uz Drinkovića bio dr.
Dulibić, dr. Krstelj, g. Kulić, da se ne
| dogodi ta nevolja rekoh: Gospodo,
Jonu su bacili u more drugovi da se
| spase, mene ne treba baciti, ja se sam
uklanjam; od uprave istupam, to je
moja zadnja, uzeh klobuk, te uz do-
bru noć, odoh. Tako je stvar svršila,
a ne kako dr. Mate priča. Tim svrša-
vam da ne bude veće bruke.

A. L.

 

Domaće vijesti.

Sjednica vijeća stranke pra-
vau Dalmaciji. Presjednik naše stranke
u Dalmaciji, vič. g. D. Ivo Prodan, sazivlje,
u smislu članka 7. osme stavke Pravilnika

sjednicu vijeća stranke prava, sa slijedećim
dnevnim redom: 1) Opće izvješće o orga-
nizaciji i radu stranke. 2) Izvješće zastup-
ničkog kluba. 3) Rasprava o političkom po-
ložaju. 4) Izbor nove Uprave i ostalih časti
u stranci. 5) Eventualia. — Sjednica odr-
žaće se u Spljetu.

Razne domaće vijesti. Prva sje-
dnica hrvatskog sabora u Zagrebu održaće
se dneva 27. o. mj.

— Kako iz Beča javljaju, svi reservisti
g. 1912 biće otpušteni do 15. o. mj.

— Zagrebačka hrv. opera prirediće u pro-
ljeću 16 opernih predstava u Dubrovniku
a 16.u Spljetu. U tu svrhu obratila se je
Zem. Odboru u Zadru za subvenciju.

— U Gracu otrovao se slavonski miliju-
naš barun Leopold Pfeiffer sa svojom pri-
jateljicom Ilonom Bocsay. Uzrok smuti je
neizlječiva bolest.

— Spljetska općina namjerava sklopiti
zajam od 5 milijuna kruna.

-- Prigodom godišnjice smrti Nika kap.
Dubokovića njegovi su sinovi darovali 12.000
Kr. općini Jelsanskoj za poljodjelske svrhe.

— Novoosnovano »Hrvatsko školsko dru-
štvo« u Trstu održalo je u nedjelju kon-
stituisajuću skupštinu. Podržavaće u Trstu
hrvatsku školu, što je bilo i vrijeme! Za
ovu će godinu otvoriti jedno dječije zaba-
vište. Radosno pozdravljamo početak dje-
lovanja, željom da svim silama nastave za-
početom stazom!

Jasno je,

da ukus i aroma kave
znatno ovisi o kavinom pri-
dodatku, koji se upotrijebi.
— Naše domaćice kupuju
stoga samo ,,pravi ;:Franck“

s mlincem.
or om 82/30454
(1212)

 

stranke, za dan 22. o. mj. na 9 s. jutra | i i
|bu je zagovarao ć. k. drž. odvj. Ucović, a

 

Gradska kronika.

Čitulja. Jučer u jutro na 10 sati pre-
minuo je, u 820j godini, ugledni wrijedni
naš sugragjanin g. Amtun vit. Martecchini,
dvorski savjetnik u m., Komendator krune
kr. Italije i ređa Danila |I. i 1. d. Sprovod
će slijediti sutra na 3 sata popodne.

Teško ožalošćenoj porodici i svojti naše
iskreno saučešće, Milom pokojniku bila la-
ka rodna gruda, koju je svim srcem ljubio.

Rlagoslov trećaredekoga bar-

 

 

Jela. U prošlu nedjelju popodne bio je

u franjevačkoj crkvi svečani blagoslov bar-
jaka trećeg reda sv. Frana, koji je bio duga
želja i nada cijele (treć. općine. Blagoslov
je obavio, uz prigodno slovo, M. P. Ot.
Urban Talija. Za tijem je održao govor M.
P. Ot. Ermenegjildo Uskoković o značenju
istoga barjaka. Kumovaše mu gca. Anka
Miletić i g. Miho Klaić. Crkva je bila dup-
kom puna svijeta.

Barjak je vrlo ukusno izragjen kod g.
Josipa Neskudie u Jablonućm-u (Českaj.
Ovu vrlo solidnu i jeftinu tvrtku preporu-
čamo, jer to zaslužuje.

Zabava u ,,Zadruzi“!, Sutra u ne-
djelju, dneva 14 o, mj., priregjuje »Hrvat-
ska Radnička Zadruga« domaću zabavu za
svoje članove. Početak na 5 sati popodne.

Porotno sudište. Pri zadnjem o-
vogodišnjem porotnom zasjedanju kod ć.
k. Okr. Suda u Dubrovniku vodile su se
ove rasprave:

Na 1. i 2. o. mj. proti Frana Rakuši pok.
Josipa iz Veličana, kotara Pettau (Štajerska).
Predsjedao je presjednik Merlo, uz priziv.
savj. Ancich-a i kot. suca Nutrizio; optuž-

opluženog je branio uredovni branitelj dr.
S. Knežević, Optuženik je tužen što je no-
ću 19/10. o. g. u Gružu, ne s namjerom
da usmrii Eugena Fanta, već s drugom ne-
prijateljskom nakanom ubo istog. nožem u
lijevu stranu prsiju tako, da mu je zadao
jednu smrtonosnu ozledu, od koje je za
malo časa i preminuo, te time počinio zlo-
čin ubijstva. Opluženi je priznao učin, na-
vodeći da bi Fant bio njega prvi napao,
ne jednom, već više puta, te s toga u o-
noj nesvjestici i počinio tuženo djelo. Po-
rotnicima bijahu postavljena 6 pitanja, ko-
ja većinom glasova prihvatiše, i tim bi pri-
znat krivim radi prestupka, što je prekora-
čio granice nužne obrane. Osugjen je na
8 mjeseca stroga satvora.

Na 3. i 4. o. mj. vodila se rasprava pro-
ti Petru Certiću pok. Jakova iz Trpnja-Ore-
bić-Korčula. Predsjedao je priziv. savj. Co-
sta uz pokr. savj. Vidaka i kot. suca Nu-
trizio; optužbu je zagovarao drž. odvj. U-
cović, a optuženog je branio dr. Vinko Svi-
lokos. Optuženik je tužen: I.) što je na-
mjerom da Bogoljub Winkler i Albin Ba-
ćac nanesu štetu u imovini raznim trgovci-
ma, prve himbeno prikazao solidnim i i-
mućnim trgovcima, a sebe njihovim putni-
kom, te tijem pružio potporu i pripomoć
da oni pod lažnim vidom solidnih i imu-
ćnih trgovaca izmame ulja, od slijedećih o-
soba: Miha Muratti p. Marina iz Luke Ši-
panjske, u ukupnom iznosu od K 1000; I-
va Stjepović p. Iva iz Luke Sipanjske K
2166; Sima Ljubana p. Cvjeta iz Stona, K
397:24; Franka Jurkovića p. Luke iz Veli-
keluke K 207:27; Nika Nodilo Petrova iz
Babinapolja, K_ 204:—; Iva Medi p. Antuna
iz Stona od preko K 200, ali ova radi tu-
gje zaprijeke nije uspjela. — ll. što je pod
lažnim vidom solventnog gosta, a namje-
rom da im nauese štete u imovini preva-
rio gostioničare: Franka Padovan Ivanova
u Velojluci za hranu i konak su K 130:—;
Frana Fardića u Stonu za hranu su K 13: —;
Jakova Bonvarda p. Vicka u Korčuli, za
hranu i konak su K 14,44, — IU. što je
himbenim prestavljanjem, da će primiti u
brzo poštanskom pošiljk im novaca, te za-
jam povratiti; Ivana Mlinarića. p, Nika u
Stonu zaveo u bludnju da za njega plati
jednu naručbu gostioničaru Fardiću Franu
u iznosu K 26; izmamio od Jerka Parača
Josipova u Korčuli zajam od K 5:—; Don
Joza Boglića u Slanome zajam od K 6, te
time počinio zločin “prevare, — Optuženi
priznaje učin, ad I, ali da je on to učinio
u dobroj vjeri, ne sluteći nikakova zla, Što
se pak za one pod II i III tiče priznaje, u

 

koliko bi dug osnovan bio, ali niječe da je

navlaš htio prevariti, već u namjeri da ih
prvom mogućom prigodom podmiri.

Porotnici riješiše optuženika optužbe ad
I, dočim priznadoše ga krivim za učine
pod Il i Ill, te na temelju njihova pravori-
jeka bi za prekršaj prijevare osugjen na 5
mjeseca stroga zatvora.

Predstava. Mjesni pozorišni diletanti
priregjuju sutra Nedjelja u dvorani »Hrvat-
skog Sckola« drugu operetnu predstavu
»Don Pasticcio«, u 2 čina i uspjelu kome-
diju od Čehova »Posidba«. Operetom diri-
gira g. Ivo vit. Čižek. Početak u 7'a sati
na večer.

Za Dom ,,Hrvatske Radničke
Zadruge“* 1 Uprava je primila od ugle-
dnog rodoljuba g. Petra Kocelja iz San-
Francisca u Americi, putem c. k. poštanske
štedionice, iznos od K 133:58 = (27 dola-
ra i 25 centy) sakupljenih izmegju rodolju-
bnih domorodaca u San-Franciscu, koji je
popratio sa dva žarka i rodoljubna pisma.

Priložiše ova g.g.: Petar Kocelj iz Cav-
tata, 2 dolara; Ivan F. Franušić, Nikola Li.
Šabović, Vlaho Zimić iz Trpnja, Antun Vu-
kas iz Stona-Velikog, Jakov Krstinić iz Vr-
boske, M. Matanović iz Zadra, Martin Sain-
brailo iz Trebinja i Marko Benić iz Cavta-
ta, po 1 dolar; Frano Mikez iz Trpnja, Pe-
tar G. Fabian iz Dubrovnika, Josip Pavlo-
vić iz Stona-Velikog, Frano A. Medo iz D.
Brgata, Nikola Sršen Ivanov iz Mljeta, Ivan
Jakić Antin iz Podgore, Ante Jurišić iz Vru-
čice, Marko Jerković iz Vručice, Ivo Mirko-
vić iz Trpnja, F. Peričić iz Novog (hrvat,
primorje), I. Srdoć iz Srdoća u lstriji, J.
Peričić iz Novog (hrvat. primorje), Frano
Franušić iz Stona-Velikog, Antun Slavić iz
Visa, Pero Handabaka iz Župe dubrov., Ivan
Kubiček iz Stona, Kazimir Blagar iz Veprinca
u lstriji, Petar P. Franić iz Starigrada, Va-
lentin Miculinić iz Hrvatske, Pavo Domaćin
iz G. Vrućice, Donko Begović iz G. Vrući-
ce, Ivo Mortigia iz Dubrovaika, Rudolf Taii-
scher iz Dubrovnika, M. Miloslavić iz Du-
brovnika, Ivan Handabaka iz Župe dubrov.,
Ed. Radetić iz Novog Vinodola u Hrvatskoj,
Mato Mlinarić iz Česvinice, Antun Gattini
iz Borja, Andro Baničević iz Podobuča, Bal-
do Viličić iz Trpnja, Vido Senko iz Trpnja,
Stijepo Marković iz Trpnja i Frano Korić
iz Veprinca u lstriji, po 50 centy; Ivan Bu-
torović iz Visa, Marko Batistić iz Žrnova i
Jakov Mirković iz Trpnja, po 25 centy.

Rodoljubnoj braći Hrvatima u dalekoj A-
merici, Uprava na pripomoći ovim putem
najharnije zahvaljuje, kličuć im: Živjeli!
Ugledali se i drugi u ovaj rodoljubni primjer!

Osobama podložnim vojnoj
taksi. Primamo obznanu ć. k, kot, Po-
glavarstva, da na osnovu zakona od 10/Il.
1907., 1. d. z. br, 30, osobe podložne voj:
ničkoj taksi, dokle god su dužne istu pla-
ćati, valja da se prijave svake godine u
mjesecu januaru kod one općine, u kojoj
imađu svoje prebivalište 1. januara te go-
dine, Osobe, koje ne učine na vrijeme ili
nepotpuno, mogu biti oglobljene do 50 K,
a koje navedu neistinite podatke, kazniće
se do 500 K, u osobito otegotnim okolno-
stima do 1000 K. Ako se globe nebi mo-
gle utjerati, pretvoriće se u kazne zatvora.

Natječaji. Raspisan je natječaj na dvi-
je udatbene potpore po K 400 iz zaklade
Don Gjura Pulića, Natjecati se mogu siro-
mašne djevojčice rodom dubrovkinje, kojih
je otac rogjen na negdašnjem teritoriju du-
brovačkomu a stalno ovdje nastanjen, i ko-
je su se udale u god. 1912, Molbe treba
predati »Blagome Djelu« najkasnije do 20.
januara 1914.

Raspisan je natječaj na jednu štipendiju
od K 400 iz zaklade Don Gjura Pulića, na
koju imaju pravo siromašni dubrovčani, u-
ro-|

 

čenici ovdješnje gimnazije, kojih je otac

gjen na negdašnjem teritoriju dubrovačkomu

a stalno ovdje nastanjen. Megju više natje-

catelja imaće prednost sinovi postolara ili

drugih zanatlija. Molbe upravit treba »Bla-
gom Djelu« najkasnije do 20. januara 1914.

Iz »zaklade Vlaha Klečka za siromašne
dubrovačke radnike« otvoren je natječaj kod
općinskog ureda na dvije potpore za god.
1914., K 200 svaka. Pravo imaju siromasi
radničkog staleža našeg građa, koji se ro-
diše na zemljištu bivše republike dubrova-

čke, a nastanjeni ovdje, čiji su i oci rogje-
ni u Dubrovniku. Rok je natječaju do kon-

ca ovog mjeseca.

Dubrovački parobrodi. »Bosan-
ka« u Trstu iskrcava ugljevlje. —  »Presj.
Becher« u Braili krca žito za Trst. — »Du-
bac« na putu iz Khersona za Emden, krcat

žitom. — »Građac« u Rotterdamu iskrcava

žito. — »Naprijed« u Braili krca žito za I-
laliju. — »Prazattus« na putu iz Kardifa za
Mletke, krcat ugljevljem. — »Lapad« na pu-
tu iz Rouena za Kardif, prazan. — »Du-
brovnik« na putu iz Mletaka za Teodoziju,
prazan. — »Istok« u Rotterdamu iskrcava
kaibur, — »Leopoldina« u Tyne krca u-
gljevlje za Trst. — »Srgj« u Middlesbroughu
iskrcava rudu. — »M. Immaculata« na pu-
tu iz Emdena za Tyne, prazan. — »Daksa«
na putu iz Trsta za Odesu, prazan. — »F.
Glavić« u Servoli iskrcava ugljevlje. —
»Zora« u Poti krca rudu za Rotterdam.

Dobrotvorni prinosi. G.g. Luko
i Niko Koprivica o smrti blagop. supruge
i majke gosp. Dinka Baselli, opć. tajnika
na Janjini, dorovali su K 3 u korist »Hr-
vatskog Akađemičkog Kluba«. Plemenitim
darovateljima uprava najljepše zahvaljuje. -

 

Poruke i otporuke uredništva.

Zagreb, Šibenik, Dubr. Rijeka, Gruž, Kotor:

Radi navedenih tehničkih zaprjeka nemoguće u
današnjem broju.

L. D. R.: Bilo bi suvišno. Što se pak tiče
protuslovlja i neumjesnosti u ,Crv. Hrv.“ i
»Dubr.“ o Nar. Dalm. Kazalištu, nemoguće danas
zbog sasvim ograničena prostora. Raduju nas pak
onakovi napadaji, jer su najboljim dokazdam da
smo radili i zauzimali se kao što je dužnost
svakom hrvatskom i slavonskom listu.

Odgovorni uređnik FRANO SCHICK.
Tisak | vlasništvo »Dubrovačke Hrv. Tiskare«.
NEAZINA OL NA LaS LALA DA] GST O

 

Priopćeno.

U broju 49 »Crvene Hrvatske« izašao je
dopis iz Luke Šipanjske, u kojemu se tvr-
di, da »samo dva« Sugjuranina ištu uspo-
stavu poštanskog uređa u Sugjurgju sa pri-
stajanjem poštanskog parobroda u isto mje-
sto, ma pruzi Ston-Gruž i obratno, a da bi
drugi Sugjurani »stali daleko od takovog
zahtjeva«, Dolje potpisani ustaju najodlu-
čnije proti ovakovoj perfidnoj wsdaji i i-
zjavljaju u ime svoje i svih Sugjurana, da
to ne odgovara istini, jer svi zajedno
tražimo uspostavu ovog ureda, koji tra-
žimo od već mnogo godina, i koji je za
nas vitalnog karaktera.

Što se tiče izraza u napomenatom dopi-
su »mole i kume« otvoreno izjavljujemo,
da mi niti molimo niti kumimo mego le-
galnim putem tražimo ono, što nas ide, &
u poštanski ured u Luci Šipana apsolutno
ne diramo. Što se tiče seoske pošte izjav-
ljujemo, da smo vrlo slabo složeni i o.
vako nikako nemože dalje da ide, Gle.
de predbacivanja, da mi napadamo na ne-
ke osobe iz Luke Šipanjske, koje bi se

protivile uspostavi poštanskog ureda u Su. .

gjurgju izjavljujemo, da nam je poznato,
da takovih i ima, a to izlazi i iz navede.
nog dopisa, pa im kažemo, da ćemo ve pra-
ma potrebi znati proti njima i braniti,
ma se čini, da je vrlo
tobožnjim

  
  
   

o

A

SS,

ili

|

<

s. go pl