ma na

PRAVA

CRVENA HRVATSKA

CIJENA JE LISTU SA DONAŠANJEM U KUĆU ILI S POŠTOM NA GODINU K 6
NA PO ILI ČETVRT GODINE SURAZMJERNO; ZA INOZEMSTVO GODIŠNJE K. 9.

KO NE VRATI LIST KAD MU PRETPLATA MINE,
I ZA DOŠASTO POLUGODIŠTE. — PLATIVO

tita alt Aaa DNEČ SSS AL DSS DAL NSS DE

Br. 460.

Sretan Božić!

Lanjske godine Božić vam je bio
veoma žalostan, jer su bili svi vaši
pod oružjem, strahom ste gledali, ka-
ko će se zavrći krvavo kolo.

Sretno se je taj nemili zapletaj za-
vršio, a domaći vaši ove će godine
veseljem provestit Badnji-dan i svetko-
vine uza vas na domaćem ognjištu.

_ _Radosno zato vam čestitamo, jer je

š udesna godina prošla, udesna i s
toga, jer je bila slaba ljetina.
< Dao dobri Bog, da vam bude go-
dina, koja nastaje, i s materijalne i sa
svake strane što sretnija i čestitija. To
vam iz sveg srca želimo, dok vam ka-
žemo, mili naši predbrojnici: sretan
+ vam bio Božić na mnogo ljeta i godina!

 

Izbori u Hrvatskoj.

Koalicija plovi strujom tvrdog unio-
nizma, ona će prepustiti nekoliko odr-
tih magjarona, da budu kako kvas a
da se magjarska pogača dobro uski-
sne; ona je bacila pod noge sveti u-
govor, kog je bila sklopila sa prava-
šima; ona je pristala da se odgodi fi-
nancijalna nagoda još za godinu i po
dana, a što će uraditi u saboru, i uz
koje se je uvjete zavezala Pešti, do
malo će se saznati. Naravno, ona će
biti pod okriljem vlade, i isti goropa-
dni Pribičević, i dobiti će većinu, a da-
li pak toliku, koliko umišlja, uvjereni
smo da neće. Dapače naše je mnenje
e bi prilično slabo bila prošla, kako
vjerolomnica, da su pravaši od dviju
stranaka radili ako ne skupa i jedin-
stveno, barem dogovorno. Baš sad,
kad je bila najpreča nužda, e bi se
istaknuo program stranke prava, e bi
svi prihitili za jedan štap, da zbiju i
pometu vjerolomce, one kojim rastu
zazubnice za zob; baš sad treba da
prevlada tvrdoglavost, mržnja, i odur-
na i grozna poruka: nikako i podni-
pošto! Istina je, da su frankovci tvrdo
stali za kooperaciju, a da je dr. Mile
apsolutno ju odbio; a tim cijenimo,

PODLISTAK.

O dolasku sv. Frana Asiškoga
našim stranama i izvatol du.
brovačkih povjesničara o njo»
govom boravku u Dubrovniku.

(3) Napisao: O. Frano Jurić.

Osobitu zanimivost o dolasku sv. Frana
pobugjuje krasna legenda: »Sv. Frančisko
od Sidža (Asiza) u Trstenomu«, koju pri-
branim jezikom napisa god. 1905. veleuč.
spisatelj i marni sabirač našijeh starina g.
prot. Vido Vuletić-Vukasović po pričanju
sluškinje g. grofa Vita Bassegli-Gozze, Ma-
rije Podimočke. Sadržaj te legende jest ovaj:
Pokornik Teotil u duhu vigje sv. Frančiska
gdje dolazi tome mjestu, te cijelu Božju
noć zvoni zvonce na Vračevu brdu. U zoru
presta cilik zvonca i pokornik Teofil oblači
se u novo ruho te stupa obali mora; a
mimo Koločepa baš leti neka lagja, regbi,
, angjeli je nose ma krilima. Lagja se za.
ustavi i usidri ispred »Srdupine« (sada most
I pećina Nardelli), a sv. Frančisko izagje

 

SMATRA SE DA JE PREDBROJEN
I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.

si
U DUBROVNIKU, 20; DECEMBRA 1913
s . "

najvišu nevolju nanio zemlji, koja mu
je majka, za koju je spravan i krv svo-
ju dati. Biti će imao dovoljnih razlo-
ga, da tako nepomirljivo radi, o tome
za sad ne možemo suditi, jer je ka-
zao, da su ga neki htjeli moralno i
materijalno upropastiti, ali nije ništa
konkretna naznačio, nu ipak narodna
je stvar zahtjevala od njega da kad li
tad li on razračuna gdje bilo sa tim
dušmanima, ali da ne ometa u 'ovom
sudbonosnom času oduševljenja i na-
rodno pregnuće da uskrati svoje po-
vjerenje onijem, koji opet hoće da na-
rod drže u okovima, i da ga tišti po-
plat goropadnog Arpada, koji ga je
podase zbio. U tomu je utješljivo €
narod nije se poveo za svojim pogla-
vicama, i u nekoliko izborništava, pra-
vaši će pak bili frankovci bili milinov-
ci, skupa i dogovorno na biralište da
iznesu nove ne okužene spobornike,
koji će svojski raditi za narodno do-
bro. Kamo sreće, da je takav duh o-
buzeo sve pravaše u svim slojevima
i mjestima, a da jednom narod oda-
hne od vječitih nadmetanja i raskola.
Bude li svijesni hrvatski narod, neo-
svrčuć se ita jade uprava i upravnika,
tim putem izvojštio i bacio u pozadi-
nu stare i nove magjarone, zaista će
sebi steći slavu, koja će nadmašiti sva
velebna i slavna njegova pridobića i
na kulturnom i na bojnom polju.

 

Delegacije.

Po žurbi, kojom rade oba Parlamenta i
Delegacije, rijet bi da svi posli u Monar-
hiji idu kako po loju, što se kaže. A kad
tamo, pravog i stvarnog dobra jako malo,
a poplave silnih riječi, prosvjeda, koje na
jednu ruku ponizuju moć naše Monarhije,
a ostavit će napokon vrijeme, koje je i bilo.
I u jednoj su i drugoj Delegaciji podignuti
silni prigovori na izvješće minislra spolja-
šnih posala Berchtolda. To je izvješće u-
mjereno i lukavo bilo sastavljeno, tako da
uz neke pramove svijetla, iznašalo silni
mrak, kojim su obaviti dogagjaji prošle i
ove godine, a nadasve nije dobro razjasnilo
naše odnošaje sa saveznicima, sa Balkacima,
sa Turskom, a ponajpače sa trojnim spo-

na kopno, gdje bi lijepo primljen i počaš-
ćen od vlastelina Vukote Gučetića i vladike
Radosave. Tu ozdravi jedno dijete na umoru,
Dočulo se i u gradu za dolazak sv. Fran-
čiska, te mu na priček pogje nadbiskup
s kanonicima, knez s vijećnicima i s vlaste-
lom. Oni pozovu sveca u svoj grad. Na to
im svetac reče: što Božja providnost odredi,
spravan sam učiniti. Istodobno im prorokova
budućnost njihove domovine. Vladiki Rado-
savi, koja mu dovede sina Vidosava i kćerku
Dešu eda ih blagoslovi, darova mjedenu
pločicu, koje s jedne strane bi slika crkve
u Sidžu (Asizu), a s druge Propeće. Ra-
dosava poljubi ovu uspomenu i postavi je
na prsa muloj Deši, Zatim svetac poljubi
pokornika Teofila, a ovaj poljubiv svečev
p&s, pade ničice i zaspi vječni san pred
Frančiskovim nogama. Kozar Ostoja po-
hvali Teofila radi njegovog sv. života, a
svetac njemu obeća, da će biti on_prvi Fran-
čiskov brat na ovijem stranama. To se i
dogodi. Frančisko se uputi na more s bra-
ćom, a zvono na Vračevti brdu samo po-
čime zvoniti. Otisne se galija od kraja a
Frančisko još jednom blagoslovi onaj ubavi
kraj, onaj dobri puk, onu plemenitu obitelj.
I voda zapjeni niz litice, zabiglišu slavulji

 

IZLAZI SVAKE SUBOTE

POJEDINI BROJ STOJI 10 PARA.

tai
ea PA tn Epi

razumom. I kod jednih i kod drugih bilo
je dosta neiskrenosti, madmudrivanja, ote-
zanja, svakojakih pripleta, a to je sve ostalo
u mraku. Naravno, u tome svemu, uvjereni
smo, ima najmanje krivice g. Ministar, jer
ako je njemu naregjeno e bi vodio politiku
takovu, koja bi bila protivna pravednim
željama nas Slavena na jugu, vodio je tako
uspješno, da je nas svijeh ozlojedio, stekao
mnogo neprijatelja i očitih i prikrivenih, a
stvarna probitka ne postigao. Za nas ne-
upućene umrlike ostati će uvijek zagonetka,
zašto nije naša Monarhija ustala odma i
prva da Turska dade autonomiju Makedo-
niji i Arbaniji, i tako bi bila predusrela rat,
koji ju je silno razočarao i doveo je do
napornog iskušanja, da trgne mač iz korica.
Ako se je nadala u jakost Turske, onda je
zaista bila posve zlo izvješćena o pravom
stanju i Balkanaca i Turske. Ali Turska
nebi bila pristala. Mi mislimo da bi, kad
bi moćna Njemačka otprto bila nastojala
da se do toga dogje. Istina je, da je Rusija
prošla sto puta gore nego naša Monarhija,
jer je napokon ona imala nekoliko utješlji-
vih zadovoljština, biva da su se Srbi potegli
nase smora, da su (Crnogorci ispraznili
Skadar, da su morali ne uništiti Bugarsku,
a to je sve oštra kost u grkljanu Rusije,
ali svi ti uspjesi propali su, kad se ni-
je provela modifikacija Bukareškog mirov-
nog ugovora, a napokon kako zaključak
donaša našoj Monarbiji tisuću briga i ne-
volja, jet sve te vlasti 1 ako su Časimice
podlegle sili, prijekim će okom, prikrivenim
će i očitim nepovjerenjem pratiti svako na-
stojanje sa strane naše Monarhije, e bi se
srdžbe utažile i nastala mirna i uspješna
vremena, a Arbanija biti će više od omete
nego od koristi, ako ne potakne još ltaliju
da ugrabi tu pečenicu ispred našeg nosa.

Njeg. je Veličanstvo, naš kralj, naglasio
g. Namjesniku pripravnost i podaničku pri-
vrženost našega naroda, baš u to posve
kritično doba. Mi se tim ponosimo, kako
je kazao delegat Baljak, ali u isto bi smo
doba iz svega srca željeli, da Monarhija
zadovolji našim pravednim željama i za-
htjevima; a to da sajedini naš narod po-
čevši od Slovenske, Istre, Dalmacije, Herceg-
Bosne sa materom zemljom Hrvatskom, da
stegne magjarsku bahatost i svemožnost,
da se kani provagjati njemačke namjere
preko naših šija. Onda bi zaista naš narod
bio zadovoljan i spravan i u vodu i u vatru
za moć Monarhije. Kud ćeš eklatantnije
nepravde, nego kad vijećaju Delegacije, da
dvije junačke ponosne pokrajine, kakove
su Hercegovina i Bosna, ne imadu svojih

da pozdrave sveca, koji posveti ovaj ča-

robni perivoj svojim dolaskom. —

Domaći povjesničari pri opisivanju do-
laska sv. Frana u Dubrovnik donašaju i
jedno čudo, koje se dogodi na dubrovačkom
zemljištu a po zagovoru sv. Frana. O tome
čudu piše i kronika Franjevačkog reda,
sv. Bonaventura u knjizi; Vita s, Francisci
— Miracula, te manuskripti Dubrovačkih
Anala. Sv, Bonaventura o tom čudu ovako
piše na str. 213.: Na otoku Šipanu jedan mla-
dić, imenom Gjerald, rodom iz Dubrovnika,
pogje za vrijeme jematve u trganje na neko
svoje imanje, Radeći oko grožgje u neko do-
ba pri gnječenju i stavljanju masta u mjeho-
ve obali se jedan kamen i svega ga smrvi,
te bijednik ostade na mjestu mrtav. Opazivši
tu groznu nesreću otac, bolno zajaukne,
a na vapaj njegov okolišni ljudi dotrčaše
i mrtvo tijelo mladića izvukoše ispod ka-
mena. Otac videći da mu je utaman svaka
ljudska pomoć, potrči k jednom Raspelu,
koji bit tu podignut na štovanje tom do-
brom narodu, i živom vjerom zaprosi uskr-
snuće sina po zagovoru sv. Frama, čija
svečanost do koji dan imala je biti; a isto-
dobno učini zavjet, da će hodočastiti svecu

 

u Asiz. Još on bje u molitvi, kad se sinak

estas
m

PRETPLATA | OGLASI SALJU SE ADMINISTRACIJI, A PISMA I DOPISI UREDNI-
ŠTVU. — ZA ZAHVALE I PRIOPĆENA PLAĆA SE 30 PARA PO PETIT RETKU,
ZA OGLASE 20 PARA PO RETKU A KOJI SE VIŠE PUTA TISKAJU PO POGODBI
UZ POPUST. RUKOPISI SE NE VRAĆAJU. LISTOVI NEFRANKIRANI NE PRIMAJU SE.

A

PRSNI estate
a A Ma i A

pokrajina stoje sa strane i gledaju što će
im se kako milostinja udijeliti, Ako Monar-

bi je naskočio izvanjski neprijatelj. To da-
vno vele svi koji razumiju, koji žele dobra
Monarhiji, a hoće li biti uslišani, idemo da
vidimo.

 

Dubrovnik, 19/XII.

Austr. ministar-presjednik primio je u po-
nedjeljak jednu deputaciju bečkih činovni-
ka i obećao, da će pragmatika doći pod
svaki uvjet na novu godinu i da će imati
retrospektivnu moć. Ova se ministrova izja-
va svakojako tumači. Pošto nema nade, da
bi financijski plan bio do nove godine svr-
šen, cijeni se, da se ministar grozio da će
mali financ. plan provesti pomoću $. 14.

Nadalje izjavi, kako mu iz Lavova stižu
vijesti, da pregovori o izbornoj reformi te-
ku sasvim povoljno. Drž. činovnici, primjeti,
nemaju dakle nikakva razloga, da se boje
sadanje konstelacije.

a“
*#

U pregovorima o pitanju orijentalnih že-
ljeznica izmegju Austro-Ugarske i Srbije,
nastao je novi spor. Uprava srpskih želje-
znica hoće, da se pošiljke u novu Srbiju
(t, ji. za Bitolj i Solun) imoraju providjeti
novim tovarnim listovima i dokumentima.
Bečki mjerodavni krugovi izjavljuju, da su
tijem povrijegjene ustanove ugovora god.
1883 izmegju Austro-Ug., Bugarske, Tur-
ske i Srbije. Na prosvjed pruskih, austrij-
skih i ugarskih drž. željeznica, odgovorila
je Srbija, da ne priznaje konvencije za sao-
braćaj u krajevima Nove Srbije, U Beču
odgovaraju, 'da se ovaj argumenat ne mo-
že prihvatit,7jer da Srbija, kao pravna na-
sljednica Turske, mora preuzeti od Turske
i sve dužnosti.

* #*
Poklisari vlasti triple entente posjetivši
velikog vezira u Carigradu, uložiše prosvjed
proli imenovanju njemačke vojne misije za

| Tursku.

 

 

Rk
*#

Rumunjski min. Majorescu kaže, da su
izmišljene vijesti o vojenom tajnom ugo-
voru izmegju Srbije i Rumunjske, koji da
je uperen proti našoj monarhiji.

+

* *#
U nedjelju je obavljen svečani čin anek-
sije Krete Grčkoj, u prisustvu kralja, pre-
|stolonasljednika i prinčeva. Italijanski i ru-

trznu kao od dubokog sna probugjen; po-
gleda naokolo stojeće žalosne prijatelje,
prikori ih zbog njihove male vjere, i izjavi,
da mu je sv. Frano povratio život, — Ovo
mjesto, gdje se ovo čudo dogodi, bi na-
zvano »Gjeraldovo«, a kašnje »Arlorovo« i
sve do dana današnjega osobitim žarom
oko Dubrovnika spominje se ovo čudo.
(Fabijanić O. Donato: Storia dei Frati Mi-
nori. Vol. I. str, 28.) '

Godine 1828., kad su se činile sjajne sve-
čanosti u crkvi Male Braće, prigodom iz-
našašća tijela Serafskog oca sv. Frana u
Asizu, mnogim lijepim govorima i pjesnič-
kim sastavcima slavilo se ovo čudo. Izmegju
mnogobrojnih sastavaka drago mi je ovdje
iznesti ove klasične distihe, koje sastavi uva-
ženi pjesnik Matej Sorkočević (Sorgo):

— Vix tua te virtus Francisce ovexit ad araš
Mirifice nostra in vota vocatns ades.

Tu exanimem puerum confractum pondere saxi
Incolumen reddis Jauridis agricolae.

Sic nos prisca fides docuit, nomenque, locumque
Signat adhuc, memori et servat in historia.

Auspleiis tua nunc quum laetis ossa resurgant
Condita quae ignoto delitnere loco,

O iterum loca reapice nota, atque undique fractum
Sacra loci dominum o eximat urna malis,

 

 

IA rSSASA StA MA ISSA A ute

 

delegata, nego treći da moraju zagovarati|ski konsuli po nalogu svojih vlada sudje-
njihovo dobro, a da uglednici tih ponosnih | lovali su u službenome karakteru.
«*

* #
Engleška se obratila na velevlasti, da se

hija se stavi odobrovoljiti svoje južne Sla- | sklopi megjunarodni zajam od 60.000 fun-
vene, tad će stopro. posve ojačati u nutar-|ti šterlina za suzbijanje bijede tu Arbaniji.
njosti, a biti će nepredobivi bedem, ako|Svaka velevlast imala bi dati 10.000,

* #

Grčka je obavijestila bugarsku vladu,
preko ruskog poslanika, da nijedan bugar-
ski kažnjenik neće biti smaknut i da će
biti pušteni na slobodu, netom se uspo-
stave diplomatski odnošaji, uz pretpostav-
ku, da će prestati progon Grka u Traciji.

«*

*o*

Prigodom svečanog prijema novog austro-
ugarskog poslanika bar. Giessla u Beogra-
du, kralj je Petar rekao, da će on i vlada
nastojati, da se uspostave prijateljski odno-
si s našom monarhijom. Za tijem se je
raspitao o zdravlju našeg kralja, za kojeg
goji veliko poštovanje.

U Bugarskoj kao da se razvija republi-
kanski pokret. Sofijska dva lista ovo dana
doniješe i uvodne članke u očitom repu-
blikanskom smijeru. Vele, da su »grješke
monarhizma iznijele na dnevno pitanje re-
publiku«.

«*
U Arbaniji rijet bi da su na vidiku novi
opsežni nemiri. U Draču, Skadru i Lješu
došlo je ovih dana do velikih demostraci-

ja protiv Esad-paše, koji da je protivan do-.

lasku kneza Vilima Vida na prijestolje. De-
mostrante je razagnala Esad-pašina vojska.
Uslijed svega toga, kako se javlja, njegov
je život u opasnosti.

Megju Arnautima “opaža se jači pokret
protivu Srbije, osobito u okružju Cura i
Ljuma. Srbija je uslijed toga pojačala svo-
je čete na granici prema odnosnim mjestima.

* #

Grčke čete imaju da ovo dana ostave
južnu Arbaniju. Velesile će da se sporazu-
me, na koji će se način u dotičnim zemlja-
ma održati mir i red.

* #

Engleška je upravila signatarnim vlasti-
ma berlinskog ugovora hitno saopćenje, da
je došao čas, da se provede izmjena (misli
izmegju evropskih vlada o pitanju južno-
arbanaškom i u pitanju otoka od Grčke za-
posjednutih, koja je u južno-arbanaškom
pitanju uregjenja doprinijela žrtava, ipa da
ju se nadoknali na drugom području.

Ide se za tijem, da Grčka dobije Egejske
otoke, izuzev Imbros i Tenedos, koji će o-
stati Turskoj. Nadalje će se baviti pitanjem
onih otoka, koje je Italija zaposjela.

Urna ignota diu qua inventa sidera tanto
Nunc melius faustis te ferar auspiciis.

Slobodni prevod:

Netom Te Tvoja krepost uzvisi na oltar,
Frano, Ti se čudesno odzivlješ našim to-
plim željam netom si sazvan. — Ti mrtvog
dječaka, koji je bio satrven težinom ka-
mena, neozlegjena i živa povraćaš seljaku
Jauridi. — To nama svjedoči davna pre-
daja, koja nam i dandanas pokazuje to
mjesto i ime, to sve se čuva u vijernoj po-
vjesti. — O pogledaj opet na mjesto Tebi
poznato u onom času, .kad se sretno i sa
veseljem iznašaju na javu Tvoje kosti, koje
su se zakopane skrivale u neznanom mje-
stu, te oj neka oslobodi sveta žara (u kojoj
se čuva Tvoj prah) gospodara mjesta, koji
je zlom okružen sa svih strana, i sada,
pošto je pronagjen: sa tolikim sjajem Tvoj
grob, koji je bio dugo sakriven, u Te ću
se zaufano pouzdati.

Mislim, da će mnoge zainteresovati lije-
pa elegija, koju latinski ispjeva g. Vicko
Petrović, pjesnik, rogjen 1677., a odnaša se
na dolazak sv. Frana u Dubrovnik, i s to-
ga je ovdje u slobodnom prevodu dona-
šam. Nju donaša P, Ćerva i P, Kuzmić u

 

svojim povjestima.

  

u

 

zu DRZE IŠA

rot OAE IZA

a5

See IJE

u

iz

ines _ PIR OOSSRE_