CRVENA HRVATS

PRAVA

 

 

 

CIJENA JE LISTU SA DONASANJEM U KUĆU ILI S POŠTOM NA GODINU K 8

NA PO ILI ČETVRT GODINE SURAZMJERNO; ZA INOZEMSTVO GODIŠNJE K. 12.
KO NE VRATI LIST KAD MU PREDPLATA MINE, SMATRA SE DA JE PREDBROJEN

ZA DOŠASTO POLUGODIŠTE. — PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.

 

Br. 867.

Dubrovnik, 3 marta 1916.

Skorih dana otvoreno je zasjedanje i
engleškog parlamenta i ruske dume.

U jednom i u drugom saboru pala je
riječ i o pregovorima o miru. [ premier
Asquith i ministar Sazonow izjavili \su se
o tom pitanju, i objavili na sve četiri stra-
ne svijeta, da neće prestati voditi rat, dok
ententa ne postigne ono, što joj je sada
ratni cilj. A taj se sadanji njihov cilj ra-
zabire iz najavljenih uvjeta, pod kojim bi
se oni udostojali pristati na mir.

Na ove uvjete, prema sadanjem stanju
stvari, naravno da se centralne vlasti ne bi
mogle ni osvrnuti, jer »potpuuo uništenje
»pruskog militarizma«, potpunu uspostavn
Belgije, Crne Gore i Srbije (još povećane)
pa ispražnjenje Poljske, Volinjske, Kuron-
ske i sjeverne Francuske« mogla bi možda
tražiti ententa, kad bi na oružju bila po-
bjediteljica, što do sada nije.

Svakako, naši bi se neprijatelji sada
zadovoljili i sa onim stanjem, kakvo je bi-
lo prije rata.

Nego ako se sada prispodobe ovi u-
vjeti sa svim onako snažnim pohlepama
Engleške, Francuske, Rusije, Srbije, a oso-
bito vjerolomnice. ltalije na susjedne države
i onaj veliki apetit njihovih diplomata za
uništenjem, raskomadanjem i podjarmljenjem
centralnih vlasti, o čemu su na početku ra-
ta u sve glase vikali i postavljali sve to
kao ratni cilj, opazit je veliku razliku, znatnu
promjenu u čednosti naših neprijatelja.

Ova će nam čednost biti razumljiva

 

čas, da ćemo mi preći na navalu. U Aziji
se brže od zapaljene slame rasplinulo uz-
hićenje s »osvojenja“ Erzeruma, pa unatoč
razmetljivim riječima cara, velikog kneza i
Sazonova Rusi već sami naslućuju, nijesu
li zašli u siratešku slupicu. U  Mezopota-
miji se razbijaju svi pokušaji, da se oslo-
bodi opkoljena engleška vojska u Kutel-

Amari, a u Africi kao da predstoji navala |.

na Egipat s istoka i sa zapada, dok će na
moru započeti onaj bezobzirni boj s pod-
mornicama, koji su izazvali Englezi, nao-
ružavajući trgovačke brodove.

Ipak malo čudno izgleda ova čednost
entente u času baš, kad je glasno navije-
stila novu ratnu fazu, postignuto jedinstvo,
zajedničko ratno političko vijeće i zajedni-
čki istup na svim frontama,

Ne bi stoga moglo biti isključeno, da
sa novim uspjesima centralnih vlasti naši
neprijatelji ne postanu još čedniji. A ne sa-
samo položaj na bojištima, nego i raspo-
loženje naroda moglo bi na to dosta utjecati.

Iz raznih znakova može se razabrati,
da se u ententinim državama sada živahno
pretresa o miru. Čulo se je o tom snažnih
glasova i u engleškom i u ruskom parla-
mentu, a čuje se i o prijetećim nemirima
zbog oskudice hrane i drugih potrepština.

Njemački je državni kancelar u zadnjem
ratnom zasjedanju izjavio, da je Njemačka
pripravna zapodjesti pregovore o miru, ako
bi joj s protivne strane došli prihvatljivi
predlozi.

Na ententi je red. U engleškom par-

— pišu novine — ako se malo obazremo | lamenlu bilo je rečeno, da što dulje traje
po raznim ratištima. Na zapadnom ratištu | rat, to će biti teže sklopiti povoljan mir.

očito se pripravlja nešto većega, zamašai-

Domoljublje, koje je centralnim vla-

jega, čemu služe uvodom sadašnje njema- stima dalo snage, da prkose skoro cijelom

čke navale na čitavoj belgijsko-francuskoj
fronti, koje su njemačku vojsku već dove-
le pred vanjski utvrdni pojas Verduna. Na
ruskoj fronti izjalovili su se pokušaji ge-
nerala Ivanova, da probije našu besarabijsku
frontu, te je jedini rezultat gubitak od
100.000 momaka. Na Balkanu naše čete
polagano, ali sigurno prodiru u Arbaniju,
dok  engleško-francuska ekspedicija u So-
lunu ne zna, što bi počela. Na talijanskoj
granici Cadornina je vojska izgubila svaku
ofensivnu snagu, te sa zebnjom isčekuje

Jedan dan u Baru.

Izvjestitelj »Pester Lloyd«.a kod naše ratne
mornarice šalje svom listu ovaj zanimivi dopis:
U sinjim zatonima Jadranskoga mora, podno
onih bijelih upletenih brda, gora, kod osvajanja
kojih se je tako sjajno odlikovala naša mornarica,
čeka usidreno brodovlje, spremno ma boj, oče-
ličeno i prekaljeno u borbama, na nove zadaće,
pošto je slavno riješilo već teške zadatke. Hva-
la ljubeznoj dozvoli zapovjednika toga brodovlja
gost sam tog odjela, pa mogu biti očevidcem one
nesravnjive snage, koja se u isto vrijeme razvija
u tri dimensije i u tri pravca: pod vodom, na
vodi i nad njom.
Na svom admiralskom brodu primio me je
miral Pavao Friedler, Za našeg razgovora
mi je po prilici ovo ;
»Naša ratna mornarica vrši svoju dužnost
do granica mogućnosti. Prosugjivajaći njezino
djelovanje, ne smijete pusliti s vida, da se naša
e sa znatnom nadmoći triju
natoč tomu pošlo nam je za ru-
istočnoj obali Italije prouzročili
i uvijek odbili neprijateljske sile,

|

 

oružanom svijetu i odnesu pobjedu u oru-
žju, to isto domoljublje neće ih nagnati na
skrajnosti, a da ne budu pružiti pomirnicu
ruku za razuman sporazum!

 

Njemačka ofensiva na zapadu.

Već u zadnjoj sedmici siječnja ove godine
mogla se zamjetiti živahnija djelatnost Nijemaca
na čitavoj belgijsko-francuskoj fronti, Nijemci su
navalili kod Yper.a, kod Neuville-a, kod Massi-
gesa, kod Frise-a, kod St, Marie a Py-a, kod
Lensa, kod Soucheza, u Vogezima, i to uslijed

kad bi se pojavili na našoj obali, s dosta teškim
gubitcima po njih ; n. p. jedino bombardovanje
naše obale, koje su Talijani platili gubitkom
»Garibaldija«, te ispražnjenje Palagruža uz znatne
gubitke, gdje su mislili, da će urediti signalnu
postaju. Naproti tomu nijesu mogli naši nepri-
jatelji da na našoj obali izazovu koju smutnju.
Uspjesi n4še mornarice ne dadu se poreći, Naši
su gubitci apsolutno minimalni, ali neprijatelju
smo zadali teških gubitaka. Dok je na početku
rata naša mala hrabra »Zenta« pala žrivom u-
jedinjenog francusko-engleškog brodovlja, dok su
kasnije kod smjele navale dva razarača nabasala
na mine, a dvije podmornice potonule kod o-
pasnih svojih operacija, uništili smo Francuzima
dva bojna broda. Talijanima bojni brod »Gari-
baldi«, oklopljenu krstaricu »Amalfi«, jednu ma-
lu krstaricu, jedan razarač, četiri torpednjače, jednu
pomoćnu krstaricu, tri podmornice i dva zrakoplo-
va. Pored toga se moramo još sjetiti djelotvorne
pomoći brodovlja kod operacija protiv Lovćena.

Zamolio sam preuzv. gospodina, da mi doz-

voli, da se smijem na kojem ratnom brodu po-| gleda

vesti u crnogorske ili arbanaške vode, »Naskoro«
odgovorio mi je podadmiral, otplovit će skupina
torpednjača. Dozvoljavam Vam, da možete na

IZLAZI SVAKE SUBOTE

POJEDINI BROJ STOJI 120 PARA.

RIN ANN LN Da NL
U DUBROVNIKU, 4. MARTA 1916.

 

 

nenadanosti navafa uvijek s dobrim uspjehom,
osvajajući tu manje, tu veće dijelove francuskih
graba. Tim raznim ubodima iglom tako su smeli
svoje protivnike, da ovi nikako nijesu znali, kako,
a još manje gdje bi se branili proti tim učesta-
jućim navalama. Ali sve te navale nijesu imale
druge svrhe, već da prikriju i zastru pravi na-
valni objekat, sjevernu fiontu kod Verduna, iz-
megju sela Donsenvoye-a i Azannesa. Dne 23/2
Nijemci su navalili na tu frontu u širini od ko-
jih 12 klin., zauzeli prve položaje, te potisnuli
Francuze 3 kim. natrag. Taj uspjeh oni su i da-
lje izrabili, te naprosto probili francusku frontu,
uslijed česa su dospjeli do prvog utvrdnog po-
jasa verdunske tvrgjave, zarobivši preko 10.000
francuza i otevši im silan ratni plijen.

Švicarske novine pišući o dogagjajima kod
Verduna vele, da se unatoč ujedinjenoj organi-
zaciji entente nalazi inicijativa za velike ratne o-
peracije u rukama Nijemaca i njidovi savezni-
ka. Čini se, kao da se četvorni sporazum nigdje
ne može ni micati po svojoj volji. Nade je, da
će ta spoznaja prodrijeti i u zemlje entente, pa da
će razoriti bezizgledne nade, koje sada još sme-
taju miru.

»Times« javljaju iz Pariza : Sve vijesti s fron-
te potvrgjuju, da topnička vatra za vrijeme bitke
u Champagni nije ni u kakvom razmjeru ni is-
poredbi s bezobzirnom paljbom, što se: je ove
sedmice razlijegala s visočina Maase, a koja je
opustošila čitavu okolicu i promijenila njen iz-
gled. Sančevi i poljske utvrde raskidani su u sit-
ne komadiće i uništeni, tako da su nastali mali
brežuljci i gudure. Još nikada nije nijedna bitka
bila tako pripravljena do najmanjih sitnica, kao
što nijedna vojska nije bila oskrbljena :s tolikim
i takvim topničkim sredstvima za izvojštenje po-
bjede kao što je ova.

Ratni izvjestitelj »Berliner Tagblatt-a« javlja
iz velikog glavnog vojnog stana o osvojenju Do-
uaumonta izmegju ostalog: Utvrdu Douaumont
cijenili su kao najjači dio tvrgjave same. Utvrda
sačinjava zaista po svome položaju glavni stup
cijele sjeverne fronte; od središta Verduna uda-
ljena jednu njemačku milju, te stoji na najvišoj
točki jedne brdske kose što se uzdiže sjevero-
istočno od Maasa, a koja dominira nad okolicom
na daleko, Ogromna je tvrgjava od betona i o-
klopa od čelika leži u ruševinama. Još i druga
jedna utvrđa, nedaleko od prve, odletila je usli-
jed jednoga samoga teškoga hitca u zrak. Orga-
nizacija navale na sjevern# frontu Verduna bi-
jaše majstorsko djelo. Ogromne radnje morale
su se provesti sasvim sakriveno. Na stotine je
ljudi moralo popravljati puteve, koji su uslijed

trajnog ružnog vremenu postali neuporabivi za

teško topništvo. Očito je takogjer uspjelo poru-
šiti telefonske veze mnogih neprijateljskih top-
ničkih opažača, jer verdunsko je topništvo koji

jednoj torpiljarki iz najbliže blizine posmatrati
rad naših mornara. Ako Vas samo malo sreća
prati«, dodao je, smješeći se, »možete vidjeti i
neprijatelja, koji tamo vani na nas vreba, a mož-
da s njime doći i u doticaj.«

Još & noći ukrcao sam se na torpiljarki,
Slab je sjevernjak uzgibao more, Bila je ciča
zima, a ledeni su se valovi uspinjali nad palu-
bu. Zapovjednik je torpednjače linijski poručnik,
koji je već za prvih dana rata igrao ulogu. On
je svojom torpednjačom ulje:ao u barsku luku,
gdje je potopio kraljevsku yachtu »Rumija«, po-
nos kralja Nikole, baš kad je s ušća Bojane do-
premila ratni pribor, Pokušao je sred žestoke
vatre obalnih baterija, da odvuče »Rumiju«, pa
ju kao trofej dopremi kući, ali je jedno tane po-
godilo i razbilo debeli lanac, s kojim je »Ru-
mija« bila pričvršćena uz torpiljarku.

Mala naša, ali jaka i ponosna torpednjača
sigurnom se brzinom probija kroz raznolike po-
teškoće. Magla, led, mine, kiša, vjetar, sve je to
ne smeta. Na pučini zapovjednik bez prekida
naprijed. Stariji potčasnik kod kormila
opet uporito gleda prama zapadnom, neprijatelj-
skom obzorju. Svako je ma svom mjestu, kod

topova, kod torpeda, kod radiotelegrafske postaje,

 

PRETPLATA I OGLASI SALJU SE ADMINISTRACIJI, A PISMA I DOPIŠI UREDNI:
ŠTVU. — ZA ZAHVALE I PRIOPĆENA PLAĆA SE 30 PARA PO PETIT RETKU,
€ ZA OGLASE 20 PARA PO RETKU A KOJI SE VIŠE PUTA TISKAJU PO POGODBI
| UZ POPUST. RUKOPISI SE NE VRAĆAJU. LISTOVI

RM

keaS Ra ma tE STA Pt S

God. Xi.

put u vrlo važnim časovima šutilo ili je prekasno
posegnulo u boj. U petak se uopće nije ui čula
neprijateljska vatra. Zarobljenici su opisivali uči-
nak našega teškoga topništva neopisivo strašnim.

 

Zauzeće Drača.

Dično uz bok stoji uspjehu naših saveznika
u Francuskoj zauzeće Drača po četama vojske
generala Kovessa. Nije taj uspjeh važan samo
s vojničke strane, jer nam osigurava miran po-
sjed sjeverne i srednje Arbanije, već je gotovo
važniji s političke strane, jer zadaje smrtan uđa-
rac megalomanskim aspiracijama naših vjerolom-
nih susjeda s one strane obale Jadrana. Talijanj
sada nastoje, da prikažu stvar ovako, da su oni
»dobrovoljno« napustili Drač, jer da je već od
prije bilo zaključeno isprazniti grad, po kojem
se je prozvao hrvatski kralj Karlo Drački. Ali to
prikazivanje teško da će upaliti. U opreci s tim
prikazivanjem već stoje ogromni gubitci Talijana
u bitci oko Drača, koji po samom priznanju ta-
lijanskih listova iznose 10 do 11.000 mrtvih i
ranjenih; u opreci s njim stoji i ta činjenica, što
se je iz svog skrovišta pojavio jedan dio tali-
janske ratne mornarice, da sudjeluje u boju o
Drač; o opreci snjim stoji napokon činjenica,
da su se naši hrabri junaci morali gazeći vodu,
plivajući i na splavima prikučiti građu, da ga
otinu očajno borećim se za nj Talijanima. Drač
nijesu Talijani ispražnjen prepustili nama, već
su ga naši oteli žestokom navalom neprijatelju,
a tim smo i ponosniji, što se danas mad njim
vije naša pobjedonosna zastava.

Pedom Drača brzo će se svršiti i sudbina
Valone. Sve do rijeke Semeni nema neprijatelja,
jer su do Berata i Fierija pročistili cijelo po-
dručje naši bugarski saveznici i Arnauti, koji su
nam se priključili. Naše će dakle čete put od
Drača do Fierija, kojih 70 km.-moći prevaliti za
3 do 4 dana, Od Fierija do Valone ima sato
još 30 km. Po tome bi prama koncu ove sedmi-
ce mogao započeti posljednji čin talijanske tra-
gedije u Arbaniji. »N. N.«

 

Crnogorski dvor u Francuskoj.

Izvjestitelj »Az Esta« u Barceloni, dr. An-
drija Revesz, nastavlja svoje radiotelegrafske. iz-
vještaje o boravku kralja Nikole u Francuskoj,
a naročito o diplomatskom koraku u pitanju o
miru s Crnom Gorom, što ga je c. kr. vlada po-
duzela posredovanjem španjolske vlade, Izvjesti-
telj saopćuje megju ostalim : Austro-ugarska vla-
da ni sama nije očekivala ozbiljnog resultata od
ove akcije. Ali ako su crnogorski ministri &ma-
trali potrebnim, da za utanačenje, mira zatraže
privolu svojega kralja, nije c, i kr. vlada mogla
otkloniti, da saopći ovu želju. U Beču se je me-

w ko nema posla, takogjer upire pogled na za-
pad i bez uzbugjenja, kao nekom lovačkom ra-
došću posmatra obzorje.

Iza Budve najedared puče crnogorska oba-
la. A da nijesmo ništa vidjeli od neprijatelja, pri
stali smo u luci Bara. U luci su sami prevozni
bro.lovi. Talijanska željeznica Bar-Virpazar opet
funkcioniše pošto su ju naše čete popruvile. Služi
prometu sa Skadrom. Paznato svratište u Baru,
tako osnovano talijanskim novcem, pusto je i
prazno, švicarski je zakupnik odmah iza početka
rata uhvatio maglu. Po ulicama živahan, interna-
cijonalan život: austro-ugarski vojnici i mornari,
namještenici transportnih brodova, Crnogorci. Sta-
novništvo barsko, koje je pobjeglo, kad su naši
prodrli u zemlju, polagano se opet vraća u grad.
Velika je nevolja Crnogoraca, nemaju kruha, a
što govore o Talijanima, zacijelo ove ne bi raz-
veselilo.

Imao sam prilike, da govorim & biskupom
barskim, Kazao mi je ovo: »Poradi Lovćena za-
ralili smo se s monarhijom, A komu ga ljubav
smo branili Lovćen ? Talijanima. Eto, sad je bi-
la prilika, da brane Lovćen, ali se Talijani nije-
su ni makli s mjesta, Kod nas svako znade vrlo
dobro, da su Talijani grobari Crne Gore.: --;.: