CIJENA?JE LISTU SA DONASANJEM U KUĆU ILI S POŠTOM NA GODINU K 8.

NA POLI ČETVRT GODINE SURA ;ZA

KONE VRATI LIST KAD MU PREDPLATA MINE, SMATRA SE DA JE PREDBROJEN
| ZA DOŠASTO POLUGODIŠTE. — PLATIVO 1 UTUŽIVO U DUBROVNIKU.

AA ERI ti RUGA ASTRI RA

Nr. 579.

A naš glavni grad...?!

Ljubljanski »Slovenec« donosi apel
na sve goričke općine, na gorički“ zemalj-
ski odbor, na glavara zemlje Dr. Faidutli,
da bi uložili sav svoj upliv te poradili, da
se sada :odmah u Gorici uvedu i slovenski
nazivi i1tena ulica i trgova. Taj zahtjev i
opravdava, jer po zadnjem popisu pučan-
stva Gorica broji polovinu slovenskog Žži-
teljstva,. Gorica leži na slovenskom terito-
riju, Gorica je okružena odasvuda sloven-
skim općinama.

Uvjereni smo, da će ovaj poklik braće
Slovenaca ,za našu solnčnu Goricu“ naići
na najljepši odaziv, pak d« će Gorica do-
+ biti i slovenski karakter. Divimo se ovako
energičnom istupu i žilavosti te probugjenoj
narodnoj svijesti kod braće Slovenaca, koji
i u Trstu ištu svuđa svoje slovensko ime
i zahvaćaju sve to jačeg temelja.

Dok smo ovo čitali, bolno se sjetismo
glavnog grada naše pokrajine, otugjenog

 

Zadra, a još bolnije nas dirnu pomisao: a:

što Hrvati u Dalmaciji rade, kakove li su
akcije poduzeli, da se ponarodi naš glavni
grad? A u Zadru su ipak prilike mnogo
lakše i puno više govore nego li za po-
slovenčenje Gorice.

U Zadru živi dobar dio Hrvata, Zadar
je opkoljen samo čisto hrvatskim selima,
a broj pravih Talijana svagja se na mini-
num, uzme li se u obzir, da većina tih ta-
lijanaša nijesu drugo van sinovi ravnih ko-
tara i otoka, kojima otac jedva da znade
prozboriti koju talijansku riječ. Ali uzgojila
ih zloglasna »Lega“, i oni postali renegati, ja-
njičari, pak sad hoće da se istaknu, e su
gori sluge zloga gospodara.

| ta šačica takovih individua imala je
da gospodari u glavnom gradu naše po-
krajine, i da dava talijanski karakter glav-
nom gradu? | proti bjesnilu te fanatične
iredente morala se je uvesti državna - poli-
cija, da brani dobroćudne domaće žitelje.

Sad .poput braće Slovenaca podižemo
i mi svoj glas, te pitamo, hoće li se i da-
lje trpjeti, da kroz glavni grad Dalmacije

 

 

 

 

PRAVA

VO GODIŠNJE K. 12

ne bude smio Hrvat proći okićen hrvatskom
zastavom? Hoće li se Hrvat i dalje bojati,
da ne bude bar izvižđan ako javno progo-
vori hrvatski? Hoće li se i dalje dopuštati,
da općina glavnog grada bude umjetno po-
državana u talijanaškim rukama ?

A gdje su nazivi i imena ulica! Sve sa-
mo talijanski, kao da je Zadar usred lta-
lije? Hoće li i dalje opstojati »Teatro Ver-
di«, kad se znade, što se je pod tom skri-
vačicom krilo ?

Čemu pak treba i talijanska gimnazija,
i talijanska realka i talijanske pučke škole,
kad već malo ko ili niko nema, a da ne
razumije i hrvatski, a opet na hrvatskim
srednjim školama obvezatno se uči isto tako
i toliko talijanski, kao i hrvatski jezik ?

Uz ovakove pogodnosti onoj šačici
talijanaša u Zadru i uz tolike privilegije ta-
lijanskom jeziku u cijeloj pokrajini, nije
čuda, da se dogodi, te se i u okolicu šalju
uredovni spisi samo talijanski, kako se je
to nedavno slučilo.

Apeliramo i dalje na hrvatsku javnost,
hoće li ista pripomoći da 6pet uskrsnu ta-
lijanaške novine »Risorgimento« i »Dal-
mata«, na koje su se ne rijetko predbra-
jale i naše »Hrvatske Čitaonice«.

Slijedimo primjer braće Slovenaca, ka-
nimo se ubitačnog pesimizma i mrtvila na
političkom polju kroz ovo ratno doba! Sad
je baš hora, da bar neka pitanja uredimo,
kojih bi se inače teško riješili. Dok naša
braća za Cara i Dom krvcu liju na Soči i
Tirolu, zar da mi kod kuće stojimo prekr-
štenih ruku, a da i mi ne izvojujemo bilo
kakovu pobjedu i hrvatskom imenu, i hr-
vatskom jeziku i hrvatskoj misli i svijesti?

Nadamo se, da će ovaj naš opravdani
glas čuti i razumjeti i naši politički vogje,
i naše općine, i naš Zemaljski Odbor, a da
će ga Ni. Preuzvišenost gosp. Namjesnik
znati i uvažiti. Glavni grad treba da bude
vijerni odraz cijele pokrajine, a takav nije,
dok talijanašku boju ima.

Naprijed dakle u borbu za pohrvaće-

nje otugjenog Zadra, glavnog grada naše

Dalmacije ! Sad il nikad treba da se oslo-

POJEDINI BROJ STOJI 20 PARA.

U DUBROVNIKU, 27. MAJA 1916.

 

|

,

 

bodimo raznog truleža na našem narodnom

tijelu, da pročistimo naše političko obzorje,

da poradimo za prava hrvatskoga naroda,

da izvojštimo časno mjesto hrvatskomu je-

ziku, da što jače uzbudimo pravu i zdravu

hrvatsku svijest i čisto hrvatsku misac.
Na posao dakle!!!

Ističimo uvijek i svagdje svoje
hrvatsko ime.

U nas još imade, koliko u Zagrebu, toliko
u pokrajini, mnogo društava, zavoda, institucija,
čitaonica itd., koje u svom imenu ili naslovu ne
nose oznaku, da su hrvatska.

Žalosno je, da se to mora isticati danas,
u dvadesetom stoljeću, usred svjetskog rata, u
ovo moderno doba.

Diljem Njemačke sve nosi oznaku, da je
deutsch, i niko nije to spočitnuo Nijemcima,
koji su veliki narod. A kako su Srbi, ovi naši
tako zvani i oni preko u Srbiji, isticali srpstvo!
Nije bilo zadnje kramarije, da ne bi bila srpska,
a kamo li kakva banka, štedionica, čitaonica,
škola itd.

Kod nas se je do nedavno smatralo, da je
isticanje imena Hrvat, hrvatski — politika, pače
strančarstvo !! I kad smo držali, da je nastra-
nost stanovitih političkih otaca već izumrla, čini
se, da još živi, Još ih imade i danas, koji ne-
rado gledaju, ako se naše javne institucije i
društva ističu, da su — hrvatska, i da to poka-
zuju u svom imenu i naslovu.

Neki dan je o tom bilo govora i na skup-
štini naše ženske udruge za uščuvanje hrvatskog
narodnog obrta i umjetnosti. Dok su članice bile
odlučno za to, da se u imenu udruge istakne
hrvatski značaj, jedini je sveuč. profesor dr. Ši-
lović »dokazivao«, da nije potrebno, da se udru-
ga zove hrvatskom, kao što je on i proti tomu,
da se zove Hrvatska Liga, Hrvatska Udruga itd.,
jer, ako se veli, da je nešto narodno, da je to
već samo po sebi hrvatsko !

Ovo je logika stare škole, koja već u riječi
Hrvat, hrvatski, vidi i miriši politiku, dok Ma-
gjari, Srbi, Česi, Nijemci, Talijani — t& sav svi-
jet — svojoj narodnosti daje i njezino ime. Sa-
mo Hrvati bi trebali biti bezimeni »narod«, Hr-
vatska samo »naš« zavičaj i tako dalje.

Nadamo se, da je prof. dr. Šilović posljed-
nji iz spomenute stare kole, koji na javnoj skup-
štini govori ovako o hrvatskom imenu, Hrvat-
skoj i Hrvatima.

Tako doslovce zagrebačka »Hrvatska«, a

CRVENA HRVATSK

IZLAZI SVAKE SUBOTE

 

 

sA

PRETPLATA | OGLASI SALJU SE ADMINISTRACIJI, A PISMA 1 DOPISI UREDNI-
ŠTVU. — ZA ZAHVALE I PRIOPĆENA PLAĆA SE 30 PARA PO PETIT RETKU
ZA OGLASE 20 PARA PO RETKU A KOJI SE VIŠE PUTA TISKAJU PO POGODBI
| UZ POPUST. RUKOPISI SE NE VRAĆAJU. LISTOVI NEFRANKIRANI NE PRIMA se

tija ni tuta

tua A = tutsta tei
RR A JES A AERO teta AJ ESSR PRA AJA JS SA EE DJE ST

što istom da kažemo mi, gdje se naš jezik još

uvijek službeno nazivlje srpsko-hrvatski, i gdje
je talijanština jednako pogodovana kao i

rata ?, Kod nas je nažalost već neklnis u
krv, da svoj jezik nazivlju »naški«, u školi pak
»nastavni«, a rijetko pravim svojim imenom : .r-
vatski. A to je sve dakako plod d jeg
službeuog  naziva' »srpsko-hrvatski«, “strogih
gdjekad mjera proti oniina, te bi se ušudili;ta 4
školi reku samo »hrvatski jezik«. Sjećamo se pak,
kako su se učenicima povraćali nacijoneli, jer su
označili materinski jezik hrvatski. Po došađanjim

odredbama to bi se vrijeme mogio opet povištit, >

zato ponovno podižemo svoj glas, da st već
jednom ukine taj službeni pogubni naziv, i da
se našem hrvatskom jeziku dade uvijek i svag-
dje pravo njegovo hrvatsko ime!

Povodom obljetnice
talijanskog vjerolomštva.

iz vojnog se glavnog stana javlja 22/5;
Feldmaršal je nadvojvoda Friedricti izdao slije-
deću zapovijed vojnog nadzapovjedništva :

Danas je prije godinu dana ltalija šije
dugo snovano i brižno spremano izdajstvo na
Monarhiji okrunila objavom rata. Preko pola
je milijona pušaka jaka — osam puta tiadimoć-
nija od naših obrambenih četa — stojula tađk
neprijateljska vojska prijeteći ua miišoj granici.
Drskom su rječitošću prijeko obećavali vođeći
ljudi zaslijepljenom narodu sigurnu pobjedu; u
brzoj se navali imalo talijansko Oružje preko
»neoslobogjenih« zemalja ponijeti do u srće “ha-
še otadžbine i njezinim raskomadanjem odleičiti
svjetski rat. No neustrašivi; su branitelji orire-
ženog neprijatelja zadržali posvuda, gdje su to
odredile moje zapovijedi.

Naše pobjedonosno napredovatije fil sjeve-
ru nije bilo zaustavljeno podmuklim zaplothijat-
kim napadajem. Postepeno sam tad niogao go-
dupirati našu slabu pograničnu zaštitu, kad je to
položaj zahtijevao, četama, koje su postajale
slobodne. Četiri su bitke na Soči, Đezbrojni bo-
jevi na cijeloj fronti od stiliserskog lanca svedo
mora, sjajno opravdali moje pousđanje u sne
gu naše obrane. Tokom je ovog vremena Os-
licija bila oslobogjena od meprijatelja, osvolčlio
duboko neprijateljsko područje, Srbija sviđelih,
a Crna Gora i Arbanija osvojene.

Sve do pred malo vremena su se samo me
ša hrabra momarica i naši vrijedni zlakoptosdi
usudili da po talijanskom području nose struh
i zbrku. Gotovo smo se cijelu godiđu fol
strpjeti, dok ne kucne čas navale i plaće. Ko-

 

 

PODLISTAK.

Smisao dubrovačke povijesti,
Naplsao prof. Dr. Božo Cvjetković.
ili. Karakteristika u dubrovačkoj povijesti.

Dubrovačka je povijest velika i bogata. U razmjeru s bro-
jem pučanstva i teritorijalnim posjedom nema joj premca u ci-
jelome tijeku ljudske borbe o opstanak. Na prvome udarcu kul-
tarnih vulova i prosvjetnih struji zapadno-evropske i istočao-
vizanfijske kulture u srednjemu i novome vijeku, na domaku
prvih podvige humanizma i renesanse pa drugih kulturno-pro-
svjetnih struja te zavladaše Evropom, Dubrovnik je imao takovu
geogratijsku poziciju prema svima i imao takove životne odnose
sa svima, đa se je silno obogatio tečevinama i jednog i dru-
jeka. Prema tome dubrovačka povijest nije samo historija
broja pačanštva dubrovačke republike ; ona je naj-
, U najužim granicama ona je sestavan div povijesti
:Stoventi ; u najširim granicama ena je sastavan dio po-
svega kulturno-trgovačkoga svijeta svojega doba. Prema

da govorimo o povijesti dubrovačke republike,

more, kojoj šuince udari oko glave kraljevski sjej-
a plavetni Jadran položi pred noge miljarde alem-
iskrica, se smijemo da se samo prihvatimo isprava i hronika ;
niti živih ovjedoka slavne dubrovačke prošlosti, koje susre-

Jak je broj isprava i hroni-

ka. Neotišni wu: debrovački spomenici i ako grad me gleda
sa ovjetsko-povijesnih brežuljaka na vijekove slavne razvaline

s

jipEN
u H

 

klasične starine, Ali ćemo mi ipak moći, da iznesemo zamah
krila dubrovačkog genija u potpunome lijetu tek onda, ako is-
pitamo izvor dubrovačkog sjaja i veličine, a to je njihov saobra-
ćaj, njihova trgovina. Tu ćemo naći uzroke, koji su učinili, da
su oni poduzetni, mudri i pronicavi gragjani ispod brđa svetoga
Srgja dignuli visoko, svojim saobraćajem izmegju najudaljenijih
naroda, svoje dobrostanje i kulturu pa ovu rasijali po cijelome
Balkanskome poluostrvu.

Dubrovnik kao i Mleci nije imao da postane narodnom re-
publikom u širem smislu. Obje republike ne nikoše iz viših po-
litičkih, narodnih potreba ; nastadoše od šačice krepkih bjeguna-
ca, koji su u sebi živo osjećali potrebu slobodnog kretanja i slo-
bodnog života. Štićene izvrsnim položajem svojih gradova, zna-
doše se obje republike domoći slobode, blagostanja, kulture i
mira pa se tako podići, da sebi pridružiše i mnoge druge op
ćine, što ne pokazaše onako jakog života i svestranog napretka.
Dubrovačka i mletačka republika podigoše se doista na naci-
jonalnome teritoriju : ona na megji, gdje se je miješao hrvatski
elemenat sa srpskim, ova na italskome tlu. Ali nijedna od njih,
osobito u svome početku, ne obdržavaše krepko svoje duševne
osebnosti niti sudbonosne sveze sa ostalim narodom. Štoviše,
ovo Dubrovnik nije ni mogao, jer je njegovo stanovništvo bilo
u početku pretežno romanskog korjena. Tu je baš trebalo onog
burnog pripravljanja, da se dogje do one romano-slovenske smje-
se, što mu obilježi prirodu i odredi mjesto u povijesti našega
naroda. Trebalo je da proteče jak niz godina, dok se osvježi
stara romanska krv sa svježom, tankoćutnom i plemenitom slo-
venskom krvi; s ovom opet kad se pomiješa romanski duh, po-
duzetnost | elegansa rodi se onaj Dubrovnik, što postade dikom

 

 

 

Balkanskog paluostrva. U velikom takmljenju evropskih naroda

na prosvjetnom polju toliko doprinese materijala za zajedničku
gragju prosvjetnog evropskog panteona, da bi se time molili
podičiti i najveći narodi. Mlecima nije trebalo preturiti ove 1m6-
tamorfozu pa je baš dubrovačka republika i u tome pogleđe ztni+
mljivija od mletačke.
Dubrovnik i Mleci bili su u svome početku ocijepljene gta+
ne bez svojega narodnoga stabla. Trebala im je đe #% delju
egzistenciju pribave to stablo, koje će im uliti trajne životne sna:
ge iz hraniteljice zemlje. Za početak političko-kultarnog fivota
koliko prvog toliko drugog grada bilo je u ono burno dota maj:
bolje vizantijsko stablo, na koje je bila navratta grčko-+Iatinoke
kultura. I jedna i druga poslije nazvana republika primače se u
svome početku tome stablu pa u njegovoj zaštiti i životnoj to-
plini sretno pustiše svoje žile ali i istim mahom postavit tetne-
lje individualnome razvoju. Ovaj vizantijski uticaj dio je od vito
jakog značenja za životni tijek dubrovačke repu ; ovo tieđa

osobito istaknuti u pogledu njezine uprave, duševne i mašteffjetne

kulture te društvenog života. Ovaj blagi zamah krila istodnog

genija nad Dubrovnikom, koji poslije zagrli italska

učini sve zajedno, da se s pravom zapitao kardin& Tolommet: >Ke

će poreći da dubrovačka republika nije dotakla rimsko veličanstvo Pe
I ako je Dubrovnik bio navrnut na visanfijsko otebid, sije

se ni sada ni nikada, recimo radi većeg koniorta, odrekao od:

govornosti jedne slobodne vlade, jednog individualnog rešvaja;

nije nikada dopustio, da se njegov, i sko mali
teatar, slije u harmoniju i prostranost lijepojtu, bogetoga ak
tugjeg kulturnog panteona i tugje političke arene.

pusti, već a prvim vijekovima samostalne kultertie i poMtičke

žile pa se ocijepi od stabla čime

pokosa
svoju sačuvanu romansku individualnost. Prema tome

RCČOČĆEEERNSSNNS TT PRO

y
\
.
. čautiiia A I