%.. >) Izlazi svake subote

Q%8
NOCv. see
tez Sa Dos
Mim -_ . <
e jolie [ .

 

Prava.

irvalska

Pojedini broj 20 para.

 

 

 

Cijena je listu sa donašanjem u kuću ili s poštom na
godinu K 10. la po godine surazmjerno. Za ino-
zemstvo godišnje K 15. Plativo i utuživo u Dubrovniku.

Broj 698. — Godina XIV.
U Dubrovniku 3l. augusta 1918.

 

 

Za zahvale i priopćena plaća se 40 para petit-redak.
Oglasi 30 para petit-redak.
Ririmiša. Tisak i vlasništvo Dubr. Hrvatske Tiskare.

Odgovorni. urednik Ivo

 

Magjarske težnje.

| ako se u upućenim političkim krugovima
drži, da od sve one osnove baruna Hussarcka
glede refocme austrijskog ustava neće biti ništa,
ipak se Magijari na samu pomisao o kakvoj pro-
mjeni nakostrušše kao pomamni. Sva magjarska
štampa ogorčeno prosvjeduje proti svakom po-
kušaju koji bi išao za tim, da se na koji god
način promjeni današnji državni oblik, a osobito
ako se misli od monarhije obrazovati kakav sa-
vez naroda.

Tako izmegju ostaloga piše »Az.Est«:

»Ne znamo, što se tamo s onu stranu naše
megje sprema u Austriji, Ne znamo, koliko je
bolesna ta nesretna država. Moguće, da joj više
nema pom: ći, ali nas se to sve ne tiče. Mi zua-
demo samo to, da nitko na svijetu nema pravo
odlučivati o Magjarima. Temelji magjarske dr-
žave sveti su i nepokolebivi. Na njima se ne
može ništa promijeniti. Ako bude Austrija prinu-
gjena, da izvede bilo kakvu ustavnu reformu,
onda je to njena stvar. Mi ćemo pak onda tra-
žiti personalnu uniju«.

Pri ovomu »Az Est« zaboravlja, da u Ugar-
skoj imade pmaroda, koji nijesu Magjari, a koji
imadu ista prava, kao i Magjari.

Nego Magjari se ne zaustavljaju na tomu,
da ne dopuštaju dirati u svoju državu; oni idu
puno dalje. Već snuju o svom visokom pozivu
i položaju, već vide Budimpeštu kao lučki grad
i kao središte svjetskog gospodarskog prometa,

Te se osnove temelje na učenim kombina-
cijama raznih stručnjaka. Tako u glavnom misli
stručnjak Max Gal u svojim izvodima. On na-
čelno ne otklanja savez sa Nijemcima, ali pored
toga naglašuje, da se Njemačka ipak po naravi
i po svom položaju više priklanja zapadu i sje-
veroistoku, dok Ugarskoj nue preostaje ino, već
da, ne obazirući se na interese Austrije i na udu-
bljavanje saveza s Njemačkom, ipak svoje glav-
no nastojanje uperi na »jugoistok«.

Na zapadu i sjeveroistoku nema naime uz
Nijemce mjesta magjarskim aspiracijama niti po-
litičkim, a još manje gospodarskim. Kraj toga
naglašuje Gal i jednu dokazanu istinu, koja
glasi: Što je zapadna kultura viša, to je teže za
Magjare tamo se okoristiti. Gospodarsko izrablji-
vanje može se provagijati samo u zemljama, gdje
se kultura nalazi u povojima, koje se nijesu kadre
mjeriti sa magiarskom naprednom kulturom.

Po toj hipotezi slični su Magjari malom,
bolje niskom čovjeku, koji se veseli, kad vidi
manjega od sebe — jer je on pred takvim ipak,
pa može da imponira.

Magjari vide, da njemačka već sada šuruje
u prvom redu sa Švicarskoj, Svedskoj, Norve-
škom. Danskom i drugim zapadnim neutralnim
državama, a to samo za to, da sebi već za vri-
jeme rata osigura pogodne gospodarstvene pri-
ike nakon nastupa mira.

Pa i sama Austrija sprema se u veliko, da
proširi i da temeljito preudesi luku u Trstu za
omogućenje opsežnog prem djelova-
nja u vrijeme mira, dok Magjari na Rije u za-
boravljaju. A to je grijeh.

rska je sa svojim Dunavom centrala
Europe, veli on.

Nadamo se u ostalom, da će nam mir do-

nijeti desnu jednu. obalu Srbije, što će za

m GONEPA_ VN Uzme li se g opera

Pu budimpetoc

, i u za
Njemačke i Poljske. učena
HV EONA
' vi se ne saslu
ka» | laju zastupnici oljsk naroda.

 

nal Dunav—Rajna, pa Dunav—Rijeka, eto Bu-
dimpešte usred najvećih 1 najvažnijh puteva, eto
centruma svjetske, a pogotovo evropske trgovine.

Tako će se konsolidirati srednja Europa,
koja će se još potiskavanjem na iugoistok raši-
riti i ojačati ua toliko, da će moći i prekomor-
skim američkim, a i istočno-azijskim napadajima
prkositi, jer će se moći sa istočnoga i zapadno-
ga mora, sa Jadrana, sa Crnoga Mora provozi
putem kanala dobro ostvarii.

U svemu tomu namijenjena je glavna ulo-

ga Ugarskoj, a Budimpešta će biti obalni grad.

prvoga reda, koji će po Dunavu otvoriti vodeni
put od Rijeko do Crnoga mora.

Blatno jezero mora se preko Kaniže spojiti
sa Dravom, a ova opet sa Savom. Od Siska ima
se Kupi regulirati korito, da bude brodivom ri-
jekom i na zgodnom mjesta kanalom spojiti
sa Rijekom.

A sad dolazi pitanje troškova.

Ti učenom Galu ne imponiraju. Ta mi ži-
vimo u dobi milijardi! Ta to nije više ona slje-
pačka Ugarska — bez novac. Sad je ona puna
milijardi, a ako nedostane, eto banka je tu —
pa sad smo se već naučili, kako se lako do ba-
naka dogje.

Na ovo primjećuje osječka. »H:v. Obrana«:

Doišta lijepi snovi, pogotovo, kad se pri-
tvrgjuju umišljanjem, da je sav svijet zapanjen
od junaštva Arpadova plemena!

 

Poljsko pitanje.

Princ Jonasz Radziwill izjavio se zastupni-
cima poljske novinske agenture o svom putu u
njemački glavni stan i u Beč ovako:

Nijesu bile točne vijesti, što su nastale u
savezu s mojom .pusjetom u njemačkom glavnom
vojnom stanu. D» posjeta nije na nikoji način
došlo nenadano. Poljski je državni departement
već pred jedan mjesec poduzeo korake, da do-
gie do ovog sastanka. Ovi su koraci uslijedili
sa znanjem državnog vijeća. Poljski državni ured
poduzeo je još pred mjesec dana korake, da se
ovaj sastanak omogući, a cvi su koraci podu-
zeti sa znanjem državnog vijeća kraljevine Polj-
ske. Ja sam se odvezao u glavni stan bez go-
tovog plana o riješenju poljskog pitanja. Moja
je namjera bila, da se informiram o njemačkim
nakanama, te da najvišim faktorima prtdočim
sadašnje stanje kraljevine Poljske. Htio sam da
se uputim u to, što središnje vlasti s Poljskom
namjeravaju i to u savezu snotom, koju je

oljska vlada koncem travnja upravila. u Beč i
erlin. Uz ove je uvjete sasina naravno, da nije
moglo biti nikakova govora o tome, da se za
mog boravka u glavnom vojnom stanu išta mo-
glo odlučiti o poljskom prijestolju ili se što mo-
lo obvezati o granicama Poljske, To već pro-
zlazi iz okolnosti, da u pitanjima, kod kojih su
interesirane tri stranke, nemogu odlučiti dvije
stranke. Ne odgovaraju istini vijesti kao da je
zabačeno tako zvano  austro-poljsko riješenje.
Ovo riješenje ostaje još i dalje kao jedna od
političkih mogućnosti, kojih ostvarenje ovisi o
nizu momenata, kao i ostvarenje i drugih sli-
čnih mogućnosti, koje se motaju ispitati pojedi-
načno i skupno prije, nego se mogne približiti
njihovom greje ostvarenju. Ova će se prak-
čna odluka, kako se možemo nadati, moći po-
008 106 8. AR mjesecima, moguće već na

i

Pojedine su novine netočno tumačile moju
izjavu, da sam zadovoljan nad posjetom u nje-
mačkom glavnom vojnom stanu. Mor:.m unatoč
toga još jednoč opetovali, da sam posve zado-
voljan svojim posjetom kao i u njemačkom glav-
nom voinom stanu tako i u Beču, jer sam po-
sve postigao svrhu moga posjeta. Još spomi-
njem, daje mene i gioi. Przezdzieckia vladarski
par primio najprijaznije, te sam mogao ustano-
viti njihovu veliku naklonost poljskim nacional-
nim nastojanjima.

 

Važnost uspjeha u Arbaniji.

Iz ratnog se novinskog stana javlja 27. ko-
lovoza: To što su osvojeni Fieri i Berat, okru-
njuje sada protuofenzivu naših četa, koje se u
Arb.niji bore pod vodstvom general-pukovnika
baruna Pilanzer-Baltina. Kad je talijansko vojno
vodstvo na početku prošlog mjeseca nadmoćni-
jim četama napalo na naše položaje u Arbaniji,
i kad su ti položaji prolazne i po osnovi bili
natrag povučeni, sva je ententa početni uspjeh
pozdravila glasnim odobravanjem, koje se pro-
metnulo u veselo klicanje. Kad je talijanski glav-
ni stožer mogao javiti osvojenje Fieri i Berata,
preuranjenom triumfu slijedi sada razočaranje.

Prema koricu su prošlog mjeseca naše čete,
kojih je vodstvo preuzeo general-pukovnik barun
Pflanzer Baltin, prešle u protunavalu, potukle su
neprijatelja izmegju Fieri i mora, te s: kod Kal-
mi i Kuci prešle Semeni. S tim je veliki dio
područja, što je prepušteno Talijanima, bilo opet
u našoj ruci. No na 22. ov. mj. su naše čete
prešle u drugi uništavajući udarac, te su nepri-
jatelju u nesuzdrživom jurišu otimale položaj za
položajem. U brzom je napredovanju neprijatel
bačen iz njegovih položaja sa zavoja Semeni.
Mina visočine su, južno ođ Kumani, pale u ru-
ke naših četa, koje su jurišale, a iza žestokog
boja i uporišta i jako izgragjene visočine sjeve-
ro-istočno od Berata. Neprijatelj nije izdržao o-
vaj neuinoljivi pritisak sa zapada i sjevera. Na
25. kolovoza je pao Berat, a naše su čete, koje
se drže nad svaku hvalu, jurišale daleko izvan
mjesta, te su zaposjele visočine južuo od grada.

Na zapadnom je krilu isti dan, nakon že-
stoke ulične borbe, pao Fieri.

U dolini su Devoli naše čete osvojile važ-
ne položaje.

Uslijed negospodarske klime, uslijed toga,
što nema cesta, kojima bi se mogle dopremiti
nadopune, uslijed strašnog brdskog terena i sve-
ga, radi čega arbanaško ratište pruža: osobite
poteškoće, osvojenje Berata i Ficri neosporivo
dokazuje neslomivu otpornost naših slavnih četa
i mjihov navalni duh, koji nikada ne smalakšava.

Sa ratišta.

Na talijanskom ratištu nije ove sedmice
bilo ovećih bo.ba. Na više mjesta vodili su se
topnički bojevi i okršaji: ophodnja. — Talijanski
su letači napali ponovno bombama Bozen i Gries,
Prvi put je usmrćeno nekoliko stanovnika i bila
oštećena bolnica.

U Arbaniji su naše čete probile neprijatelj-
e pe izm a zen ERO e u ne-

e polo er osvo-

e ba (protivnici uzmiču. Gub
na ljudima Y na ratnom materijalu su veli-

b cuski i ma gornjem Devoli prisi-
ljeni su da se povuku.

nim djelovima ironte. Eagleški su se napadaji

 

Tali

63