TAKSA PLAĆENA U GOTOVU

Narodna Svijesi

DUBROVNIK, 1 Veljače 1940

 

QUOD. XXII — Br. CIJENA Din. 150

Prva Festa Svetoga Vlaha
u obnovljenoj Hrvatskoj

 

Dok orgulje prate pjevanje psa-
lama, rominjaju bakarna zvona
od sv. Jakova do Mihajla, topovi
sa Minčete i Ravelina pozdrav-
ljaju sunce što se spušta na du-
brovačke bedeme u zrakama ve-
selog smiješka. Pred crkvom le-
pršaja barjaci iz svih crkava u
okolici. Uz šestarenje pitomih go-
lubova nad kosturom Gospe
i sv. Vlaha, uz urnebes bubnjeva,
uz sladostrasno ijukanje radosnih
podanika i stranaca iz bliza i da-
leka, u mirisu bogatog zelenila
i cvijeća vijola, bosioka i
zimskih ruža iz pitara plemenitih
vladika i sa grudiju mladih ko-
navljana i konavoka u živim ša-
rama narodne nošnje, dok nao-
kolo igraju razni piferari, frulari,
guslari, trubljači, nasmijana druž-
ba Smetenijeh i šareni glumci
Coroji, veliki admiral Miho Pracat
okružen od kapetana ratne mor-
narice do Orlandova stupa vješa
na visoku katarku crvenu zastavu
sv. Vlaha i uzvikuje starodrevni
Zaus prevedroj i sretnoj repu-
blici +

A morski valovi, stari znanci
primivši cjelove rumenkastih ovih
klisura vraćaju se u svjetsku pu-
činu i sa Zefirima, slugama lju-
bavi, naviještaju državni praznik
slatkogrlom Arionu i pozivlju ga

SV. VLAHU

Iz Bola te motrim, Dubrovniče dragi,
Momke i djevojke s tvojih Konavala,
Aloje i pijesak sa bijelih ti žala,

Sa naklonom Tebi, Sveti Vlako blagi!
Saosjećam, Grade, punu Tvoju radost,
Vidim, ko pred sobom: Primorke i Župke,

 

da začini onu o vječnom plamenu
Dubrovačkog Paladija. Jer danas
ustaje Dubrovnik slavniji od Akro-
pole, čarobniji od Arkadijskog vr-
ta, bogatiji od neumjerenog sa-
trapa Artabaza i gizdaviji od La-
gunske Kraljice Mora.

U svečanom jambu i ditirambu
dubrovačkog neba stari i časni
Redovnik sa bijelom bradom iz
Gundulićeve Dubravke traži pri-
loge republikanskoj slobodi i pušta
Božje ptice — golubove,

da k6 one steru krila

sad slobodne svud po nebi,

i sloboda prostre mila,

sej Dubrave glas po Tebi l...
a sinovi i kćeri probuđenog Gra-
da, taj skup sretnih pastira i pa-
stirica igrajući fance plješću sta-
rom Redovniku, to jest svetomu
Vlahu i pjevaju kao u zelenom
mističnom hramu ,o lijepoj i dra-
goj i slatkoj slobodi...“

redovniče ove Tvoje Dubrave,
evo nas u društvu probuđenih
dubrovačkih Velikana kao skup
pastira jednostavnih i  poniznih,
koji dolaze da se poklone gloriji
Tvog dubrovačkog Betlema!...
Dok zemlja ispod ovog Tvog
hrama drhće od radosti kao u
potresu, dok Petka i Srđ u vaz-
dušnom  plavetilu trepere kao u
uskrsenju naše domovine, dok
cvijeće Tvoje Dubrave pjeva
skladni pastorale, dok morski va-
lovi našega mora i ponosni oblaci
dubrovačkog neba jure kao sla-
vobitni  Bahanti, eda pozdrave
Tvoju zelenu Goricu i Lovrije-
nac Tvoj u vječnoj propovijedt
o slobodi dražoj od svega zlata —
nosimo Ti u naručaju divlje
cvijeće naših slobodnih livada, i
kondire sa pokajničkim suzama
iza toliko lutanja! Hoćemo .evo
da Ti palimo kanđelu Ljubavi, lu-
či vjernog srca oko Tvoga žr-
tvenika kao znamen besmrtnog
života onoga Grada što ga čuvaš
na svojim staračkim grudima.
Ostani i dalje ljubljeni naš
Otac i Knez i
Samaritanac, koji će u neiz-
mjernoj ljubavi izljubiti i poma-
zati i ozdraviti naše rane, da po
Tebi i s Tobom živemo vječno
u — Božanskoj dobroti — Amen!
iz ,Suncokreta Sv. Vlaha“.

 

 
 
 
 
 
 
 

l ostale mnoge pojave ti ljupke,

Svu ti snažnu, vedru HRVATSKE nam mladost !
Ti ćeš, Vlaho Sveti, jer Te štujem, volim,

I Tebi se, katkad, utječem i molim :

I meni pomoći čežnja mi u tuzi!

Kada god mi srce prosuzi, procvili,

Ti ćeš dat mi snage poezije vili :

Tebe da mi nazre blistavoj na duzi! . ...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

  

Popunili smo skladište sa novim stvarima.

Veliki izbor spavaćih i jedaćih soba, kuhinja, otomana, kauča itd.
Preuzimamo uregjaje hotela, pensiona, poslovnica.
Posjetite nas biti će svaka Vaša želja ispunjena.

skladište pokućstva proizvodi KRULJAC

Cijene bez konkurencije. DUBROVNIK, kod Stolne Crkve

   

Za gotovo i otplatu.