Narodna Svi

YAKSA PLAĆENA U GOTOVU

GOD. XXII — Br. 17

Ličnost f Dr Dionizija Nja-
radi biskupa križevačkog

U prošlom broju našeg lista javili
smo samo kratku vijest, kako je u Ne-
djelju dne 14 o. mj. preminuo nag-
lom smrti baš za vrijeme pastirskog
pohoda u selu Mrzlo Polje u Žumber-
ku u 66 godini života.

Časna pojava ovog uprav apostol-
skog biskupa poznata je i van granica
naše domovine, pak za to prenašamo
iz lijepog članka Dr. Janka Oborskog
(Katol. List“) br. 15. od 18 o, mj) o
velikom pokojniku samo njegov rad
oko crkvenog jedinstva te na polju
katol. akcije, ispuštajući radi preuska
prostora njegov životopis, njegovu skrb
oko uzgoja mladeži, njegov apostolski
rad u vršenju biskupske službe itd.

Veliki lik pokojnog vladike ističe se
naročito u radu za jednu od općih crk-
venih velikih ideja, za koju je po svom
prirodnom položaju naročito pozvan
dio Crkve katoličkog istočnog obreda.
Kakogod je problem nastojanja oko
obnove crkvenog jedinstva izmegju o-
dijeljenih istočnih crkava s katoličkom
Crkvom veoma težak i u očima obič-
nog ljudskog gledanja takoreći bezna-
dan gledom na realni uspjeh u ostva-
renju ipak mu katolička Crkva kao
brižna majka spasenja, na čelu sa svo-
jim najvišim predstavnicima poklanja
osobitu pažnju. Nastojanje oko ostva-
renja ideje obnove crkvenog jedinstva
odijeljenih crkava sa katoličkom Crk-
vom ne pušta Crkva s vida ni u svo-
jim najsvetijim liturgijskim obredima,
kada dnevice u euharistijskoj žrtvi vru-
će moli za sveto jedinstvo, niti u jav-
nom djelovanju, kada potiče bogoslov-
ske učene krugove, da se bave izuča-
vanjem pitanja što stoje na putu cr-
kvenom jedinstvu. Blagopokojni je vla-
dika ne samo pokazivao živi interes
za to pitanje, nego je pun svetog za-
nosa djelotvorno podupirao i pomagao
svaku akciju za promicanje ove ideje.
On je marljivo posjećivao čuvene ve-
legradske kongrese za crkveno jedin-
stvo i aktivno učevstvovao u naučnim
raspravljanjima na tim kongresima, a
tako i na onom što je bio održan g.
1926. u Ljubljani, Po koji puta pri-
sustvovao je sličnim kongresima u Ita-
liji. Osim toga je svom revnošću po-
dupirao rad Apostola sv, Ćirila i Me-
todija kod nas, živo učestvovao u nje-
govim odborskim sjednicama i zani-
mao se za svaku njegovu akciju. Po-
red pobožnosti u čast slavenskih apo-
stola sv. Ćirila i Metodija propagirao
je takogjer kult mučenika za ideju
crkvenog jedinstva, sv. Jozefata bisku-
pa u Polocku, čije se svete relikvije

2, 10. do
6. U. 1940

XVII.

 

   

ATI
180% MOBILA

»Goriva i primjena“ - Poljodjelski stro-
Jevi — Vino — ,,LJeto i kućanstvo“ —
Turizam — Narodne rukotvorine
Na željeznicama od 22. IV.—11. V. besplatni

povratak, na jadranskim parobrodima viši razred
za cijenu nižega

 

 

 

DUBROVNIK, 25 Travnja 1940

čuvaju u grkokatoličkoj župnoj crkvi sv.
Barbare u Beču. Prigodom svakog svog
putovanja kroz Beč svraćao se blago-
pokojni vladika u ovo svetište, da se
pomoli nad relikvijama ovog svetog
mučenika za crkveno jedinstvo i da
po njegovu zagovoru izmoli milost za
ustrajanje i uspjeh u tom radu. On je
sam napisao i životopis ovoga sveca,
koji je u svoje vrijeme izdan megju
izdanjima hrvatskoga književnog druš-
tva sv. Jeronima (Zagreb 1912). Kako
je blagopokojni Sv. Otac Papa Pijo
XI. s velikim interesom pratio rad za
promicanje crkvenog jedinstva i u svo-
jim enciklikama posebno najtoplije pre-
poručivao katoličkim Slavenima ovu
akciju, to je upravo preko pokojnog
vladike Dra Njaradija, kao najbližeg
od članova episkopata istočnoga kato-
ličkog obreda, u pretežnom dijelu do-
bivao izvještaje o djelovanju za ideju
crkvenog jedinstva. U svem tom na-
stojanju nije postao nikada malodušan,
nego uvijek pun pouzdanja u Božju
providnost, ističući kako je naša sveta
dužncst neumorno raditi za tu uzviše-
nu ideju, a pozitivne uspjehe valja pre-
pustiti nedokučivom promislu Božjem.

Napokon blegopokojni je vladika
svom dušom nastojao diljem svoje te-
ritorijalno rastrkane dijeceze, da po
mogućnosti primijeni najsavremenije
metode katoličke akcije, da pomoću
nje pridigne i preporodi katolički ži-
vot svojih vjernika, okupljajući ih u ka-
toličkim društvima, Kako je bio za to
živo zauzet, imao sam najbolje prili-
ke uvjeriti se sam, dok sam djelovao
u Križevcima kao vjeroučitelj tamoš-
njih osnovnih, a kasnije srednjih ško-
la. Potporom i blagohotnošću časnih
članova tamošnjega stolnog Kaptola, a
upravo najviše susretljivošću blagopo-
kojnog biskupa, koji je svom priprav-
nošću pružio na upotrebu prostorije
same biskupske rezidencije, bio nam
je omogućeno osnovati Marijine kon-
gregacije za mušku i Žensku školsku
mladež, koje su blagotvorno djelovale
na njezin religiozni odgoj. No pozna-
to nam je, da se pokojni vladika i sva-
kom drugom prigodom, a naročito u
preuzvišenom kolegiju katoličkog epi-
skopata prigodom plenarnih biskupskih
konferencijama živo zalagao za duh
jednodušnosti, ljubavi i sloge u redo-
vima katoličke akcije, što je osnovni
uvjet njezinog uspješnog i blagoslov-
nog djelovanja. Svaki ga je uspjeh u
tom pogledu napunjao zadovoljstvom i
radošću, dok su razne trzavice, što su
nastajale zbog ljudskih slabosti, bolno
ranjavale njegovo plemenito i apostol-
skim duhom prožeto srce.

Svu veličinu i plemenitost osobe bla-
gopokojnog biskupa nije nam moguće
shvatiti bez poznavanja njegovih div-
nih vrlina kao sveta i uzorna svećeni-
ka, u čijem su kreposnom životu mog-
li posmatrati divan uzor ne samo vjer-
nici nego i svećenici jednog i drugog
obreda. Na njega su se u punom smi-
slu mogle primijeniti riječi: ,Dobar
pastir, štogod kaže inom, i sam  svo-
jim potvrgjuje činom“. On je doista,
kako-je Božanski Učitelj naglasio u
svojoj gorskoj besjedi apostolima, po-
trebu da budu vjernicima grad ma go-
ri i svijetlo svijeta, to bio u punoj
mjeri; on je po riječima apostola Pav-
la nastojao da bnde svima sve, pravi
duhovni otac duhovne svoje pastve,

Moderni pojam čovjeka

Naše revolucionarno doba puno je
paradoksa, a taj je ponajprije u kul-
turi. Naime, s napretkom kulture opa-
da civilizacija. Ta pojava je sasvim
logična, jer kultura bez Boga ne mo-
že donijeti civilizaciju. Stoga pravo
možemo posumnjati u pozitivnu vrijed-
nost današnje kulture, Ne trpi se Bog
— princip svakog dobra — ni u jav-
nom, ni u privatnom životu i zato
strašno doživljujemo da nam tekovine
kulture bez Boga — kopaju grob tvor-
nice, štampa, oružje, — sve se to pre-
tvara silnim tempom u gorući jaz što
će progutati čovječanstvo, jer čovjek
neće da prizna Boga vrhovnim gospo-
darom svega; hoće da stvori novog
boga; hoće da on sam bude svoj bog
— neće više da bude čovjek, nego
bog, jer je iskrivio pojam čovjeka. Iz
definicije čovjeka ,animal rationale“
izbacilo se ,rationale“ i čovjek je os-
tao samo ,snimal“ kao i sve druge
životinje.

U naravnom pogledu pogazilo se
dostojanstvo čovjeka i žene tako da
ih se danos gleda kao mužjaka ili
ženku, a ne kao uzvišenog i odgovor-
nog suradnika u Božjem stvaranju.
Ovo stanovište ponizilo je čovjeka na
niveau životinje — ulogu razuma pre-
uzeo je instinkt s težnjom slijepog za-
dovoljavanja tijelu. Kult golotinje ili
bolje ljudskog mesa je objekt kojim
se danas instikt čovjeka — životinje
zadovoljava, a ta rabota opravdava se
nekim estetskim odgajanjem. O tom
nam govore, počevši od reklama žen-
skih odjela i mode, ilustracije, kine-
matogrefija, kupališta i kulmen kulta
golotinje — nudizam.

Čovjek je zaboravio da mu je Bog
u tijelo — načinjeno od blata — u-
dahnuo besmrtnu dušu, stoga misleći
da je samo od blata, bacio se u blato
golotinje, te poput svinje sretan uživa
da ga nitko u blatu ne dira. Ali taj
pad čovječanstva rodio je teškim pc-
sljedicama. Svetost obiteljskog života
poništena je preljubama i izmjenom
supruga. Sudjelovanje u Božjem stva-
ranju novih ljudskih bića izbjegava se
zloćom Sodome i Gomore, nevina dje-
čica ubijaju se još prije dolaska na
svijet, a tijelo ljudsko — kojeg sv.

 

koji je iz ljubavi za njih po uzoru bo-
žanskog Pastira duša bio spreman i
život svoj dati, da njima pribavi i osigura
duhovni život. I zato kako li je čudno-
vat promisao Božji, da je ovako sve-
tog i uzornog svog apostolskog slugu
preselio s ovoga svijeta među svoje
odabranike upravo u vrijeme vršenja
same pastoralne službe za njegova
najnapornijeg apostolskog rada ! Zaista,
sveta je to i idealna smrt velikog Bo-
žjeg svećenika — pretiosa in conspectu
Domini mors sanctorum eius! Zato,
premda velikim bolom u srcu potre-
seni zbog njegove menađane i brze
smiti, po kojoj iščezava vremeniti lik
njegove časne i plemenite osobe s o-
voga svijeta, napunja nas utjehom čvr-
sto pouzdanje, da je nebeski Pastir
duša svome vjernom apostolskom slu-
zi pripravio dostojan vijenac nebeske
slave u duhu evangjeoskih riječi: ,Euge
serve bone et fiđelis.. . intra_in ga-
udium Domini tui!* (Mat. 25, 21).
Have, anima pia! Vječna pamjat veli-
kom vladici Dioniziju !

 

CIJENA Din, 1.50

E LA Syg 4

   

 

Informacije :

ITALIA“ - Lloyd Triestino

Dubrovnik 2, Obala

 

Pavao naziva hramom Duha Svetoga
— prodaje se za Judin novac po lu-
panarima. Zar će onda biti čudno ako
čovječanstvo samoubilački izdahne na
vješalima ?l...

Sa sočialnog stanovišta čovjek se
smatra, rimskom poganštinom, samo
za ,res“ kao i sva ostala amorfna
materija. Pojedinci kao osobe danas
ne znače uopće ništa, a masa je samo
snažni slap koji se vrlo lako može
navesti na svaki mlinski kotač. Svug-
dje se govori o ličnoj slobodi, a čov-
jek je rob. To nam najljepše dokazuje
boljševizam, komunizam i sve politič-
ke intrige današnjih demagoga što su
od ljudi načinili marionete, da na sva-
ki pomak ruke nesvijesno priklone šije
i obasiplju aplauzom svog pokretača.
Današnji čovjek je ne samo rob nego,
još gore, mašina — motor kojeg go-
spodar navije i upotrjebi kadgod hoće,
a on je nesvijestan i trpi u strahu da
na njegovo mjesto ne dogje novi mo-
tor. Toliki napredak mehanike i teh-
nike mjesto osiguraja i olakšanja ži-
vota svih pojedinaca pretvorio se s jed-
ne strane u akumulaciju kapitala, a
s druge strane u bezdušno izrabljiva-
nje radnika i propast tolikih obitelji.
Mašinska uloga čovjeka eminentno se
očituje u sadašnjem ratu, Ljudi u ma-
sama bezglavo ginu, a za što? Mož-
da za sreću svojih potomaka — mne.
Pod maskom obrane domovine, proli-
jevaju svoju krv prema hirevima onih
koji vladaju. Motori rade u korist go-
spodara.

U moralnom pogledu smatra se
čovjek bičem sasvim neovisnim od
Boga, Prema tome je glavni moralni
princip današnjice: moralno je ono što
je korisno. Ovakovo načelo nužno je
dovelo do ponovnog ostvarenja stare
poslovice: homo homini lupus. Bog,
Krist, dekalog i crkvene zapovijedi vri-
jede samo kao muzejski eksemplari
kojima se ljudi dive, ali u savreme-
nom životu ne daje im se nikakva vri-
jepnost kao konservativnostima. Stoga
je naravna pojava da se korupcija ve-
liča kao spretnost, izrabljivanje radnika
kao racionalno vogjenje ekonomije, laž
kao vješta diplomacija, a razbojstvo
kao samoobrana i potreba životnog
prostora.

,Amisimus nomina rerum“ tako je
nekoć latinac uzdahnuo, a danas to
moramo i mi ponoviti — danas u do-
ba neopaganizma. Čovjek mora biti
čovjek kako ga je Bog stvorio ili ga
uopće neće biti. Stoga je danas u toj
sveopćoj tami razuma potrebna jedna
snažna revolucija duha, koja će po-
novno podići svijet ma dostojanstvo
čovjeka. Treba po riječima pape Pija
XII u današnju tamu donijeti Krista,
koji je svjetlost svijeta, i čovjek će o-
pet postati čovjek. Oriens