TAKSA PLAĆENA U GOTOVU

Narodna $

ije

ROO

 

 

GOD. XXII — Br. 19

Snaga duha

Proživljujemo apokaliptično doba o-
predjeljivanja duhova u dva tabora: ili
uz Krista ili uz Belijala. Ovo je vijek
radikalnog katolicizma, kad će se svi
dvolični Janusi, polutani, moderni bez-
vjerci maskirani često kršćanskim ime-
nom — raskrinkati da 'se pojavi čista
realnost, Krist ne trpi kompromisa s gri-
jehom, treba sada ne kojekakve moralne
dezertere, nego duhovno snažne i neu-
strašive borce karaktere.

Kao što su uvijek otpadi i kutarze
u katolicizmu bile predznak slavne
budućnosti, tako i danas, kad je An-
tikrst po Božjem dopuštenju opet
uzeo rešeto da trijebi pljevu i kukolj od
pšenice, duhovni Hefaisti nesposobni za
nastup na tokalištu života i postignuće
neuvelog vijenca slave, možemo s pu-
nom nadom očekivati novi triumf crkve.
I baš zato što smo u očekivanju ve-
likih dogagjaja, moramo biti praktični
radikalni katolici u javnom i privatnom
životu.

Snaga koja će obnoviti lice zemlje
kako je rekao Pijo XII — mora doći
iznutra, iz dubine duha. Dakle snaga
duha nužno nam treba. To je snaga
kojom se bez straha i ljudskog obzira
priznaje Krist pred svijetom. Da, baš
takovu snagu duha treba današnjica
— doba borbe za Kristovo Kraljevstvo
jer i odviše itnamo slabića. Koliko je
samo katoličkih Nikodema, što doduše
uvijek žele ostati sinovi svijetla, ali u
mraku najskrovitijeg privatnog života
bojeći se da ih ne upozna Sinagoga
podjeljivača državnih šlužba.

A koliko je tek katolika u kojima
još živi Petar zatajivač!? Ovi, premda
su često u posebnoj i višoj duhovnoj
intimnosti s Kristom — nakon tolikih
odluka da će, ako ustreba radije i u
smrt poći, nego Krista zatajiti, a kad
nastupi borba za Kristova načela
kukavički  otstupaju. Mnogi se na
žalost radi položaja i dobitaka stide
priznati katolicima; koji u času od-
lučivanja za Krista ili protiv odabiru
neutralni put; koji mlrno trpe da se
iz škola tjera Krist i paganiziraju mlada
srca; koji ne dižu svoj glas protiv
nemoralnih listova i filmova; koji su
indiferentni prema mečednoj modi i
kultu golotinje itd. itd, Doduše svi
ovi su katolici, ali katolici bez snage
duha.

Puni smo katolika — mekušaca, a
zašto ? Jer ne hrlimo k izvoru snage
duha, a taj izvor je Duh Sveti ,spi-
ritalis unctio“ To je Sila koja je ku-
kavičluk Petra ribara obratila u apo-
stolski žar neustrašivog propovjednika
na Pentekostni blagdan. [I damas ta
Sila — aktivnost Duha svetoga naj-
više je potencirana, jer Kristovim bor-
cima treba pomoći.

O dogji Duše Presveti, daj nam
jaku snagu duha i slabost tijela ljud-
skog ojačaj Božjom kreposti. Oriens.

 

Prvo Dalmatinsho Trgova-
čko Društvo, Dubrovnik II.

Tel, 427, 428. Brzojavi: Dalmacija. —
Skladište svakovrsnog građevnog ma-
terijala. Cement portland i super. Dr-
vo građevno i stolarsko. Pločice kera-
mične i majolične, Pilot šamotne peći.
Samotni materijal i sve izolacione
artikle. Krovna ljepenka. Umjerene ci-
jene. Zatražite ponudu.

DUBROVNIK, 9 Svibnja 1940

Neumjesna upornost

Svi smo toga svijesni, da je u teš-
kim časovima, kakove sad proživljuje-
mo, potrebno obratiti glavnu pažnju
onim velikim potezima, što ih povijest
čini mimo naše volje, i iz kojih mo-
ramo tražiti izlaz. Ali kolikogod bila
važna ta vanjska opasnost, potrebe ži-
vota ne prestaju, one se ne mogu mi-
moići, Zbog straha od većih žrtava,
činili bismo pogrješku, kad bismo pre-
lazili preko onih pitanja, za koje se
hrvatski narod toliko borio i hvala Bo-
gu, djelomičnih ostvario.

Ima onih, kojima je zazorna i ovo-
lika sloboda hrvatskog naroda, te rade
onako, kako su radili i prije.

Vidimo konkretne slučajeve omalo-
važavanja načela, na kojima počiva
današnji javni život u Hrvatskoj. A
temeljno je načelo, da su Hrvati na-
rod, i kao takovi imaju pravo čuvati
sve narodne tekovine, Njihova indivi-
dualnost izgragjena kroz vjekove, iz-
ražena je megju ostalim u njihovom
imenu u njihovoj književnosti, pismu,
jeziku i povijesti njihovoj. Mlade se
generacije moraju odgajati na ovim
temeljima u našim školama. Neki lju-
di, koji se danas nalaze u mašoj jav-
noj službi i odgajaju našu omladinu,
ignoriraju ove činjenice. Oni i dalje
rade kao za vrijeme najcrnije diktatu-
re. Kad biste ih zapitali, zašto se ne
podvrgnu zahtjevima vremena, oni bi
vam vjerojatno naveli neku ,tehničku“
zapreku, ili bi vam odgovorili, da im
se nije pokazala pismena naredba, i
ako bi već po diktatorskim naredbama
morali štošta drugčije raditi. Ni nepo-
sredni starješina postavljen povjere-
njem Banske Vlasti nema kod njih
dosta auktoriteta, pa se ni ne osvrću
na njegove izričite naredbe. Ili se kao
jegulje izvlače, jer su navukli sluzavu
kožu poznatih fraza o jednakosti izmi-
čući da dadu jasan odgovor na jasno
postavljeno pitanje.

Nego nama se čini, da je dublji
razlog tome onaj obzir naših vlasti,
koje žele, da postepeno uklone ova-
kove pojave te da u znaku sporazu-
ma ne  izazivlju unutrašnje potrese.
Neka se ne misli, da je to hrvatska
slabost. To bi bilo krivo tumačenje.
Hrvati su svijesni svojih prava i svoje
snage te hoće da zadrže mjeru, koja
ih čuva od svakog pretjeravanja. Ne
će da oponašaju metode onih, koji su
zbog slabosti svojih argumenata otišli
u nepovrat. Mi gradimo na čvrstome.
Mi svoju slobodu gradimo na Božjim
zakonima — to je sam vogja hrvat-
skog naroda nedavno potvrdio i na
pergameni upisao — a ne na momen-
tanim situacijama, koje mogu donijeti
samo efemerne uspjehe. I zato će na-
ša stvar biti uvijek dobro primljena od
svih objektivnih, i imat će pečat traj-
nosti. Doklegod hrvatski narod bude
ovakav, sigurni smo, da ne će propasti.

Ako mjere, koje bi trebale mnadoći,
još nijesu došle, to ne znači, da ne
će doći. Pitamo se onda, zašto su go-
spoda toliko uporna u takovom  pro-
tuhrvatskom radu. Razlozi diktirani sta-
vom dalekovidne uprave, koja polako
ali sigurno provodi svoju zadaću, me-

jutim će ipak prestati, pa je zato ne-
izbježiva likvidacija i ovakovih pojava.
Cilj nam je da upozorimo na to, kako
bi se uvidjela štetnost ovakovog rada,
koji izazivlje samo suvišne trzavice, a
može bez potrebe donijeti i pojedinač-
nih žrtava.

 

Prinosi kulturnoj povijesti
staroga Dubrovnika.

Najnoviji, po broju 11. svezak zbor-
nika ,Vrela i Prinosi“, koji je upravo
izašao iz tiska, ispunjen je skoro sav
studijama i gragjom u vezi s kultur-
nom prošlošću Dubrovnika, pa nema
sumnje, da će u našem gradu i da-
leko izvan njegova područja naići na
osobito zanimanje. Tu je najprije kra-
sna i zanimljiva studija dr, Frana
Kesterčaneka, koji iznosi dokaz, da se
originalni portret O. Marina Gundulića,
osnivača dubrovačkoga kolegija, nalazi
u njegovoj obiteljskoj zbirci, dok je
onaj u sakristiji crkve sv. Ignacija
samo kopija. S najvećom vjerojatnošću
utvrgjuje dr. Kesterčanek, da je ori-
ginalni portret djelo znamenitoga fran-
cuskog slikara Nikole Poussina, a ne
»Prussina starijega“, kako piše u ,Lje-
topisu dubrovačkoga kolegija“ izdanom
u sv. 7. ,Vrela i Prinosa“, Studija je
ilustrirana s tri reprodukcije originala
i kopije. — Iz mraka zaboravi izvadio
je prot. Vjekoslav Štefanić prvu za
Hrvate priregjenu adaptaciju glasovite
latinske gramatike portugalskog Isu-
sovca Emanuela Alvaresa. Štefanić je
utvrdio, da je udaptaciju izveo poznati
naš leksikograf o. Jakob Mikalja, nekoć
profesor kolegija u Dubrovniku, gdje
je onako savršeno maučio hrvatski je-
zik. Usput Štefanić iznosi uvjerljiv
dokaz, da se Kašić pišući prvu gra-
matiku hrvatskog jezika (tiskanu u Ri-
mu 1604), najviše povodio za Alva-
resom, manje za Aldom  Manucci, a
nikako za Slovencem Bohoričem. Mi-
kaljina priredba Alvaresove gramatike
za Hrvate tiskana je u Rimu g. 1637.
troškom Korgregacije de Propaganda
Fide. Drugo je izdanje izašlo g. 1678.,
ali se dosad od tog izdanja nije našao
nijedan primjerak. — Poznati kulturni
radnik o. Antonin Zaninović O. P.
iznosi u veoma lijepom članku , Albert
Fortis u svojim pjesmama o Dubrov-
niku“ neke dosad nepoznate pjesme
toga velikog štovatelja Dubrovnika i
njegove kulture, koji je nekoliko puta
boravio u gradu sv, Vlaha i ponio u
Italiju vječnu čežnju za njim.

Dubrovnik se smije ponositi. da je
hrvatskom narodu dao prvi katolički
Nauk krstjanski“, ili katekizam. Ot-
krio ga je lani u Rimu prci. Štefanić
i sada ga sa stručnim uvodom objelo-
danjuje u ovom svesku, jer je to
drago malo djelce unikat, Original je
napisao na talijanskom jeziku Isusovac
Jakob Ledesma, a hrvatski prijevod
tiskan je latinicom prvi put prije god.
1578., jer je na magjenom primjerku
tiskano, da je to izdanje ,nanovo
štampano i ispravljeno“, Po jezičnim
osobinama Štefanić sigurno zaključuje,
da je djelce preveo Dubročanin, a
opravdano nagagja, da je to bio o.
Bartol Sfondrati. Mimogred dotiče se
Štefanić pitanja, kojim se hrvatskim
izdanjem maloga Ledesmina katekizma
služio bosanski Franjevac Matija Đivko-
vić, — Urednik ,Vrela i Prinosa“ izdaje
nastavak (1727. i dalje) krasnoga i op-
širnoga izvješća, što ga je napisao naš
veliki pučki misionar i izvrsni govornik
o Bernard Zuzorić o svojim misijama
održanim od g. 1724 — 1742, ne samo
na području Republike, nego i u bis-

CIJENA Din. 1,50

 

Informacije :
ITALIA“ - (loyd Triestino

Dubrovnik 2, Obala

 

kupijama senjskoj i modruško, u Istri,
na Rijeci, u Trstu, Gorici i u Furlaniji,
Za poznavanje vjerskog, moralnog i
socijalnog stanja velike- časti hrvalske
zemlje to je izvješće dragocjen i bogat
izvor, jer donosi važne i zanimljive
detalje o svim mjestima, u kojima je
održao misije za obnovu vjersko-mo-
ralnog života, U uvodu crta urednik
sliku velikog Dubrovčanina i bavi se
njegovim literarnim radom. Za njegove
»Besjede duhovne“ kaže da idu u red
najnovijih propovijedi, što su ikad
tiskane na hrvatskom jeziku. — Od
urednika je nadalje članak ,O priho-
dima Dubrovačkog Kolegija“ napisan
skoro sav na osnovi službenih arhiv-
skih vrela, a bavi se u suštini pitanjem,
u što su se trošili prihodi velike za-
klade, koju je s odobrenjem vrhovnog
glavara Is. reda o, Marinko Gundulić
g. 1634. dao za osnutak i uzdržavanje
kolegija s gimnazijom u Dubrovniku.

Dvije rasprave ovoga sveska ne tiču
se doduše dubrovačke prošlosti, no i
one će zanimati svakog Hrvata. Prva
je: ,Kujižnice zagrebačkoga, varaždin-
skoga i požeškoga kolegija i osječke
misije“ od dr. Tome Matića, koji si-
gurnom rukom pruža povijest tih za-
voda i na temelju službenih popisa
biblioteka sastavljenih prigodom uki-
danja rečenih zavoda (1773) prikazuje
kulturni uivO fih prosvjetnih središta,
Velika i bogata knjižnica akademskog
Kolegija zagrebačkoga sačinjava temelj
naše Sveučilišne biblioteke, koja je
ponos hrvatskog maroda. Druga, od
urednika, donosi ,Kulturno- historijske
bilješke“ o ,Ritualu Rimskom“, koji
je na poziv Svete Stolice pretočio u
hrvatski jezik o. Bartol Kašić, Pažanin,
a tiskan je god. 1640. u tiskari Zbora
za širenje Vjere. Mi dakle ove godine
slavimo tristotu objetnicu ovoga veli-
koga kulturnog dogagjaja: Kašićev
»Ritual Rimski“, prijevod latinskoga
obrednika Pavla V. od g. 1614., prvi
je potpuni ritnal tiskan na živom hr-
vatskom jeziku; osim toga, Hrvati su
jedini narod Evrope, koji je od Svete
Stolice dobio povlasticu, da mu se svi
obredi dušobrižničke službe vrše na
živom narodnom jeziku. k

Od mnogih pitanja, kojih se pisac
rasprave dotakao, osobito, je zamašno
ovo: koji su razlozi potakli Sv. Stolicu,
da je odstupila od prijašnje odluke
Zbora za širenje Vjere, da se bogo-
služne knjige imaju izdati liturgijskim
jezikom Hrvata to jest  starosloven-
skim (bolje rekavši starohrvatskim).
Pisac rasprave je uspio u svojoj težnji
da istakne značenje ,Rituala Rimskoga“
po hrvatski narod i da taj znatni kul-
tumi dogagjaj približi širim slojevima
naših obrazovanih ljudi.

S vanredno zanimljivim sadržajem
u lijepu je skladu odlična i uzorna
oprema ovoga sveska , Vrela i Prinosa*
pa od srca želimo, da to kulturno
djelo nagje zaslužena odjeka i u na-
šem Gradu.