Strana 2

 

Slavlje na Stravči

Blagoslov slike BI. Nikole Tavelića.

Od starine je blagdan sv. Gjurgja
zaštitnika župe ovdje svečano slavljen.
A ove je godine to bilo posebno sve-
čano u vezi s blagoslovom slike ,naj-
divnijeg sina Hrvatske“, Bi. Nikole
Tavilića. Stravča je prva od župa Ko-
navala, a i jedna od prvih u biskupiji
dobila Blaženikovu sliku, koju je iz-
radio umjetnik Ruisz iz Zagreba, a
poklonila ju mil. g.gja S. Bošnjaković
iz Zagreba.

Da podigne što više značaj sveča-
nosti, Preuzvišeni Apostolski Admini-
strator Msgr. Pavo Butorac imenovao
je svojim Delegatom preč. Don Spasoja
Fabrisa, kateheta iz Dubrovnika. Sa g.
Delegatom stigao je na Stravču i g.
Dr. Miho Skvrce senator, te g. Ivo
Burgjelez, šk. nadzornik i g. Gjuro Ve-
ramenta iz Dubrovnika. Gosti su sve-
čano dočekani.

U crkvi je prvo pročitao domaći
župnik, Don Josip Schmidt, pismo u-
pravljeno preč, Fabrisu, kojim ga Pre-
uzvišeni Administrator imenuje Svojim
Delegatom. Zatim je preč. Delegat pro-
govorio, pozdravio svoje stare zmance
u Stravči i potakao na štovanje Blaže-
nika. Čita pismo Preuzv. Administra-
tora, upravljeno na župnika i narod
Stravče. U listu Preuzvišeni slavi na-
šeg Blaženika, potiče na nasljedovanje
Njegovih kreposti, osobito slavi Blaže-
nikovu vjernost Apostolskoj Stolici.

Iza govora preč. Delegata obavljen
je prvo blagoslov crkve novog barjaka
Matice, dar Šilježar Petra i Orepić Ni-
ka. A za tim je, uz asistenciju doma-
ćeg župnika, preč. Delegat obavio bla-
goslov nove slike. Slika je bila izlo-
žena usred crkve, na improviziranom
oltariću, ukrašena cvijećem i lovorikom
te trobojkom. Preč. delegat nije mo-
gao na ino a da narodu ne reče: Du-
go ste bili bez pastira, ali sada vam
je Bog dao pastira da boljega nijeste
mogli ni željeti. Kako vam je samo
crkvu naresio, pet novih planita, novi
pluvial, novi misal, novi baldakin, an-
tipendium, konopeum oko svetohra-
ništa, nove napice na oltarima ukraše-
ne konavoskim vezom, što su uradile
djevojčice, pak veliki bosanski ćilim
pred oltarom, dar g. Pera Ocrepića,
vlasnika »Forno Rolland“, komu stari
potiču iz Stravče. Za sva ova dobro-
činstva i dobročince pomolimo se sa-
da Bogu i sv. Gjurgju, da im u sva-
kom dobru odvrati,

Nakon toga slijedila je pjevanja sv.
Misa, preko koje je prvi puta koralno
pjevana ,Misa de Aaugelis“. Iza svete
Mise slijedila je uobičajena procesija
s Presvetim, u kojoj je nošena i Bla-
ženikova slika. Preko cijele svečanosti
neprestano su slavila zvona i pucale
puške i maškuli. Sliku su nosili mla-
dići odjeveni u starinsku nošnju zla-
tom i svilom opšivenu. Iza baldakina
stupao je na počasnom mjestu g. Se-
nator. Crkveni dio svečanosti završen
je ljubljenjem Blaženikove slike.

Po prastarom hrvatskom običaju raz-
vila se je iza sv, Mise marodna sve-
čanost. Prvo je domaći župnik pozdra-
vio ugledne goste i učesnike proslave,
te zamolio g. senatora Skvrcu da pro-
govori narodu. G. Senator govorio je
toplo od srca k srcu. Istakao je da je
ova svečanost uvod u velike jubilejske
svečanosti Hrvata, koje će uslijediti
1941. Potakao je sve na veliko pouz-
danje u Boga i u vodstvo hrv, naroda,
koje neće zaboravili ni potrebe ovoga
kraja. Govor g. Senatora prisutni su
pomno saslušali. Nekon što je otpje-
vana ,Lijepa naša“, razvio se neveza-
ni razgovor izmegju uglednih gostiju
i naroda. Svak je želio stisnuti ruku
preč. Delegatu i g. Senatoru. Oikrivali
su im svoje jade, osobito bijedno sta-
nje puteva i mjesne škole. G. Senator
se je na licu mjesta uvjerio o gorućim po-
trebama ovoga kraja. Darovao je 1000
din, za mjesne siromahe i 300 din. za žu-
pnu crkvu, Bog mu platio! Svečani je
dan završen ispraćajem visokih gostiju,
uz pucnjavu i slavljenje zvona.

Pisma iz naroda

GRUŽ. Napretkova podružnica ne-
davno osnovana u Gružu nastupila je
u javnost u Nedjelju dne 5 tek, sve-
čanom komemoracijom hrvat. mučenika
Zrinskog i Frankopana. Predavanje je
održao u dvorani ,Hotel Petke“ pred-
sjednik podružnice preč. Don Gjuro
Krečak pred brojnom puplikom.

SUGJURAC (ŠIPAN). Zgodan izlet
do Sugjurgja može svatko da napravi
Ponedjeljak, Četvrtak i Petak svake
sedmice. Uprava Dubrovačke Plovidbe
uvažila je naše želje i razloge, pak
ta tri dana parobrod koji odlazi iz
Gruža u 5 sati jutro i ide do Stona
tiče i naše mjesto u 7:15 s. j. a opet
na povratku iz Stona dolazi u Sugju:-
ragj u 15:45 a u Gruž 18 s. Eto baš
lijepe prilike i stranim i domaćim da
proborave jedan dan ma Sugjurgju i
da razgledaju sve njegove znamenito-
sti.

VITALJINA (Konavli). Proslava
Spasov dana obavljena je ove godine
u našem mjestu na najsvečaniji način
i pored lošeg vremena: Zaslugom ko-
mandata g. J. Dujića koji je svečanoj
Misi lično sa vojskom prisustvovao.
Iz redova, vojske obrazovan je pjevač-
ki zbor, koji je odlično i na opće za-
dovoljstvo svih prisutnih pjevao Misu
i ostale uobičajene crkvene pjesme.
Ovaj je čin ostao duboko usječen u
srcima Vitaljana, koji duguju veliku
zahvalnost g. Dujiću i pjevačkom zbo-
ru, tim više što je ovo prvi put da u
Vitaljini nastupa ovako odličan pje-
vački zbor. Svaka mu čast i hvala.

N. P.

 

Izložba domaćinskog tečaja
kod Siužb. Milosrgja u Dubrovniku

Prošle sedmice završio je ovaj 5
mjesečni domaćinski tečaj, Prije za-
ključnih ispita priregjena je izložba
koja je sa svakoga gledišta bila od-
lična: količina i raznovrsnost kuhinj-
skih proizvoda, ukus smještaja pred-
meta, vrlo fini i precizno pogogjeni
oblici slatkih stvari kojima su se is-
taknule male domačice kao umjetnice
svog kućnog zanata; pokazale su jav-
nosti što se sve može da postigne
vrsnom poukom i marljivim radom.
Četiri dvorane pune kolača, kolačića,
kompota, raznih likera sa mnogo lije-
pog izragjenog rublja, dale su savr-
šenu sliku toga rađa.

Ukusno priregjena dvorana i stol
za uzvanike prigodom krštenja naj-
bolji je svjedok shvaćanja estetike i
dobrog ukusa. — Sve su učenice osim
spremljenog materijala u toku godine,
imale kao zadaću da pripreme za iz-
ložbu posebno slatko kojim se imaju
da istaknu, pa su tako ostvarene uku-
sne košarice, ville, tamburice, kutije,
slatki panj i razni drugi predmeti koji
su imali da pokažu uspjeh vještinu i
smisao za ovaj posao. I to su po-
stigle. Ovaj tečaj su pohađale i us-
pjehom ga svršile uz položeni ispit
ove učenice :

Brbora Kitty, Cota Lijerka, Erce-
gović Vesna, Guraschi Cecilija, Miloš
Maruška,  Miklauč Katica, Tonković
Marija, Trlin Mladenka, Vekarić Maja,
Zec Nikica, Zorić Dušanka. Sa zado-
voljstvom ističemo da naš grad mora
da pohvali Upravu zavoda Služ. Mil.
kao i učiteljicu tečaja, Časnu sestru
za dobru i korisnu pouku koju omo-
gućuju našim djevojčicama izmegju
15 — 23 godine, kako bi se praktično
uputile u rad domaćice iz kuhanja i
ručnog rada.

NARODNA SVIJEST 9 Svibnja 1940

 

 

Dominikanska gimnazija ma - Braču

Niža i viša gimnazija sa pravom
javnosti. Klasično i realno odjeljenje
Naš izvorni dopis sa Bola na Braču:

Ovih su zadnjih dama Kraljevski Na-
mjesnici u ime Nj. Veličanstva Kralja
odobrili i potpisali odredbu Banske
Vlasti u Zagrebu, kojom se priznaje
pravo javnosti takogjer i gornjim raz-
redima dominikanske klasične gimna-
zije u Bolu s dodatkom, da su u svim
nižim i višim razredima dozvoljena i
realna odijeljenja. Ova je vijest prim-
ljena s velikim zadovoljstvom ne samo
od gjačkih roditelja, koji su je odavna
željno očekivali, nego i od svih onih,
kojim je poznat savjestan rad, što su
ga naši vrli OO. Dominikanci pri tom
Zavodu razvili kroz ovo malo godina,
od kada je on bio osnovan kao niža
gimnazija. Sada ima 5 razreda sa 150
učenika, cd kojih su malo više od
jedne trećine pitomci Reda, dok su
ostali eksternisti iz raznih, pa i uda-
ljenih krajeva naše države, a ima ih i
razmjerno lijep broj mješćana iz samo-
ga Bola. Školska je zgrada vrlo udob-
ma i ma vanredno lijepu položaju; sa-
gragjena je po najmodernijim zahtje-
vima higijene i pedagogije, a ima u
neposrednoj blizini vrlo prostrano igra-
lište za obligatne gimnastičke vježbe i
za slobodne športske zabave učenika
izvan školskog rada, kao i veliku dvo-
ranu sa 250 sjedala za koncerte, sve-
čane sastanke, skupna predavanja i
razne učeničke priredbe, Zajednička
blagovaonica i posebna gjačka spava-
lišta, sistematski uregjena po raznim
grupama, potpuno odgovaraju svim
zahtjevima higijene i udobnosti. Struč-
na komisija, koja je u ime Školske
Vlasti svojedobno razgledala sve škol-
ske i stambene prostorije ovoga Za-
voda, najlaskavije se je izrazila i o
samoj zgradi i o cijelomu njezinomu
uregjaju.

Čestitamo poštovanim OO. Domini-
kancima na uspjehu, a roditeljima naj-
ljepše preporučamo ovaj u svakom
pogledu odličan Zavod. —  Boljanin.

 

Pitanje vode za naš grad

Primamo i donašamo: Imade nade da
će se konačno riješiti i pitanje opskrbe
grada pitkom vodom. Bio je skrajnji
čas da se to vitalno pitanje pokrene
sa mrtve tačke. Inače bi se moglo
vrlo lako dogoditi, da naš grad ostane
bez vode, ako vodovodna stanica u
Komolcu bude prisiljena, da obustavi
pogon zbog oO nafte, koja
se u slučaju rata nikako ne bi mogla
dobaviti.

Poznato je, da je gosp. Niko Srin-
cich, poslije dugogodišnjeg istraživanja
ne žaleći ni truda ni troška, otkrio
nekoliko strukova žive vode. Svi stru-
čnjaci i profesori, koje je om radi
kontrole pozvao ma lice mjesta, ne
samo da su potvrdili nego dapače i
proširili njegove nalaze. Svi su se oni
saglasili u tome, da vode ima dovoljno
a da bi bilo moguće, da se ta voda
tunelima izvede na kosinu brda ispod
Bosanke, te uvede u dosadanju grad-
sku vodovodnu mrežu.

Pošto općina nije u stanju, da sve
potrebite radnje obavi o svom trošku,
bila bi poželjna pomoć imućnih gra-

gjana. Bez obzira na to, što bi oni
Bložili svoj kapital u jedan rentabilni
posao, oni bi se, što je mnogo važ-
nije, odužili svom rodnome gradu,
koje bi u kritičnom času spasili od
očite katastrofe,

Nadamo se, da će se i to pitanje
finansiranja lako riješiti, te da će imu-
ćniji gragjani bez oklijevanja pružiti
pomoć svome gradu, kako bi se mo-

glo odmah započeti sa potrebitim rad-
šjae da nas kasnije iznenadni do-
gogjaji ne bi razočarali,

Broj 19

Nova Općinska Uprava
u Dubrovniku

Ban Banovine Hrvatske imenovao je
za naš grad novu općinsku upravu i
to:

Za gradskog načelnika g. dr.
kas Josipa, odvjetnika.

Za prvog podnačelnika g. Katić dr.
Mata, tajnika Trgovačke komore.

Za drugog podnačelnika  Marojica
Marka, seljaka iz Župe.

Za gradske viječnike gg: Sessa
Gjura, trgovca; Petrušić Kreša, privat-
nog namještenika; Nadramija Vicka, o-
brtnika; Bijelić Antu, gragjevnog  po-
duzetnika; Orlić Andriju, obrtnika; Sol-
tar Josipa, hoteljera; Sugja dr. Antu,
odvjetnika; Safcet Antuna, drvodjelca;
Kolumbić inž. Frana; Vojvodić Frana,
trgovce; Dabrović dr. Frana, liječnika;
Veramenta Jurja, trgovca; Jančić Fra-
na, trgovca i posjednika; Šapro dr,
Pera, liječnika; Krilić Joze; Svilokos
dr. Vicka, odvjetnika; Kalčić Luja, pen-
sionera; Violić Nika, obalnog radnika;
Radić Marija, obalnog radnika; Sam-
brailo Vlaha, privatnog namještenika;
Kalanj Mata Grginog, gragjevnog rad-
nika; Marković Marka  Marinova, se-
ljaka iz Župe; Zec Miha pok. Boža,
trgovca iz Župe; Kristović Krista pok,
Lovre, iz Župe; Miloslavić Frana Ro-
kova, trgovca iz Župe; Medo Mato,
seljaka iz Žape; Bušlje Iva pok. Andra,
seljaka iz Gornje Rijeke; Marković Fra-
na pok. Boža, seljaka iz Donje Rijeke;
Remetić Miha, pok. Petra, privatnog
činovnika iz Sustjepana; Berdović dr.
Vlatka, odvjetnika; Bubalo dr. Branka,
odvjetnika;  Bravačić Jova, direktora
Srpske banke i Pejović Branka, obrtni-
ka, svi iz Dubrovnika.

Dosadanji povjerenik općine g. B.
Jambrečak razriješen je dužnosti te će
predati upravu novom načelniku čim
stignu odluke imenovanja.

Bali-

 

Nova uprava H. $. $.

jedinstvene organizacije za Gruž,
Pile i Grad

Za boravka Dr. Krnjevića u Dubrov-
niku izabrana je nova uprava HSS i
to: predsjednik g. inž. prof. Frano
Kolumbić, I podpredsjednik g. dr. Fra-
no Dabrović, liječnik-zubar; II podpied-
sjednik g.- dr. Ante Kačić, liječnik; I
tajnik g. dr. Jozo| Baljkas, odvjetnik;
II tajnik g. dr. Ante Sugja, odvjetnik
1 blagajnik g. [Ivo Duper, posjednik;
II blagajnik g. Baldo Crnjak, trgovac.
Odbornici: Dr. Mato Katić, ll tajnik
Trgov. Ind. Komore; Dragić Vlaho, go-
stioničar; Čučuković Ivo, priv. čin.; Jo-
sip S>ltar, priv. činovnik; Miloslavić
Stijepo, seljak; Kolić Ivo, činovnik Ou-
zora; Marušić Ivo, radnik; Zuić Luka,
radnik; Perčin Josip tapetar; Safret An-
tun, obrtnik; Ergović Ivo, batik. čin.;
Bulić Dane, mesar. pomoć; Štakula
Mato, obrtnik; Vojvodić Frano, trgovac;
Borozan Tonko, urednik ,Dubrave“;
Stijepo Androšević, trgovac; Miho Ki-
sić, odvjetnik; Vicko Nadramija, obrt-
nik; Kruno Stuli, bank. čin; Gandić
Ilija, umirovljenik; Dr. Vicko Svilokos,
odvjetnik; Božo Rašica, trgovac; Milo-
slavić Autun, trgovac; Nikola Roščić,
radnik; Niko Violić, radnik; Frano Vi-
dović, radnik; Š.me Čubrić, predsjed-
nik HRS. radnik; Orlić Andro, obrtnik;
Ivo Arnerić, priv, čin.

 

 

NAOČALE za svačije OKO

možete dobiti kod optičara

BOGDAN-Dubrovnik

Zeiss Punktal samoprodaja. Tel. br. 272